Deel 5 van “De schreeuw van Dominique”

In deel 1 en 2 is te lezen dat Dominique, naar eigen zeggen, als kind seksueel veelvuldig is misbruikt in het pleeggezin in Tilburg. In 2011 meldt Dominique het seksueel misbruik bij de commissie-Samson. Deze commissie is in 2010 door de Nederlandse overheid ingesteld om onderzoek te doen naar seksueel misbruik van, door de overheid uit huis geplaatste, kinderen. De naam is ontleend aan de voorzitter van de commissie, mevrouw Rieke Samson-Geerlings.

Er was indertijd veel bezwaar tegen de benoeming van Rieke Samson-Geerlings, omdat zij indirect betrokken was bij een grote pedozaak. Ze werkte als bestuurder bij de Heldringstichting in Zetten, die in dezelfde periode in opspraak kwam door ernstig seksueel kindermisbruik. Theo Finkensieper, de psychiater die werkzaam was bij de stichting, is daar destijds ook voor veroordeeld. Critici beweren dat Rieke Samson dit schandaal in de doofpot wilde stoppen. Meerder mensen hadden daarom bezwaar tegen haar benoeming als voorzitter van de commissie-Samson. Haar naam was besmet door het schandaal bij de Heldringstichting.

Achteraf vonden veel slachtoffers dat ze niet (voldoende) zijn gehoord. Ook Dominique is niet opgeroepen voor een verhoor, ondanks het feit dat ze tot ‘de zwaardere zaken’ behoorde omdat ze reeds als baby is misbruikt. Ook is er kritiek dat wetenschappers, betrokken bij het onderzoek van de commissie-Samson, hun kritische opmerkingen en aanbevelingen uit hun deelonderzoeken moesten schrappen.

Erkend als slachtoffer bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Slachtoffers die seksueel misbruik bij de commissie-Samson meldden, konden aansluitend een aanvraag indienen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Deze organisatie “geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen die slachtoffer zijn geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig psychisch of fysiek letsel tot gevolg.” Dominique doet in 2011 een aanvraag bij het Schadefonds en wordt in 2013 erkend als slachtoffer.

In de eerste procedure, de zogenaamde tijdelijke regeling, krijgt Dominique een uitkering van € 15.000 en wordt vrij hoog ingeschaald, 6 op een schaal van 8, omdat het seksueel misbruik al vanaf haar babytijd plaatsvond. In 2014 dient Dominique opnieuw een aanvraag in voor schadevergoeding bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Als ze in de tweede procedure, bij de Raadkamer Statuut, opnieuw wordt erkend als slachtoffer, is er nog een reële kans dat Dominique de zaak tegen haar pleeg- vader en broer kan heropenen. Pleegzus Elizabeth* doet ook aangifte van het misbruik en Dominique verzamelt nog meer bewijsmateriaal.

Dominique doet haar verhaal aan de commissie van het Schadefonds

Tijdens de zitting van het Schadefonds vertellen Dominique en Elizabeth drie uur lang over het seksueel misbruik dat plaatsvond binnen hun pleeggezin en waarvan ze claimen slachtoffer te zijn. De emoties lopen tijdens die zitting hoog op. Vooral oudere pleegzus Elizabeth raakt zo geëmotioneerd, dat ze zaal regelmatig moet verlaten om tot bedaren te komen. De twee commissieleden, de heer Akkermans en mevrouw De Pauw Gerlings-Döhrn stellen Dominique gerust: “Mevrouw u hoeft ons niet te overtuigen, we wéten dat u waarheid spreekt.”

De commissieleden stellen veel vragen aan Dominique en Elizabeth, maar men stelt tijdens de hoorzitting slechts één vraag aan de advocaat van Jeugdzorg: “Waarom heeft de teamleider van Jeugdzorg tegen de politie gezegd dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar het seksueel misbruik?” De advocaat geeft blijk van weinig dossierkennis en vraagt: “Uhm, waar staat dat?” terwijl ze zenuwachtig in het dossier bladert. Ze blijft het antwoord schuldig.

Commissielid Schadefonds was ook de kinderrechter in de zaak Dominique

Na afloop heeft Dominique het gevoel dat het ‘kat in ’t bakkie is’. Ze verheugt zich op erkenning van het Schadefonds, niet eens zozeer vanwege de schadevergoeding, maar meer omdat dit de weg opent naar de heropening van het strafrechtelijk onderzoek. Dominique’s beheerder, die nauw bij de zaak betrokken is en al jaren haar belangen behartigt, ruikt onraad. Hij vraagt aan Dominique: “Wie was indertijd jouw kinderrechter?” Dominique gaat in één van de vele ordners op zoek naar de gerechtelijke stukken van de ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing die destijds door de kinderrechter zijn ondertekend. Tot haar grote schrik ziet ze dat dit dezelfde naam is als een van de twee commissieleden van het Schadefonds, namelijk Mr. S. B. de Pauw-Gerlings.

Haar naam en handtekening staan op vele stukken die betrekking hebben op de ondertoezichtstelling, de uithuisplaatsing, het overdragen van de voogdij aan toeziend voogd Nardus Woldhuis van Humanitas en de goedkeuring voor de plaatsing binnen het pleeggezin. Als kinderrechter was zij eindverantwoordelijk omdat Dominique onder haar toezicht was gesteld. De schrik slaat Dominique om het hart. Wat betekent dit? Waarom is zij hiervan niet op de hoogte gesteld? Waarom heeft mevrouw De Pauw-Gerlings hier tijdens de zitting niks over gezegd? Kan zij wel een onpartijdig oordeel vellen? Mag zij überhaupt wel in deze commissie zitten, aangezien zij een direct belang heeft in deze zaak?

De afwijzing en vermeende partijdigheid

Na 3 maanden komt er duidelijkheid: tegen alle verwachtingen in wordt Dominique’s verzoek om schadevergoeding afgewezen wegens ‘gebrek aan bewijs’. Dominique is kapot van verdriet? “Hoe kon dit gebeuren?”

Ze laat het er niet bij zitten en maakt bezwaar wegens vermeende partijdigheid van een van de commissieleden. Ze schrijft diverse brieven, waaronder een brief naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie en koningin Máxima om haar beklag te doen. Eind december 2015 wordt er naar aanleiding van die brief door iemand van het Ministerie van Justitie een evaluatiegesprek geregeld met de heer Goossens, voorzitter van het Schadefonds en mevrouw De Groot, de directrice van het Schadefonds.

Zij zeggen tegen Dominique dat vooraf onder de commissieleden duidelijk is afgesproken, dat, wanneer een commissielid eerder bij een specifieke zaak betrokken is geweest, dit commissielid zich terug trekt uit de procedure. Er was keuze uit ongeveer 13 commissieleden, zie de samenstelling van de commissie van het Schadefonds. Dominique vraagt waarom in haar procedure dan niet voor een ander commissielid is gekozen. De naam De Pauw-Gerlings staat immers op tientallen stukken in haar dossier en is niet bepaald iets waar je overheen kunt kijken. Dominique concludeert dat ze het dossier niet of nauwelijks hebben bestudeerd. De directrice beaamt dit: “Inderdaad, dan hebben wij geen goed onderzoek gedaan.” Voorzitter Goossens snoert de directrice echter meteen op felle wijze de mond; “We herzien niks, we draaien niks terug en je kunt niet in beroep.”

Wie is kinderrechter De Pauw-Gerlings?

Mr. S.B. de Pauw Gerlings-Döhrn was vanaf 1982 werkzaam als kinderrechter met als specialisatie jeugd(straf)recht en in 1991 aangesteld als vice-president bij de rechtbank in Rotterdam. Ze hield zich onder andere bezig met jeugddelinquenten en voogdijzaken. In 2012 ging ze met pensioen, maar bleef actief in tal van nevenfuncties zie ook hier (scroll sneller naar beneden door op de P te klikken).

De Pauw-Gerlings komt uit een oude, vooraanstaande patriciërsfamilie die al eeuwenlang belangrijke functies uitoefent in Nederland. Haar familienaam staat in het ‘Blauwe boekje’ tussen de ‘Menschen met ‘t Blaue Bloet’. Ook prijkt haar familienaam in de lijst namen van het Vrijmetselaars-gilde in de Maconiekke encyclopedie. Het zegt niet persé iets over haar persoon, maar geeft wel aan uit wat voor nest ze komt.

de-pauw-gerlings-dohrn

Tijdens haar carrière is de Rotterdamse kinderrechter Sonja de Pauw Gerlings-Döhrn betrokken bij talloze voogdijzaken. In het interview met Trouw zegt ze: “Ik spreek bijna altijd een ondertoezichtstelling uit, als die wordt verzocht.” Ze stelt in een interview met Nu.nl dat de rapportages van zeven op de tien gezinsvoogden onder de maat zijn. “Ze zijn niet opgeleid tot het schrijven van rapporten.” Ondanks de onvolledigheden zouden kinderrechters vaak de mening van Jeugdzorg volgen. Ook De Pauw-Gerlings blijkt bevooroordeeld met betrekking tot Bureau Jeugdzorg; “Jeugdzorg heeft er geen belang bij om te liegen, ouders hebben dat wel.”

Het is een opmerkelijke uitspraak om te stellen dat Jeugdzorg er geen belang bij heeft om te liegen. Wie de zaak Dominique bestudeert en zich verdiept in de rol van Jeugdzorg, komt tot een heel andere conclusie. Ondanks het hoge aantal zaken van misbruik dat tijdens het onderzoek door de commissie-Samson aan het licht komt, concludeert men dat Jeugdzorg dit misbruik in slechts 2% van de gevallen opmerkt. Er is dan ook kritiek op de kinderrechter en men verwijt haar dat ze Bureau Jeugdzorg verdedigt alsof ze er zelf een belang bij heeft. Ook in de zaak Dominique is sprake van verstrengelde belangen.

De vermeende partijdigheid van kinderrechter De Pauw-Gerlings

Kinderrechter De Pauw-Gerlings was destijds degene die besloot om Dominique in een pleeggezin te plaatsen en haar niet door haar biologische vader of oma te laten opvoeden. Toen ze in 2015 geconfronteerd werd met het dossier van Dominique en haar aanklachten van ernstig seksueel misbruik, moet ze zich toch op zijn minst bezwaarlijk hebben gevoeld, wetende dat haar keuze voor plaatsing in het pleeggezin verkeerd had uitgepakt? Zij was immers eindverantwoordelijk omdat Dominique onder haar toezicht was gesteld.

Het was dezelfde De Pauw Gerlings-Döhrn die in de commissie van het Schadefonds zat, die kon beslissen over het al dan niet toekennen van een schadevergoeding. Men zou verwachten dat zij in haar positie, wetende dat haar gerechtelijke beschikking van 29 jaar daarvoor verkeerd had uitgepakt, Dominique tegemoet zou komen en haar het voordeel van de twijfel zou willen geven. Er waren immers sterke aanwijzingen dat het verhaal van Dominique klopte, omdat in haar dossier en die van haar pleegzus diverse bewijsstukken staan die hun claim bevestigen.

Of er nou wel of niet sprake is van seksueel misbruik, we kunnen gerust stellen dat iemand die in een liefdevol pleeggezin is opgegroeid, niet jarenlang een juridische strijd voert om haar pleegouder en -broer veroordeeld te krijgen. De Pauw Gerlings-Döhrn had op zijn minst de conclusie kunnen trekken dat Dominique allerminst in een liefdevol en veilig gezin was terecht gekomen. Probeerde De Pauw Gerlings-Döhrn door een negatieve beslissing van het Schadefonds haar eigen straatje schoon te vegen? Of is het haar taak om ten alle tijden het belang van Bureau Jeugdzorg te verdedigen, gezien haar bedenkelijke uitspraak in een interview met Nu.nl?

Als Dominique in die tweede procedure als slachtoffer was erkend, had ze grotere kans gehad dat de strafzaak was heropend. De afwijzing door het Schadefonds is daarmee medebepalend geweest in het niet vervolgen van haar pleeg- vader en broer. Dit had voor De Pauw Gerlings-Döhrn eens te meer een reden moeten zijn zich onmiddellijk uit de procedure terug te trekken, om elke verdenking van partijdigheid te voorkomen. In tegenstelling tot de afspraken binnen het Schadefonds houdt ze echter haar positie aan. Waarom?

Of Dominique’s pleeg- vader en broer haar inderdaad seksueel hebben misbruikt, zal door een onafhankelijke rechter moeten worden vastgesteld. Men zou verwachten dat De Pauw Gerlings-Döhrn, zelf een rechter, juist deze beslissing voor een veroordeling of vrijspraak zou willen laten voorleggen aan de rechtbank. Maar met de negatieve beslissing door de Raadkamer Statuut van het Schadefonds is Dominique de mogelijkheid voor deze rechtsgang -al dan niet bewust- ontnomen.

Het roept in ieder geval de sterke vraag op of de commissie wel onpartijdig was. Het Schadefonds is in ieder geval niet transparant geweest over de samenstelling van de Raadkamer Statuut en de verstrengelde belangen die er speelde in de zaak Dominique.

Slachtoffers Jeugdzorg hebben recht op een deugdelijk onderzoek

Niet alleen Dominique, maar ook de samenleving heeft recht op een deugdelijk strafrechtelijk onderzoek, dat in deze zaak nooit volledig is afgerond. Iedereen heeft recht op toetsing door de rechtbank, waarbij zowel de slachtoffers Dominique en Elizabeth, als ook de verdachten onder ede worden gehoord. In de zaak van Dominique is er nooit recht gesproken. Dit gaat echter niet alleen om Dominique, het is veel groter dan dat. Dominique is het symbool geworden van een niet goed functionerende rechtsstaat, met name als het gaat om slachtoffers van seksueel misbruik.

Extra obstakels voor de berechting van seksueel misbruik

Het grote probleem waar men tegen aanloopt bij seksueel misbruikzaken, is dat veel daders niet worden opgepakt en berecht. Een belangrijk obstakel is hierbij dat er, met het verstrijken van de tijd, sprake is van verjaring. Daarom moet het plan van tafel om een verjaringstermijn in te stellen en de regels omtrent bewijslast bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven aan te scherpen. Dit werpt voor slachtoffers een extra en buitengewoon ongewenste drempel op. Misbruik en de gevolgen daarvan, kunnen niet verjaren. Teken daarom vandaag nog de petitie om de slachtoffers te steunen. De petitie loopt op 28 februari af.

Namen met een * zijn gefingeerd omwille van de privacy van betrokkenen.

> Lees ook deel 1, deel 2, deel 3, en deel 4 van ”De schreeuw van Dominique”
Wordt vervolgd…

Ella Ster* |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

2 reacties

 1. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Over het huidige rechtsstelsel in Nederland .

  Een rechtsspraak voortkomend uit het tirannieke oud Romeinse trias politica recht .
  Voortgezet via een middeleeuwse klasse maatschappij .
  Destijds gedeeltelijk in stand gehouden door [weer] de roomse inquisitie.
  Vanuit deze traditie hebben ze dan ook uiteindelijk meer dan 4 wereld continenten volledig overhoop gehaald .
  Half zuidelijk Afrika half zuidelijk Amerika en heel Noord Amerika , hele volksstammen zijn vervolgd veroordeeld en uitgemoord zonder dat er ook maar 1 misdrijf van hun kant was bewezen !
  Om vervolgens 300 jaar later maar weer eens door te marcheren naar noord Afrika om daar onverbeterlijk dezelfde praktijken voort te zetten want ; hoe luidden de bewijsvoeringen tegen de noord Afrikanen tegenwoordig ?
  Dit om onverbeterlijk hun machtspositie te consolideren en uit te breiden .
  Als opvolger van het oud koloniale , genocide en slavendrijvers recht .
  Als erfenis doorgegeven vanuit deze traditie hebben wij uiteindelijk onze rechtsspraak en het internationale gerechtshof in [nota bene ] Den Haag te danken .
  Ware het niet dat er in 1838* en vlak na de oorlog een kleine wisseling van de wacht is geweest dan was dit maar kortstondig .
  Vlak na de koloniale tijd is de rechtelijke macht weer stevig in handen gekomen van dezelfde personen en hun huidige opvolgers .
  Ooit eens verantwoordelijk voor de schimmige rechtszaken die er gedurende 300 jaar in de koloniën , tijdens de slavernij en zelfs gedurende de Duitse bezetting zijn gevoerd .
  Waardoor er door de opvolgers van mensen als bijvoorbeeld Gonsalves allerlei belangrijke juridische en politieke beslissingen nog steeds worden genomen in de wandelgangen en de achterkamertjes van het kinderdagverblijf .
  Een goede parallel vergelijking kun je maken met de altijd waakse hond van de psychiatrie .
  Die waakhonden die ook telkens weer hun eigen [wetenschappelijke bevindingen en] praktijken achterhalen en zelf als verwerpelijk beschouwen .
  De psychologen en psychiaters die ons medische zegeningen hebben gebracht als : aderlaten , lobotomie , elektroshocks , eugenetica , mind control en nu actueler dan ooit social and political enginering .
  Mind control experimenten en de daaruit voorvloeiende diagnoses en veroordelingen waar dokters als jozef mengele persoonlijk ooit nog eens aan hebben gewerkt .
  Een duivelse wetenschap die mensen veroordeeld op soms zelf toegebrachte schade.
  Een wetenschap die probeert aan te tonen dat mensen niet goed functioneren .
  Bijvoorbeeld hun zintuigen functioneren niet goed , je hebt al gauw optische en/of akoestische afwijkingen of waanvoorstellingen en complottheorieën zoals dat tegenwoordig zo mooi heet .
  Moeilijk te bewijzen maar het telt wel mee in de , vaak achter gesloten deuren , gevoerde rechtszaken .Met andere woorden om het maar eens kort en bondig te stellen : Je hebt te veel gehoord of gezien je wilt niet meewerken dus moet je bek dicht houden .
  Hier mee doel ik op onder andere die 9e cirkel voorstellingen waar je [je] geen voorstelling van kunt maken .
  Soms hebben psychologen met hun onbewezen diagnoses , als waakhonden van de heersende juridische elite , kennelijk met een paar pennenstreken de bewijsvoering in handen en zijn door ambtenaren opgestelde [observatie] rapporten later vaak onvindbaar .
  * Van koopman tot pleb en van pleb tot proleet .
  Hieruit kan vrij eenvoudig het volgende nieuw middeleeuwse standen maatschappij ontstaan .
  De voorbereidingen van de social and political engineers zijn volgens mij al in de eindfase .
  We kunnen ons zodoende gaan voorbereiden op het volgende maatschappelijke model .
  Een officieel onschendbare heersende [ oude en nieuwe ] adellijke klasse .
  Een onaantastbare schimmige kliek van regerend Multinationals en grootwinkel bedrijven , gereguleerd door managers die de kleine middenstand hebben vervangen en achter de schermen de lakens uitdelen .
  Ondersteund door een schare van juristen en psychologen die potentiele tegenstanders voor gek verklaren en op voorhand tot de bedelstaf verheffen .
  Dus zowel justitie als de aan hun gerelateerde waakhond de psychiatrie handelen steeds weer volgens het zelfde protocol.
  Telkens beschouwen zij hun eigen praktijken als achterhaald en verwerpelijk maar borduren met dezelfde personen voort op dezelfde werken .
  Wat voor een misdrijven hadden de Noord en Zuid Amerikanen gepleegd ?
  Was de vervolging en ter dood veroordelingen half Zuid Amerika en heel Noord Amerika achteraf gezien wel legitiem .
  Wat hadden de Afro Afrikanen misdaan en was het wel legitiem om hun daar in de boeien te slaan en als gevangen slaven af te voeren ?
  Volgens mij niet …
  En hoe luidden de bewijsvoeringen tegen de Noord Afrikanen tegenwoordig ?
  Als opvolgers van deze ,door telkens weer dezelfde personen uitgevoerde, rechtsstelsels hebben wij nu onze huidige rechtsstaat en het internationale gerechtshof in Den Haag te danken …

  Misschien is hier voor ons het ITCCS beter op zijn plaats !

  Bedankt voor je aandacht !
  Groetnn
  Sri sri Magnitude
  [AardbevingsGroninger / Donder en bliksem predikant ]

  * Op 1 oktober 1838 werd het Hoog Gerechtshof der
  Vereenigde Nederlanden vervangen door de Hoge Raad der Nederlanden

 2. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  En het kleine ondeugende Engeltje uit de Hemel op aarde sprak dit jaar voor het laatst tot de Mensheid met de verheugende mededeling :

  Geachte pedo bestrijders en andere Ghostbusters .

  In de tijd dat belangrijke politieke debatten worden gevoerd op het carnaval dit jaar hebben we nog een paar andere belangrijke vooruitgangen en successen geboekt !
  Essentiële religieuze beslissingen zijn inmiddels genomen in de Koffieshop , het Gekkengesticht , de Tempels van India en Nepal en weer in de Koffieshop .
  Ik had vanaf 2010 op de diverse sites al tot in den treure vermeld dat Mensen die satan kiezen, satan praktiseren , satan verworden en satan zullen verblijven .
  [ Zie hiervoor onder andere : ” Kali Mantra ” 2010 en mijn blogje bij het artikel ” Gaslightning ” op Want to Know .]
  Ik heb het hier met name over sadisme , satanisme en duivelsachtigheid die zich onder andere uit en manifesteert in een vorm van seksuele perversie zoals satanisch ritueel kindermisbruik en ander excessen .
  Ik spreek hier tot de mensen die hier iets tegen ondernemen .

  Aldus het Engeltje …

  Wat is er intussen geregeld en wat zijn de religieuze beslissingen die gerelateerd met dit onderwerp zijn genomen ?
  Ging het Engeltje voort ..

  De voordelen voor de dapperen die [ gelovig of niet ] iets tegen de satanisten hebben ondernomen en/of de Mensen die daar het slachtoffer van zijn kun je opmaken uit het volgende .

  * Geen voorspellingen maar uitvoering in de praktijk !

  Ik vermeld uitsluiten gebeurtennissen waarvan ik zeker weet dat deze vooraf door derden zijn genoteerd of gerapporteerd .
  Hieruit kun je dit afleiden .
  In bijvoorbeeld Iran was in 2003 er conflict tussen verschillende religieuze groepering .
  Op afsprak is destijds de onderlinge overeenstemming op de televisie met een handdruk bekrachtigd .
  Kort daarop hadden ze daar die Kerst aardbeving in Bam .
  Dat levert ze ten eerste 10% extra krediet op ten oordele omdat dat geratificeerd was met mij .
  Ten tweede 10% omdat ze die uitnodiging op maat vanuit de Hemel kregen afgeleverd .
  Dus samen 20% beter dan wanneer we dat niet zo hadden gedaan .
  Die percentages zijn ter indicatie . Ik weet namelijk niet of je zoiets wel in procenten en cijfers kunt vertolken , maar zie hiervoor op het moment geen helaas andere mogelijkheid .
  Notities hierover zijn wel gemaakt maar ik kan hierover geen referenties opgeven.
  Wel over die Thailand , Sumatra / Atjeh tsunami precies een jaar later met Kerst 2004 .
  Halverwege de tachtiger jaren was ik in Thailand en heb dat destijds daar al aangekondigd .
  Notities en rapportages hierover zijn later gemaakt onder andere tijdens mijn dwang opname en mijn veroordeling in 1997 aan de K.K.P. aan de Heereweg in Groningen .
  Omdat ik hier zodoende niet veel verder kwam dan een paar pedofiele gekken en het gesticht was ik begin 2004 naar India vertrokken .
  Daar ben ik mij wat meer gaan toeleggen op het begrijpen en benutten van deze opmerkelijke gave .
  Het is namelijk nogal ongebruikelijk dat Mensen tot deze dingen toe in staat zijn en ik moest er eerst nog even aan wennen .
  Na een kort bezoek aan Kasjmir , op Yantra naar Ammarnanth , was het daar ook snel geregeld.
  We konden samen met de hele Hindu club vanuit Delhi zonder problemen door het streng Islamitische Kasjmir op pelgrimstocht naar onze heilige ijspegel . Dat was daar op dat moment geen enkel probleem .
  Dus in Kasjmir was het dan ook snel geregeld !
  Die horen sinds 2005 ook bij de genodigden met 10 % a 20 % Krediet op grond van wederzijdse in overeenstemming .
  In 2008 was ik nog even in Groningen en in het A-huis zijn destijds notities gemaakt over die aardbeving in L’Aquila 3 weken voor vertrek .
  Dat klopte precies en ik wist destijds nog niet wanneer ik weer zou vertrekken …
  *Kleddernat in Khedarnath
  Een voorbeeld van andere maar vergelijkbare orde is Khedarnath , India .
  Daar waren de regelingen als volgt .
  Ze waren daar 3 jaar van te voren door mij op die te verwachten donderbui geattendeerd .
  In het volste vertrouwen gingen zij daar , zoals ook al met Sumatra , speciaal voor die reden naar toe .
  Daarmee hadden ze op een bepaalde manier hun eigen oordeel ook al uitgesproken anders dan waren ze daar wel weggegaan ..
  Dit is in elk geval goed voor 2 x 10 = 20% ter indicatie becijfert .

  *Dubbel geverifieerd en geratificeerd .

  Een soortgelijk verhaal als Bam betreft Nepal .
  Ik had inmiddels al de meest uiteenlopende blogs op de diverse sites gezet dus dit is voor jullie nu dus het duidelijkste .
  Sinds 1985 kom ik zo af en toe in Nepal en ken ze daar zodoende al meer dan 30 jaar .
  In 2004 waren ze daar druk in een burgeroorlog verwikkeld en wij waren daar op vredes missie geweest .
  Onze inspanningen waren aldaar in Phokara nog met donder en bliksem bekrachtigd en dat heeft daar ook nog in de krant gestaan .
  Toen de vrede was gesloten ben ik daar nog even kort geweest en 4 maanden later was het raak .
  Sinds 25 April 2015 hoort ook Nepal bij de genodigden .
  Omdat Mensen die iets tegen satanisten hebben ondernomen of dit nog steeds doen hiermee ook duidelijk hun religieuze keuzes hebben gemaakt ,
  voor diegenen die mij met raad en daad hebben bijgestaan en voor de Mensen die mij mogelijkheden hebben geboden om mijn ongenoegen te kanaliseren en te ventileren heb ik nu gelukkig een verheugende mededeling :
  Het doet mij een genoegen om alle satanische pedofielen bestrijders en Ghostbusters te kennen te geven dat zij hiervoor ook 10% extra krediet ten oordele kunnen ontvangen .
  Daarbij opgeteld de 20% uit het buitenland , maakt het totaal op 30% meer kans op een goed oordeel dan wanner ze dat niet hadden gedaan .
  Verder wil ik nog even refereren aan het donder en bliksem concert van 2014.
  De 13 november donder en bliksem bui in 2015 en 1 jaar na dato die aardbeving in nieuw zeeland .
  De donderbui 23 juni vorig jaar en de daarop volgende aardbevingen in de buurt van Rome en Zuidlaren .
  Ook deze gebeurtenissen waren door mij van te voren aangekondigd en zijn door derden genoteerd .
  Er zijn door mij nog wel veel meer van dit soort zaken te vermelden maar ik denk dat het zo wel duidelijk is ….
  Het doet mij dan ook een groot genoegen om alle [satanische] pedo bestrijders en Ghostbusters aan te kondigen dat ,als GOD het zo wil , ook zij van deze 30% regeling gebruik kunnen maken .

  Tot slot heb ik nog een tip voor iedereen :

  *Maak direct je afspraken met GOD en probeer je je er aan te houden .
  *Laat je niet door en tot [!] satanisten verleiden en
  *Probeer je aan de religieuze wet[ten] te houden !
  [ Bij alle geloven komen de wetten in meer mindere mate overeen ].
  Meld je zo aan onderhoud contact en je hebt die 30% regeling niet eens nodig .

  Heb je je niet altijd even braaf aan de wetten gehouden en kun je daar inmiddels wel aanspraken op maken dan is dat altijd beter dan wanneer je dat niet had gedaan !
  En je zult er over 100000000000 enz. [licht ?] jaar waarschijnlijk geen spijt van hebben .
  Zo leggen wij , herstellen wij en onderhouden wij het [verloren] contact met sommige mensen op aarde .

  Aldus het Engeltje …
  Iedereen bedankt !
  En we leven nog lang en gelukkig !

  Aldus het kleine Engeltje uit de hemel op aarde ..

  Sri sri Magnitude
  [AardbevingsGroninger / donder en bliksem predikant ]