Oude verhalen over Atlantis en andere grote verloren beschavingen uit de prehistorie, zijn lange tijd door archeologen verworpen en afgedaan als mythes. Uit wetenschapelijk onderzoek blijkt echter dat deze conclusie onjuist is en er wel degelijk bewijs is dat de menselijke beschaving minimaal tienduizenden jaren ouder is dan officeel wordt aangenomen. De recente ontdekkingen van een piramide in Indonesië van meer dan 20.000 jaar oud en de megalitische steencirkels in Turkije van 11.600 jaar oud zijn significante ontdekkingen. Deze archeologische ontdekkingen bewijzen niet alleen dat de menselijke beschaving veel ouder en mysterieuzer is dan we tot nu toe dachten, ze vragen ook om een serieuze heroverweging of het verhaal over Atlantis niet toch op waarheid is gebaseerd.

“Alles wat we hebben geleerd over de oorsprong van beschavingen kan fout zijn,” zegt Danny Hilman Natawidjaja, een senior geoloog. De ontdekking van de (diepere lagen) van de piramide Gunung Padang op Java en het tempelcomplex Göbekli Tepe in Oost-Turkije lijken sterke aanwijzingen te zijn dat Plato gelijk had en dat er tijdens de laatste ijstijd een zeer geavanceerde beschaving heeft bestaan. Een beschaving die werd vernietigd door cataclysmische gebeurtenissen, zoals wereldwijde vloedgolven en aardbevingen tijdens een periode van grote wereldwijde instabiliteit tussen 10.800 en 9600 voor Christus. [1] Volgens Danny Hilman Natawidjaja is het gebied rond Indonesië de plek van het oude Atlantis.

De megaliet Göbekli Tepe (ontdekt in 2014) is 6000 jaar ouder dan Stonehenge en betekent dat de tijdlijnen zoals deze op school en universiteiten worden onderwezen, niet langer stand houden. [3]

Graham Hancock denkt dat de overlevenden van Atlantis een verborgen boodschap in dit monument wilden overdragen. [1]

Gunung Padang, 70 km ten westen van Bandung in Java stond al lange tijd bekend als een heilige plek. Men heeft pas recent ontdekt dat het een piramide is, grotendeels verborgen onder de grond.

De gebruikte bouwmethoden zijn geavanceerd en te vergelijken met de technieken die zijn gebruikt bij de bouw van de Egyptische piramides. Dit wijst op het bestaan van een geavanceerde beschaving, ver voor het einde van de laatste ijstijd.

Alleen al uit de datering van één van de bovenste lagen, blijkt dat deze 3000 jaar ouder is dan de piramide in Gizeh. Grondboormetingen en andere onderzoekstechnieken, zoals geoscans tonen aan dat het Gunung Padang bouwwerk uit meerdere lagen bestaat, waarbij een nieuwere fase steeds bovenop een oudere laag is gebouwd.

Door grondboormetingen op 27,5 meter diepte heeft men ook bodemmonsters gevonden waaruit blijkt dat de piramide ten minste 24.000 en waarschijnlijk zelfs 26.000 jaar oud is. [5] In dat geval zou de piramide Gunung Padang zeker 19.000 tot 21.000 jaar ouder zijn dan de Egyptische piramides.

Atlantis bevond zich in de Stille Oceaan

Ook archeologe Drs. Carmen Boulter denkt dat Zuid-Oost-Azië het centrale gebied is waarover Plato schreef. Ze spreekt over een Indonesische piramide van 26.000 jaar oud en over een tempel in Java waarin allerlei groeperingen van de wereld worden afgebeeld — zoals: de Maya’s, de Vedisch-Indiase, Chinese, Egyptische, Soemerische en Griekse beschaving — allemaal afgebeeld in één tempel. Zij denkt dat er een centrale beschaving heeft bestaan die later over de hele wereld is verspreid. Verschillende groepen binnen deze centrale beschaving hebben elders hun koloniën gevestigd en daar hun eigen subcultuur voortgezet.

Al deze groepen hadden kennis over astrologie, het bouwen van piramides, commercie, heilige geometrie en uitgebreide wetenschappelijke kennis, maar elke culturele groep had zijn eigen stijl. Daardoor lijken het afzonderlijke culturen te zijn die geen contact met elkaar hadden. Maar Carmen Boulter overweegt de mogelijkheid dat de uitgesproken culturele verschillen, oorspronkelijk verschillende groepen binnen de Atlantische cultuur waren. Net zoals we binnen de Westerse cultuur verschillende culturele en religieuze stromingen kennen.

De Atlantische cultuur was wereldwijd verspreid

Carmen Boulter vermoedt dat er één hoofdcultuur bestond, waaruit al deze culturele subculturen zijn voortgekomen. Er zijn inderdaad sterke aanwijzingen dat er een veel oudere beschaving heeft bestaan, wiens land ten onder ging toen er 11.6000 jaar geleden (9600 jaar v. Chr) een wereldwijde catastrofe plaatsvond. De overlevenden hebben zich vervolgens over de hele wereld verspreid, om zich elders binnen hun eigen culturele groep te vestigen.

Ook historicus Graham Hancock ziet frapante overeenkomsten tussen de symboliek, de legendes en architectonische bouwstijlen tussen verschillende antieke culturen, die afzonderlijk van elkaar geëvolueerd lijken te zijn. Hij denkt niet alleen dat deze oude culturen overlevenden zijn van een veel oudere beschaving, zijn ontdekkingen wijzen er tevens op dat deze beschaving van tienduizenden jaren oud, aan een wereldwijde vloed ten onder is gegaan. [1]

Paradijs op aarde tijdens de ijstijd

Boulter stelt dat er op aarde een locatie bestaat die in alle opzichten voldoet aan Plato’s beschrijving van Antlatis. Er zijn drie vulkanen en er komen 3 tectonische platen samen. Dit is niet het gebied in het midden van de Atlantische oceaan, maar het bevindt zich rond de evenaar in de Stille Oceaan. Terwijl het Noord-Amerikaanse en Europese continent in de ijstijd met een dikke ijslaag was bedekt, was dit deel van de wereld een waar paradijs. Uit de recentelijk ontdekte piramide op Java blijkt nu dat er tijdens de ijstijd op die plek in de wereld al een zeer oude beschaving heeft bestaan. Volgens haar menen verschillende archeologen dat in dit gebied rond Indonesië het oude Atlantis kan hebben bestaan.

In die tijd was Indonesië nog verbonden met Sundaland, een groot grondgebied in Zuid-Oost-Azië in de Stille Oceaan, dat aan het einde van de ijstijd grotendeels aan enorme overstromingen ten onder ging, waarna Indonesië zijn huidige vorm kreeg. [4] Ook het bestaan van de Hill Tribes die over een groot gebied in de Pacific zijn verspreid— en terug zijn te vinden in een gebied dat zich helemaal uitstrekt van Japan, de Fillipijnen, Indonesië tot aan Australië — is een sterke aanwijzing dat in dit deel van de oceaan vroeger wellicht door een groter eiland met elkaar verbonden was.

Carmen Boulter wijst erop dat we echter een mindset hebben waarbij we ervan uitgaan dat Atlantis Westers was. Uit allerlei archeologisch onderzoek blijkt inderdaad dat de antieke culturen rond de Middellandse Zee een connectie hadden met een veel oudere beschaving, zoals blijkt uit de Atlantische en Egyptische kunstschatten van meer dan 10.000 jaar voor Christus die recentelijk in Turkije gevonden zijn. Boulter denkt dat deze antieke beschavingen rond de Middellandse Zee waarschijnlijk koloniën waren, maar niet het centrale gebied, waarover Plato het had.

Volgens sommige (niet wetenschappelijke) bronnen waren er honderdduizenden jaren geleden 3 werelddelen met beschavingen die verloren gingen: Atlantis, Lemuria en Kumari Kandam. Talloze archeologische vondsten rond de kustlijn van India, Indonesië, Paaseiland, Bimini eilanden en Ierland die veel ouder zijn dan de officiële beschavingen, wijzen erop dat deze claim minstens een kern van waarheid moet hebben. [1] [2]

Atlantische stedenbouw

Men had in die tijd de gewoonte om steden met cirkelvormige kanalen te bouwen. restanten van een dergelijke stedelijke structuur zijn volgens Carmen Boulter op diverse plekken op de wereld teruggevonden.

Volgens Carmen Boulter is Atlantis dan ook vooral een cultuur en in mindere mate een land of een gebied. Het was een zeevarend volk dat zich over de hele wereld heeft verspreid. In de Atlantische tijd bouwden ze hun steden op een bepaalde manier, met cirkelachtige kanalen, waarbij de schepen via een ingang rond de stad voeren, hun vracht losten, vervolgens verderop een nieuwe vracht oppikten en via een andere uitgang de haven uitvoeren. Bij deze bouw bevond het stedelijke centrum zich in het midden van deze kanalen, waaromheen de mensen woonden. Er zijn volgens haar verschillende plekken op de wereld waar resten van een dergelijke stedelijke structuur zijn gevonden.

Beschaving is tienduizenden jaren ouder dan in de geschiedenisboeken staat

Historicus Graham Hancock denkt zelfs dat de antieke beschavingen zoals de Grieken, Egyptenaren en de beschaving in Mesopetamië zijn voortgekomen uit een veel oudere beschaving die ongeveer 11.600 jaar geleden verloren ging. Zijn ontdekkingen wijzen erop dat deze antieke beschavingen rond de Middellandse Zee, niet alleen veel ouder zijn dat de officiële lezing ons wil doen geloven, maar de overlevenden zijn van een oorspronkelijke beschaving waarover Plato en ook andere geschriften van getuigen. [1]

Dat betekent echter niet dat het oude Atlantis zich rond de Middelandse zee of in de Atlantische Oceaan bevond. “We willen Atlantis graag zien als Westers en niet Aziatisch. Dus er wordt heel veel moeite gedaan om ons in die denkrichting te blijven sturen, terwijl het bewijs iets anders laat zien,” zegt Carmen Boulter. Ze denkt dat veel informatie over Atlantis, is bedoeld is om ons bewust af te leiden van de échte waarheid. Zij gaat ervan uit dat de overlevenden van de Atlantis ramp, elders op de wereld iets van hun eigen culuur probeerden te behouden. Ze hadden het gevoel van noodzaak om hun cultuur en kennis veilig te stellen.

Griekse en Egyptische beschaving waren overlevenden van Atlantis

Volgens Graham Hancock was Egypte één van de plekken waar de Atlantiërs neerstreken en hun oude cultuur opbouwden. Op de muren van de Edfu-tempel op de westoever van de Nijlvallei, staat in de inscripties geschreven dat de oude Egyptenaren niet Egyptisch waren, maar oorspronkelijk op een heilig eiland midden in een grote oceaan woonden, dat aan een verschrikkelijke ramp van vloedgolven en branden ten onder ging. Het doel van de overlevenden die zich in Egypte hadden gevestigd, was niets minder dan de heropbouw en het herleven van hun verloren thuisland. [1]

Inscripties op de Edfu-tempel

> lees verder in deel 2.2: Grafheuvels en piramides bevatten verborgen spirituele kennis

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Bronnen:

[1]  “Magicians of the Gods”; Graham Hancock
[2]  “Land of the Pharaohs”; Andrew Power
[3]  The Tepe Telegrams
[4]  Atlantis in the Java Sea
[5]  Officiële website van Graham Hancock
[6]  Ancient structure in Indonesia could be up to 20,000 years old
[7]  8 Mysterious Facts about Gunung Padang

Lees ook:

>  Deel 2.2: Grafheuvels en piramides bevatten verborgen spirituele kennis
>  Egyptische kunstschatten van 10.000 jaar oud uit de Atlantis-periode ontdekt
>  Op zoek naar het verloren continent Atlantis, deel 1

Share.

About Author

Comments are closed.