Thomas Williams: Trump roept noodtoestand uit; deze Executive Order zal alles veranderen

13

In deze radioshow spreekt Thomas over de Executive Order die president Trump heeft uitgevaardigd in de strijd tegen corruptie en mensenhandel. De bankrekeningen van de schuldigen zullen worden geconfisqueerd en gebruikt om het overheidsbudget aan te vullen. Hieronder een samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 21 december 2017 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Presidentieel besluit: beslaglegging eigendom Cabal

9:10   Thomas begint de radioshow met: “Je zult je deze dag (21 december 2017) herinneren. Het leven zal vanaf vandaag nooit meer hetzelfde zijn.”

1:02:00   21 december 2017 was een belangrijke datum omdat het overheidsbudget opnieuw moest worden vastgesteld. Ondanks de torenhoge, nationale schuld van 20 biljoen dollar, moet men geld beschikbaar stellen voor de overheidsuitgaves. De vaststelling van het jaarbudget (E*: en dreigende faillissement – red.) is opnieuw opgeschoven naar half januari, maar Thomas voegt toe: “Deze keer zal het anders zijn. Na alles wat ik erover gehoord heb, zal het niet zijn zoals eerdere pogingen. Het vooruitschuiven was een poging van de ‘malloten’ ofwel de Rothschilds, om de RV te implementeren. Onze mensen wachten niet meer op RV’s. Daarom zeg ik: «het leven zal veranderen.». En dit is waarom…”

Op 21 december 2017 heeft Donald Trump de noodtoestand uitgeroepen en een belangrijk presidentieel besluit getekend: “Executive Order inzake het blokkeren van eigendom van personen betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie.”

De Executive Order in een notendop:

E*: President Trump schrijft op 21 december 2017: “Ik verklaar hierbij dat ik de bijgevoegde Executive Order, waarin een nationale noodsituatie wordt afgekondigd, heb afgegeven met betrekking tot de ongewone en buitengewone bedreiging van de nationale veiligheid.” Hiermee kan zijn regering de bankrekeningen bevriezen van iedereen die betrokken is bij ernstige mensenrechtenschendingen. Dat geldt ook voor iedereen die zich schuldig maakt aan welke vorm van corruptie dan ook, die de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen bedreigt. Dit omvat politici (zowel landelijke- als staatspolitici), huidige of voormalige overheidsfunctionarissen, organisaties, of personen die namens, of in het belang van een dergelijke entiteit optreden.

Met dit presidentieel besluit is men niet alleen bevoegd om alle bezittingen van de aangewezen schuldigen te confisqueren, maar het verbiedt tevens alle vorm van steun aan deze personen. Het heeft betrekking op personen en organisaties die zich schuldig maken aan welke vorm van mensenrechtenschendingen dan ook. Denk aan pedonetwerken, mensenhandel, orgaanhandel, slavernij, satanisch ritueel misbruik, MK-Ultra, chemtrails, vaccinatieschade, et cetera.

Het heeft betrekking op personen en organisaties die zich schuldig maken aan elke vorm van corruptie, die de nationale stabiliteit bedreigt, zoals:

 • het verduisteren van staatskapitaal;
 • het onteigenen van land of ander privébezit t.b.v. persoonlijk gewin;
 • fraude met betrekking tot overheidscontracten;
 • fraude met betrekking tot winning van grondstoffen;
 • omkoping van bijvoorbeeld politici.

 

Buitenlanders die zich schuldig maken aan de omschreven misdrijven, wordt toegang tot de VS ontzegd.

Het is verboden donaties en steun te geven aan personen wiens eigendommen en rekeningen zijn geblokkeerd.  Het is niet toegestaan om deze verbodsbepalingen te ontwijken of vermijden (men kan hiervoor strafrechtelijk worden vervolgd).

Thomas leest de belangrijkste punten uit de Executive Order voor en geeft hier en daar toelichting.

Executive Order inzake het blokkeren van eigendom van personen betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie.

1:03:30   “Door de autoriteit die mij als president is toegekend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, inclusief de ‘Internationale Noodwetgeving voor economische machten’ (…)

Ik, DONALD J. TRUMP, President van de Verenigde Staten van Amerika, vind dat de prevalentie en de ernst van mensenrechtenschendingen en corruptie die de oorzaak zijn, in zijn geheel of gedeeltelijk, buiten de VS, zoals deze gepleegd of bestuurd zijn door de personen zoals die zijn opgenomen in de bijlage bij deze beschikking, een dergelijke reikwijdte en ernst hebben bereikt dat zij de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen bedreigen. Mensenrechtenschendingen en corruptie ondermijnen de waarden die een essentiële basis vormen voor stabiele, veilige en functionerende samenlevingen; ze hebben een verwoestende impact op individuen; verzwakken de democratische instituten; degraderen de rechtsstaat; zorgen voor voortdurende, gewelddadige conflicten; faciliteren de activiteiten van gevaarlijke personen; en ondermijnen de economische markten. De Verenigde Staten wil tastbare en significante gevolgen opleggen aan degenen die ernstige mensenrechtenschendingen plegen, of zich bezig houden met corruptie, en wil het financiële systeem van de Verenigde Staten beschermen tegen misbruik door dezelfde personen.”

Thomas voegt toe dat het land al lange tijd op krediet leeft omdat de Rothschilds alle fondsen hebben gestolen, 20 biljoen in totaal. Deze Executive Order is hiervan een gevolg.

“Ik stel daarom vast dat ernstig misbruik van mensenrechten en corruptie overal ter wereld een ongewone en buitengewone bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten, en ik verklaar hierbij een nationale noodsituatie om die dreiging het hoofd te bieden.

Ik besluit en beveel hierbij om:

Sectie 1. (a) Alle eigendommen en belangen in eigendommen die zich in de Verenigde Staten bevinden, die hierna in de Verenigde Staten komen, of die in het bezit zijn of hierna in het bezit of onder de controle komen van een persoon uit de Verenigde Staten wordt geblokkeerd en mag niet worden overgedragen, betaald, geëxporteerd, ingetrokken of anderszins worden verhandeld:”

Dan volgt er een hele lijst bepalingen om welke personen het gaat en wie en hoe dit wordt vastgesteld.

Volgens Thomas zullen namen aan deze lijst (bijlage) toegevoegd worden. De bepaling voorkomt dat geld aan andere stichtingen wordt overgeheveld of witgewassen.

1:07:40
“(i) de personen die zijn vermeld in de bijlage bij deze beschikking;

(ii) elke buitenlandse persoon die wordt vastgesteld door de minister van Financiën, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de procureur-generaal:

(A) verantwoordelijk zijn voor of medeplichtig zijn aan, of direct of indirect betrokken zijn bij ernstige mensenrechtenschendingen;

(B) om een huidige of voormalige overheidsfunctionaris te zijn, of een persoon die namens of namens een dergelijke functionaris optreedt, die verantwoordelijk is voor of medeplichtig is aan, of die direct of indirect betrokken is bij:

(1) corruptie, waaronder de verduistering van staatskapitaal, de onteigening van privévermogen voor persoonlijk gewin, corruptie in verband met overheidscontracten of de winning van natuurlijke hulpbronnen, of omkoping; of”

Thomas voegt toe “Elke politicus die het Parijs Klimaatakkoord heeft getekend, is omgekocht en heeft smeergeld geaccepteerd om het te tekenen. We hebben het bewijs.” De bepaling heeft ook betrekking op Bush, McCain, Rumsfeld, et cetera.

“(2) de overdracht of de vergemakkelijking van de overdracht van de opbrengsten van corruptie;”

Thomas: 15 biljoen ging naar Pureheart Investments.

“(C) om een leider of ambtenaar van te zijn, of geweest te zijn:

(1) een entiteit, inclusief iedere overheidsentiteit, die betrokken is geweest bij, of waarvan de leden zich bezighouden met, een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1), of (ii) (B ) (2) van deze sectie met betrekking tot de ambtstermijn van de leider of de ambtenaar; of

(2) een entiteit waarvan de eigendommen en belangen in eigendom op grond van deze order zijn geblokkeerd als gevolg van activiteiten in verband met de de leider of de ambtstermijn van; de ambtenaar; of

(D) hebben gepoogd deel te nemen aan een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1) of (ii) (B) (2) van deze sectie; en

(iii) ieder persoon bepaald door de minister van Financiën, in overleg met de minister van Buitenlandse Zaken en de procureur-generaal:

(A) om materieel ondersteund te hebben, gesponsorde of verstrekte financiële, materiële of technologische ondersteuning voor, of goederen of diensten aan of ter ondersteuning van:

(1) elke activiteit beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1) of (ii) (B) (2) van deze sectie die wordt uitgevoerd door een buitenlandse persoon;”

Thomas: “Dit is inclusief het geven van donaties aan organisaties die betrokken zijn bij witwaspraktijken, ook dit maakt mensen aansprakelijk.”

“(2) een persoon wiens eigendommen en belangen in eigendom worden geblokkeerd op grond van deze beschikking; of

(3) elke entiteit, met inbegrip van een overheidsentiteit, die betrokken is geweest bij, of waarvan de leden zich bezighouden met, een van de activiteiten beschreven in subsecties (ii) (A), (ii) (B) (1), of (ii) (B ) (2) van dit deel, waar de activiteit wordt uitgevoerd door een buitenlandse persoon;

(B) eigendom te zijn van of gecontroleerd te worden door, of te handelen of van plan zijn om te handelen voor of namens, direct of indirect, een persoon wiens eigendommen en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van deze beschikking; of”

Thomas: “Met andere woorden, de bezittingen van mensen die op deze lijst staan vermeld, zullen worden bevroren en geconfisqueerd om de schulden terug te betalen. Dat staat er.”

“(C) gepoogd hebben om deel te nemen aan een van de activiteiten beschreven in subsecties (iii) (A) of (B) van deze sectie.

(b) De verboden in subsectie (a) van deze paragraaf zijn van toepassing, behalve als erin is voorzien door statuten, of in voorschriften, bevelen, richtlijnen of licenties die kunnen worden uitgegeven als gevolg van deze beschikking, en niettegenstaande enige gesloten overeenkomst of verleende licentie of vergunning vóór de ingangsdatum van deze beschikking.

Sectie 2. De onbeperkte immigranten- en niet-immigrerende toegang tot de Verenigde Staten van vreemdelingen die vastbesloten zijn om aan een of meer van de criteria in deel 1 van dit besluit te voldoen, zou schadelijk zijn voor de belangen van de Verenigde Staten en de toetreding van dergelijke personen tot de Verenigde Staten, zoals immigranten of niet-immigranten, wordt hierbij geschorst. Dergelijke personen worden behandeld als personen die vallen onder sectie 1 van Proclamatie 8693 van 24 juli 2011 (Opschorting van binnenkomst van Vreemdelingen die onderhevig zijn aan reisverboden van de VN-Veiligheidsraad en internationale noodmaatregelen voor economische machtigingsmaatregelen).

Sectie 3. Ik stel hierbij vast dat het doen van schenkingen van het type artikelen gespecificeerd in artikel 203 (b) (2) van IEEPA (50 USC 1702 (b) (2)) door, aan of ten behoeve van een persoon wiens eigendom en eigendomsbelangen worden geblokkeerd op grond van dit bevel, zou mijn vermogen om te handelen met de nationale noodtoestand zoals verklaard in deze beschikking ernstig aantasten, en hierbij verbied ik dergelijke donaties zoals voorzien in sectie 1 van dit bevel.”

Thomas: “Het is niet toegestaan om donaties te geven aan mensen die op deze lijst staan. Met andere woorden, ze laten ze vallen als een baksteen.”

“Sectie 4. De verboden in sectie 1 omvatten:

(a) het doen van enige inbreng of verstrekking van fondsen, goederen of diensten door, aan of ten behoeve van een persoon wiens eigendommen en belangen in eigendom zijn geblokkeerd op grond van deze beschikking; en

(b) de ontvangst van een bijdrage of verstrekking van fondsen, goederen of diensten van een dergelijke persoon.”

Thomas: “Als voorbeeld, stel dat iemand als Hillary Clinton door deze beschikking wordt getroffen, dan is de Bush-groep volgens deze bepaling niet gerechtigd om haar financieel te steunen, zodat ze kan blijven doorgaan.’

“Sectie 5. (a) Elke transactie die ontwijkt of vermijdt, het doel heeft om te ontwijken of te vermijden, veroorzaakt een overtreding van of pogingen om een van de verbodsbepalingen die in deze volgorde zijn uiteengezet te overtreden, is verboden.

(b) Elke samenzwering die is gevormd om een van de verbodsbepalingen die in deze beschikking zijn uiteengezet te overtreden, is verboden.

Sectie 6. Voor de doeleinden van deze beschikking:

(a) de term “persoon” betekent een persoon of entiteit;

(b) de term “entiteit” betekent een partnerschap, vereniging, Trust, joint venture, onderneming, groep, subgroep of andere organisatie; en

(c) de term ‘Amerikaanse persoon’ betekent elke burger van de Verenigde Staten, permanent inwonende vreemdeling, entiteit die is georganiseerd volgens de wetten van de Verenigde Staten of enig rechtsgebied binnen de Verenigde Staten (inclusief buitenlandse vestigingen), of ieder persoon in de Verenigde Staten.

Sectie 7. Voor personen wier eigendom en belangen in vastgoed krachtens deze beschikking worden geblokkeerd en die een constitutionele aanwezigheid in de Verenigde Staten hebben, vind ik dat vanwege het vermogen om geld of andere activa onmiddellijk over te dragen, voorafgaande kennisgeving aan dergelijke personen van deze maatregelen zouden deze ondoeltreffend maken. Ik stel daarom vast dat, willen deze maatregelen effectief zijn in het aanpakken van de nationale noodtoestand die in deze order wordt vermeld, er geen voorafgaande kennisgeving hoeft plaats te vinden door middel van een lijst of beslissing die op grond van deze beschikking is gemaakt.

Sectie 8. De minister van Financiën wordt, in overleg met de Staatssecretaris, gemachtigd om dergelijke acties te ondernemen, inclusief het aannemen van regels en voorschriften en het gebruik van alle bevoegdheden die IEEPA mij heeft verleend en de Wet die noodzakelijk kan zijn om dit besluit en artikel 1263 (a) van de Wet ten uitvoer te leggen met betrekking tot de daarin genoemde bepalingen. De Staatssecretaris van Financiën kan, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving, een van deze functies overdragen aan andere functionarissen en agentschappen van de Verenigde Staten. Alle agentschappen moeten alle passende maatregelen nemen die binnen hun bevoegdheid vallen om dit bevel uit te voeren.”

De overige bepalingen zijn in het Engels te lezen op de website van het White House.

E*: De vaststelling van het jaarlijkse bestedingsbudget is uitgesteld tot 19 januari 2018. Met de staatsschuld van 20 biljoen dollar die de regering Trump van de voorgaande regeringen heeft geërfd, is het vaststellen van het jaarlijkse overheidsbudget steeds weer een spannende onderneming. Als er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn, dreigt sluiting van de overheid. Het gevolg zou zijn dat alle uitkeringen en salarissen van ambtenaren en het leger, niet langer kunnen worden uitbetaald.

Met de nieuwe Executive Order kunnen de fondsen van criminele organisaties en personen worden geconfisqueerd. Dat betekent dat al het (belasting)geld dat verduisterd, weggesluisd of verkregen is door criminele praktijken, in beslag kan worden genomen. Dit zal een enorme aanvulling zijn op de staatskas en het begrotingsprobleem grotendeels oplossen. Deze maatregel draait tevens de geldkraan voor de Cabal verder dicht.

Op dit moment worden er in de bijlage nog maar 13 buitenlandse personen genoemd, maar velen hebben directe banden met de Clintons, de Clinton Foundation en hun compagnons. Met het lopend onderzoek naar de fraude met betrekking tot Uranium One, de Clinton Foundation, de DNC en de Podesta Group, ligt het in de lijn der verwachtingen, dat ook zij en hun compagnons aan deze lijst worden toegevoegd.

Deze Executive Order is niet per toeval op de meest duistere dag van het jaar gepubliceerd. Het markeert het einde van duistere tijden en het moment dat de ondergang van de Deep State een feit is geworden.

1:20:00   Thomas: “Iedereen die betrokken is bij corruptie — en we kennen de namen van de malloten — en mensenrechtenschendingen, zullen vanaf vandaag (21 december 2017 – red.) juridisch kunnen worden vervolgd.”

2:04:00   “Met de Executive Order van 21-12-2017 lijkt de wil er te zijn om de massa-arrestaties uit te voeren, maar totdat we hiervan de bewijzen zien, kunnen we niks beloven.”

Andere onderwerpen:

Mysterieuze vlucht vanuit Atlanta Airport 

54:00   Het incident in Atlanta waarbij het vliegveld ruim 10 uur geen stroom had en alle vluchten werden gestaakt, was een test om te kijken hoe chaos uitpakt. Dit is er één uit een serie van events die de malloten hebben gepland in de VS. Men kijkt wat er tijdens een dergelijke stroomstoring gebeurt, wat er verplaatst of gedaan kan worden. Dit was een test.

Thomas wacht nog op informatie wat er is gebeurd met het enige vliegtuig dat tijdens de sluiting van het vliegveld Atlanta naar Luik, België is vertrokken en wat er met dat vliegtuig aan de hand was. (E*: Het was een vliegtuig van de Israëlische maatschappij CAL Cargo Airlines, dat is gespecialiseerd in buitengewone vrachtvluchten zoals: gekoelde farmaceutische middelen, zeldzame dieren en of gevaarlijke goederen. Terwijl alle vluchten in Atlanta aan de grond moesten blijven, kon dit vliegtuig landen en weer vertrekken.)

1:01:00   Het Atlanta-incident doet denken aan 9/11 toen alle vliegtuigen aan de grond moesten blijven behalve één toestel, waarmee de familie van Bin Laden uit Florida werd gevlogen. Als Thomas er achter kan komen of er met de vlucht gevaarlijke wapens, virussen of iets dergelijks werd vervoerd en hij de informatie naar buiten mag brengen, zal hij er in een latere radioshow op terugkomen.

Het eindoordeel zal binnenkort worden geveld

57:15   Er vinden momenteel ontzettend veel grootse dingen plaats en Thomas vraagt om begrip wanneer informatie niet meteen beschikbaar komt. Relatief weinig details kunnen tijdens de radioshow worden gedeeld, omdat de meeste dingen nu live en gaande zijn. “We wachten op het moment dat het eindoordeel zal worden geveld. Ik denk niet dat we nog lang hoeven te wachten. En zij weten het… tjongejonge en óf zij het weten!”

“Vandaag is een keerpunt, nu er een nieuwe grens is vastgesteld. Het leven op deze planeet zal vanaf nu dramatisch veranderen. Het wordt beter, maar we moeten desondanks alert blijven. We zijn bezorgd dat het tot aan hun ondergang ook lelijk kan uitpakken… (de Cabal – red.) Het zal eindigen, daarover is geen twijfel. Maar het is de vraag wat er gebeurt tijdens chaos, verwarring, valse vlaggen en andere scenario’s.”

Buitenlandse VN-troepen in de VS tegen de grondwet

59:15   Er zijn buitenlandse troepen aanwezig op Amerikaans grondgebied. Het is de vraag of ze de kans krijgen om hun plannen te implementeren en hoe dat uitpakt. Er zijn VN-troepen in de regio van Chicago. Ze zijn nog niet actief. Er zijn ook VN-troepen in Atlanta, in San Francisco en Phoenix, Arizona. Ze zijn paraat, maar behoren niet te zijn op ons grondgebied. (E*: het is volgens de Amerikaanse grondwet verboden om buitenlandse troepen op hun grondgebied toe te laten.) Het is onduidelijk welke regering deze troepen heeft toegelaten.

Seksschandalen om af te leiden van Pedogate

1:40:20   De meeste seksueel-misbruik-schandalen die naar buiten komen, worden onthuld door mensen die een script volgen. Dat zijn niet alleen mensen die voor agentschappen zoals de CIA werken. Ook mediamensen, acteurs, actrices, zangers en popgroepen volgen een script, dat wordt aangeleverd. De media wordt overspoeld met misbruikzaken, zodat je geen aandacht hebt voor de échte misbruikzaken zoals pedofilie. Als reactie op alle pedofilie onthullingen door de alternatieve media, proberen de script-mensen op slinkse wijze de aandacht af te leiden. Ze kapen de verhaallijn door misbruik van actrices aan te kaarten die bijvoorbeeld in de billen zijn geknepen. Hiermee wordt de aandacht afgeleid van de echt belangrijke misbruikzaak; Pedogate (seks met kinderen vanuit Hollywood en Washington DC).

Vier-jarig meisje krijgt schuld van pedofiel

1:45:00   Richard Keenan is de eerste elite pedofiel die dit jaar is gearresteerd, binnen Trump’s strijd tegen pedofilie. Hij zal niet de laatste zijn. Deze voormalige burgemeester van Ohio was onderdeel van een pedonetwerk. Hij gaf dit in de rechtbank toe, maar probeert de schuld op een vierjarig slachtoffertje te schuiven, door te claimen dat zij er vrijwillig aan deelnam. “Een vierjarige is een vrijwillige deelnemer aan seks met een volwassene?” Dit verhaal is in de media ondergesneeuwd door dramaverhalen uit Hollywood zoals: ‘die en die ster die zegt dit en dat over die en die beroemdheid.’ Wat ze er dan niet bij zeggen is dat al die beroemdheden zelf met kinderen klooiden en aan occulte rituelen hebben meegedaan. Zo werden ze beroemd.

Paus pronkt met pedofilie en Pizzagate

1:48:00   De paus vierde afgelopen week zijn verjaardag met een pizza-feest voor zieke kinderen, met een pizza die 13 foot lang was. Thomas zegt verontwaardigd: “Écht? Na alles wat er naar buiten is gekomen, (kindermisbruik binnen de katholieke kerk en Pizzagate – red.) is dit ongepast leedvermaak waarmee hun weerzinwekkende misdadige gedrag recht in ons gezicht wordt geëtaleerd.”

Beslissing van de paus om een pizza-party voor kinderen te houden met een 13-foot lange pizza was een middelvinger naar de strijd tegen pedofilie en Pizzagate.

Voorbereidingen arrestaties politici ook binnen Europa en elders in de wereld

2:18:30   Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, wordt momenteel strafrechtelijk onderzocht. Hij zal een van de eersten zijn die binnen Europa valt. Thomas voorspelt dat velen vanwege corruptie zullen worden vervolgd. Verborgen aanklachten worden wellicht wel of niet publiek gemaakt. De termen ‘corruptie’ en ‘fraude’ zullen een heleboel zaken betreffen. Er zal volgens hem nog een hele arrestatiegolf van politici plaatsvinden in het nieuwe jaar, dat al in 2017 is begonnen.

2:40:00   Het convenant (een overeenkomst met de Cabal) is vanaf 21/12 ongeldig verklaard. De gevolgen voor de Cabal zijn enorm. Het is in feite; “doei, doei, zoek het maar lekker uit!”

Op MeWe (alternatief voor Facebook) schrijft Thomas: “Zoals ik eerder heb gewaarschuwd, staan dit land en anderen ‘op scherp’. Maak je geen zorgen, er zijn veel maatregelen getroffen om hun opvliegende pogingen om chaos te creëren, te voorkomen. Het Team Humanity sluit ze in.

Team Humanity is niet gebaseerd op één persoon of één groep, maar betreft een uitgebreid netwerk van mensen die besloten hebben: «genoeg is genoeg.»

Ik zei in de laatste show: «de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn vanaf 21 december» om een bepaalde reden. Je zult de komende dagen en weken veel verwarrende informatie via internet horen en lezen. De échte informatie wordt niet op internet gedeeld, dat — voor degene die het vergeten zijn — grotendeels door hen wordt gecontroleerd.

Zullen er hier en daar kleine kruimels zijn te vinden? Ja, maar ik hoop dat de TH&I-leden voorzichtig zijn met het delen van berichten. Ik weet dat velen dol zijn op de nieuwtjes en exclusieve verslagen, maar wat als ze bepaalde plannen om zeep helpen of er mensen door worden vermoord?

Ik vraag TH&I-leden om voorzichtig te zijn met het doorplaatsen van dergelijke berichten. Het laatste wat we nu nodig hebben, is een chaotische geest. Focus op het nu, blijf kalm en laat dingen ‘uitspelen’. Je zult er allemaal van profiteren om op dit moment in het nu te blijven. Er zullen maar een paar dagen van deze kalmte zijn, dus verspil het niet.

Verwacht angstprogramma’s die worden opgevoerd. Wees waakzaam, waar je ook bent. Banken zitten in de problemen. Kijk uit naar mogelijke aankondigingen via televisie. Team Humanity is in het oog van de storm, dat een kalmer veld is, de buitenste banden zullen spoedig aankomen. Maar als de storm eenmaal is voorbij geraasd… oh jongen…

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Beluister de TH&I-radioshow online of download MP3 met muziek

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 12/21/17” on Spreaker.

Share.

About Author

13 reacties

 1. Om leider van een land te worden dien je onderdeel te zijn van de cabal. Anders red je het niet, en ik heb sterke vermoedens dat Trump ook net als al zijn voorgangers onderdeel hiervan is. Dat verklaart ook zijn misleidende politiek in het midden oosten. De executive orders zijn voor het cabal en niet tegen.

  • “De executive orders zijn voor het cabal en niet tegen.”

   Onderbouwing graag. Alvast bedankt.

 2. :adrianus-johannes. on

  beste mensen,
  het uitroepen van ex.order nationale nootsituatie ??? is dat de situatie in noot is waarmee zo als in het verleden grote sommen geld digitaal vrijgemaakt worden (bij ge nult) ter bestrijding van die situatie..
  of heb ik het verkeerd begrepen..
  dat de wens ook is wat ik allemaal lees is de hoop die er op gevestigd word..
  is het de staat van beleg deze ex.order dan wordt het pas gezellig bestaande wetgeving gaat dan op de schop en militairenwetgeving gaat in. in deze kan alls waar de veiligheid van het land (wat ik belangrijker vindt de bemensing in het land) door bedreigd wordt geëlimineerd worden.
  ik voel aan mijn intuïtie dat hier weer iedereen blij word gemaakt met een dood vogeltje..
  daarnaast is dit bovenstaande wel makkelijk om de mensen die men straks niet in de DUMB’s wil hebben te elimineren of uitsluiten die dachten hier ook recht te hebben.. zo ook turk erdohan heeft gedaan met de nep staatsgreep..
  beste mensen ga gezond eten en ademen opdat jij daardoor ook gezond kan denken..

  met de complimenten van,
  :adrianus-johannes.

  • De dingen zijn op dit moment zeer gelaagd en zeker niet zwart-wit. Dingen vanuit onderbuikgevoel (intuïtie) beoordelen zal mensen niet veel verder helpen, omdat dit voortkomt uit eerdere ervaringen…

   Wanneer dingen een heel andere wending krijgen — en wat er nu gebeurt is buitengewoon en op bepaalde feiten verifieerbaar — is het zaak om weer met een open blik te kijken en te onderzoeken, nog meer te onderzoeken en wachten met oordelen.

 3. kijk het had gesierd als men nu eens Trump een veer in de bibs had gestoken maar het linkse gebral wil hier natuurlijk niets van horen hahaha. Goed geinformeerd noemen ze dat NOT

  • De grote Nederlandse kranten hebben het niet eens gemeld, terwijl het voorpaginanieuws zou moeten zijn. Het past niet in hun Trump-is-bad-beleid. ‘Fake news’ is niet alleen valse berichten publiceren, of échte gebeurtenissen verdraaien, fake news is ook het niet melden van belangrijke berichten die grote impact op de internationale politiek en machtsverhouding zullen hebben. De vraag is dus: waarom hebben ze geen melding gemaakt van deze Executive Order?

 4. Pingback: Schaduwoverheid wordt opgepakt, arrestaties zijn onderweg - Lang Leve Europa!

  • RV of Revaluation is de algemene term gebruikt om een financiële reset aan te duiden en specifiek de revaluatie van valuta. Met name de valuta die in de afgelopen decennia gedegradeerd zijn zoals de Iraakse dinar en de Zimbabwaanse dollar. Deze specifieke RV is waarschijnlijk een zwendelpoging van de Rothschilds om nieuwe fondsen te creëren, maar vermoedelijk zijn er verschillende plannen voor een financiële reset RV die op stapel staan.

   Omdat we ons ervan bewust zijn dat (nieuwe) lezers niet vertrouwd zijn met bepaalde termen hebben we een woordenlijst gemaakt waarin de veel gebruikte terminologie wordt uitgelegd. Deze zal in de loop van de tijd aangevuld en geüpdate worden.
   https://www.ellaster.nl/2018/01/15/woordenlijst_1/

 5. Pingback: Zaak Baybasin: Justitie in de tang van chantagepraktijken | Silvia's Boinnk!!!