Justitie weigerde eerder een onderzoek inzake sadistisch (satanisch) ritueel misbruik, maar wil nu wel een ‘onafhankelijke’ onderzoekscommissie leiden. De top van Justitie wordt zelf verdacht van betrokkenheid. Gideon van Meijeren gaat op maandag 25 oktober 2021 een motie indienen om de onafhankelijkheid van de onderzoekscommissie te waarborgen.

UPDATE:
Het tweeminutendebat over “Kindermisbruik en seksueel geweld” zal pas volgende week maandag 1 november 2021 (week 44) plaatsvinden. Zie de website van de Tweede Kamer.

De term satanisch ritueel misbruik heeft betrekking op een extreme vorm van zeer sadistisch, pervers en gewelddadig misbruik, waarbij sprake is van rituele kenmerken. In sommige gevallen betreft dat occulte rituelen — zoals het gebruik van symbolen, gewaden, kaarsen, mantra’s, et cetera — maar in alle gevallen is het dermate kwaadaardig dat het duivels te noemen is. Bij dit type misbruik gaat het niet alleen om verkrachtingen, maar ook om martelingen en offerrituelen. Het zijn de ergst denkbare misdaden, veelal gepleegd op weerloze kinderen.

Deze vorm van misbruik is eeuwenoud en is al decennia lang bekend. Individuele zaken komen af en toe wel aan het licht, maar strafrechtelijk onderzoek leidt zelden tot nooit tot een veroordeling van het betrokken netwerk, omdat dit uitermate goed georganiseerd én beschermd is. Het is vergelijkbaar met de georganiseerde misdaad, met een onderwereld die steun heeft in ‘hoge kringen’, waarbij ‘poortwachters’ op invloedrijke posities (zoals rechters, officieren van Justitie en politici) de belangen van het netwerk veilig kunnen stellen. [1] [2]

Journalistiek onderzoek leidde tot instellen onderzoekscommissie

Toen de journalisten van het VPRO-programma Argos naar aanleiding van de uitzending over het verhaal van Lisa rond de tweehonderd meldingen van ritueel misbruik binnenkregen, hadden ze deze aanvankelijk terzijde geschoven, omdat ze deze té extreem en té ongeloofwaardig achtten. Toen men later toch onderzoek ging doen, bleek dat er een opvallende overlap bestond tussen losstaande zaken. Slachtoffers noemden onafhankelijk van elkaar dezelfde daders, locaties en methoden. Naar aanleiding van dit onderzoek maakte Argos de uitzending “Glasscherven en duistere rituelen”. [3]

Als gevolg van deze uitzending werden er Kamervragen gesteld, met het voorstel hier nader onderzoek naar te doen. Minister van Justitie Ferd Grapperhaus vond dat in eerste instantie niet nodig. Nadat de Kamer later een motie aannam om zo’n onderzoek wél te laten plaatsvinden, blijkt nu dat er twee leden van de onderzoekscommissie, waaronder de voorzitter, door Justitie zelf zijn aangesteld. Bovendien is er bedongen dat de onderzoeksresultaten eerst worden beoordeeld door demissionair minister van Justitie Grapperhaus, vóórdat ze in het eindrapport mogen worden gepubliceerd. [4]

Geen onafhankelijke commissie

De commissie is door de minister zelf aangesteld, terwijl diverse slachtoffers namen van daders noemen die zich binnen het ministerie van Justitie zouden bevinden. Dat roept veel vragen en twijfel op over de betrouwbaarheid van het onderzoek. Een kwestie van “de slager die zijn eigen vlees keurt”, waarbij de geclaimde onafhankelijkheid ver te zoeken is.

Gideon van Meijeren zei daarover in een recente uitzending van Café Weltschmerz: “De minister zit heel duidelijk niet te wachten op onderzoek naar dit fenomeen (sadistisch ritueel misbruik). Na allerlei omwegen komt er een besluit van de minister waarin hij dus zelf binnen het ministerie van Justitie een commissie instelt, zelf de voorzitter en het eerste lid benoemt en ook nog eens aangeeft dat de onderzoeksresultaten niet direct naar de kamer gestuurd mogen worden, maar eerst langs de minister moeten.” [5]

“Deze onderzoekscommissie is niet onafhankelijk. (…) De reden die zij zelf, namens de slachtoffers noemden was: dit onderzoek vindt plaats binnen justitie (…) terwijl heel veel van die slachtoffers juist in hun beschuldigingen aangeven dat er ook hooggeplaatste ambtenaren van dat ministerie van Justitie bij betrokken zijn. De slachtoffers kunnen niet vrijuit spreken binnen deze commissie.”

Gideon van Meijeren

Onwelwillend om pedofilie te bestrijden?

Door in eerste instantie een onderzoek te weigeren en in tweede instantie de regie te nemen over de onderzoekscommissie, speelt de demissionair minister van Justitie een dubieuze rol. Een andere motie, om het Pedophile Handbook — met tips hoe je pedofilie kunt bedrijven zonder betrapt te worden — te verbieden, die unaniem is aangenomen door de kamer, heeft desondanks nog steeds niet tot een verbod geleid. Dit terwijl dergelijke praktijken ernstige misdrijven tegen kinderen betreffen. In Duitsland en Engeland is het inmiddels wel gelukt dit boek te verbieden, zegt Tom Zwitser in onderstaand interview met Ferdinand van der Neut. [6]

Justitie speelt al jaren een dubieuze rol als het gaat om strafrechtelijk onderzoek naar zaken van georganiseerd misbruik. Wanneer er sprake is van een pedofielennetwerk waarbij hooggeplaatste ambtenaren betrokken zouden zijn, weigert Justitie onderzoek te doen, of neemt belangrijke delen van het beschikbare bewijsmateriaal niet mee in de beoordeling wel of niet tot strafvervolging over te gaan. Op die manier is het onmogelijk gebleken een elite pedonetwerk op te rollen en de (vaak hooggeplaatste) daders berecht te krijgen. Er zijn talloze voorbeelden:

Zaak Lisa

In de zaak Lisa heeft haar moeder, Marlies van Muiswinkel computers bij de politie ingeleverd die nooit onderzocht zijn op kinderporno. Terwijl uit een onderzoek uitgevoerd door Hofman bedrijfsrecherche zou blijken dat er wél kinderporno op zou staan, zegt Tom Zwitser in onderstaand interview. In een recent kort geding tegen Huig Plug toonde Marlies van Muiswinkel een document uit het dossier, een screenshot van een bestellijst om kinderen te bestellen. Daaruit kan men afleiden dat er een netwerk actief is dat online kinderen verhandelt. Justitie zegt echter dat er onvoldoende bewijs is om tot vervolging over te gaan. [7]

Robert M.

Ook in de zaak tegen Robert M., die veroordeeld is voor het misbruik van 83 veelal jonge kinderen (0-4 jaar) bleek dat er sprake was van kinderhandel en het verhuren van peuters voor astronomische bedragen. De enorme collectie kinderporno die in het huis van Robert M. was aangetroffen, mocht niet als bewijsmateriaal worden gebruikt. Dat werd in hoger beroep besloten op verzoek van zijn verdediging (Anker & Anker strafrechtadvocaten). Doordat er geen onderzoek naar de kinderpornocollectie meer mocht plaatsvinden, zou de mogelijke betrokkenheid van hooggeplaatste figuren eveneens in de doofpot verdwijnen. [8]

Kinderporno en Haags pedonetwerk

De rechtszaak die Robert van de Luitgaarden onlangs tegen de staat aanspande, leidt ook niet tot een nieuw strafrechtelijk onderzoek. Hij eiste een nieuw onderzoek, omdat volgens hem de laakbaarheid én betrokkenheid van Justitie bij het afdekken van georganiseerd misbruik aantoonbaar is, omdat er in het verleden niets gedaan is met ingeleverd bewijsmateriaal. Het ging onder andere om videobanden met kinderporno. [9]

Dominique Meijer

Toen Dominique Meijer aangifte wilde doen tegen haar pleegvader voor de verkrachtingen die in het pleeggezin vanaf 18 maanden tot haar 16e hadden plaatsgevonden, is ze stelselmatig tegengewerkt door politie en Justitie. Daardoor is haar pleegvader nooit vervolgd. Toen ze haar verhaal bij de commissie-Samson deed, kreeg ze wel erkenning voor het misbruik. Ze richtte later de stichting ‘Voor Ons’ op, voor alle slachtoffers van misbruik en verwaarlozing. Van veel leden hoort ze dat slachtoffers bij politie en Justitie op weinig steun hoeven te rekenen. [10]

De verdwenen asielkinderen

In Nederland zijn de afgelopen tien jaar 2500 kinderen uit asielcentra verdwenen. Het is niet onderzocht waar deze kinderen zijn gebleven. Het is aannemelijk dat veel kinderen in de prostitutie terecht zijn gekomen. [11]

Kinderrechter Theo Reub

Yvonne Keuls schreef een boek over het misbruik door een kinderrechter uit Den Haag. Ze hoopte op bijval van haar collega’s: “Journalisten wilden alles weten, ik dacht: ze gaan over het kindermisbruik schrijven dat ik aan de kaak stel. Maar dat gebeurde niet. In plaats daarvan kreeg de tegenpartij uitgebreid de kans om mij door het slijk te halen.” Namens zes slachtoffers diende ze in 1982 een klacht in bij justitie. Maar de kinderrechter is nooit veroordeeld. Justitie heeft de zaak nooit onderzocht. [12]

Demmink

In de beoordeling door het Hof of Joris Demmink wel of niet vervolgd zou moeten worden voor vermeende pedofilie zijn belangrijke bewijsstukken en getuigenverklaringen niet meegenomen. Bart van Well zei destijds dat hij als minderjarige door Demmink is verkracht en was een artikel 12 procedure gestart om hem alsnog vervolgd te krijgen. Demmink is uiteindelijk nooit vervolgd omdat er te weinig bewijsmateriaal zou zijn. Bart van Well zit nu zelf vast wegens bedreiging van een topambtenaar in een andere (vermeende) pedozaak.

Bodegraven-zaak

Ondanks verschillende pogingen om aangifte te doen voor het vermeend seksueel en satanisch ritueel misbruik en kindermoorden, wilde Justitie de beschuldigingen van Joost Knevel niet onderzoeken. Zijn artikel 12 procedure is van tafel geveegd. Hij zit nu zelf gevangen en wordt aangeklaagd wegens bedreiging, opruiing en terrorisme. Justitie onderzoekt nu of men hem TBS kan opleggen, waardoor hij voor onbepaalde tijd gevangen zal blijven. [13]

Slachtoffers die zich uitspreken nemen een enorm risico

Hieruit blijkt dat het voor slachtoffers een enorm risico is met hun claims naar voren te treden. Ook klokkenluiders en onderzoekers worden in tal van zaken wél vervolgd, bedreigd of ontslagen. Denk aan Roelie Post, Huig Plug, de Zandvoort-zaak, et cetera. Naast bovenstaande voorbeelden zijn er tal van andere zaken, zoals de Rolodex-zaak, waarbij steeds het patroon zichtbaar is van een onwelwillende Justitie om zaken van georganiseerd misbruik en kinderhandel grondig te onderzoeken en (alle) daders te vervolgen. [14]

Onderzoek van commissie leidt niet tot strafvervolging

UvA-hoogleraar Jan Hendriks (forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling) heeft de leiding over de ingestelde onderzoekscommissie inzake sadistisch ritueel misbruik. Hij was lid van de commissie-Samson. “Wij doen niet aan waarheidsvinding, maar we willen de zaak wel goed van alle kanten beschrijven en proberen met oplossingen te komen,” zegt Hendriks.

Naar mijn mening is de enige oplossing voor georganiseerd misbruik — naast erkenning en gedegen hulpverlening voor de slachtoffers — het beschermen van de samenleving door de daders te berechten. Kunnen we dit wel verwachten als we er rekening mee houden dat die daders hoge maatschappelijke functies (onder andere binnen Justitie) bekleden? Zo niet, is zo’n commissie dan niet gewoon een wassen neus? [15]

De bevindingen van de commissie-Samson, alsook andere onderzoekscommissies inzake seksueel misbruik, hebben nog nooit geleid tot strafrechtelijke vervolging. Volgens de LEBZ (Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken) bestaat er over de hele wereld geen enkel forensisch bewijs voor ritueel misbruik; een pertinente leugen, die blijk geeft van de vooringenomenheid van die organisatie. Zij adviseert politie en Justitie bij bijzondere zedenzaken en ook hier zien we het bekende patroon dat zaken waarbij zij betrokken is geweest, nooit hebben geleid tot een veroordeling. [13]

Georganiseerd misbruik

Sadistisch en satanisch ritueel misbruik is goed georganiseerd. Men is er altijd nog in geslaagd daders op hoog niveau te beschermen. Slachtoffers en klokkenluiders riskeren wél strafvervolging door zich over een zaak uit te spreken. In een aantal spraakmakende zaken (zoals de Bodegraven-zaak en Demmink-zaak) zitten de slachtoffers en onderzoekers langdurig vast, met buitenproportionele straffen voor de emotionele uitspraken die ze hebben gedaan. [16]

Gideon van Meijeren zegt terecht dat slachtoffers geen vertrouwen hebben in een commissie waarin Justitie de hand heeft. Degenen die naar buiten treden zijn hun leven niet zeker. Hun anonimiteit en bescherming moet gewaarborgd zijn. Daders moeten vervolgd worden. De motie om een écht onafhankelijke onderzoekscommissie in te stellen zou unanieme steun moeten krijgen in de Kamer. Alleen degenen die direct of indirect betrokken zijn bij georganiseerd misbruik, hebben er belang bij dat Justitie zeggenschap houdt over de onderzoeksresultaten van de commissie. Wie er maandag 25 oktober voor of tegen stemt bekent hoe dan ook kleur.

Deel jouw mening en/of dit bericht op social media om Gideon van Meijeren te steunen. Je kunt ook een mail sturen naar Kamerleden om te pleiten de motie van Van Meijeren te steunen.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.
Headerbeeld zijn kindertekeningen van de slachtoffers uit het dossier Lisa

Bronnen, voetnoten en aanvullende informatie:

 

Share.

About Author

15 reacties

  • Guus Rosenboom on

   Deze pedofielen zaken moeten zo snel mogelijk worden behandeld door een onafhankelijke commissie
   Op korte termijn zonder tussenkomst van het ministerie van justitie, want daar zit kennelijk de bron.

 1. Inzake corona en hoe de regering en hoe justitie omgaan.met wat overduidelijk een gigantische vorm van georganiseerde misdaad is, had ik tot voor deze crisis nog wel hoop dat ‘ons Nederlandse rechtssysteem’ enige geloofwaardigheid in zich zou hebben. Maar ik ben zeer teleurgesteld.

  Deze kinderhandel en dit misbruik ligt in het verlengde hiervan. Ik wist ervan, maar had geen goed idee hoe dichtbij en hoe grootschalig dit netwerk was… en de vooraanstaande rol die uitgerekend Nederland hierin speelt.

  Waar ik steeds aan moet denken is die razend goede serie destijds: La Piovra, de Octopus, waarin een moedige politie-inspecteur, Corrado Catani, het netwerk langzaam blootlegt. Maar daar een hoge prijs voor betaalt.

  Gideon van Meieren vind ik ook zo’n moedige man… Hij gaat ervoor, en ik denk dat hij precies weet hoe gevaarlijk het is waar hij zich mee bezig houdt, voor hemzelf en wellicht voor mensen om hen heen, voor wie ik allemaal respect heb daardoor.

  Gideon… Je zou zoiets niet moeten doen.
  Maar dát je het doet, vind ik geweldig. Want als mensen zoals jij het niet doen… wie dan?!
  Ik wil je op handen dragen en hoop/bid dat je iets in beweging kunt helpen brengen dat als een sneeuwbal van de berg rolt… klein in het begin, maar niet meer te stoppen. Mensen beginnen overal wakker te worden… Mensen willen deze maffia niet meer…
  WIJ…willen veiligheid, vrijheid, gerechtigheid, gezondheid.
  Dus… Hou vol… Ga ervoor… je hebt de steun van onvoorstelbaar veel mensen!
  Dank je wel.

  • Dank je wel, Ella***, voor deze info, maar ook voor het hele artikel. We wachten het af. Wie tegen stemt is AF en wie niet weg is, is gezien…

 2. Teleurgesteld? Ja, dat zijn er velen en zeker nu!
  Maar is het niet allemaal gebaseerd al op het bedekte verhaal er achter, en daarmee zodanig in elkaar gezet, dat de niets willen wetende, of ook de onwetende dit eigenlijk zelf ook elke dag weer, en meestal dus onbewust, zelf dus in dit systeem, dus opzettelijk ook zo gehouden worden?
  Is het niet zo dat dit zogenaamde politieke ‘ systeem’, niet alleen van de laatste tijd is?
  Dat die er altijd al geweest is, maar zodanig, dat elke stem, nooit zo een werkelijke stem is? Maar dat je met stemmen, dat recht al weggeven aan de werkelijke ‘heersers’?
  Dat dit al weer startte gelijk al na de Tweede Wereldoorlog? Er is immers al nooit een vredesovereenkomst getekend en dus nooit overeengekomen? En de toenmalige bevolking, slachtoffers van en door de WOII waren ook diegenen, die ook dat niet eens doorhadden? Er is immers alleen maar een wapenstilstand overeengekomen tussen maarschalk Montgommery en de vervanger in Nederland van Hitler.
  Alles wat daarna dus plaats heeft gevonden, is allemaal gebeurt in hun ‘luilekkerland’ en nimmer in Ons luilekkerland?
  Dat niet doorhebben van of het juist en goed is wordt immers tot en met nu, alleen maar door de velen eigenlijk ‘zomaar’ geloofd?
  Decennia lopen de stemmers naar de het kieslokaal en geloofd vaak ook nog wat er bijvoorbeeld op papier gezegd wordt. Na de telling krijgt een ieder zijn deel en dan pas begint weer hun politiek pretspel?
  Dat hele spel is elke vier jaar gepropageerd en de stemmers zijn daar dus steeds in blijven geloven. Maar in wat hebben wij dan werkelijk geloofd? Zonder dat ooit echt onderzocht te hebben?
  Elke keer zijn wij er alweer ingetrapt in hun leugens. Deze keer begon het met Drees en mogelijk eindigt het met die meneer Rutte? Wat zelfs dat weten wij dus alweer niet, omdat wij nog steeds hun onwaarheden steeds weer aannemen als hun waarheid, is het niet zo?
  Hoelang blijven wij – de bevolking van dit kikkerlandje – hier nog mee door gaan? En verkopen wij elkaar zomaar aan de hand van ‘hun’ uitspraken, zonder dat dat ooit en werkelijk onderzocht of hun verhaal toch en alweer gebaseerd op de leugens van een handvol hele rijke mensen?
  En weet je dan ook nog hoe zij zo rijk hebben kunnen worden? Is dat ook niet en alweer ons eigen geloof in die zogenaamde rijken wat zij ons wijsmaakten, van ons geld geprofiteerd?

 3. Kijkomhoogsammy on

  Het is allemaal een spel, iedereeni in de politiek heeft zijn rol. Er is geen democratie, geen poltiiek die iets beslist, alleen de grote bedrijven van de families van de 1 procent.

 4. Antal Santcroos on

  Meer dan 10 jaar terug ben ik getuige geweest van asielkinderen die weg gehaald zijn Ook dat de Duitse jongen Manuel in een kinderbordeel werkte en verdween Via een journalist en medewerkster van asielcentrum was ik getuige van deze zaken
  Het erge is dat het asielcentrum van te voren gebeld werdt dat de
  kinderen weg gehaald zouden worden Toch kwam er geen extra beveiliging
  De journalist die Manuel herkende als kind prostituee is genegeerd door justitie en politie

 5. Verder ook werd ik als heel jong kind door mijn moeder achtergelaten voor de kleuterschool. Mijn moeder had nog iets anders en belangrijks te doen.
  Alleen en met mij zelve wat in de weer totdat de poort van de kleuterschool open zou gaan. Op dat moment was ik net opzij van de dichte snoepkraam van meneer Pare. Daar kwam een jongere man van misschien in de twintig aan gefietst en ik lachte naar hem. Maar mijn lach werd heel snel omgezet in grote paniek, want in een moment van tijd zat mijn gezicht zomaar en ineens onder zijn bloed!
  Dat moment dat al wel meer dan 70 jaar geleden is, vergeet je dus nooit meer. De beelden komen ook zomaar weer terug bij mij en mogelijk was dit gedrag van deze jongere man, ook al een vorm van pedofilie?
  Want waarom anders zou je zomaar zo met een heel jong kind van nog net geen 5 jaar omgaan?