In Nederland worden bomen massaal gekapt. Er is zelden slechts één reden waarom iets plaatsvindt en dat is ook hier zeker niet het geval. De achterliggende agenda is zorgwekkend, maar zou precies daarom aanleiding moeten zijn om er tegen in actie te komen.

Het begint steeds meer mensen op te vallen dat er een massale bomenkap plaatsvindt. Mooie stadslanen met prachtige volwassen bomen, veranderen steeds meer in kale straten. Groene pleinen veranderen in een kale stenen vlakte. Dezelfde kaalslag zien we terug in de bomenkap langs (snel)wegen. Ook in bosgebieden wordt massaal gekapt.

Zelfs de voormalig directeur van Staatsbosbeheer, is ernstig bezorgd over de roofbouw in de Nederlandse bossen. Het gekapte hout levert inkomsten op. [1] Ondanks dat dit dé motivatie van Staatsbosbeheer lijkt te zijn, vermoed ik dat er nog een heel andere agenda achter schuil gaat.
Kaalslag in Amsterdam. Frederik Hendrikstraat voor en na de bomenkap. Foto: Thomas Schlijper, schlijper.nl

Ontbossing in dunst beboste land van West-Europa

Er liggen nog veel meer plannen op de plank om zowel in de steden, langs wegen als ook in de natuurgebieden massaal de bomen te kappen. “Als alle plannen doorgaan verdwijnt er enorm veel bos. Dit terwijl Nederland in vergelijking met onze omliggende landen al weinig bos heeft. In Nederland bestaat momenteel 11% van het oppervlakte uit bos: amper 200 m² bos per inwoner. Dit staat nu al in schril contrast met de 32% in Duitsland, 28% in Frankrijk en 22% in België.” [2]

“Het feit is dat Nederland bos verliest, terwijl we al het dunst beboste land van Europa zijn. Van 2013 tot 2017 is de hoeveelheid bos in ons land met 5400 hectare afgenomen.  Er zijn plannen om nog eens 1231 hectare te kappen terwijl er maar 304 hectare aan nieuw bos gepland staat. Nederland ontbost dus.” [3]

De ontbossing in Nederland is procentueel gezien even groot als de huidige afname van het tropische regenwoud. We zijn verontwaardigd over de massale bomenkap in andere, tropische landen, met name vanwege de afname van Co2 opname. Maar als het gaat om het Nederlandse bos geldt het Co2-argument ineens niet meer. [2]

Bomenkap in strijd met klimaatdoelstellingen

Hoorden we jarenlang dat onze klimaatproblemen veroorzaakt zouden zijn door een schrikbarende toename van Co2, zou je verwachten dat onze bomen en bossen juist onaangetast blijven. Bomen zetten immers Co2 om in zuurstof. Om de Co2 te verminderen moeten men juist meer bomen planten en niet massaal bomen kappen. Iets klopt er dus overduidelijk niet.

Bos-beheer blijkt nu vooral bos-reductie te zijn. Bij massale bomenkap begint bovendien het hele bosecosysteem weer bij nul. Behalve de bomen verdwijnt ook alle ondergroei zoals jonge bomen en struiken. Dit is in feite het toekomstige bos. Het bosbeheer heeft ook niks met de klimaatproblemen te maken. In het Klimaatakkoord wordt bos zelfs niet als natuur gezien! [4] Vervolgens speelt men nu voor god en besluit men om bossen om te vormen tot kale heide- of zandvlaktes. [5] Met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals de langdurige droogte die we afgelopen zomer hebben gezien.

Er is dan ook geen maatschappelijk draagvlak voor deze massale bomenkap. Uit de meeste enquêtes die zijn gehouden blijkt steeds dat maar liefst 80% tot 95% van de ondervraagden tegen bomenkap is. [2] De belofte om aan herbeplanting te doen is een wassen neus. Bomen van veertig tot tachtig jaar oud worden gekapt. Daar komen jonge boompjes voor terug. Dat staat tot geen enkele verhouding.

De verborgen agenda achter de massale bomenkap

De massale bomenkap vindt niet alleen in Nederland plaats. Ook in andere (Europese) landen zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Dit gaat gelijk op met het implementeren van het 5G-netwerk en deze twee zaken lijken dan ook verband met elkaar te houden. Uit een onderzoek van de University of Surrey blijkt dat voor een optimaal signaalbereik van 5G, de boomhoogte tenminste 3 meter lager moet uitkomen, dan de 5G-zendmasten die worden geplaatst. Bomen blijken obstakels te zijn voor het signaalbereik van 5G. [6]

Om het 5G netwerk mogelijk te maken zijn er 20.000 satellieten in de ruimte bijgekomen. [7] Het netwerk lijkt onderdeel te zijn van het VN 2021-plan voor ‘duurzame ontwikkeling’. [8] Daarmee lijkt het uiterst onwaarschijnlijk dat het systeem (uitsluitend) ontwikkeld zou zijn voor telecommunicatie.

Figuur uit onderzoeksrapport over 5G van Universiteit van Surrey, waaruit blijkt dat bomen storend zijn voor het 5G-signaal.

Triljoenen investering

Gezien de enorme investering en inspanning om het netwerk in te voeren, moet er wel een diepere motivatie zijn. Dit kunnen niet slechts economische motieven zijn. Zelfs als we met z’n allen honderd keer sneller kunnen internetten, gamen en films downloaden, gaat de telecommunicatiesector dit echt niet even terugverdienen. Er zijn meestal meerdere redenen waarom technologie massaal ingevoerd wordt en dat is ook hier het geval.

David Icke waarschuwt al jaren dat de massale bomenkap onderdeel is van de NWO-plannen om een vergaand ‘smart grid’ te implementeren. [9] ‘Smart’ is niet zozeer ‘slim’, maar betekent surveillance en spionage. Alles wat ‘smart’ voor de naam heeft staan, is een op het netwerk aangesloten apparaat dat digitale data verzamelt, opslaat en doorstuurt naar het wereldwijde surveillancesysteem.

5G als ‘slim’ surveillancesysteem

In die context kan men 5G dan ook als een onderdeel van dit surveillancesysteem zien. Omdat de 5G-masten direct contact leggen met alle digitale apparaten en RFID-chips die in steeds meer consumentenproducten gaan komen, krijgt het systeem inzicht in wie, wat, waar is en wanneer. Surveillance is dan niet meer een bewaker die via een telefoontap of verborgen camera het doelwit bespioneert. Surveillance door middel van het 5G-netwerk is een wereldwijde digitale databank die door algoritmes zowel een totaaloverzicht biedt, als op microniveau kan inzoomen op een bepaald individu.

Zelfs wanneer we onszelf volledig zouden ontkoppelen van al onze ‘slimme’ apparaten en accessoires en zelfgemaakte kleding zonder RFID-chip gaan dragen, kunnen we gevolgd worden aan de hand van nanodeeltjes die via voeding, vaccinaties en chemtrails in ons lichaam terecht zijn gekomen.

Dat alles schetst een verontrustend beeld van een agenda die men nu al deels heeft doorgevoerd. Wie zich echter in de New World Order-plannen verdiept, weet ook dat de ontwakende mensenmassa de grootste bedreiging is voor hun systeem en machtspositie. Het zou ons dan ook niet moeten verbazen dat men vergaande maatregelen treft om deze mensenmassa in de gaten én in toom te houden.

5G schadelijk voor gezondheid

Of dit nu wel of niet een verborgen agenda is, onderzoekers waarschuwen al jaren voor 5G-technologie en de nadelige gevolgen voor de volksgezondheid. Op sommige plaatsen is er al een pilot gehouden met een lokaal 5G-netwerk en in die gebieden zijn zorgwekkende ontwikkelingen te zien. Zo was er een proef met de 5G-technologie in Bristol en binnen 18 maanden tijd pleegden 11 studenten van de universiteit van Bristol zelfmoord. [10] [11] Na de plaatsing van een 5G-mast in Den Haag vielen de mussen letterlijk dood van het dak. [12] 

De 5G-millimetergolven (MMW) beïnvloeden het zenuwstelsel en de straling kan leiden tot angst en gespannenheid. De straling zou zelfs op DNA-niveau veranderingen teweegbrengen en kan leiden tot kanker, hartfalen en andere ernstige gezondheidsproblemen. Inclusief het risico op een toename van zware depressies en een significante toename van zelfmoorden. [7]

Implementatie 5G zonder onderzoek

Ondanks dat onderzoekers waarschuwen voor deze ernstige gevolgen, zijn er geen signalen dat men eerst onderzoek wil doen naar de gezondheidsrisico’s van de technologie, voordat men deze massaal wil invoeren. Dat is op zijn minst opmerkelijk, aangezien de gezondheidsrisico’s van 4G-straling inmiddels ook steeds meer aan het licht komen.

Maar misschien bevestigt dit het vermoeden dat de gevreesde gezondheidsgevaren juist onderdeel zijn van het plan. Critici van 5G-technologie wijzen erop dat deze ook kan worden ingezet als een gericht energie wapen. [13] Dit directed energy weapon kan niet alleen ingezet worden om specifieke individuen aan te vallen, maar ook om een bevolkingsgroep uit te dunnen. Dit alles schetst een somber beeld en gaat wellicht verder dan mensen zouden willen geloven.

Wil NWO 5G als wapen gebruiken?

Dr. Katharina Horton — zelf slachtoffer van directed energy weapons en andere aanvallen door de MI5 en MI6 — is ervan overtuigd dat dit wel degelijk plannen zijn van de groep, die zij het wereldwijde criminele kartel noemt. Dat lijkt wellicht een absurde claim, maar de prognoses van bevolkingscijfers die volgens de private inlichtingenorganisatie Deagel in 5 jaar tijd met 41% teruggebracht zouden zijn, zijn een aanwijzing dat dergelijke plannen er wel degelijk zijn.

Hoe dan ook is dit ‘slechts’ een plan. Laten we daarbij niet vergeten dat veel door de NWO geplande pogingen om allerlei catastrofes en epidemieën op wereldschaal te creëren, simpelweg mislukt zijn. Ikzelf ben ervan overtuigd dat alle toekomstige vernietigingsplannen van de NWO geen voet meer aan de grond krijgen. 5G is wellicht hun laatste redmiddel. Waarschijnlijk wordt het daarom nu in versneld tempo ingevoerd.

Foto: Thomas Schlijper, schlijper.nl

In verzet komen tegen massale bomenkap en 5G

Daarbij is het van belang dat we niet als kikkers stil in de pan blijven zitten, totdat het water langzaam aan de kook wordt gebracht. Passiviteit en onverschilligheid ten opzichte van hun plannen, zijn de grootste valkuilen van de mensheid. Het is belangrijk om in actie te komen. Bijvoorbeeld door anderen te informeren over de mogelijke gevaren van het 5G-netwerk. Of door deze plannen op politiek of lokaal niveau tegen te houden en te eisen dat er eerst grondig onderzoek plaatsvindt naar de gevaren van deze technologie.

We kunnen ons minstens verzetten tegen de massale bomenkap. Want ongeacht of je denkt dat 5G een gevaar voor onze gezondheid vormt, is het belangrijk om voldoende (volwassen) bomen in onze leefomgeving te behouden. Bomen zuiveren de lucht. Ze dempen het geluid. Ze werken helend en harmoniserend. Bomen trekken vogels aan en vogelgeluiden werken rustgevend en helend. Daarom voelen mensen zich prettig in een buurt met veel groen en grote bomen. Dat is waarom de elite vaak zelf in een bosrijke omgeving woont. Bomen brengen de mens dichter bij de natuur.

We moeten juist weer terug naar de natuur

Dat laatste raakt wellicht de kern van de zaak. We staan als mensheid op een tweesprong. De NWO-elite wil ons van de natuur afhouden en op het pad leiden van steeds meer technologie. Niet alleen met meer ‘slimme’ technologie in huis, maar ook in onze producten, voeding en lichaam. De andere afslag die we als mensheid kunnen nemen is dat we terugkeren naar de natuur. Letterlijk door ons weer te omringen met bomen en groen. Of door biologische voeding en natuurlijke geneeswijzen. Maar ook door terug te keren naar onze eigen ware natuur en zo onze vergeten vermogens te herontdekken.

Daarbij moeten we ons niet meer laten leiden door de NWO/VN-agenda maar hun plannen tijdig bijsturen en daar waar mogelijk tegenhouden. Zij kunnen hun plannen alleen doorvoeren met de massale medewerking van allerlei mensen en organisaties. Waarom gaan we simpelweg akkoord met het feit dat onze bomen massaal gekapt worden? Wie geeft hen het recht om onze gezamenlijke natuur te vernietigen?

De mensheid moet het heft weer in eigen hand nemen in de creatie van de door ons gewenste samenleving. In die ideale samenleving horen veel bomen, struiken en bloemen.

Worden er ook in jouw buurt volwassen bomen gekapt? Maak foto’s en stuur ze op naar het bomenkapmeldpunt.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Bronnen en voetnoten
[1] Zware kritiek van oud directeur Staatsbosbeheer op houtkap
[2] Ingezonden brief: Massale bomenkap bedreigt Nederlands bos
[3] Ecologen, laat die bomen staan!
[4] Stop grootschalige bomenkap; een ander en duurzamer natuurbeleid
[5] Uitzending De Monitor van KRO: Bomenkap
[6] Meeting the Challenge of “Universal” Coverage, Reach and Reliability in the Coming 5G Era
[7] International Appeal: Stop 5G on Earth and in Space
[8] Will 5G help in meeting UN Sustainable Development Goals?
[9] The great tree massacre to make 5G possible
[10] Bristol university suicides spark mental health alerts
[11] 5G – A “Massive Experiment On The Health Of All Species?
[12] 5G in actie: mussen vallen dood van ’t dak..!!

[13] 5G networks will use the same frequencies as pain-inflicting crowd control weapons
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

60 reacties

 1. Hoi Ella, ik ben zo blij dat je dit artikel hebt geschreven en loop ook steeds te denken , we moeten wat gaan doen, dit mag niet gebeuren. Ik wil graag een bijdrage leveren, maar heb geen idee hoe. Als er initiatieven zijn help ik mee.

  • Daar ben ik het helemaal mee eens!
   Wat niet gedacht mag worden, en dus ook niet gezegd, is dat ‘de Joden’ (het georganiseerde Jodendom) erop uit is Europa en haar bevolking te vernietigen. Dit gebeurt middels vele methoden, o.a: het genetisch weg mixen van de Blank Christelijke bevolking middels massa-migratie uit Afrika, het voorkomen van reproductie in onze landen door promotie van Feminisme, Homofilie, drugs, abortus, medicijnen, gmo voeding, pesticiden, technologie-verslaving, etc, etc, en ziekmakende straling!
   Deze plannen komen uit het heilige boek van de Joden: de Talmoed. Daarin staat dat alle niet-Joden een lager ras vormen, gelijk aan dieren.
   Dit is geen onzin. Ga het maar na zoeken. Maar iedereen is dermate gehersenspoeld dat men denkt dat dit nooit waar kan zijn. Vermoedelijk komt dit bericht danook niet eens door het moderatie-filter. (ookal staan er geen haatdragende dingen in)

   • Ella Ster on

    Het is heel belangrijk om hierbij niet alle Joden over één kam te scheren. Verwar het Zionisme niet met het Jodendom. De vernietiging van het Christendom is al in 1870 door de Illuminati vastgelegd. Dit plan omvat het tegen elkaar uitspelen van Moslims en Christenen (nu gaande), als ook de vernietiging van de Joden. Ook de Joden worden als pionnen in dit spel gebruikt. Daarbij is het ook opmerkelijk dat juist de orthodoxe Joden de Zionistische agenda sterk verwerpen.

    Lees meer in het artikel: De geschiedenis van de Illuminati: https://www.ellaster.nl/2016/03/27/de-geschiedenis-van-de-illuminati/

    Alle Abrahamitische religies komen voort uit een Khazaarse satanische sekte en worden gebruikt voor hun agenda. Oorspronkelijke religieuze geschriften zijn vervormd en gemanipuleerd. Religies zoals Jodendom en Christendom worden maar al te vaak als dekmantel gebruikt door figuren die in werkelijkheid onderdeel zijn van deze satanische sekte of politieke Zionistische beweging. De radioshow special “From Russia with love” deel 3 geeft een goed overzicht in het ontstaan van de monotheïstische wereldreligies en dominantie van deze satanische groep.

    https://www.spreaker.com/user/8955881/thi-show-from-russian-with-love-part-3

    De dingen moeten wel gewoon bij naam benoemd kunnen worden. Ook hetgeen dat in de Talmoed staat. Mensen mogen hun eigen conclusies trekken of ze het daar mee eens zijn of niet. Uiteindelijk zijn religies dusdanig ontwikkeld dat het leidt tot verdeeldheid. Daarin is religie een instrument om mensen te verdelen en tegen elkaar uit te spelen.

    Desondanks kan er in mijn ogen niet getornd worden aan de vrijheid van religie. Want als mensen niet meer vrij zijn om te geloven en denken wat ze willen, hebben we geen echte vrijheid meer.

   • Dit is niet zozeer een reactie op het onderwerp maar wel op jouw zin ” promotie van homofilie “. Homofilie is aangeboren , zoiets kun je niet promoten.

 2. Tja, de petitie die ik getekend heb over de bomenkap heeft biets opgeleverd. Ik heb een ingezonden brief naar de Gelderlander gestuurd, is geplaatst. Emails naar de 2e kamer heeft geen zin, Nederland is geen democratie.

 3. Misschien als de Alternatieve Media de koppen bij elkaar steekt en we massal in aktie komen.

 4. Janna Grave_Palmans on

  Wie gaat hier een handtekeningen actie over starten(petitie inleveren) dat zijn ze verplicht hier Kamervragen over te beantwoorden.

 5. Al deze problemen waren al duizenden jaren geleden dood de bijbel voorzegt, maar weinig mensen schenken daarbij verhouding aandacht aan. De mensheid kan dit soort problemen niet oplossen, hoe hard ze hun best ook doen!
  Op 19 april worden wereldwijd bijeenkomsten georganiseerd waar iedereen welkom is ze te bezoeken. Op die avond zal na 20:00 uur Jezus dood worden herdacht en aan de hand van de bijbel worden uiteengezet hoe wij daar in de nabije toekomst voordeel van kunnen hebben.
  Deze week zullen ook wereldwijd lezingen worden gehouden met de titel: “Kies voor het echte leven!” Meer informatie vind u op JW.org
  Miljoenen mensen zullen wereldwijd in meer dan 900 talen deze bijeenkomsten gaan bijwonen, zoals ieder jaar gebruikelijk is.
  Wij nodigen iedereen uit te komen. Deelname is overigens altijd GRATIS!

 6. Frans Horbach on

  Boos over het kappen van alle bomen van de Frederik Hendrikstraat in Ansterdam:

  De bomen stonden in de weg
  had een ambtenaar bedacht,
  zonder reden en zonder klacht,
  zonder verstandig overleg,
  de oude bomen die moesten weg.

  Wat bezielde raden en besturen,
  en waar het protest van bewoners en buren?
  Beraad had langer kunnen duren,
  het had zover niet hoeven komen;
  nu zijn ze weg, de oude bomen.

  De straat is leeg, de muren beklad,
  de oude bomen verdwenen;
  wie zal er straks nog over wenen?
  En waar men voorheen de wind
  in de bomen kon horen,
  waaien nu verloren dromen
  door de harteloze stad.

 7. Ik stuur dit artikel keer op keer naar alle politieke partijen en alle grote kranten. Als iedereen dat doet heeft het hopelijk effect. In ons dorp zijn bijna alle bosjes g esloopt. Onder het mom v an zieke essen.
  My ass. Inderdaad is die ziekte er maar je kunt ze ook gewoon laten omvallen. Nu kunnen de hindes nergens werpen.
  Er wordt gezegd dat omvallende bomen gevaarlijk zijn. Tja, je kunt dan tot 15 m het bos in gaan kappen. Maar nee hoor. Hier worden alle essen gesloopt maar de takken en stammen blijven wel achter…hoezo virus..

 8. Waar ik woon zijn inmiddels de meeste bomen gekapt. Op mijn vraag naar het waarom bij de gemeente kreeg ik als antwoord: ” Groen kost geld”… Pffff… Zucht!

 9. Als een boom ziek is,oké,maar bomen kappen voor landschapverandering enz,stoppen,hoor niks van groen links,niet belangrijk genoeg?

 10. Er komt gelukkig steeds meer verzet tegen de massale bomen kap.
  Maar mensen , als we wat willen bereiken moeten we de krachten toch echt meer gaan bundelen denk ik.
  Hopelijk staan er mensen op die dit effectief kunnen want vanaf november gaan ze gewoon weer verder met het kappen van bossen en bomen langs de wegen.
  Mijn wens is dat we doordringen tot de tweede kamer en dat mensen nog meer wakker geschud worden!

  Bas’t Hart

 11. De provincies kappen zoveel onder het voorwendsel dat Nederland volgens de eu- normen meer van de oorspronkelijke natuur terug moet: Heide en Stuifzand. Nederland heeft al moeite met het onderhoud van de bestaande heide en Stuifzand…? Hallo daar groeit niks op. Op dit moment geldt geen herbeplantingsplicht, waarom niet? En degenen die wel herbeplanten vergeten dat 1 op 1 terugplanten niet eerlijk is omdat jong groen veel kwetsbaarder is. Op één gekapte boom van vijftig jaar moet je er minstens tien terugplaatsen wil je kans hebben dat er één volwassen wordt.
  Toen ik dit op een rij had dacht ik, het lijkt wel maffia. Na het lezen van dit artikel snapte ik dat dat klopt. Wat kunnen wij doen?

  • Wat een bemoeial die EU! Maar ja, ik geloof niks meer; hier zit agenda’s 21 achter en waarschijnlijk verschillende agenda’s. Holland betekent eigenlijk Houtland (Holtzland), waar halen ze het dan vandaan dat het hier alleen maar Heide en Stuifzand was?

   • Er is een boom geveld met lange groene lokken.
    Hij zuchtte ruisend als een kind
    terwijl hij viel, nog vol van zomerwind.
    Ik heb de kar gezien, die hem heeft weggetrokken.

    O, als een jonge man, als Hector aan de zegewagen,
    met slepend haar en met de geur van jeugd,
    stromend uit zijn schone wonden,
    het jonge hoofd nog ongeschonden,
    de trotse romp nog onverslagen.

    M.Vasalis

 12. Martin Cleaver on

  De bomen in de Frederick Hendrikstraat worden vervangen. Deze type is niet geschikt voor drukke straten in de stad. 20 jaar geleden zouden we ook nieuwe bomen krijgen in de Bilderdijkstraat, samen met een grondig herinrichting. Maar jammer genoeg, na een moeizame overeenkomst tussen stadsdeel en bewoners, kwam een stel bomenknuffelaars die ervoor hebben gezorgd dat de plannen veranderd moesten worden, een hele dure grap. Nu zitten wij met idioot smalle stoepen en fietspaden omdat de bomen tussen de auto’s had kunnen staan in plaats van naast.

  • does kappen on

   Hoi Martin. Wat een raar bericht. In de Frederik Hendrik straat stonden kerngezonde moerascypressen die 30 tot 40 jaar hebben gestaan waarbij natuurlijk wel enig onderhoud gedaan moest worden. Het betrof in de Frederik Hendrikstraat 71 bomen, waarvan enkele hobbels in het fietspad veroorzaakten. Ik ben niet tegen bomenkap maar wel tegen kaalslag. De iepen die er nu voor terug komen worden elders in de stad weer gekapt omdat ze ziek zijn. In andere straten waar ze net geplant zijn gaan ze inmiddels al weer dood. Mijn stelling is dat er eens wat creatievere oplossingen gevonden dienen te worden waarbij zowel uw belang alsook het belang van de door u ietwat denigrerend genoemde bomenknuffelaars behartigt worden. Let wel de gemeente dient uw belang helemaal niet met het kappen van bomen… dat doen ze graag zo lijken maar zij zijn slechts uit op lagere (onderhouds) kosten. Uw auto parkeren in de frederik hendrikstraat wordt er echt niet makkelijker op met een flinke vermindering van parkeerplaatsen en de fietspaden worden ook niet breder. Uw en mijn stad wordt door de gemeente verplavuisd. In de stad gaat de temperatuur daardoor omhoog en krijgen we te maken met hele andere problemen dan een te smal fietspad of te weinig parkeerplaatsen. En nogmaals ik ben niet tegen bomenkap maar van een gemeente met allerlei dure experts die alles onderzoeken en meten verwacht ik gewoon betere creatievere oplossingen dan een straat van 1 kilometer te ontdoen van alle bomen, vervolgens de zielige stompjes meer dan een half jaar te laten staan om dan pas eens te beginnen aan de herinrichting….

 13. M.i. is het al veel te laat! Het gaat nog steeds door. Tien jaar geleden in mijn dorp en dorpen rondom waren er alarmerende kappingen van prachtige fiere bomen (kwam op een bepaald moment over een prachtige weg met schitterende bomen en opeens -in luttele tijd blijkbaar- fietste ik over die weg met allemaal korte stompen; een vreselijke schok voor mij) en ik weet nu zeker dat we op navragen en protesteren met een kluitje in het riet zijn gestuurd door de Gemeenteraad!. Hun smoesjes waren “goed” maar hun praatjes deugden niet.

 14. Laten wij met zijn allen Boom zaden planten, overal waar het hen natuurlijk niet uitkomt!

 15. Rob Tettero on

  Je neemt je kind mee naar het bos
  Eerst aan de hand, dan laat je ze los
  Aan de wortels omhoog kijkend deze is groot
  En al heel oud, mijn oma raapte hier ook beukennootjes en was toen net als jij zo groot.
  We verzamelde van alles eikels kastanjes en hele grote bladeren gingen mee naar huis.
  Met prikkers maakte we hertjes en poppetjes, tamme kastanjes roosterde we op het fornuis.
  Je leerde dat de bomen je zuurstof gaven en eten.
  Het bos de bosbessen bramen en diversiteit aan leven, een reminder opdat we het niet vergeten!

 16. De bomenkap in de Frederik Hendrikstraat is grotendeels vanwege zieke bomen, en er komen NIEUWE bomen voor in de plaats. Selectieve en tendentieuze berichtgeving dus. De link met 5G is volkomen uit de lucht gegrepen, letterlijk 🙂

  • Hoi Louise, of 5G iets met de kap van de bomen aan de Frederik Hendrikstraat te maken heeft, weet ik ook niet, maar dat de bomen ziek waren is onjuist, dat kan je checken in de vergunning verlening. De bomen waren kerngezond. Bij enkele bomen waren problemen met wortelopdruk waardoor het naastgelegen fietspad vaker dan gemiddeld moesten worden gefreesd/verhoogd. Daarnaast zouden bij sommige bomen de wortelvertakkingen voor wateroverlast kunnen zorgen. Punt is echter dat dit geldt voor een klein aantal bomen, maar de gemeente heeft vervolgens de gehele straat (75 bomen van ca 40 jaar oud!) allemaal rigoureus gekapt. Dat is waarom mensen boos zijn. Enige creativiteit mogen we van de dure onderzoeksbureas en gemeenteambtenaren wel verwachten toch?

   • Martin Cleaver on

    Creativiteit is makkelijker als je de hele straat tegelijk aanpak. Wij zitten in de Bilderdijkstraat met de gebakken peren. Veel te smalle stoep, veel te smalle fietspad en bomen met opdrukkende wortels. Wij hadden mooie grote bomen teruggekregen na een veel snellere onderhoudsbeurt voor de straat met nieuwe bomen. De oude indeling is en blijft een ramp.

 17. Hier in Amsterdam heeft iemand last van waaiende takken. Een grote boom moet hiervoor wijken
  60 cm dik en 30 meter hoog.

  En ja hoor, toestemming is er bijna door !!!

  • Fear Porn/ Angst Aanjagerij
   Het volgende is gezegd door Thomas Williams, Truth Honor & Integrity show (een wekelijkse show met echte informatie), de eerste paar minuten van de volgende link, om te beluisteren:
   https://thinkdifferent.thepeoplesclub.org/2019/03/15/5g-fear-programming/?hilite=%275g%27

   en van een show van 28 februari:
   “…where was the focus on 1 through 4G? when a whole group of people focus on one thing, the one thing I can guarantee as an observer, is it is a program, just like chemtrails, global warming, flat earth, nibiru, jade helm, fema detention camps, the RV all like 5G is fear based or distraction based programming, learn to step back from it and ask your own questions and you will likely see it the same way.
   I would ask again where was the focus of 1-4G, why hasn’t everybody died or suffered in mass numbers from that? where was the mass focus of 49K children dying each day? where is the mass focus against our history being a lie, or mass focus of 8-900K children in America going missing permanently each year? or mass focus of the fact that America had no govt, no constitution, no rights, no ownership of property or even your children, no currency, no national bank, illegal tax collectors, no american law system, or why we have known criminals walking amongst us and nobody does nothing? or why all banks with our money are currently all bankrupt? or why hasn’t American sovereignty been addressed, but the agency led alt media throws out a bone and suddenly everyone runs to chomp on it? it is predictive and predictable behavior, and is not thinking or acting different.
   No one is saying it is safe or it shouldn’t be a point of concern, but it is NOT THE main concern currently, and the alt media is being led a merry dance with a fear and distraction based program.”

 18. Pingback: 5 G ??? Healthy ?? Why less tree’s ?? | Ontembare Vrouwen Web

 19. Dank je wel voor je boodschap Ella. Het maakt de ogen van het volk open. Je vraag “waarom heeft de huidige heerschappij het recht om te doen wat ze doen”, kan ik alleen maar beantwoorden met “omdat ik (het volk) het toe staat. Het is tijd om het heft in eigen handen te nemen en het ontwakkingsvuur te verspreiden.

  Verder heb ik op mijn website nog 16 tips om veilig om te gaan met straling: http://www.wakkeronderwijs.nl/activiteiten/voorlichtingsavond/16-tips-om-straling-huis-te-verminderen/

  Nog een laatste oproep aan ieder die dit leest: zullen we met z’n allen NIET IN VERZET gaan maar VOOR ELKAAR ZORGEN? Er wordt ons niks aangedaan. Dit is deel van onze reis naar een bewustere aarde. Focus op wat je wel wilt en neem daar je verantwoordelijkheid voor.

  Namasté, Nico

  • Adriana Meijerink on

   Je hebt gelijk, Nico, het gebeurt omdat ik (het volk) het toe staat.
   Dit is wat er volgens mij afgesproken is: We gaan net zover totdat ik (het volk) in weer/opstand komt.
   Geen weer/opstand dan verder met het plan.

   Hier is een Engelse site met veel info over bescherming Nano-deeltjes, straling, etc.
   Tony Pantalleresco op YouTube HerbsPlusBeadWorks

 20. Zoveel onrecht in de wereld en zoveel dreiging uitgaande van de mens. In plaats van ons te laten verdelen over allerlei “projecten” kunnen we campagne voeren voor de grondbeginselen waar onze regeringen zo hoog mee oplopen.
  1. Vrijheid – Geef ieder mens echt het recht om z’n mening te uiten zonder dreigementen en onderdrukking.
  2. Gelijkheid – Iedereen gelijk voor de wet. Zorg dat iedereen verantwoording moet afleggen over zijn of haar gedrag, ook advocaten, artsen, bedrijfsleiders, politici, journalisten. De verantwoording moet geschieden ten aanzien van de hele gemeenschap.
  Waar zijn de gezagvoerders die deze eenvoudige eisen kunnen uitvoeren? Waar zijn de mensen die deze rechten opeisen?

 21. Pingback: xxx565.top