Er zijn steeds meer signalen dat het controlesysteem ‘de Matrix’ uit elkaar valt en de strijd tussen de bewakers van de Matrix en degenen die échte veranderingen nastreven, intensiveert. Dit artikel is een reflectie op de hevige discussies die momenteel woeden binnen de alternatieve media. Hierbij worden lukraak labels opgeplakt, wordt de ‘waarheid’ verkondigd of ter discussie gesteld en gaat men volledig voorbij aan de essentiële vraag wie er nu wérkelijk een bijdrage levert aan de schepping van de Nieuwe Wereld.

Dit artikel biedt inzicht en een ander perspectief op wat de Matrix in stand houdt. Het heeft in de kern te maken bij wie wij de macht neerleggen, aan wie wij regie geven en waarnaar we energie sturen. De onverschilligheid en passiviteit van de mens, maar ook de destructieve kracht van voortdurende conflicten, houden de Matrix in stand. Tegelijkertijd kan een coöperatieve, creative en pro-actieve kracht bijdragen tot de creatie van de Nieuwe Wereld en een uitweg bieden uit de Matrix.

Wat is de Matrix?

De term ‘Matrix’ wordt in dit artikel gebruikt in de breedste zin van het woord. Het verwijst naar een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan de controle via het financiële systeem, het juridische systeem, het feodale systeem, de media, et cetera. De Matrix beïnvloedt onze perceptie van de realiteit door een Artificiële Intelligentie, een script geschreven door duistere krachten dat ons een beperkte keuzevrijheid biedt. Door manipulatie, misleiding en het toepassen van zwarte magie wordt de vrije wil van de mens beperkt en vervangen door een ‘namaak vrije wil’, waarbij we zogenaamd met zaken instemmen. Bovendien wordt er door de toepassing van allerlei technologieën een vorm van mind-control uitgeoefend, waarbij onze gedachten worden beïnvloed. Dit maakt de Matrix tot een systeem waarbij de geest van (de meeste) mensen is ‘gekaapt’.

De bevrijding uit de Matrix

Steeds meer mensen ontwaken en worden zich bewust van het feit dat ze gevangen zitten in de Matrix. Dit bewustwordingsproces manifesteert zich op allerlei niveaus en is een indivueel proces, waarbij men zich van sommige zaken wel en van andere zaken minder bewust wordt.

Zo is er een groep die zich primair richt op aardse en fysieke zaken en de bewustwording van metafysische zaken ontbeert of zelfs afwijst. Een andere groep is vooral gefocust op spirituele of buitenaardse zaken, maar heeft moeite om zich open te stellen voor duistere, aardse zaken. Maar uiteindelijk zijn de meeste mensen zich ervan bewust dat er zaken niet kloppen en dat de wereld veel beter zou kunnen zijn. De uitdaging waar de mensheid momenteel dan ook voor staat is: hoe komen we hier uit?

Uit eigen kracht uit de Matrix komen

Nu komen we op een aantal wezenlijke punten. Ten eerste erken ik het bestaan van een zeer duistere (onderdrukkende) kracht die veel verder gaat dan de Illuminati, het bancaire systeem en zelfs aardse zaken. Als deze kracht bestaat en een destructieve agenda uitrolt, dan moet er ook een tegenkracht bestaan, omdat er in het universum altijd een balans is; het duister kan immers niet bestaan zonder het licht. Deze tegenbeweging, noem het de vrijheidsbeweging, bestaat dan ook, althans dat is mijn overtuiging. Ik zie daarvan tal van voorbeelden die ik regelmatig via deze blog deel. Op allerlei niveaus, ook binnen de huidige machtsstructuur, zijn er mensen die tegenwicht bieden aan de destructieve agenda van de Cabal en zetten zich actief in om een betere wereld te creëren.

De bewakers van de Matrix ontkennen het bestaan van deze groep vrijheidsstrijders en zien ze (net als álle klokkenluiders, insiders en overlopers) als geheime agenten van de Cabal die té machtig is om te verslaan. Dit is een zeer wezenlijk verschil van opvatting. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het controlesysteem, bijvoorbeeld binnen de Illuminati, zó wreed en onderdrukkend is dat, áls er een kans bestaat daaruit te ontsnappen, dit met beide handen wordt aangegrepen. Waarom anders zou men zoveel groteske middelen, zoals chantage, afpersing en bedreiging nodig hebben om de leden binnenboord te houden? De intrinsieke motivatie van de vrijheidsstrijders is vele malen sterker dan de motivatie die wordt gevoed door externe en materiële beloningen binnen het huidige systeem.

Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat de mensheid machtig genoeg is om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Ten derde weet ik dat er meer bestaat dan alleen de aardse en fysieke wereld. Dat is geen geloof of overtuiging, maar een innerlijk weten. Er zijn veel andere mensen die contact hebben met deze andere realiteiten, al durven velen daar nauwelijks voor uit te komen, vanuit een reële angst belachelijk gemaakt te worden. Het is voor mij dan ook volstrekt logisch dat het proces om uit de Matrix te komen, verder reikt dan alleen de fysieke wereld en zich niet beperkt tot aardse zaken. Ten vierde denk ik dat er zowel bewustzijnsverruiming alsook een praktische, aardse aanpak nodig is om de Nieuwe Wereld te creëren.

Dit zijn een aantal wezelijke punten die worden betwist door de bewakers van de Matrix. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, nu het controlesysteem ineen stort, precies deze groep steeds wilder om zich heen slaat. Mensen worden opzettelijk aan het twijfelen gebracht en tegen elkaar uitgespeeld. Al hebben de bewakers van de Matrix verschillende verschijningsvormen, hun signatuur is zeer herkenbaar. Het ultieme doel is om mensen af te leiden van hun eigen kracht, mensen te ontmoedigen in hun individuele proces en te voorkomen dat mensen zich verenigen.

De signatuur van de bewakers van de Matrix

Wie zijn de bewakers van de Matrix en wat is hun signatuur? In onderstaand schema worden de fundamentele verschillen in basishouding uiteengezet, tussen degenen die de Matrix (bewust of onbewust) in stand houden en de groep die zich inzet voor een betere en nieuwe wereld.

Bewakers van de Matrix
Wereldverbeteraars en vrijheidsstrijders
Gericht op destructie.
Gericht op creatie.
Geloven dat machten buiten zichzelf groter en machtiger zijn dan de mensheid, zoals de Cabal of de buitenaardsen.
Geloven in de eigen scheppingskracht. De mens is een machtig, creërend wezen.
Gericht op zichzelf, zien in anderen vooral een bedreiging.
Gericht op samenwerken. Begrijpen de kracht van het collectief.
Dienstbaar aan zichzelf, handelen vanuit egoïstische motieven.
Dienstbaar aan anderen, handelen vanuit altruïstische motieven.
Reageren primair vanuit wantrouwen. Zien in andere mensen en initiatieven vooral bedreiging en bedrog.
Reageren primair vanuit vertrouwen. Geven andere mensen en initiatieven het voordeel van de twijfel.
Eenzijdige focus op het duister (complotten, criminele Cabal, onderdrukking van de mens), óf eenzijdige focus op het licht (spiritualiteit en ascensie), of juist een ontkenning van beide zaken.
Holistische visie, waarbij men zich bewust is van zowel duistere als verlichte zaken en beide aspecten in zichzelf heeft geïntegreerd.
Ondermijnen andere initiatieven en inzichten. “Alleen mijn zienswijze is de échte waarheid, de rest is bedrog.”
Ondersteunen andere inzichten en inititatieven. Beseffen dat ieder zijn eigen rol en proces heeft.
Ontmoedigen om actie te ondernemen. Promoten passiviteit. “Het heeft toch geen zin.” of: “Een kracht buiten mij moet het doen.”
Zijn pro-actief en inspireren anderen om ook actie te ondernemen. “Samen staan we sterk.”
Gebruiken een verwijtende aanspreekvorm. Provoceren en denigreren.
Gebruiken een respectvolle aanspreekvorm. Temperen conflicten en schatten anderen op waarde.
Zijn uit op verdeeldheid en proberen mensen tegen elkaar uit te spelen.
Streven naar harmonie en proberen verbindingen tussen mensen te leggen.
Leggen de focus op verschillen en gebruiken dit als aanleiding om conflicten uit te lokken.
Zijn gericht op verbondenheid en zoeken naar overeenkomsten, ondanks verschil van inzicht.
Geven ondermijnende kritiek, zetten de hakken in het zand, waardoor er geen ruimte is om nader tot elkaar te komen.
Geven onderbouwde kritiek, maar bieden ook ruimte om inzichten bij te stellen.
Geloven in autoriteit. Presenteren zichzelf als autoriteit of schikken zich in een hiërarchisch systeem (van de Illuminati, een religie of de Ascended Masters).
Claimen de eigen soevereiniteit. Niemand is belangrijker dan de ander. Handelen vanuit vrije wil en meningsvrijheid.
Bieden geen oplossing om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Of: “anderen moeten het doen,” of “het heeft toch geen zin.”
Zoeken naar innovatieve oplossingen om de mensheid te bevrijden en nieuwe systemen te implementeren. Zijn ervan overtuigd dat we op eigen kracht uit de Matrix kunnen komen.
Zien anderen als de scriptschrijvers van de wereld.
Zien zichzelf als de scriptschrijvers van de nieuwe wereld.

 

Met elke indeling die je maakt, loop je het risico dat je de dingen als zwart-wit presenteert. In werkelijkheid zullen veel mensen zowel aspecten uit de linker- als rechterkolom in zich dragen. Niemand is helemaal slecht of helemaal goed. Het is nooit een zwart-wit plaatje; iedereen handelt wel eens uit egoïstische motieven of is onterecht sceptisch over andermans idee. Het gaat er vooral om wat de basishouding is en waar iemand de focus legt. De vraag daarbij is: levert een bijdrage bij aan een positieve verandering en de creatie van een nieuwe wereld, of niet?

Onbewust de Matrix in stand houden

De meerderheid van de mensen is zich nauwelijks bewust van het bestaan van het allesomvattende controlesysteem van de Matrix. Ze zijn niet geinteresseerd in wat zich achter de schermen afspeelt; de complotten, de valse-vlaggen, de pedonetwerken, enzovoort. Ze weigeren het te onderzoeken en verwerpen het bestaan ervan op voorhand. Door hun onverschilligheid en passieve houding ondersteunen zij de agenda die door de huidige machthebbers wordt uitgerold. Men reageert met: “Ik wil het allemaal niet weten,” of: “Ik wil me er niet mee bezig houden,” en ondertussen laat men zich vaccineren en slikt de nepnieuwsberichten van de mainstream media als zoete koek.

Zonder dat zij zich ervan bewust zijn, zijn zij hierdoor de bewakers van de Matrix. Want de Matrix kan alleen in stand worden gehouden als de meerderheid het ondersteunt. De ‘niet-ontwaakten’ (bij gebrek aan een beter woord) zijn dus waarschijnlijk niet degenen die de Nieuwe Wereld vormgeven. De veranderingen zullen toch echt moeten komen vanuit de groep ‘ontwaakten’.

Veranderingen tegenhouden uit angst voor bedrog

Dan is er uiteraard ook een groep die zich wél bewust is van allerlei verborgen agenda’s, complotten en plannetjes die door de heersende elite worden gesmeed. Velen zijn actief in de Truth Community (waarheidsbeweging) en delen gretig allerlei berichten over deze complotten, valse-vlaggen, de Illuminati, chemtrails, enzovoort.

Maar als er een eenzijdige focus is op de misdaden van de criminele Cabal en op welke wijze deze de mensheid bedriegt, bestaat het risico dat er geen oog is voor oplossingen. Oplossingen die door anderen worden geïnitieerd, zoals nieuwe systemen die worden ingevoerd of klokkenluiders die breken met het oude systeem. Ze worden door sommigen binnen deze groep gezien als een zoveelste vorm van bedrog.

Als het het spirituele aspect niet is geïntegreerd, zullen alle spirituele zaken bij voorbaat worden afgedaan als New Age-onzin en iedereen die zich wel met metafysische aspecten bezig houdt, wordt geridiculiseerd. De paradox is dat, doordát men niet in contact staat met het Hogere Zelf, men juist kwetsbaar is voor manipulatie vanuit dezelfde Matrix die zo vurig wordt bekritiseerd. Sommigen lijken letterlijk door duistere krachten te worden bezeten, waarbij de destructieve kracht steeds meer de boventoon voert.

Hierdoor kan de overtuiging ontstaan dat het controlesysteem niet door mensen kan worden veranderd. Nieuwe ideeën en initiatieven krijgen geen kans en zo wordt de huidige Matrix, bewust of onbewust, bewaakt en in stand gehouden. De bewakers van de Matrix zijn verstrikt geraakt in een oneindige lus van bedrog en zijn hierdoor dermate getraumatiseerd, dat de hoop op een uitweg is verdwenen.

De Liefde & Licht gemeenschap

De groep ‘ontwaakten’ aan de andere kant van het spectrum van de Truth Community zou je kunnen omschrijven als de Liefde & Licht gemeenschap. Ze zijn gefocust op spirituele ontwikkeling en metafysische zaken. Ze begrijpen dat alles energie is en materie voortkomt uit bewustzijn. Ze streven naar verlichting en spirituele evolutie. Voor het collectief streven ze naar een liefdevolle, harmonieuze samenleving, in balans met de natuur.

Het zijn vaak hooggevoelige mensen, die vaker dan gemiddeld paranormale of buitenaardse ervaringen hebben. Doordat ze een diep geworteld verlangen naar een betere wereld hebben en het duister verafschuwen, bestaat de kans dat ze deze zaken volledig vermijden en wegstoppen. Ook dat kan een valkuil zijn. Men neemt in dat geval een passieve rol aan, waarbij men het kwaad niet indamt, maar het ontwijkt of zelf ontkent: “Alles is liefde, ik hoef verder niets te doen.”

Ook hier geldt dat als men een eenzijdige focus heeft en niet bereid is om ook de duistere zaken te integreren, men kwetsbaar wordt voor manipulatie. Deze manipulatie wordt gestuurd vanuit de New Age-beweging, die voortkomt uit dezelfde machthebbers die de Matrix in stand houden. Daarbij wordt gesuggereerd dat er een oplossing van buitenaf komt, bijvoorbeeld een buitenaardse redding of een goddelijke interventie. Er wordt tevens een nieuwe hiërarchie geïntroduceerd, geleid door de ‘opgestegen meesters’ of buitenaardsen. Op geraffineerde wijze worden welwillende mensen zo voorbereid om hun vrije wil en soevereiniteit opnieuw in de uitverkoop te doen om zo een Matrix 2.0 te introduceren.

Vangnetten en afleidingsmaneouvres

Al deze vangnetten zijn gecreëerd om mensen af te leiden van hun eigen kracht. Daar zit naar mijn mening de kern van het probleem. Als we in zo’n vangnet verstrikt raken, wachten we óf op een kracht van buitenaf die ons komt redden, óf we wijzen praktische en innovatieve oplossingen bij voorbaat van de hand.

Intussen laten we ons nog verder af leiden door allerlei verdeel-en-heers-spelletjes. In de verhitte discussie rond de geloofwaardigheid van klokkenluiders en waarheidszoekers nemen de verwijten en kleineringen toe, raakt de alternatieve media steeds verder verdeeld en blijft de lezer in vertwijfeling achter. Er moet zeker ruimte zijn voor redelijke en goed onderbouwde kritiek, maar het gaat ook om de basishouding die iemand aanneemt. Vooral de ondermijnende, verwijtende en denigrerende toon zijn een uiting van dualiteit en niet bepaald het toonbeeld van de mens die de Nieuwe Wereld vormgeeft.

De bewakers van de Matrix leveren niet alleen (on)gefundeerde kritiek op specifieke klokkenluiders of waarheidzoekers, maar lijken erop uit om deze he-le-maal kapot te maken. Nieuwe klokkenluiders die ook overwegen uit de school te klappen en te breken met het oude systeem, worden op deze manier ontmoedigd. Het is een geraffineerde tactiek om het oude systeem te behouden.

We moeten het beste in onszelf naar boven halen

Een andere weg is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om een actieve rol te spelen in de vrijheidsbeweging die wereldwijd op allerlei fronten gaande is. In plaats van kritiek te leveren, problemen aan te wijzen, te denigreren of twijfel te zaaien, is het constructiever om met oplossingen en nieuwe ideeën te komen. Alleen al door het verschuiven van de focus naar de aspecten in de rechterkolom van bovenstaand schema, ontstaat een wereld van verschil. Pas dan leveren mensen écht een waardevolle bijdrage. Iedereen zou zich bij elke actie moeten afvragen of het bijdraagt aan het herstel van de planeet en de bevrijding van de mensheid. Of het verbindingen creëert of juist leidt tot verdeeldheid. Of we de krachten bundelen tegen de Matrix of de kracht tegen elkaar gebruiken.

Wanneer de Cabal niet langer aan de macht is, zal het oplossen van de problemen die zijn ontstaan door de destructieve kracht van de Matrix, al een hele uitdaging zijn. Het herstel van wereldwijde problemen zoals armoede, oorlogsverwoesting, millieuvervuiling en het implementeren van nieuwe systemen vraagt om creativiteit, voorstellingsvermogen en een pro-actieve en coöperatieve houding. Het vereist dat mensen het beste uit zichzelf halen. Alleen díe mensen die bereid zijn dat te doen, zijn de hoop voor de toekomst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten.

Share.

About Author

32 reacties

 1. Geweldig artikel konden we dit maar openbaar maken, het zijn alleen degene de op zoek zijn naar de waarheid die deze artikelen te lezen krijgen. In het dagelijkse leven kom je mensen tegen die reageren zoals beschreven in dit artikel die zich er niet mee bezig houden omdat ze het te druk hebben met dagelijkse beslommeringen. We hebben ‘gelukkig’ social media en probeer zoveel mogelijk te delen oplettend dat het geen over flow wordt. Ben zelf gepensioneerd dus heb genoeg tijd op alles te lezen om het kaf van het koren te scheiden. Galactic Connection en nog een paar sites zijn de moeite waard op te volgen. Als je de reacties leest op social media dan besef je dat er heel mensen toch wel wakker zijn geworden. Ik begrijp maar niet dat er geen protest acties georganiseerd worden mbt besluiten van de regering en Europese bestuur. Mijn dank aan de Ellaster voor deze artikelen.

 2. Natuurlijk dient de verandering uit ons te komen en dat is al zo lang ook zo duidelijk gezegd:

  DE TIJD KEERT WEDER, WIJ ZIJN ZELF DEGENEN OP WIE WE HEBBEN GEWACHT, EN DAT ZIJN WE ALTIJD GEWEEST,
  WIJ ZIJN DE WEDERKOMST!!!

 3. Heel goed omschreven en stimulerend om naar je innerlijk te kijken. Je haalt zo mooi aan dat er een intrinsieke waarde is. Je herschept het woord in een heel goede en ware energie die meteen de intrinsieke vraag kan oproepen; “wie ben ik eigenlijk dan?”. En wat voelt het meest goed, van binnenuit. Wezenlijke vragen te stellen tot jezelf maken je tot leven. Maken dat je dat leven rond wilt bazuinen omdat het de werkelijke liefdevolle intrinsieke waarheid in zich heeft. Een waarheid waarvan de frequentie in deze mooie tijd exponentieel aan het groeien is. Alles wat het licht niet kan verdragen komt aan het licht. De schaduwwereld verliest zijn macht, die het honderduizenden jaren heeft gehad, door zijn eigen onwetendheid van liefde. Deze ontwikkeling is heel groot en universeel maar kan zich nooit ontwikkelen zonder de genoemde intrinsieke waarde in jou/ons. Het leren kennen of meer ont…dekken van die waarde, maakt al een stuk gelukkiger, en dat is besmettelijk. Het is meer een herkenning van de zeedruppel water die altijd heeft ontkent deel uit te maken van de zee. Zo maken wij deel uit van die universele intrinsieke onvoorwaardelijke liefde. Een soort chemie in en om ons, zoals de zee om de druppel water. Vele druppels ontdekken dat ze deel uitmaken van, daarom niet alleen zijn. Het maakt dat ze gaan schijnen vanuit hun werkelijk Zijn. Die kant is dus helemaal de omschreven rechter kant. Zo is ook onze rechterkant van onze hersenen. Deze kant heeft het vermogen om de zaken metafysisch te bekijken. Ver boven de door de vijf zintuigen gevoede linker kant. Het cognitieve het intellect, het alles te willen beredeneren. Daar boven licht het in ons Zijn en is er geen plaats voor schaduw. Het is onze/jouw gegeven vrije wil keuzes te maken en vragen te stellen aan jezelf. Eh intrinsieke Zelf? Maak het verschil!

 4. Mooi en helder geschreven met respect en zonder verwijten. Als hooggevoelig persoon voel ik alles om mij heen van binnen. Er is nu heel veel gaande. Duister en licht staan meer en meer tegenover elkaar. Wat wij echter moeten beseffen is dat er maar een beetje licht nodig is om de duisternis te laten verdwijnen. En er is hoop want velen worden wakker en herkennen de duistere streken. Ik richt mij vooral op mijn innerlijk licht die alles doorziet en beseft dat het spel is afgelopen en dat er een nieuw spel ontstaat. Een nieuw spel waarbij de dualiteit veel minder is vervormd. Waarbij harmonie de boventoon voert en wij ons zelf in de ander herkennen. Het vraagt tijd maar de overwinning heeft al plaats gevonden. Wij gaan dat zeker merken de komende tijd. Blijf dicht bij jouw zelf. Neem waar en veroordeel niet. Laat een ander in zijn waarde en vertrouw erop dat wij samen veel krachtiger zijn dan welke duisternis dan ook.

 5. Akky van der Veer on

  Wat een prachtige tekst, Ella Ster, en zo waar en goed verwoord. Dank je wel!

 6. hans coudyser on

  Dit moedig geschreven epistel gaat vooral over wat zich afspeelt binnen de breedte van the Matrix. Het geeft ook een beschrijving van die Matrix vanuit een positie in die breedte. De Matrix omhelst verschillende niveau’s in diepte die neerkomen op wezenlijke simulaties waarbinnen wij vertoeven die finaal neerkomen op een totale materiele simulatie waarbinnen onze geest is vastgezet. Deze gewaarwording realiseert een nog andere beschouwing op wat je beschrijft Ella. Uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje, ook de bewakers van de Matrix, zoals je het noemt. De aanpak omhelst -nu we er toch allemaal inzitten- een totale ‘ontrafeling’ van dit gegeven en terwijl een aansterken van de geest, die hier wezenlijk niet voor gekozen heeft en die simulaties helemaal niet nodig heeft. Hans.

  • hans coudyser on

   Er is een hier niet zo gekend oud verhaal uit India over de scheppende God Brahma.
   Deze was in oorsprong helemaal alleen.
   Behalve Brahma was er niks anders.

   Het verhaal gaat als volgt dat Brahma zich begon te vervelen.
   Daarom besloot hij een spelletje te gaan doen.
   Probleem was dat hij helemaal alleen was.
   Daarom schiep hij godin Maya, gewoon om plezier mee te hebben . ..

   Toen Maya er eenmaal was en Brahma haar de reden van haar bestaan vertelde, zei ze :
   “ok, ik weet wel een prachtig spel om samen te spelen, maar dan moet je wel eerst precies doen
   wat ik zeg”.

   Bragma ging daarmee akkoord.
   Om dit ‘prachtig’ spel te kunnen spelen moest hij van Maya de aarde creëren en vervolgens alles wat we nu kennen als de ons omringende levende wezens, de bergen, het weer, de zeeën, vuur, winden …

   Maya was in haar nopjes en zei :
   “Wat mooi is die wereld van illusie die je hebt gecreëerd.
   Nu wil ik wel nog dat je een soort dier maakt dat intelligent en bewust genoeg is om je schepping
   naar waarde te schatten.”

   En zo geschiedde dat Braham uiteindelijk de mens schiep.

   Ongeduldig als hij leek vroeg hij haar vervolgens of ze nu eindelijk konden beginnen spelen.

   “We beginnen nu meteen”, antwoordde ze.

   Voor hij het besefte nam ze Brahma vast en sneed hem in ontelbaar vele kleine stukjes.
   In iedere mens stopte ze een stukje van hem en ze zei.
   ‘Nu begint het spel pas echt!
   Ik zal ervoor zorgen dat je vergeet wie je bent,
   zodat je wanhopig op zoek gaat om jezelf te vinden.’

   Vervolgens creëerde Maya de droom en plaatste ieder van ons in die droom.
   Het verhaal gaat dat tot vandaag Brahma in Maya’s droom verstrikt zit; zich in ieder van ons -soms tot het waanzinnige toe – probeert te herinneren wie hij eigenlijk is.
   Het spel eindigt in wie gaat winnen : Brahma die zich losrukt uit Maya’s droom en zo zichzelf terug herinnert of Maya die er met al haar listen blijft in slagen om dit te verhinderen …

   De opvattingen over de afloop zijn divers, net zo als over de rol van Maya… Dit verhaal komt wereldwijd voor bij tal van volkeren. Ook bevatten de woorden met hun onderlinge samengang meerdere lagen van betekenis. XX

 7. Dank je wel Ella. Mooi duidelijk verhaal. Het moet voor de nu ontwakenenden, in deze tijd van verregaande ontwikkelingen, moeilijk zijn om te weten wat er aan de hand is als je geen engels spreekt. Dit is een fijne mogelijkheid. Ik zal er op mijn blog naar verwijzen.

 8. Ahoooooo Ella (rijzende) ster! Wat een heerlijk genuanceerd artikel heb je op dit onderwerp geschreven. Jouw toon in dit veld waardeer ik ENORM, dank je wel!

  • De nuance is hard nodig Arjan, jij weet inmiddels als geen ander hoe onterecht het voelt als er ongenuanceerd over je geschreven wordt en allerlei onterechte stellingen aannames geponeerd worden.

 9. I have realised that I am Infinite Consciousness having a human experience. Consciousness in an individual body. When the body dies my consciousness will continue.
  Thus I create my own reality from moment to moment.
  The same consciousness and energy that I am aware of and love exists all around me and in all things, human, animal, nature, earth ,planet, universe,multiverse and so on.
  So for me my reality is really very simple and wonderful.
  If I do good to the energy of another I do good to my own energy.
  If I do harm to another energy I harm my own energy.
  So the divide and rule hoax is a hoot and makes me laugh every time.
  I feel compassion for those who decide to fall for it.
  At the same time I feel, accept integrate and love the dark forces within myself that I recognise in the world around me and I continue creating my own reality with compassion, love, harmony, gratitude and happiness.
  Spreading good energies gives me great joy and I do insist in sending love to the cabal because I know they hate it!
  Blessings to All.

 10. Michele Burgio on

  Goed artikel! Alleen vind het begrip cabal misleidend. Vijf jaar geleden hoorde je het begrip Cabal niet eens. Je sprak gewoon over de illuminati, NWO elite.. heb uitgezocht waar het begrip Cabal vandaan komt. En dat heeft te maken met dat de elite kabbala uitoefenen. Maar kabbala hoeft geen zwarte magie te zijn , het is hoe jij er zelf mee omgaat. Ik heb namelijk zelf kabbala bestudeerd.

  • Bedankt voor je vraag, want dit begrip zal niet bij iedereen duidelijk zijn.

   De Cabal is een begrip dat veelomvattende is dan de Illuminati. De Cabal verwijst tevens naar de lagen boven de Illuminati, zoals de Covens, Parents en Draco. In het Engels betekent Cabal: “a secret political clique or fiction.” Het verwijst niet zozeer naar de Kabbala.

   Ik gebruik het begrip Cabal of Illuminati heel bewust. Illuminati om naar de menselijke groep te verwijzen, maar de Matrix wordt bestuurd door nog veel meer krachten dan de Illuminati.

   • Ik zou voor het woord ‘cabal’ (kabaal?!) liever gewoon Anunnaki gebruiken, want die zij het die aan alle touwtjes trekken. De lagen erboven zijn de uitvoerenden… en met erboven bedoel ik bovengronds want de Anunnaki vertoeven sinds de zondvloed ondergronds.

 11. Mooi en helder geschreven.
  Ik heb er weinig op aan te merken; het sluit aan met mijn innerlijk weten.
  Met je welnemen wil ik graag een toevoeging doen…
  Naar mijn mening gaat wakker worden niet (alleen) over het bewust worden van de buitenwereld.
  Wakker worden gaat voor mij vooral over het bewust van je eigen binnenwereld.
  Het doorzien van oorzaak en gevolg, en het jezelf bevrijden van je overlevingsgedrag, je achterhaalde overtuigingen en loslaten van wat je niet meer dient.

  Als je je buitenwereld wenst te veranderen, dan is de enige oplossing om je binnenwereld te veranderen.
  En als we op grotere schaal onze buitenwereld willen veranderen, dan is volgens mij het enige wat er nodig is dat er voldoende mensen hun binnenwereld veranderen.

  Voor mij gaat het in het leven over liefde en over angst.
  Liefde is wat we willen zijn, wat we willen ontvangen en wat we willen geven.
  Angst (of ongemak) is onze uitdaging.
  In onze ongemakkelijke momenten vinden we vaak de motivatie om te veranderen of om open te staan voor nieuwe inzichten. Zelden willen mensen luisteren. Het zelf ervaren is vaak nodig.
  In dat kader kun je ook de schoonheid van de matrix zien: welk een geniaal geheel om ons in ons ongemak te brengen en te houden.

  Ik ben het volledig met je eens dat toekijken en afwachten niet afdoende zal zijn.
  Ook de wakkere mensen dienen hun angst voor afwijzing of buitensluiting te overwinnen.

  Individueel zijn we kansloos, samen veranderen we alles!

  Ik ben volledig beschikbaar om te handelen en samen te werken!

 12. Pingback: de Matrix en zijn bewakers - Nulpuntenergie

 13. Dank je Ella, we zijn echt al een heel eind op weg.. nog veel is logischerwijs ondergronds…. maar vanaf 21 aug j.l. komt er steeds meer los.. het zal nu heel hard gaan … Echter de nieuwe Aarde zal niet een transitie zijn vanuit de oude aarde. De nieuwe aarde is er al, voor diegenen die het toelaten (allowing) in hun leven.
  Reden: simpel omdat de transitie te lang zou duren en niet meer past binnen de 3D ervaring in deze incarnatie van de zielen die juist daarvoor hebben gekozen. De reden is dat de vrije wil gerespecteerd moest worden (dus ook de rol van de bewakers) … Dat let niet dat we verder moeten gaan met zoals jij het zegt ‘de matrix te slechten’ Wat mij betreft een automatsich proces afhankelijk van de staat van het collectieve bewustzijn.

  ~ The world needs Standards* more than anything else now ~ ( en daarvan lopen er al een aantal rond, ook in NL)

  — It’s all about the collective consciousness. Our life, our lives, reality is just the expression of it —
  …and we can only consciously change it by “Being the Change” as conscious creators of our own life.
  (As we can only change ourselves, we can never change anyone else)

  “Being the Change”, as a ConsciousCreation will create an energy that then radiates into the Collective Consciousness, It becomes part of, into a new part for those who are willing to make the changes too.

  So by being a Standard it has the true potential to change this planet.
  How?
  Simply by Believing is Seeing .. Believe 2C .. To See (2C)…. the change in the World.

  Follow the Rules (as guidelines) ( (Gandhi) and acknowlegde the Keys ( G. Braden)

  Believe as really knowing it, The Knowingness.
  Many times you just know something in your heart to be true and to be the right thing.
  That’s where we derive our power, our happiness, our effectiveness.
  The Keys of Conscious Creation

  Act on it and Inspire others to do the same.
  It’s time for Change, to Change, to Believe it and Live it…

  ConsciousCreation™ – 2C
  As a Conscious Choice to a Conscious Creation, in Co-Creation, making a Conscious Contribution to the Common Community to see (2C) a Conscious Change in Collective Consciousness…
  ( home page ; http://www.consciousnesspioneers.nl/home/

  *Standard:
  A Standard, as in “being a Standard of the New Energy,” is a guiding light, one who illuminates potentials for others.
  A Standard is also a teacher who shares what they have learned through their own experiences.
  By their own example, a Standard inspires others to see what can be done.

 14. ja, ik moest hier gehoor aangeven. Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. De oplossingen zijn er al, vrije energie is er al, en alle antwoorden worden gedragen. Alleen zal onze kracht zich nog moeten bundelen… voor de beweging … mijn antwoord: Licht, Liefde en Waarheid.

 15. Ik zou voor het woord ‘cabal’ (kabaal?!) liever gewoon Anunnaki gebruiken, want die zij het die aan alle touwtjes trekken. De lagen erboven zijn de uitvoerenden… en met erboven bedoel ik bovengronds want de Anunnaki vertoeven sinds de zondvloed ondergronds.

 16. Pingback: 0.nieuwsbrief 20171022 - Nulpuntenergie