Er is binnen de vrijheidsbeweging een levendige discussie gaande over welke rechtsvorm het beste gehanteerd kan worden om het onrecht in de wereld te herstellen. In het huidige rechtssysteem, wordt vaak helemaal geen recht gesproken. Er is vaak sprake van klassenjustitie, waarbij de grootste schurken (de Cabal) vrijuit gaan. Ons huidige rechtssysteem zou je dus beter kunnen omschrijven als een onrechtssysteem. 

De alternatieve rechtsvormen die vaak worden genoemd zijn onder andere: Common Law, natuurrecht, mensenrechten en tribal law. De definities van die verschillende rechtsvormen, en de implicaties die ze hebben is complexe materie, waar ik zeker geen expert in ben. Met mijn lekenkennis wil ik echter in begrijpelijk Nederlands toch wat helderheid scheppen zodat de basisprincipes beter begrepen worden. Voor de mensen die geïnteresseerd zijn staan er onderaan dit artikel linkjes naar meer informatie.

Om een einde te maken aan het onrecht in de wereld — waarbij enerzijds de mensheid hun rechten en vrijheden zijn afgenomen door de pauselijke en koninklijke elite en anderzijds dezelfde elite de mensenrechten op grove wijze schendt en hiervoor nooit zijn berecht — is het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) opgericht. Het ITCCS baseert zich op rechtspraak die uitgaat van een combinatie van Common Law, mensenrechten en natuurrecht.

Common Law 

Het verwarrende is dat er verschillende definities van de term Common Law worden gehanteerd. Een van die definities is wat je in het Nederlands zou vertalen als gewoonterecht. Dat betekent dat er rechtspraak wordt gedaan op basis van eerdere gerechtelijke uitspraken in vergelijkbare zaken. Het is de tegenhanger van het wettenrecht (of statutair recht) dat is gebaseerd op wetgeving (statuten) die door de overheid is bepaald en wordt opgelegd

Het gewoonterecht is in West-Europa eeuwenlang de dominante rechtsbron geweest maar is vrijwel geheel verdrongen door het wettenrecht. Het Common Law-systeem wordt nog wel steeds toegepast in Common Wealth landen die gelieerd zijn aan de Britse Kroon: het Verenigd koninkrijk, Canada, Verenigde Staten, Australië. Het zal daarom geen toeval zijn dat de Common Law-movement juist in deze landen in opkomst is.

De definitie die het ITCCS voor Common Law hanteert is echter met name gebaseerd op het natuurrecht. Natuurrecht is verondersteld hoger of beter recht dat niet uit de wil van de overheid voortvloeit. Dit recht wordt dan ook beschouwd als van nature gegeven, gefundeerd in de natuurlijke orde der dingen. Ook het natuurrecht is de tegenhanger van het wetten- of statutair recht.

In de uitleg van natuurrecht en Common Law hieronder houd ik de definities aan die het ITCCS er aan gegeven heeft. Deze kun je lezen op de ITCCS-website

Twee basisprincipes van Natuurrecht:

1.  Alle dingen die bestaan zijn gemeenschappelijk bezit. Door de staat van de natuur heeft niemand meer recht op de aarde dan iemand anders.

2.  De wet schaadt niemand. Voortkomend uit de Tien Geboden en de wet van God mag niemand zijn naasten schaden.

Natuurlijke vrijheid en de basisprincipes van Common Law gerechtshoven: 

1. Elke man, vrouw en kind is van nature vrij geboren, gelijk en soeverein en bezit een inherente kennis over wat goed en rechtvaardig is. Als gevolg kan niemand onderworpen worden aan een externe autoriteit.

2.  Deze persoonlijke soevereiniteit is een reflectie van het bredere Natuurrecht, waarbij al het leven in de natuur ondeelbaar is, geplaatst is in het gemeenschappelijke domein voor de overleving en het geluk van allen.

3.  Het Natuurrecht leidt tot het gebruikelijke Gewoonterecht (Common Law) wiens doel is om de inherente vrijheden en soevereiniteit van mannen en vrouwen in de gemeenschap te beschermen door eigen vermogen en vrede tussen hen te handhaven. Common Law ontleent haar gezag aan de mensen zelf en van het vermogen van de mens om te weten wat rechtvaardig is en voor zichzelf over goed en kwaad te oordelen. Deze capaciteit wordt uitgedrukt door een jurysysteem van twaalf vrij gekozen mensen die het uiteindelijke recht spreken en het gezag zijn in het kader van Common Law en zijn rechtbanken.

4.  Historisch gezien ontstond Common Law in Engeland (na de Normandische verovering in de 11e eeuw) als een bolwerk ter verdediging van het volk tegen de willekeur van de zelfbenoemde elites, vooral vorsten en pausen. De autoriteit van deze elite was op onnatuurlijke wijze verkregen door oorlogsvoering, gewelddadige veroveringen en diefstal van de aarde in plaats van door de instemming van de gemeenschap en haar basis, de goddelijke wet van vrede en gelijkheid. Deze elitaire overheersing kwam vooral op in het Romeinse Rijk en zijn opvolgers, de Roomse kerk, onder wiens overtuigingen ‘God’ een heerser en veroveraar (‘domine’) is, en waarbij alle mensen onderworpen zijn aan de paus.

5.  Zo’n op verovering gebaseerde overheersing door de pauselijke en koninklijke elite leidde tot een juridisch systeem dat we kennen als civiel of continentaal recht en de overtuiging dat mannen en vrouwen niet de capaciteit en wijsheid bezitten en niet in staat zijn tot zelfbestuur. Alle wetten en gezag worden daarom extern verkregen, van statuten die bedacht en opgelegd worden door een heerser, ofwel een paus, een monarch of overheid.
Dit systeem ontstond uit de filosofie van Aristoteles en het Romeinse eigendomsrecht waarmee de creatie wordt verdeeld. Mensen worden daarbij als vee en bezit van anderen behandeld en ontdaan van inherente vrijheden. De mensen zijn dus in elk opzicht tot slaaf gemaakt, afgesneden van de vrijelijk gegeven wereld die gemeenschappelijk voor iedereen is. Dit slavernijsysteem rangschikt en categoriseert alle mensen en kent beperkte ‘vrijheden’ toe (slavernij-privileges) die opgesteld zijn door de heersers en beperkt door statuten.

6.  Common Law en wettenrecht staan om die reden lijnrecht tegenover elkaar en zijn in strijd met elkaar. Ze kunnen niet verenigd worden, omdat ze voortkomen uit twee volledig verschillende begrippen met betrekking tot menselijkheid en rechtvaardigheid; Common Law ziet het leven als een vrij geschenk in gelijke mate aan iedereen geschonken, terwijl onder het wettenrecht het leven een voorwaardelijk privilege is en de mensheid als slavenbevolking gecontroleerd moet worden. Als gevolg daarvan opereren overheden in de praktijk volgens de civiele statutaire wetten en denigreren of negeren in alle opzichten het gewoonterecht door de regels van ontelbare door rechters gedomineerde gerechtshoven.

Dit is een beknopte samenvatting en vertaling van de bepalingen zoals ze op de website van het ITCCS staan gedefinieerd. De volledige Engelse tekst kun je hier lezen. 

Iedereen is gelijkwaardig, niemand is onschendbaar

Het grote verschil met het huidige rechtssysteem is dat onder Common Law niemand onder een bepaalde autoriteit (zoals monarchen of andere staatshoofden) staat. Iedereen is gelijkwaardig, niemand is onschendbaar. Dat betekent dat koningen, koninginnen en andere staatshoofden, net als religieuze leiders zoals de paus, ook vervolgd kunnen worden.

Er kunnen in elk land Common Law-gerechtshoven worden opgericht, ongeacht of dat land een traditie in Common Law rechtsspraak heeft of niet. Deze Common Law-gerechtshoven zijn universeel en niet beperkt tot landsgrenzen of lokale wetgeving en hebben de rechtsbevoegdheid om elke kwestie of grief te berechten. 

Het Common Law rechtssysteem is daarmee het meest toegankelijke rechtssysteem. Het is ook een democratisch rechtssysteem aangezien er er sprake is van juryrechtspraak. Deze jury moet uit 12 mensen bestaan. De jury heeft daarbij het laatste woord en bepalen de gerechtelijke uitspraak. Deze rechtszittingen hoeven niet in een officiële rechtbank plaats te vinden. De exacte procedure kun je hier lezen op de ITCCS-website.

De Amerikaanse Common Law movement

De Common Law movement in Amerika is wel geïnspireerd door het ITCCS maar is hier niet aan gelieerd. Een bekende speler op dit gebied is de organisatie National Liberty Alliance (NLA), die via juridische wegen de Amerikaanse rechtsstaat wil herstellen. Ze doet dit onder andere door het hanteren van Common Law. Zo worden er op eigen initiatief Common Law zittingen gehouden, via Skype of in de fysieke rechtbanken, mits ze de toegang tot deze rechtbanken krijgen. Op deze manier probeert men bij allerlei juridische misstanden het recht te herstellen.  

Ook zijn mensen van de NLA regelmatig aanwezig bij reguliere rechtszaken. Zij boezemen de rechters, aanklagers en advocaten inmiddels zoveel angst in dat een zitting vaak wordt geschorst en men zich terugtrekt uit de zaak zodra men merkt dat er iemand van de NLA in de rechtszaal zit. Dit is het gevolg van diverse aanklachten die persoonlijk tegen rechters en aanklagers ingediend zijn, naar aanleiding van gerapporteerde juridische misstanden.

Daarnaast heeft de NLA een groot aantal juridische documenten verspreid aan alle federale rechtbanken, het congres, de media, alle senatoren, sheriffs, staatsmilities, et cetera. Hun meest spraakmakende document is de Mandemus, een juridische aanklacht van hoogverraad tegen de Amerikaanse regering en Obama. In het artikel “Het uur van de waarheid” kun je daar meer over lezen.

Handhaving en arrestaties

Voor zowel de Amerikaanse Common Law movement als het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) en ICLCJ (International Common Law Court of Justice) geldt dat ondanks dat hun stukken en aanklachten juridisch goed onderbouwd zijn, het gebrek aan handhaving op dit moment het grootste euvel is. Pas als er gevolg gegeven kan worden aan de veroordelingen en de schuldigen (zoals de paus en koningin Elizabeth) worden gearresteerd, kan deze Common Law movement pas echt tot een verandering in de huidige rechtsstaat en machtsstructuur zorgen.

Los van deze rechtshandhaving zorgt de Common Law movement zeker ook voor een bewustzijns-verandering. Als mensen ervan doordrongen raken dat geen enkele autoriteit boven hen staat en zij zelf deze autoriteit kunnen terugclaimen, zal de Cabal hun macht verliezen. De Cabal zal zich dan moeten verantwoorden voor de grove schendingen van mensenrechten, genocide, ecocide en andere gruwelijke misdaden die ze gepleegd hebben. Ik denk dat het van het grootste belang is dat deze rechtszittingen in totale openheid plaatsvinden en door alle grote mediakanalen bericht worden. 

Het nut van openbare tribunalen

Naast het feit dat het van groot belang is dat het recht zegeviert en de Cabal hun verdiende straf krijgen, wat deze straf ook inhoudt, is een openbare rechtszaak voor de mensheid een belangrijke schakel in het ontwakings- en bewustwordingsproces. Pas als mensen doordrongen raken van wat er voor gruwelijke dingen achter de schermen hebben plaatsgevonden, kan er lering uit getrokken worden hoe we als collectief kunnen voorkomen dat dit ooit nog gebeurt. Pas als de mensheid deze lessen heeft geleerd kunnen we collectief toewerken naar een betere wereld en een Gouden Toekomst.

> Lees ook het artikel: ‘De opkomst van Kevin Annett en het ITCCS en het plan om hem neer te halen’

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Definities natuurrecht en Common Law op website ITCCS
http://itccs.org/the-common-law-and-its-courts-a-community-training-manual/
Common Law oftewel gewoonterecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewoonterecht
Natuurrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurrecht
Common Law: National Liberty Alliance
http://nationallibertyalliance.com/common-law
Juridische documenten, zoals aanklacht tegen paus Joseph Ratzinger en koniningin Elizabeth Windsor en arrestatiebevel paus Francis
http://itccs.org/common-law-court-documents/
Manifest van het Volkstribunaal en andere downloads over Common Law
http://vereniging.vrije-mens.org/mens-downloads/category/13-algemene-documenten

www.volkstribunaal.net

Share.

About Author