Zal het dreigende faillissement van de VS leiden tot de geplande massa-arrestaties?

10 november 2015
English version

 

Inmiddels is 9/11 alweer ruim 14 jaar geleden. Voor de groeiende groep die allang niet meer gelooft in de officiële versie van deze aanslagen en beseft dat het een “inside job” was met medeweten van de Bush-regering, is het frustrerend dat de échte terroristen nog steeds vrij rondlopen. Toch zou daar in de nabije toekomst wel eens verandering in kunnen komen. Een groeiende groep binnen het Pentagon, het Amerikaanse leger en andere overheidsorganisaties zijn in de laatste fase van voorbereiding om o.a. kopstukken zoals Bush, Cheney en Rumsfeld in de boeien te slaan. Dit gedetailleerde massa-arrestatieplan is in 2012 voor het eerst naar buiten gebracht door onderzoeksjournalist David Wilcock en klokkenluider Drake Bailey en wordt aangeduid als The Plan. [1]

Het Plan omvat echter veel meer dan alleen de arrestaties van de daders achter 9/11. Het betreft ook de arrestatie van President Obama, vrijwel de gehele Amerikaanse regering, topbankiers, topambtenaren bij overheidsorganisaties zoals de CIA, NSA, FBI, NASA, corrupte rechters, etc. De grootsheid en implicaties van Het Plan, wekken in eerste instantie de indruk van een fantasieverhaal in de categorie ‘wishful thinking’. Maar als men de achtergrond van dit massa-arrestatieplan bestudeerd, moet men concluderen dat dit een bloedserieus plan is dat niet alleen tot in de kleinste details is uitgewerkt, maar ook in het grootste geheim is voorbereid en binnenkort tot werkelijkheid gaat komen.

Het ontstaan van Het Plan

De groep achter Het Plan – een aantal losse, onafhankelijke groepen die op bepaalde fronten samenwerken noemen we voor het gemak even de vrijheidsbeweging, al gaat het niet om één groep.

Na 9/11 werd de urgentie en noodzaak om de Cabal te arresteren evident.

Drake Bailey is een belangrijke klokkenluider binnen deze vrijheidsbeweging. Drake Bailey is een oud-militair, heeft gediend in de Vietnamoorlog en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Zijn functie omvatte de controle over kernwapens en hij had tevens de hoogste Security Clearances en daarmee toegang tot de meest geheime militaire informatie. Hij is nu gepensioneerd, woordvoerder en contactpersoon van klokkenluiders binnen o.a. het Amerikaanse leger, Pentagon, CIA, als ook de VS Milities. Hij kwam in 2012 naar buiten met het verhaal dat het Amerikaanse leger het plan had om de heersende elite te arresteren. Deze elite worden ook wel de Illuminati of Cabal genoemd. Het doel is om de Cabal [9] te berechten voor hun grove schendingen van mensenrechten en aanvallen op het Amerikaanse volk en tevens de rechtsstaat te herstellen.

Een veel ouder plan

Eind jaren ’70 kreeg Drake Bailey door een leidinggevende militair met eveneens een hoge rang, een rapport onder ogen van meer dan tien centimeter dik. Dit rapport had reeds zijn oorsprong in de Korea oorlog, toen er een plan ontstond om een militaire coup te plegen. Tijdens deze oorlog waren legerposities en geplande aanvallen die geheim behoorden te zijn telkens vooraf bij de vijand bekend, waardoor legertroepen steeds weer in een hinderlaag liepen en veel Amerikaanse levens verloren gingen. Amerikaanse generaals ontdekten dat ze steeds weer verraden werden en uit onderzoek bleek dat het de Verenigde Naties waren die de Amerikanen verraadden. Aangezien men zou verwachten dat de VN een bondgenoot van de VS zou zijn, bleek hieruit dat wereldpolitiek en oorlogen schimmiger in elkaar zitten dan op het eerste gezicht lijkt. Corrupte VN-leden en corrupte Amerikaanse generaals bleken achter de schermen een duistere agenda te hebben die niet bepaald in het belang van de Amerikaanse soldaten was. Amerikaanse generaals, behorende tot de Positieve Militairen (eerlijke militairen die het Amerikaanse volk willen beschermen en trouw blijven aan de grondwet), begonnen toen deze gebeurtenissen te rapporteren en documenteren.

Drake_Bailey

Drake Bailey kwam in 2012 naar buiten met Het Plan. Vanwege zijn hoge positie binnen het Amerikaanse leger heeft hij veel contacten binnen het leger, het Pentagon, CIA en andere overheidsorganisaties.

Daarnaast kregen topmilitairen met de hoogste Security Clearances, ook inzicht in de duistere plannen die de Cabal voor Amerika en de rest van de wereld in petto heeft. De Cabal streeft naar werelddominantie, een Nieuwe Wereld Orde (NWO). Een agressieve buitenlandse politiek en het initiëren van steeds nieuwe oorlogen, al of niet legitiem, is een vast onderdeel van hun tactiek. Het gevoerde binnenlandse beleid verandert Amerika ondertussen stap voor stap in een dictatuur. Het op vrijheid gestelde Amerikaanse volk, bovendien erg gehecht aan het recht om wapens te mogen bezitten, is een bedreiging voor deze duistere agenda van de NWO. Topmilitairen waren op de hoogte dat er daarom plannen waren om opstandige burgers uit de weg te ruimen. Men wist van de concentratiekampen, de zogenaamde FEMA camps, [8] die van opvangcentra omgetoverd werden naar vernietigingskampen. Het ging volgens de Positieve Militairen véél te ver en helemaal de verkeerde kant op.

Het Plan komt in werking

Dit alles was aanleiding voor Het Plan. De Positieve Militairen gingen in het grootste geheim samenzweren tegen de samenzwering van de Cabal. Het was duidelijk dat er door de Positieve Militairen ingegrepen moest worden om te voorkomen dat de sinistere plannen die door de Cabal [9] achter de schermen gesmeed waren werkelijkheid zouden worden. Er was echter geen overeenstemming over het moment en de wijze waarop dit zou moeten gebeuren. 9/11 heeft toen als een katalysator gewerkt, die de noodzaak en urgentie van Het Plan duidelijk maakten. De geplande massa-arrestaties van de Cabal, krijgen hierdoor steun van een steeds groter groeiende groep.

Het Plan is de afgelopen decennia in grote lijnen gelijk gebleven, al is het plan voor een militaire coup van de baan. Het Plan wat nu op tafel ligt gaat uit van het installeren van een tijdelijke overgangsregering en in stand houden van de democratie. De bedoeling is om zo snel mogelijk nieuwe verkiezingen te houden. De arrestaties zijn volledig juridisch onderbouwd en zullen uitgevoerd worden volgens de strikte letter van de wet.

Juridisch draagvlak

Na 9/11 werd de Patriot Act ingevoerd, zogenaamd om het Amerikaanse volk te beschermen tegen terroristen, maar deze noodwetgeving is vooral een stap dichterbij de controlestaat die de VS stap voor stap verandert in een dictatuur (Zie kadertekst). Volgens experts is deze wetgeving nagenoeg gelijk aan de Nazi grondwet die tijdens de Tweede Wereldoorlog werd ingevoerd. In ieder geval is de Patriot Act in strijd met de Amerikaanse grondwet en een vorm van hoogverraad. Daarmee is men juridisch gerechtigd om alle politici en ambtenaren die voor de Patriot Act hebben gestemd of deze steunen, te arresteren voor hoogverraad. Dit kan de doodstraf betekenen en dat geldt ook voor Obama. En dat het menens is blijkt wel uit de Mandamus, [2] een juridische aanklacht van hoogverraad, die door de National Liberty Alliance [3] op 6 juni 2015 aan alle staatsrechtbanken is verstuurd. Deze Mandamus, is een mandement of dwangbevel waarmee de samenzwering – om de Constitutie van de Verenigde Staten omver te werpen – ontmaskerd wordt en een middel om iedereen hierover te informeren en te onderwijzen. Met dit dwangbevel krijgen de sheriffs en US Marshals het mandaat om de verantwoordelijken en medeplichtigen van hoogverraad te arresteren.

Dit mandement is tevens aan alle congresleden, senatoren, gouverneurs, sheriffs, US Marshals, Joint Chiefs of Staff en staatsmilities verstuurd, zodat iedereen op de hoogte is van deze aanklacht en zich niet meer kan verschuilen achter de Engelse variant op: “Ich habe es nicht gewußt”. Het gaat om tienduizenden kopieën.

Op de eerste pagina van het mandement staat:
“Dit is een zaak van nationale veiligheid en het wordt verwacht dat de ontvangers, die onder ede werken, de strekking en ernst van de inhoud van deze documenten lezen en begrijpen. Alle respondenten hebben een eed afgelegd om de Constitutie te beschermen en moeten om die reden deze documenten begrijpen, zo niet, onderwijs uzelf of neem ontslag.”

Zo kan men later niet beweren dat men het mandement niet begreep.

Zie link voor de volledige tekst in dit mandement.

De Patriot Act: van democratie naar dictatuur

Citaten en enkele kernpunten uit de Mandemus van de National Liberty Alliance:
430 Congres heeft, zogenaamd volgens de wet, de overheid toegestaan om het volk te bespioneren, door de implementatie van onrechtvaardige ‘sleepnetten’ voor het verzamelen van gigantische hoeveelheden informatie over burgers, (Patriot Act, 2001) in strijd met Amendement IV. Waarom?

435 De overheid heeft, zogenaamd volgens de wet, toegestaan dat Amerikaanse burgers voor onbepaalde tijd vastgehouden mogen worden, zonder aanleiding, zonder aanklacht, zonder arrestatiebevel, zonder proces. Waarom? (National Defense Authorization Act, 2014)

445 De overheid heeft, zogenaamd volgens de wet, Martial Law (Noodtoestand) voorbereid, inclusief het in beslag nemen van:
• Al het privébezit;
• Alle communicatiemiddelen;
• Alle brandstoffen en alle (publieke en privé) elektriciteitsvoorzieningen;
• Alle voedselvoorraden, alle (privé en publieke) boerderijen, inclusief privé voedselvoorraden die mensen thuis hebben opgeslagen;
• Alle transportmiddelen en voertuigen.
Waarom? (executive order #10995 t/m #11005)

455 De overheid heeft voorbereidingen getroffen om bezit te nemen over de Amerikaanse mensen en ze in te zetten als werkkracht onder federale supervisie, inclusief het opsplitsen van gezinnen als de overheid dit wenselijk vindt (dit gebeurde ook tijdens het Nazi regime). Waarom? (executive order #11000)

475 De regering heeft FEMA de volledige autoriteit gegeven om bovenstaande orders in werking te stellen in tijden van toenemende internationale spanningen in een economische of financiële crisis in het geval van een verklaring van de Nationale Noodtoestand. (Deze FEMA-kampen worden bovendien gerund door buitenlandse troepen.) Waarom? (executive order #11051).

Een aanklacht tegen de Amerikaanse overheid

Op pag. 7 van het mandement staan deze beschuldigingen:

  • Het Department of Homeland Security heeft 2 miljard stuks munitie en 2700 stuks wapens aangeschaft. Aangezien de Department of Homeland Security geen militaire bevoegdheden heeft, moeten we dus concluderen dat deze wapens zijn aangeschaft om het Amerikaanse volk te onderdrukken. Waarom?
  • Buitenlandse grootmachten met dubieuze belangen ‘kopen’ de Amerikaanse verkiezingen.
  • ISIS en Al Qaeda zijn Amerikaanse creaties.
  • De Amerikaanse overheid is onderdanig aan een wereld-wijde criminele organisatie (verwijzing naar Zionisten in Israël).

 

Jade Helm, voorbereidingen voor Martial Law? [7]

Afgelopen zomer vond er in alle staten van de VS een grootschalige militaire oefening plaats, Jade Helm 15. Men hield er rekening mee dat het oefeningen waren om Martial Law (noodtoestand) voor te bereiden. Om die reden heeft de vrijheidsbeweging alle militaire bewegingen zorgvuldig in de gaten gehouden en gedocumenteerd.
In ieder geval is er geconstateerd dat er ± 600.000 buitenlandse militaire troepen op Amerikaans grondgebied zijn, inclusief VN-troepen, en dat is in strijd met de grondwet. Bovendien kan men inmiddels aantonen dat de VN een vijand van Amerika is, doordat Amerikaanse generaals vanaf de Koreaanse oorlog rapportages hebben gedocumenteerd dat de VN de Amerikaanse troepen verraden heeft. Met hun aanwezigheid op Amerikaans grondgebied is de VS daarmee bezet door een buitenlandse bezetter en dit geeft alle wetshandhavers het recht om de huidige regering omver te werpen.

Jade_helm_UN-vehicles

Er zijn 600.000 buitenlandse militaire troepen op Amerikaans grondgebied zijn, inclusief VN-troepen, en dat is in strijd met de Amerikaanse grondwet.

Nation States Project [6]

In de Amerikaanse grondwet is ook verankerd dat de verenigde staten zichzelf onafhankelijk kunnen verklaren op het moment dat er sprake is van een interne of externe bedreiging. Dit is ook het uitgangspunt geweest voor het Nation States Project, waarbij alle vijftig staten zichzelf inmiddels onafhankelijk hebben verklaard van de United States Incorporated. Dit project gebeurde op verzoek van het Pentagon.

Het vereiste papierwerk diende ingediend te worden bij een internationaal erkend rechtsinstituut en alle 50 staten hebben daarom hun papieren opgestuurd naar de civiele divisie van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het gaat hier niet om een rechtszaak waar een rechter zich nog over moet buigen, maar het betreft een notificatieprocedure, waarbij het bewijs van ontvangst voldoende is. Deze notificatie is dan tevens een publicatie en daarmee is een natie-staat een feit. Inmiddels zijn alle 50 staten volgens die procedure sinds april 2012 op papier onafhankelijke, soevereine natie-staten. Dit gaf hen vervolgens de juridische volmacht om de Onafhankelijkheidsverklaring opnieuw te bekrachtigen.

Washington DC was altijd al een onafhankelijke Stad-Staat, net zoals Vaticaanstad en de City of Londen. Het is een natie binnen een natie met z’n eigen internationale wetten, gepubliceerd als DC Statutes. Ook heeft het een eigen rechtssysteem, terwijl het zou moeten opereren onder het Amerikaanse Common Law, [12] verankerd in de Constitutie. In het mandement wordt de regering in Washington DC geïdentificeerd als een oligarchie die niet opereert in het belang van het Amerikaanse volk en dus schuldig is aan samenzwering.

White Hats

Het Plan betreft echter meer dan de arrestatie van politieke kopstukken in Washington DC. Allerlei White Hats in overheidsdienst en Positieve Militairen in het leger zijn al jaren bezig om bewijsmateriaal te verzamelen van de misdaden en grootschalige fraude waar topambtenaren en bankiers zich al decennia lang schuldig aan maken. Deze White Hats [4] zijn gewoon in dienst van overheidsinstellingen zoals het Pentagon, CIA, NSA, FBI, enz. De Cabal weet niet wie ze zijn en welke mensen in het geheim toewerken naar de arrestatie van hun bazen. Iedereen is inmiddels bekend met Snowden die documenten meegesmokkeld heeft. Volgens onderzoeksjournalist David Wilcock waren de Snowden-lekken het gevolg van een samenwerkingsverband van ten minste 15 medewerkers binnen de CIA en NSA. Het was een zorgvuldig gecoördineerde samenwerking van White Hats en zeker geen eenmansactie.

70% van de militairen ondersteunt inmiddels Het Plan en dit aantal groeit. Ook militairen op zeer hoog niveau steunen Het Plan. Zelfs de generaals die uit het leger ontslagen zijn – bijvoorbeeld omdat ze een stokje hebben gestoken voor geplande valse-vlag-aanslag van het kaliber 9/11 of groter – delen achter de schermen nog steeds de bevelen uit. Bovendien komt iedereen in overheidsdienst steeds verder onder druk te staan om te kiezen voor het juiste kamp, om zo te voorkomen dat men uiteindelijk zelf op die arrestatielijst komt te staan.

Uitvoering van Het Plan

Het is nu wachten op het startsein en volgens Drake Bailey zijn cruciale sleutelfiguren inmiddels op de juiste positie gestationeerd. De groep achter Het Plan geeft geen datum wanneer deze massa-arrestaties gaan plaatsvinden. Het kan nog best een jaar duren, maar ook volgende week al plaatsvinden. Nu de overheidsgelden in de VS voor het einde van het jaar dreigen op te raken, zouden de laatste twee maanden van 2015 namelijk wel eens een spannende periode kunnen worden.

Op 17 maart 2015 is het schuldplafond vastgesteld op ruim 18 triljoen dollar en werd begin november verhoogd naar 19,6 triljoen. Dat is slechts de nationale schuld. De totale schuld in de VS (nationale en buitenlandse schuld) is zo’n 60 triljoen dollar. [10] Dat is ± $190.000 per Amerikaanse burger. Dit kan nooit meer terugbetaald worden.

De Amerikaanse overheid heeft uiterlijk tot half december de tijd om het budget vast te stellen en z’n schulden te betalen. Er dreigt daarom een zeer ernstig probleem te ontstaan. Volgens allerlei insiders zijn de goudvoorraden leeggeroofd. De Federal Reserve Bank is failliet. Allerlei landen hebben, soms vergeefs, een deel van hun goudvoorraden teruggevorderd. Er is steeds minder vertrouwen in de Federal Reserve.

Om de problemen van het begrotingstekort vooruit te schuiven, heeft Obama begin november een wetsartikel ingediend, een zogenaamde ‘long term budget bill’. Volgens Drake zal dit echter niet kunnen voorkomen dat overheidsgelden voor het einde van het jaar al opraken en de Amerikaanse overheid alsnog moet sluiten. Als de VS namelijk geen geld meer kan lenen gaat de boel ‘op slot’. Dit zou heel goed het startsein kunnen zijn waar men op wacht.

Dit gaat er gebeuren volgens Het Plan:

1 Het land wordt hermetisch afgesloten. Vliegverkeer is niet meer toegestaan, dit om te voorkomen dat de elite naar veilige oorden vlucht. Er zijn zelfs plannen om alle communicatie met het buitenland tijdelijk plat te leggen.

2 De Positieve Militairen binnen het VS leger en de US Marshals arresteren alle corrupte regeringsleden, ambtenaren en bankiers. Het is de bedoeling dat deze in de FEMA-kampen worden vastgehouden totdat ze berecht worden.

3 De militairen zullen o.a. de sheriffs en staatsmilities inlichten om te assisteren in het bewaken van de infrastructuur en nutsvoorzieningen, zodat deze niet gesaboteerd kunnen worden.

4 Wettelijk gezien valt men terug op de Amerikaanse grondwet en de Onafhankelijkheids-verklaring uit 1787, [11] al is een vernieuwde en moderne versie in de maak. Alle wetten die na de grondwet zijn gecreëerd worden ongeldig verklaard. (Dit is rechtmatig aangezien de staten soeverein zijn)

5 Er komt een tijdelijke, uitgedunde federale overheid, totdat nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven. Beleid wordt weer gebaseerd op de Gulden Regel.

Bronnen van Drake Bailey en onderzoeksjournalist Benjamin Fulford beweren dat het grote aantal recentelijk gesloten Walmart-warenhuizen ingericht zijn als voedseldepots. Tijdens de militaire oefening Jade Helm 15 werden in ieder geval veel militaire voertuigen rond deze plotseling gesloten warenhuizen gesignaleerd. Ondanks dat er allerlei voorzorgsmaatregelen getroffen zijn kunnen er tijdelijke tekorten en ongemakken ontstaan. Om die reden raadt de vrijheidsbeweging iedereen aan om geld, eten en water voor een periode van 2 tot 4 weken op voorraad te hebben.

military_vehicles_walmart

Tijdens Jade Helm 15 zijn veel militaire voertuigen gesignaleerd bij de plotseling gesloten Walmartwarenhuizen.

Ook zijn er via lokale ordehandhavers (diegene die trouw willen blijven aan de Amerikaanse grondwet) gemeenschap-paraatheid-teams samengesteld. Deze gaan assisteren met medische zorg, veiligheid, technische paraatheid en communicatie. Het is belangrijk dat het juiste verhaal verteld gaat worden, zodat er geen paniek of anarchie ontstaat.

Wat betekent dit voor Nederland en Europa?

Als Het Plan daadwerkelijk word uitgevoerd zoals hierboven is geschetst heeft dat uiteraard grote gevolgen voor Europa en de rest van de wereld. Volgens Drake Bailey zal dit vooral een inspiratiebron zijn voor vergelijkbare initiatieven die volgens hem in ruim 20 landen voorbereid worden. In deze landen wordt achter de schermen ook toegewerkt naar een vergelijkbare aanpak om de corruptie binnen regeringen en het bankwezen een halt toe te roepen. De ogen zijn gericht op de VS, maar de verwachting is dat men daarna overgaat op vergelijkbare acties in hun eigen land. Volgens Drake’s bronnen is o.a. Interpol hierbij betrokken.

Een belangrijk kenmerk van deze ‘revolutie’ is dat deze niet op televisie wordt aangekondigd. Pas als de Main Stream Media weer in handen komt van eerlijke en onafhankelijke journalisten zal de revolutie op televisie worden uitgezonden. De vrijheidsbeweging is daarom vooralsnog aangewezen op de nieuwe media, zoals alternatieve blogs, internetradio en Youtube. De wekelijkse radioshow van Drake Bailley, Cosmic Voice, [5] is daarbij een middel om mensen te mobiliseren en informeren.

De grote mediakanalen, zoals televisie en landelijke dagbladen, zijn immers allemaal in handen van een kleine groep ultrarijke miljardairs. Zij behoren tot de Illuminati, de Cabal, wiens namen bovenaan de arrestatielijsten prijken. Dit zijn ook de krachten achter de centrale banken, de grootschalige financiële fraude, de enorme internationale schuldencrisis en de krachten achter de financiering van oorlogen. Zij hebben er geen belang bij om slapende honden wakker te maken. Het volk zou maar eens op ideeën kunnen komen en zich mobiliseren om deze elite groep ‘onschendbaren’ aan te klagen.

Als deze massa-arrestaties echter plaatsvinden wordt dit een van de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Het zal veelbetekenend zijn in de positieve zin van het woord.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

> Gerelateerd artikel:
De Triljoen-dollar-rechtszaak en Neil Keenan’s strijd tegen de wereldwijde samenzwering van bankiers, deel 1

Het artikel ‘Het uur van de waarheid nadert’ werd als eerste gepubliceerd op Wanttoknow.nl © 2015, Ella Ster/deze versie 2015 © WantToKnow.nl/be http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/het-uur-van-de-waarheid-nadert/
Links en voetnoten:
1 Het Plan:
David Wilcock interviewt Drake Bailey die voor het eerst met Het Plan naar buiten kwam.
The plan to take down the illuminati
https://www.youtube.com/watch?v=h-AjWP2-UIk

• MASS ARRESTS: David Interviews Drake — Transcript!
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1043-massarrests

• OffPlanet TV-08-19-15- Drake Bailey & Thomas Williams: The Plan
https://www.youtube.com/watch?v=lGKZs4OFpHs

https://kauilapele.wordpress.com/2012/03/29/3-28-12-david-wilcock-interview-of-drake-an-insider-specifically-asked-by-the-pentagon-good-guys-to-come-forward/

2 Originele tekst van de Mandemus
http://nationallibertyalliance.org/sites/default/files/7_mandamus_subversion.pdf
3 National Liberty Alliance
http://nationallibertyalliance.org/
4 CONFIRMED: US Military Alliance Defeating Federal Reserve
http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1145-us-military-fed
5 Samenvatting van wekelijkse radioshow op 16 september 2015 van Drake Bailey en Thomas Williams door Ella Ster
bit.ly/drake150916
6 Nation States Project, Notice to the world was delivered to the Office of Private International Law at the Hague
http://americannationalmilitia.com/wp-content/uploads/2012/07/148-NOTICE-to-the-world.pdf
7 FEMA-kampen & Martial Law
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2944:zullen-de-fema-kampen-binnenkort-worden-gebruikt-&catid=20:het-complot&Itemid=33
8 FEMA-kampen
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9129:wat-zijn-je-rechten-tijdens-martial-law-geen&catid=37:wereld&Itemid=50
9 Definitie van Cabal
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabal
http://www.veteranstoday.com/2013/09/02/35-things-the-ruling-cabal-does-not-want-you-to-know/
10 Schuld in Amerika
http://www.usgovernmentdebt.us/
http://www.zerohedge.com/news/2014-06-17/united-states-debt-total-debt-america-hits-new-record-high-nearly-60-trillion-dollar
11 Declaratie van Onafhankelijkheid en Amerikaanse Grondwet:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amerikaanse_Onafhankelijkheidsverklaring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwet_van_de_Verenigde_Staten
12 Common Law staat boven elke ander rechtsvorm
Common Law predates Admiralty law (which is the corporate “law,” legal fiction “law” and under the UCC Code), which is the basis of all the current statutes, regulations, etc, that currently “govern” the US.

It’s all color of law, which means that it’s a mere imitation, an imposture of the Substantive Law that is the Organic Constitution for the United States of America, as Lawfully amended.

Color of law has its origins in Common Law, but it does not operate within the Common Law.

Common Law is like clear water; color of law is like petro oil — the former supports life, the latter destroys. Note that I underlined “for” above. The two links below will explain why I underlined the “for”:

http://constitution.org/constit_.htm — This is the Organic Constitution of 1787, as Lawfully Amended.

http://constitution.org/usconsti.htm — The corporate version. “Of” means “owned” by the “United States” that is a corporation that was incorporated in 1871. This corporation functions outside of the Common Law and entirely within the color-of-law system. The current US “government” is NOT YOUR government!

This is explained very well by this link: http://www.barefootsworld.net/usfraud.html]

13 Rechtssyteem van Common Law in souvereine staten van Amerika
The value of the Notification Process is that it is recognized by an existing legal authority — the International Court of Justice in the Hague — hence any color-of-law authority automatically has no standing, no power of law over anything within Common Law.

Color-of-law is inferior to Common Law, because Common Law is real and substantive by being based on the land, the will of the People, the Organic Constitution and being in a group of sovereign nation-states united by a Declaration of Independence.

Share.

About Author