De Verenigde Naties en al hun verdragen zijn instrumenten om volledige controle over en kapitaal van landen in handen te krijgen. Zo voert iedereen ongemerkt de bevelen uit van de Deep State en de Orde van de Zwarte Zon.

De Verenigde Naties gebruikten ‘verdragen’ en ‘schulden’ om de controle over elke natie in de wereld over te nemen.

Door: Kimberly Goguen

In 1944 hielden de Verenigde Naties in Genève, Zwitserland ‘de monetaire en financiële conferentie van de Verenigde Naties’ om een internationaal economisch systeem na de Tweede Wereldoorlog op te richten. Verder richtte de conferentie ook de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD) op, nu een divisie van het World Banking System, dat officieel in juni 1946 van start ging.

Een verdrag is per definitie een typisch instrument van internationale betrekkingen, zoals gedefinieerd in het Weens Verdrag van 1969 van ‘het verdragenrecht’, als een overeenkomst die tussen staten in schriftelijke vorm is gesloten en onder internationaal recht valt. Of ze nu belichaamd zijn in een enkel ‘instrument’ of in twee (of meer) contractuele verdragen, partijen wisselen doorgaans stukken grondgebied uit, beslechten een geschil of een claim, of behandelen een bepaalde zakelijke overeenkomst tussen twee soevereinen.

Internationale wetgevingsverdragen zijn sinds de Eerste Wereldoorlog enorm gegroeid en zijn ‘instrumenten’ waarin de partijen principes formuleren over gedetailleerde ‘regels’ die zijn overeengekomen voor toekomstig gedrag tussen de ondertekenende staten. Andere multilaterale overeenkomsten tussen internationale organisaties (Wereldbank, ICC, Verenigde Naties en lidstaten, enz.) worden ook aangegaan voor een specifiek doel en of een verscheidenheid aan doeleinden die in de geschiedenis zijn gedefinieerd als ‘oprichtingsovereenkomsten’. OPMERKING: Een overeenkomst kan door beide partijen worden verbroken met of zonder toestemming van de andere, in tegenstelling tot een ‘verdrag’.

Verdragen zijn ‘instrumenten’ of ‘financiële instrumenten’, ongeacht het doel, en zijn als zodanig geregistreerd bij de Association of Numerical Numbering Agency in België (A.N.N.A. System). Als ‘financieel instrument’ werden de overeenkomst en de betrokken landen / staten als onderpand gegeven aan de ‘Global Trust’ die toen bekend stond als ‘Unknown Country’ of de ‘Managers van het Paper Currency System’. Elk Verdrag van de Verenigde Naties had normaal gesproken onvoorziene gebeurtenissen of clausules, die diep in het verdrag zelf waren begraven, waarbij een kapitaal van de ondertekenende staat (of staten) als borgstelling dient en in het kader van het ‘financiële instrument’ als onderpand wordt gegeven.

Het oorspronkelijke Handvest van de Verenigde Naties, geschreven in 1945, is zowel een multilateraal verdrag als een oprichtingsovereenkomst van ‘Het Handvest van Bogota van de Organisatie van de Amerikaanse Staten’ (OAS), opgericht in 1948. De grondwet of het handvest van een internationale organisatie kan een onderdeel van een breder multilateraal verdrag zijn, zoals ‘Het Verdrag van Versailles’, ondertekend in 1919. Zo zijn bijvoorbeeld deel één van het ‘Verbond van de Volkenbond’ en deel 13 van de ‘Grondwet van de Internationale Arbeidsorganisatie’ gedeeltelijk in elkaars overeenkomsten genoemd.

Dan hebben we ‘supranationale verdragen’. Dit is een recentere term en wordt gebruikt om een type verdrag te beschrijven dat tussen verschillende staten is gestructureerd en ontwikkeld. Een voorbeeld van dit type verdrag is ‘Het Verdrag van Parijs’, ondertekend in 1951, of ‘Het Verdrag van Rome’, ondertekend in 1957, waarmee de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht.

Een van de belangrijkste verdragen, ‘De Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal’ (EGKS), bevat een belangrijke clausule. De clausule voorziet in volledige onafhankelijkheid van de leden van de uitvoerende macht van elk land van de regeringen die hen benoemen. Deze clausule maakt controle van de uitvoerende macht mogelijk door de Deep State die volledig autonoom is van de regering en het volk. Verder maakt het de geheime Deep State verkiezing van de uitvoerende macht mogelijk.

Het ‘Verdrag van Versailles’ maakte alle inlichtingendiensten en legers volledig gescheiden van de regeringen waarvoor zij denken te werken. Ze werden afhankelijk van de Deep State en kregen voornamelijk bevelen van De Orde van de Zwarte Zon.

Er zijn ook verschillende minder formele soorten overeenkomsten van staten of internationale overeenkomsten, zoals: verdragen, overeenkomsten, protocollen, verklaringen, charters, convenanten, pacten, statuten, slothandelingen, algemene wetten, akkoorden van C (zoals documenten met de Heilige Stoel) , DWU, overeengekomen notulen, memoranda van overeenstemming / Modus Vivendi en uitwisseling van nota’s of schriftelijke brieven.

Bij gebrek aan internationale wetgeving is het ‘multilaterale verdrag’ het gekozen instrument voor het aannemen van internationaal recht om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, die het gevolg zijn van snelle ontwikkeling of steeds grotere onderlinge afhankelijkheid van naties. Wanneer er geschillen zijn over deze verdragen wordt dit normaal gesproken voorgelegd aan het Internationaal Gerechtshof en wordt volledig gecontroleerd door de Verenigde Naties en de wereldwijde Deep State.

Staatshoofden: Lees en herlees elk verdrag, elke Wereldbank / IBRD / VN-overeenkomst. Als u dit niet doet, kan het zijn dat u de middelen van uw land aan de wereldwijde Deep State belooft.

Originele artikel op United News Channel:
The United Nations: How The Deep State Took Control Of The World

Door: Kim Goguen | bron: United News Channel | vertaling door: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

26 reacties

 1. Free From Financial Slavery on

  In 40/45 was de bevrijding niets anders als een hollywood show!
  Als we werkelijk bevrijd waren geweest na de 2e wereld oorlog door de amerikanen, dan waren er na de oorlog geen (Rothschild) banken meer geweest.
  Vrijheid is er alleen als iedereen stopt met dat kutgeld, wat niets anders als elende veroozaakt, en oorlog in stand houd.
  STOP DE NL PEDOHOMO POLITIEK!
  STOP DE CHEMTRAILS!
  STOP DE ”royal” BANKSTERS !
  STOP DE ‘elite’ https://worldcrimesyndicate.blogspot.com/

  • FREE FROM FINANCIAL SLAVERY on 18 AUGUSTUS 2020 09:20

   Ik ben het met je eens, heb zojuist ook op Twitter geplaatst
   Ieder huisje heeft haar kruisje maar de overheid is het grote Kruis.
   Ze kunnen werkelijk niets voor je doen en als je iets hoort denk je dat kan er ook nog wel bij. De realiteit is een bittere pil, geen rood of blauw maar neutraal.

 2. Klopt van geen kanten. Hier is de werkelijkheid maar deze zal voor de meeste niet de slikken zijn…

  Het einde van de oorlog komt. Israël behaalt de overwinning.
  De staatslieden komen bijeen en stellen de protocollen op, die
  Duitsland aan handen en voeten binden. Maar waarom waren de
  bepalingen zo onmenselijk streng? Wie op Aarde heeft het begrepen?
  Duitsland werd gesmaad, ja, geestelijk en lichamelijk vernietigd,
  miljoenen mensen aan honger en ellende overgeleverd. Was het niet
  voldoende dat dit volk verslagen en overwonnen werd? Kan een God
  van Liefde dulden, dat een volk aan zulk een ellende wordt blootge-
  steld? Waarom grijpt Hij niet in?
  Op het ogenblik dat het verdrag van Versailles werd opgesteld,
  geschiedden er wonderen.
  Toen de staatslieden bijeenkwamen en besluiten namen, die het lot
  van de wereld bepaalden, waren de meesters van Gene Zijde bij hen!!
  Er waren er onder de staatslieden, die de geopperde bepalingen te
  zwak, anderen die haar te afschuwelijk vonden. Hoe dan ook, het ver-
  drag kwam tot stand en werd ondertekend door politici, die dachten
  zélf te handelen.
  Het waren echter de meesters, die deze besluiten namen, welke ruimte-
  lijk diep waren en met God, Gene Zijde, Israël en de totale mensheid te
  maken hadden!
  Zoals Mozes het eens had beleefd en vele andere aanvoerders van
  Israël, kregen ook de staatslieden in 1918 hun astrale gegevens. Voor
  de kosmisch bewuste meesters, die hun plannen al tot in dit verre sta-
  dium met het grootst denkbare succes hadden uitgevoerd, bestonden
  er geen onoverkomelijke hindernissen. Zij waren in staat elk mense-
  lijk gevoelsleven te overheersen, zij konden stoffelijke en geestelijke
  106wonderen verrichten. De staatslieden worden door hen geïnspireerd,
  ze kunnen zelf niet meer denken, hun gevoels- en gedachtenleven staat
  onder een hogere macht.
  Onder deze inspiratie wordt het Verdrag van Versailles opgemaakt
  en verpletterend is de boodschap, waarmee de Duitse staatslieden
  huiswaarts keren. IJzig streng, ja, wreed zijn de protocollen van
  Versailles en desondanks zijn ze ruimtelijk diep en bezitten ze kosmi-
  sche betekenis!
  Waarom legden de meesters Duitsland dit verschrikkelijke verdrag op?
  Dit is het enige antwoord: om dit land ertoe te brengen spoedig een
  nieuwe oorlog te ontketenen!
  De meesters berechtten Duitsland, niet om dit volk voor eeuwen te
  breken en uit te schakelen, maar om het daarentegen nog groter en
  sterker te maken. Zij zagen een vast doel voor zich en niets kon hen
  tegenhouden.
  Duitsland behoort tot de heidense volken. Het wil groot en machtig
  zijn en andere volken overheersen, het wil de Aarde bezitten. Kunnen
  de meesters dat toestaan, moeten ze goedvinden, dat een heidens volk
  goedwillende naties neerslaat en smoort?
  Deze mentaliteit moet uitgebannen worden, anders zal er nimmer
  vrede op Aarde zijn.
  Door het Duitse volk te knechten, willen de meesters het een prik-
  kel geven, die het tot opstand zal brengen. Duitsland zal vergelding
  zoeken en opnieuw naar de wapens grijpen. Maar dan zal het de gehe-
  le mensheid tegenover zich vinden en zich met z’n luttele bondgeno-
  ten eens en voor goed voor de macht van Israël moeten buigen. Dan
  zal niets de vreedzame opbouw van het ‘Koninkrijk Gods’ in de weg staan!
  Toen de meesters de protocollen deden opstellen zagen zij ver voor-
  uit. Zij wisten dat dit ogenblik beslissend was voor de toekomst en een
  nieuwe oorlog tot gevolg zou hebben, vreselijker en afschuwelijker dan
  ’14 -’18 was. Door dit verdrag zou eens de Aarde dreunen, zouden de
  steden en dorpen worden verwoest, mannen en vrouwen en kinderen
  omkomen. Mijn God, waarheen voert Gij Uw leven? Heeft Christus
  ook met deze daad te maken? Ontvingen de meesters ook deze gege-
  vens uit het Al?
  Ja!!! Toen de protocollen van Versailles werden opgemaakt, keken
  de meesters tot in het Goddelijke Al en wisten dat het zo goed was.
  107Heel de ‘Ruimte’ stond op die gebeurtenis ingesteld, welke toch voor
  de staatslieden een eigen belevenis was en voor hen niet anders kón
  zijn. Maar wat weet de aardse mensheid van Gene Zijde, van God en
  van Christus af?
  Het uur van de ondertekening beslist echter over miljoenen jaren!
  Dit uur krijgt betekenis voor Golgotha, voor God en Christus. Dit
  uur heeft betekenis voor al het stoffelijke, geestelijke en kosmische
  leven, ja, voor het Al, waarin wij zijn, die eens op Aarde waren. Zij
  zien naar de Aarde en naar het gebeuren, bij welks voltrekking alle
  hemelen geopend zijn en er verbinding is met alle astrale en stoffelijke
  levensgraden in het heelal. Het straft Duitsland met het oogmerk, dat
  dit opnieuw de kop zal opsteken om dan, na al zijn krachten te heb-
  ben verbruikt, voorgoed het onderspit te delven, waarna het geschikt
  is om tot Israël te worden opgetrokken.
  Dit uur zal eens ontwaking brengen, de volken wakker schudden en
  hen wijzen op Christus’ leven, het zal geestelijke eenheid en geestelijk
  bewustzijn scheppen!

 3. Geachte redactie,

  in mijn opinie is de Verenigde Staten van Amerika nog steeds een kolonie van Holland. Een kennis van mij ziet het anders; die meent dat de Pruissen Estland, Letland en Litouwen bezitten en Polen en Nederland en… de Verenigde Staten van Amerika. Recentelijk heeft Polen nog een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten van Amerika, waaruit hun verwantschap blijkt. Zie artikel hieronder:

  OPINIEPOLEN

  Polen leidt een nieuw machtsblok in het oosten van Europa. Europa beweegt richting een nieuwe machtsbalans en daar moet Nederland zich zorgen om maken, betoogt Alexander van Wijnen.

  Alexander van Wijnen – 9 augustus 2020, 17:02 uur.

  Op 28 juli werd een historisch Europees verdrag getekend, maar wij horen er niets over in Nederland. In het Poolse Lublin, in de buurt van de grens met Oekraïne, kwamen de ministers van buitenlandse zaken van Polen, Oekraïne en Litouwen bij elkaar. Zij presenteerden de ‘Lublin Driehoek’, een plan voor militaire en economische samenwerking tussen de drie landen. Wat maakt dit tot zo’n historische gebeurtenis?

  Om die vraag te beantwoorden, moeten wij terug naar het Lublin van het jaar 1569. Toen tekenden het koninkrijk van Polen en het groothertogdom van Litouwen de Unie van Lublin. Dit was het begin van het Pools-Litouwse Gemenebest, een nieuwe Europese grootmacht die meer dan 200 jaar een belangrijke rol speelde in Europa. Het Gemenebest, waar hedendaags Oekraïne ook bij hoorde, sloeg de handen ineen door de toenemende dreiging van de Russen. De geschiedenis herhaalt zich nu. De Russische inname van de Krim in 2014 schudde Oost-Europa wakker. Om zichzelf te beschermen zoeken de landen in de regio niet alleen hulp bij Europa, maar ook bij elkaar. Zoals in de 16de eeuw, vinden wij Polen in de hoofdrol.

  Zonder dat wij het doorhebben, staat Polen plotseling aan het roer van een aantal grote Europese projecten. Sinds 2015, een jaar na de Kriminvasie, coördineren negen Oost-Europese landen hun veiligheidsbeleid onder de Boekarest Negen. Een jaar later begon het Driezeeën-initiatief als een project voor economische samenwerking tussen twaalf EU-lidstaten tussen de Baltische Zee, de Zwarte Zee en de Adriatische Zee. De Visegrád-groep is een club van Oost-Europese landen die al jarenlang dwarsliggen bij het Europese migratiebeleid. Bij ieder project, inclusief de Lublin Driehoek, is Polen de grootmacht.

  Wij, West-Europeanen, zien Oost-Europa nog altijd als de periferie van het continent, waar, behalve de dreiging van Rusland, weinig gebeurt. Dat is onterecht. Het nieuwe Polen zal Europa veranderen. Al een aantal jaren ligt Polen in de clinch met Brussel. Daarom beschrijven Nederlandse rapportages over Polen vooral de binnenlandse politiek, waar de nationalistische regeringspartij PiS zich keert tegen liberale waarden zoals de vrijheid van meningsuiting. Maar de impact van het Poolse buitenlandbeleid op Europa is nog groter.

  FORT TRUMP

  Drie ontwikkelingen zijn belangrijk. Ten eerste: Polen zet in op een sterke relatie met de Verenigde Staten. Hoewel Polen een van de hardst groeiende economieën van Europa is, blijft de Poolse bevolking angstig voor de toekomst. De groeiende macht van Rusland roept verschrikkelijke herinneringen op. Daarom wil Polen naast de Lublin Driehoek ook een goede band met Amerika. Er lopen onderhandelingen over ‘Fort Trump’, een nieuwe Amerikaanse militaire basis in Polen.

  Ten tweede: Polen is verdeeld over de relatie met Duitsland. De regeringspartij wordt gekenmerkt door anti-Duits sentiment. Dit zagen wij een paar weken geleden bij de Poolse presidentiële verkiezingen, waarin president Duda de Duitse media beschuldigde van inmenging. Veel Polen zijn net zo bang voor Duitsland als voor Rusland. Twee keer eerder, in 1795 en in 1939, kwamen Duitsland en Rusland bijeen om het Poolse gebied te verdelen. Zodra Duitsland en Rusland het goed met elkaar kunnen vinden, zoals nu rondom de pijplijn Nord Stream 2, is Polen alert. Zolang de PiS aan de macht blijft, zal Europese samenwerking op thema’s zoals migratie en klimaat dan ook moeilijk blijven door de confrontatie tussen Polen en Duitsland.

  Ten derde: Polen kan de leider worden van een groot Europees gebied. De Lublin Driehoek, de Boekarest Negen, het Driezeeën-initiatief en de Visegrád-groep positioneren Polen als een leider van een ‘blok’ binnen de Europese Unie. Dit is een blok van relatief hard groeiende economieën die vaak andere economische, financiële en politieke belangen hebben dan Noord-, West- en Zuid-Europese landen.

  EUROPESE GROOTMACHT

  Een onafhankelijke relatie met de Verenigde Staten, confrontaties met Duitsland en leiderschap binnen Oost-Europa transformeren Polen mogelijk tot een Europese grootmacht.

  Zo lijkt Europa richting een nieuwe machtsbalans te bewegen, en daar moet Nederland zich zorgen om maken. Nu de Britten zijn vertrokken uit de Europese Unie, en Italië en Spanje in zware financiële nood verkeren, zal de koers van Europa steeds meer worden bepaald door een nieuwe driehoek: Berlijn-Parijs-Warschau. Is Nederland hier voldoende op voorbereid? De discussie rondom het herstelfonds liet zien dat wij binnen Europa weinig partners hebben. Een klein maar innovatief land als Nederland heeft iets te verliezen als de nieuwe driehoek dominant wordt. Juist daarom moeten wij met andere kleine innovatieve landen samenwerken – binnen èn buiten Europa.

  Alexander van Wijnen is bestuurskundige, historicus en filosoof. Hij is werkzaam bij FreedomLab, de strategische denktank van investeringsmaatschappij Dasym.

  Deel 2 volgt…

 4. Geachte redactie,

  hier volgt deel 2…

  Ik hoorde in begin 2003 (februari) op een dinsdag om 13.00 uur op Radio1 in het nieuws dat president George Bush jr. en de Amerikaanse Senaat zaten te wachten op goedkeuring van premier Jan-Peter Balkenende en de Tweede Kamer om Irak te mogen binnenvallen. Ik heb de rest van de dag alle hele-uur-journaals afgeluisterd, maar het bericht niet meer gehoord. Op TV helemaal niets en in de kranten ook niet… De inval geschiedde op 20-03-2003 (getallensymboliek waar ze zo gek op zijn) en jaren later tijdens een lezing in de Openbare Bibliotheek sprak ik in de pauze een man… en hij vertelde me het zelfde in dat gesprek… hij kreeg tranen in zijn ogen toen ik bevestigde dat bericht ook gehoord te hebben. Eindelijk had hij een medegenoot, want vrienden en familie verklaarden hem voor gek. Gelukkig voor hem had hij een getuige bij zich; zijn zoon.

  Toen Amerikaanse troepen, samen met Britse, Italiaanse en Nederlandse troepen Irak die dag in maart binnenvielen gingen de Nederlanders naar het zuiden; naar wat eens Soemer was (Soemerie of Sumer = su-mere, zuidmeer). Pas toen de Nederlanders daar klaar waren, mochten de Amerikanen der in. De Britten en de Italianen bleven er buiten. In december werd Sinterklaas gevierd en de Nederlandse soldaten deelden in de andere kampen kadootjes uit aan de Amerikanen, Britten en Italianen!

  Uit mijn eigen bescheiden onderzoek krijg ik ook de indruk dat Amerika nog steeds een kolonie is van Nederland. Je denkt toch niet dat de rijke Hollanders en Zeeuwen met hun VOC-mentaliteit Nieuw Holland hebben geruild tegen Suriname en een stuk oerwoud in Brazilie?! Ook de stemming voor de ‘nationale’ taal van de nieuwe staat viel met een stem meer uit voor het Engels! Heel bewust koos men niet voor de Hollandse Taal… dat zou te veel opvallen. Het Engels werd dus de voertaal.

  Toen ik ontdekte dat de oer-Nederlanders of proto-Friezen uit Soemerie kwamen werd mij veel duidelijk. Ik ontdekte dat de Nederlandse Taal dezelfde is als de Soemerische Taal! Veel woorden van nu werden 6.000 jaren geleden ook al in Sumer gesproken! Wij zijn de verdwenen Soemeriers en wij zijn ook de Babyloniers! En wij zijn ook de stammen Issachar en Zebulon. Wij namen onze taal en cultuur mee uit het Midden-Oosten (Sumer) en zodoende hoort het Germaans thuis in de Indo-Germaanse Taalfamilie. Of lieden uit Europa trokken naar het Oosten en India, of lieden uit het Oosten trokken naar Europa. Daarom horen we samen in de zelfde taalfamilie.

  Zowel de Amerikaanse onderzoeker en schrijver Zecharia Sitchin (mag niet omdat de man een 33e graad Vrijmetselaar was) als de samenstellers van het ‘omstreden’ Oera Linda Boek vertellen dat na de vlucht van de ‘Friezen’… andere volken achter hen binnenvallen in Skoonland (heet nu Scandinavie) en die volken kwamen uit het oosten. Sitchin schrijft dat de ‘munabtutu’ naar het noorden van het land vluchten en daar, wat nu Anatolie heet in Turkije uiteen gingen. Ze splitsten zich op in twee groepen. De ene groep trok door Turkije naar het westen (zijn de Hittieten en de Roemmannen, de latere Romeinen en zij waren/zijn de Kelten) en vestigen zich op de vlakten van Roemenie en Hongarije en Oostenrijk.

  De andere groep trekt naar het noorden; ze trekken de Kaukasusbergen over en/of gaan met schepen over de Zwarte Zee naar de monding van de Wolga, Ze trekken diep de Russische steppen in en stichten daar de stad Samara. Van daar uit trekken later lieden naar het oosten; ze trekken over de Oeralbergen naar Siberie (sie Beren) , Mongolie en China. Daar worden nog steeds grafheuvels gevonden met gemummificeerde lijken met rood haar! Friezen dus! Anderen trokken naar het noorden en vestigden zich in Finland en Estland! Ongeveer 1800 jaren voor de jaartelling (schrijft Sitchin) bouwen zij een grote vloot en trekken naar het zuiden. Het Oera Linda Boek zegt dat in 1794 voor ‘het jaar des heren’ een grote vloot zuidwaarts trok.

  Heeft Sitchin het Oera Linda Boek gelezen, of hebben beiden oude kennis naar voren gebracht?! Rond 1650 komen zij aan in de ‘lage landen’. Ze hebben onderweg Klein Duimpje gespeeld en op vaarbare afstanden forten gebouwd. De Feniciers (zijn ook Friezen) noemden die forten ‘statio), een handelspost, met woonhuizen, pakhuizen en een militair fort. De Finnen/Esten/Friezen hadden onderweg vanaf Finland en Estland overal forten op de kust en konden altijd versterking of hulp vragen. Daarom kwamen ze pas rond 1650 hier aan. En ze voeren door. Er waren drie zee-admiraals (zeekoningen) en twee voeren door; te weten Jon of Ion, die ging naar de Middellandse Zee en de andere met de naam Inka voer over de Atlantische Oceaan naar Midden-Amerika. Daar zouden ze de godheid Toth helpen met het uitvoeren van de bouwwerken aldaar.

  De gevluchte Soemeriers hadden ook slaven bij zich; ‘pietermannen’. Zwarte Pieten dus! Die hebben ze mogelijk uit Afrika gehaald. De Soemeriers beschikten ook al over zwarte slaven en die werden de ‘zwartkoppen’ genoemd, maar volgens mij waren dat mongoloide mensen… want het oudste Chinese schrift – voor – het eerste Karakterschrift was een soort symboolschrift en dat lijkt heel erg veel op het symboolschrijft van Sumer, dat aan het eerste spijkerschrift vooraf ging. Dus volgens mij zijn de Japanners, Koreanen en Chinezen de voormalige slaven van de Soemeriers.

  De Friezen kenden drie ‘oergodinnen’ te weten Freya, Finda en Lyda. Lyda was de oermoeder van de negroide mensen, Freya van de europide mensen en Finda van de mongolide mensen. Zo was Lydasburght (het huidige Leiden) een stad met heel veel zwarte slaven… en is Leiden nog steeds de stad van Sinterklaas en de Pietermannen. Het heeft zelfs twee sleutels als stadswapen. Sleutels van de sloten om de slaven mee te ketenen. Lydasburght kende een kamp met de naam Slavenburght! Geen toeval. De Friezen gebruikten de slaven (werden Kassieten genoemd) in de Tinmijnen van Cornwall in Brittannia. Goed die slaven gingen ook mee naar Midden-Amerika…

  waar wij ze leren kennen als de Olmeken. Dat zouden ‘Americanen’ zijn en een volk net als de Zapoteken, Azteken en Maya’s. Dat waren ze niet! De grote stenen koppen van de Olmeken laten duidelijk negroide trekken zien; het zijn de ‘pietermannen’, de zwarte Pieten van de Friezen. De godheid Toth (Egypte) kennen we ook als Ningishzidda (Sumer) en Viracocha, Kukulkan en Quetzalcoatl in de America’s. Wij Nedelanders hebben een strakke band met Amerika… en daarom hebben de nepjoden (de Khazaren of de AsjkeNAZI) het land in handen… dus twee machten strijden in Amerika; de oude Soemerische machten en de nieuwere Khazaarse machten.

  Beiden gebruiken de Amerikaanse militairen en zetten die in als Bromsnor. Wij zijn de baas en we hebben niet in de gaten gehad dat de nepjoden er zich de afgelopen eeuwen ingedraaid hebben en die nepjoden zijn uit op de vernietiging van Rusland en Duitsland dat zijn allemaal ‘munabtutu’ en de nepjoden zijn uit op de uitschakeling van de blanken op de wereld… en daarom zetten zij steeds Europa op tegen Rusland en halen ze steeds Amerika der bij. WO I en WO II heeft al aan 200 miljoen blanken het leven gekost! Met de blanke slachtoffers van de Spaansche Griep der bij en de blanke Russen die door de Khazaar Jozef Stalin de dood zijn ingejaagd plus de anderhalf- tot twee miljoen Duitse krijgsgevangenen die door de Khazaar Eisenhower zijn uitgehongerd! In WO III, die al begonnen is zal de rest van de blanken uitgeroeid worden.

  Het begrip ‘munabtutu’ betekend ‘vluchtelingen voor een grote ramp’… zeggen de Assyriologen. Ik de ontdekker van de oertaal Kwando zeg dat ook maar uitvoerigeer. Het is MU.UN.AB.TU.TU.> en betekent; ‘vertrekken-eenheid-aanbeden-toe-toe;, ofwel de elite van het land. Het waren aanbeden mensen die gesloten waren (afgesloten) voor het gewone volk. Zij waren op de hoogte van de komende oorlog en konden bijtijds vertrekken. Ze vluchten naar het noorden… en konden ijlings ontsnappen. Er werden bommen afgeworpen op de steden Sodom en Gomorrah, op de vlieghaven in de Sinai (Kades Barneum) en op de raketbasis in de Beka-vallei, de Baalbek. De plaatsen werden vernierigd. Twee engelen hadden Lot (de broer van Abraham) en zijn vrouw en twee dochters opgehaald om hen te redden uit Sodom.

  Ze moesten naar de bergen vluchten en mochten niet omzien. Dat deed de vrouw van Lot wel. Ze stond middenin de blast van de atoombommen… Volgens de bijbel veranderde zij in een zoutpilaar, maar volgens oude teksten was zij NI.MUR. (zij was er niet meer… ze was verdampt, vaporised, alleen haar schoenzolen lagen der nog). Ze was onderweg verrast door de kracht van de wapens. NI.MUR. betekent letterlijk; NI.MU.UR.> ‘turbulent-vertrekken-bergen’… onderweg richting bergen verrast en omgekeerd RU.UM.IN. = ‘opkomen-huis-seker’, ofwel ze waren van hun huis opgekomen (gevlucht) en dat leert ons de omkering ook; ES.SU.UR.< = 'hetis-zuiden-bergen', ofwel ze kwamen uit het zuiden, van achter de bergen (Kaukasus-gebergte). En de rest zit in Europa! De Soemerieres bestaan nog steeds als een elite in Europa. Vriendje Trump en vriendje Poetin zijn allebeide rooie Friezen, oude 'munabtutu'!

  Groet Evert Jan

 5. der ging wat mis in de overzetting van de tekst (niet door mij)…

  Ze moesten naar de bergen vluchten en mochten niet omzien. Dat deed de vrouw van Lot wel. Ze stond middenin de blast van de atoombommen… Volgens de bijbel veranderde zij in een zoutpilaar, maar volgens oude teksten was zij NI.MUR. (zij was er niet meer… ze was verdampt, vaporised, alleen haar schoenzolen lagen der nog). Ze was onderweg verrast door de kracht van de wapens. NI.MUR. betekent letterlijk; NI.MU.UR.> ‘turbulent-vertrekken-bergen’… onderweg richting bergen verrast en omgekeerd RU.UM.IN. = ‘opkomen-huis-seker’, ofwel ze waren van hun huis opgekomen (gevlucht) en dat leert ons de omkering ook; ES.SU.UR.< = 'hetis-zuiden-bergen', ofwel ze kwamen uit het zuiden, van achter de bergen (Kaukasus-gebergte). En de rest zit in Europa! De Soemerieres bestaan nog steeds als een elite in Europa. Vriendje Trump en vriendje Poetin zijn allebeide rooie Friezen, oude 'munabtutu'!

  Groet Evert Jan

 6. Zo moet het zijn…

  Ze moesten naar de bergen vluchten en mochten niet omzien. Dat deed de vrouw van Lot wel. Ze stond middenin de blast van de atoombommen… Volgens de bijbel veranderde zij in een zoutpilaar, maar volgens oude teksten was zij NI.MUR. (zij was er niet meer… ze was verdampt, vaporised, alleen haar schoenzolen lagen der nog). Ze was onderweg verrast door de kracht van de wapens. NI.MUR. betekent letterlijk; NI.MU.UR.> ‘turbulent-vertrekken-bergen’… onderweg richting bergen verrast en omgekeerd RU.UM.IN. = ‘opkomen-huis-seker’, ofwel ze waren van hun huis opgekomen (gevlucht) en dat leert ons de omkering ook; ES.SU.UR.< = 'hetis-zuiden-bergen', ofwel ze kwamen uit het zuiden, van achter de bergen (Kaukasus-gebergte). En de rest zit in Europa! De Soemerieres bestaan nog steeds als een elite in Europa. Vriendje Trump en vriendje Poetin zijn allebeide rooie Friezen, oude 'munabtutu'!

  Groet Evert Jan

 7. Voor de vijfde keer…

  Wetenschappers weten niet wat een plotseling einde maakte aan de Soemerische beschaving, weten ook niet waar de Soemeriers gebleven zijn en ontdekten dat fragmenten van hun zeer oude taal 300 jaren later opdook in het Assyrisch. Van de mensen werd geen spoor meer gevonden. Die zaten in Rusland (RU.US.SE.> = ‘opkomen-huis-seker’, ofwel ze waren van hun huis opgekomen (gevlucht) en dat leert ons de omkering ook; ES.SU.UR.< = 'hetis-zuiden-bergen', ofwel ze kwamen uit het zuiden, van achter de bergen (Kaukasus-gebergte). En de rest zit in Europa! De Soemerieres bestaan nog steeds als een elite in Europa. Vriendje Trump en vriendje Poetin zijn allebeide rooie Friezen, oude 'munabtutu'!

  Groet Evert Jan

 8. De lezing van Evert-Jan is zeer interessant. Eigenlijk zouden meer mensen zich moeten verdiepen in de echte geschiedenis om alle (nare) gebeurtenissen welke hebben plaatsgevonden en de nare gebeurtenissen die nog gaan plaatsvinden goed te doorgronden. Daarvoor moet je wellicht terug naar de Atlantis-periode (of misschien nog verder terug in de tijd). Helaas wordt aan deze periode helemaal geen aandacht besteed, laat staan dat er voldoende literatuur over deze periode voorhanden is. Zij, de machthebbers, hebben immers de geschiedenis herschreven en zodadelijk wordt de geschiedenis wederom herschreven wegens het opkomende racisme. De heersende opvatting is dat alle wetenschap/kennis is ontstaan door de juridische scholen, universiteiten van de Romeinen. Naar aanleiding daarvan kwamen ook andere wetenschappelijke universiteiten en uitvindingen tot stand. Als dat het geval is, hoe verklaart men dan de piramides in Egypte? Dat was toch ver voor de Romeinse periode? Zijn deze piramides zomaar uit de lucht komen vallen? Of was er in het verleden wel een zekere mate van beschaving?

  We zitten nu met het tafereel ‘verplichte vaccinaties’ opgescheept. Mogelijk worden wij voor het jaar 2021 verplicht gevaccineerd. Dan rijst de vraag of de EU dat eventueel voor ons gaat beslissen. In het andere geval worden we gepusht om ons te laten vaccineren. Met vaccinatie geen lockdown en geen verdere werkloosheid etc.

  Hopelijk heeft uw site meer informatie over de eventuele vaccinatieplicht.

 9. Geachte heer Bart Verheggen,

  ik lees in De Telegraaf van zaterdag 25 juli 2020 uw inzending en reactie op Doutzen Kroes, die het lef heeft tegen de georganiseerde instelling betreffende ‘corona’ in te gaan… en meteen door Rob Hoogland als een ‘aluhoedje’ en corona-gekkie werd weg gezet. Ten onrechte uiteraard omdat Doutzen Kroes dichter bij de waarheid zit dan de psychopaten in Den Haag en de ‘wittejassen-criminelen’ van het RIVM ons willen laten geloven. U schrijft onder andere; ‘Laten we in godsnaam de wetenschappelijke inzichten als leidraad nemen’… of woorden van die strekking.

  Ik vrees dat we dat juist NIET zouden moeten doen omdat de ‘mainstreammedia’ in dienst is van de machthebbers en die machthebbers zijn er op uit de mensheid voor eens en altijd te ‘muilkorven’ en wederom tot slaven te maken. U heeft geen weet (kennis) van de machten achter de schermen en ook niet wie die krachten aansturen. Evenzo met de klimaatveranderingen; die worden NIET door de mensen veroorzaakt, maar door de komst van een ster. Uit de oude Soemerische bronnen (teksten) blijkt dat ons zonnestelsel nog een ster rijk is!

  Die ster maakt al 4,1 miljard jaren deel uit van ons zonnestelsel, dat dus een binair-systeem is, met een ‘statische’ ster, de Zon en een ‘beweeglijke’ ster, Ra. Uit de oud teksten komt naar voren dat dat mini-ster stelsel (met vier planeten) in een lange ellipsvormige baan om de Zon draait en daar 3.600 jaren over doet. Wij mensen worden niet oud genoeg om ons de vorige voorbijgang te kunnen herinneren. De oude
  Soemeriers schrijven dat 40 jaren voor zijn komst het klimaat omslaat. Wij hebben afgesproken dat…

  het jaar van de ‘klimaat-omslag’ 1995 was. Tel daar 40 jaren bij en we komen aan in het jaar 2035! En laat nu uit het ‘omstreden’ Oera Linda Boek naar voren komen dat de Friezen geconfronteerd werden met aard- en zeebevingen en grote vloedgolven in het jaar -1565. Dat is in de tijd van de Exodus en de oversteek van Mozes met anderhalf miljoen zeurpieten en dramkonten van de twaalf stammen Israels! Zij kwamen uit Thebe (stad in aanbouw) en konden zo door de droge rivierbedding van de Pi ha Chirouth naar de Rode Zee lopen.

  Daar aangekomen, waar de Pi ha Chirouth in de Rode Zee uitmond, staken ze over. Die plek, een klein schiereilandje toen, werd door de latere Ptolemeeen (Griekse overheersers in Egypte) ‘Filothera’ genoemd = ‘plaats van het wonder’. Kort voor de Israelieten overstaken, wist de Friesche vloot te ontkomen aan haar achtervolgers, die door geweldige watervloeden uiteen werd geslagen. Dat was dus 3.600 jaren geleden en ons christelijke Pasen herinnert daar nog aan, want het Engelse ‘passover’ en het Joodse ‘pascha’…

  is ons ‘pasen’ en heeft alles te maken met de ‘passage’ ofwel voorbijgang van die tweede ster van ons stelsel. Dus gezien de geweldige klimaat-verstoring die niet door de mensen veroorzaakt is (maar wel wordt beweerd om ons financieel leeg te zuigen) kunnen we vermoeden en aannemen dat die tweede ster er aan komt. Zijn invloed is voelbaar, hoorbaar en merkbaar want de permafrost wordt opgeheven omdat onze planeet van binnenuit opwarmt. Als een reusachtige spoel reageert onze planeet op de naderende komst…

  van de ‘Heer der Hemelen’, de Hovaardige, de Hemelse Rechter… ofwel GUD (waar ons woord GOD van stamt)… en zijn nadering veroorzaakt de klimaatverandering! Niet alleen veranderd 40 jaren voor zijn komst het klimaat (weerbeeld – omdat wij als planeet langzaam verschuiven – het noorden van 10 jaren terug is zeer afwijkend ten opzichte van het noorden van nu. Kompassen geven een heel ander noorden aan…), kort voor zijn komst zal de wereld geteisterd worden door hevige regens, heftige stormen en watervloeden en…

  overstromingen. Daar zitten we middenin. Omdat zeer weinigen op de hoogte zijn van de tweede ster en dus ook niet weten dat astronauten 443.000 jaren geleden naar hier zijn gekomen, om hier als kolonisten te blijven. Ze zijn hier in opdracht van hun volk en planeet om hier goud te delven. Dat wordt elke 3.600 jaren met pendelschepen opgehaald. Ze gebruiken uiterst fijn poedergoud in hun atmosfeer om deze in tact te houden om het schadelijke ultraviolette licht van de Zon en de giftige radioactieve ether buiten te houden.

  Die kolonisten gingen de geschiedenis is als de ‘goden’ en wij kennen hen als de Elohim en de Nefilim en de Wachters en de Igigi en vooral ook als de Anunnaki. Zij die uit de Hemel neerdaalden… en dat deden zij 443.000 jaren geleden. Zij schiepen de mens naar hun beeld en die mens was zwart en werkte voor hen als slaven. Door de kanteling van de planeet 10.800 jaren geleden en de zondvloed die daar het gevolg van was, moesten de ‘goden’ in ondergrondse steden gaan wonen… tot op de dag van vandaag!

  Zij kunnen het licht van de Zon niet verdragen. Het zijn wezens der duisternis; zij evolueerden op een duistere wereld rondom een lichtzwakke ster, want Ra (RA = radiant/stralend en AR = rood) is een bruinrode dwergster. Zodoende brachten de Anunnaki voor hun komst een zeer dichte atmosfeer aan alvorens hier te komen wonen, leven en werken. Het ‘paradijs’ was een wereld tot aan de zondvloed. Een zone om de planeet gelegen tussen de beide polen. Para d’ijs, tussen de twee ijskappen in lag een subtropische zone…

  onder een zeer dichte atmosfeer. Zonlicht brak niet door, verlichtte wel de planeet (licht werd door de atmosfeer gefilterd en ook naar de nachtzijde gevoerd, zodat het ’s nachts nooit donker werd. De temperatuur was overal het zelfde onder dat wolkendek en tussen de ijsgebieden. Het subtropische ging abrupt over naar gematigd en arctisch. Een groot deel van de toenmalige zuidpoolkap brak af en stiet in de oceaan en bracht een vloedgolf op gang… en deze klotste over de landmassa’s en koelden die af.

  Stormen staken op en het uiterst verfijnde regulatie-systeem om de dichte atmosfeer in tact te houden, werd aangetast en in 40 dagen en in 40 nachten regende de atmosfeer naar beneden. Ondertussen was de planeet gaan schommelen (er kwam een ster voorbij nietwaar), helde over en tolde om. Sindsdien hangen we op de kop en ook nog eens scheef! En heeft de mens, zo zegt Genesis, te maken met dag en met nacht. Bestond voor de zondvloed niet… en met zomer en winter. Seizoenen bestonden ook niet; nu wel!

  Het zeeniveau steeg tenminste 100 meter, jonge ‘alpine’ gebergten ontstonden en je kon alle oude atlassen wel weggooien; je had der niks meer aan; het ‘aangezicht van de planeet’, was ingrijpend veranderd. Zo kende een jaar 360 dagen en 12 maanden van 30 dagen. En 60 weken in een jaar en een maand kende 5 weken van 6 dagen. Na de vloed waren de omstandigheden anders; we draaiden sneller, of langzamer, verder van de Zon of dichterbij… en de godheid Toth moest berekeningen maken en de tijd opnieuw instellen.

  Hij voerde de 52 weken in in plaats van 60 en hij voegde de 7e dag toe aan de week. De mensheid (slaven) hoefden die dag niet te werken, wel moesten zij die dag de ‘goden aanbidden’ en gedenken. Zo zijn alle religies ontstaan; om de mensen dom te houden, onwetend en om hen te controleren, in angst te houden, uit te peuren en te gebruiken… Zo nu weet u al iets meer en nou komen we bij ‘corona’ wat natuurlijk kroon betekend! De Kroon op de schepping (van de mens) was de mens. De Anunnaki kwamen als kleine groep…

  en richten een basiskamp in. Twee broers; EN.KI. en EN.LIL kregen van hun vader ANU de opdracht de missie aan te sturen. Jongere halfbroer Enlil onderhield de contacten (radioverkeer) met de thuisplaneet, de ruimtevloot, de satellieten en de bemannigen gestationeerd op de Maan en op Mars. De oudere (en veel wijzere) Enki kreeg de taak het goud te delven. Hij deed geografisch onderzoek, zocht de goudaders op en begon met mijnbouw. Deze multi-wetenschapper zou uiteindelijk opdracht krijgen ‘een nederig primitief’ te scheppen…

  en ‘mense’ zou zijn naam zijn! Hij schiep de mens met zijn team wetenschappers in het Bit Shimti, het laboratorium in zuidelijk Afrika… en die eerste mensen ‘Adam en Eva’ waren de prototypen en voerden een hele reeks ‘adamu’ aan. Tot aan de zondvloed waren alle mensen bruin, donkerbruin en zwart. Noach was de eerste blanke/roze mens! Speciaal aangemaakt voor na de zondvloed. De wereldomvattende ramp had vrijwel alles van de Anunnaki weggevaagd… en alles moest weer opnieuw opgebouwd worden.

  einde van deel 1

 10. deel 2

  Dat zouden de zwarte slaven nooit kunnen en daarom bedacht Enki een nieuw ras, met meer kenmerken van hem; meer intelligent, ondernemend en zelfstandig. De Anunnaki zaten nu onder de grond en bovengronds werden de blanken aangestuurd om de grote logistieke klussen te klaren met hulp van de bruine/zwarte slaven. In de oude Soemerische teksten kunnen we lezen dat de ‘goden’ (de Anunnaki) meerdere pogingen ondernemen om de mensheid uit te roeien (uit te dunnen) en zij doen dat na de vloed ook.

  Inmiddels is Enki dood. Hij is de oer-Sinterklaas en de ‘adamu’ zijn zijn zwarte knechten, ofwel onze zwarte Pieten. Enki is ook KlaasVaak die de mensen zand in de oogjes strooide (door hen het zicht – het derde oog – te ontnemen) en nu Enki er niet meer is… en de Anunnaki na bijna 11.800 jaren weer bijna terug zijn op het niveau als van voor de vloed, toen de Anunnaki alles kwijtraakten… moeten de blanken van de planeet af! Hij heeft de blanken, ‘kinderen van de Vader’ kinderen van zijn gehate oudere halfbroer – niet meer nodig!

  Die moeten van de planeet af! Daarvoor gebruikt die Enlil de Khazaren. De Khazaren of Chazaren kennen we ook als de Jews, de nepjoden! Die stammen namelijk niet van Juda af, maar hebben zich bewust vermengd met de echte Joden om hun historische plaats in te nemen en hun mogelijke erfenis. Dat gaat niet lukken, hoewel ze elkaar al eeuwen en eeuwen wijsmaken dat zijn de ‘uitverkorenen van God’ zijn. Zij hebben met hulp van Enlil de wereld in hun bezit. Ze hebben eeuwen en eeuwen toegewerkt naar de wereldmacht…

  die binnenkort een feit zal zijn! Zij moeten de blanken uit de weg ruimen. Ze doen dat al eeuwen zonder dat de blanken daar weet van hebben! We kennen hen ook als de AsjkheNAZI en de ‘jooddietsen’ en de ‘jiddische joden’. Hun elite offert vooral eigen volk op, om de daders uit te melken en om sympathie te winnen… en zij plaatsen zich bewust in de slachtofferrol. De elite van de Khazaren hebben de pogroms zelf georganiseerd, organiseerden de oktober-revolutie, stichten het Marxisme en het Communisme en zijn zeer…

  waarschijnlijk verantwoordelijk voor WO I en WO II en nu voor WO III. Zij hebben twee landoorlogen opgewekt waar hun vijanden; de Russen en de Duitsers bij betrokken waren en uiteindelijk ook de Amerikanen. Allemaal blanke samenlevingen. Aan het einde van WO I keerden de soldaten huiswaarts na eerst te zijn gevaccineerd. Zij staken thuis de verzwakte gezins- en familieleden aan. Naar zeggen stierven 20 tot 30 miljoen mensen aan de Spaansche Griep, maar dat kunnen er ook 40 miljoen zijn of meer. WO I en WO II + de slachtoffers van de

  Spaansche Griep en de slachtoffers van de Khazaar Jozef Stalin (20 tot 30 miljoen blanke Russen, andere bronnen zeggen 40 tot 50 miljoen) eiste 200 miljoen blanken het leven. Dit kunnen we gewoon genocide noemen en WO III die al begonnen is… zal de rest van de blanken opeisen. Enlil wil van de blanken af en dat gaat lekker zo… In de jaren ’30 bestond 37% van de wereldbevolking nog uit blanken en nu is dat nog maar 7%. Willem Drees en koningin Juliana riepen dat ons land vol was met 10 miljoen inwoners en riepen hen op…

  te gaan emigreren. Dat deden ze ook; naar Canada, de Verenigde Staten van Amerika, Zuid-Afrika, Australie en Nieuw-Zeeland… en terwijl zij ons land verlieten, stroomden de eerste gastarbeiders ons land binnen. Het grote ‘ontvolken’ ofwel het ‘omvolken’ was begonnen. Inmiddels wonen we met 20 miljoen in ons kleine landje en hoor ik helemaal niks meer dat het hier te vol zou zijn. Uit het Kalergie-plan blijkt dat de Khazaren, de Jews dus, die zich superieur wanen aan ons, veel talent hebben, maar niet deugen, dat…

  Europa moet vol lopen met Afrikanen en Aziaten. De blanken moeten verdwijnen en ruimte maken voor de moslims. Angela Merkel riep ‘kom maar jullie zijn welkom’ en ze kwamen en ze komen. Ze worden ook met nachtvluchten aangevoerd en verdwijnen meteen in zeven grote ondergrondse steden. Vrijwel alle miljoen ingestroomde jongens en mannen zijn van de radar verdwenen en zitten ondergronds te wachten om bovengronds te komen. Zwaar bewapend en volgens een ingenieur die sinds 2002 werkte aan die ondergrondse faciliteiten…

  zijn die verbonden met de 12 grootste Duitse steden en zullen de ‘vluchtelingen’ tijdens de eerste golf 15 miljoen blanke Duitsers moeten doden. En dan volgen nog vier vijf golven om de samenleving compleet kapot te maken en de mensen uit te moorden. Toevallig haalt Donald Trump Amerikaanse troepen weg uit Duitsland en meer zullen er volgen. Nu dan naar Doutzen Kroes en haar domme uitspraken; zij heeft iets opgepikt kennelijk en dat geventileerd en werd meteen afgeserveerd als dom mokkel. Ook door u.

  Amerikaanse militairen hebben in het najaar tijdens de Military World Games in Wuhan een laboratoriumgif verspreid. Wuhan is een metropool van drie aan elkaar gegroeide steden en in Wuhan komen heel veel autowegen en spoorbanen samen en Wuhan verbind het noorden met het zuiden en het oosten met het westen! Als je snel iets verspreid wilt hebben door China (pakjes en/of ziekten) dan moet je Wuhan hebben. Dan gaan en miljoen Chinezen in februari van dit jaar naar huis om daar het Chinese Nieuwjaar te vieren.

  Die miljoen Chinezen werken in Afrika, Italie en Spanje en in Zuid- en Midden-Amerika aan infrastructuur, fabrieken, dammen, havens en spoorlijnen en exploiteren mijnen. Die werkers keren na twee weken weer terug naar de landen waar ze werken en dan komen er ook nog heel veel Chinezen in beweging om als toerist over de wereld te zwerven. Dus als je een ziekte onder de mensheid wilt uitstrooien moet je Wuhan en moet je de Chinezen hebben! Dit is geen toeval! Dan het volgende; ik kreeg e-mails van een kennis (die ook zelf onderzoek doet)…

  en hij stuurde me kaarten van Japan, Zuid-Korea, Duitsland en Nederland en schreef er bij dat in Japan, Zuid-Korea, Italie, Spanje, USA, Groot-Brittannie, Frankrijk, Duitsland en Nederland rondom alle Amerikaanse legerbases (Airforce base) vrijwel direct in februari ‘corona’ uitbrak! Ook in Noord-Brabant is dat duidelijk te zien; rondom Gilze-Rijen en rondom Volkel en in Limburg rondom Schinnen… en toch blijven ‘onwetenden’ het hoogste woord voeren en serveren ‘andersdenkenden’ af als hersenloze onbenullen die in complotten geloven en die…

  zo maf zijn als een deur – omdat 99,9% van de mensheid ‘horende doof en ziende blind’ is, maar graag de wakkere minderheid te kakken zet, Dat voelt veel veiliger dan te moeten nadenken over een heel foute groep mensen die middels leugens en bedrog, manipulatie, intrigatie en valse verklaringen de mensheid vasthoud in een ‘lockdown’ en hen dwingt mondkapjes te dragen (muilkorven) en anderhalve meter te handhaven om uiteindelijk met de oplossing te komen (die al decennia klaar ligt) en de mensheid gaat vaccineren…

  met gif en nano-technologie. Onder het mom van ‘corona’ zal zeer snel het actieve geld opgeheven worden en zullen de munten en biljetten verdwijnen. Die zijn smerig en geven enge ziektes door zoals ‘corona’. RaboBank en ABN/AMRO sluiten honderden pinautomaten en SNS heeft in alle HEMA’s ook al de pinautomaten weg gehaald. Of u het nu wilt zien of niet… we gaan als we niks doen en sussend worden toegesproken allemaal naar de verdoemenis. Als we die chip eenmaal in ons lijf hebben zijn we gecontroleerde gevangen slaven.

  We hoeven geen ketting met een bal aan de enkel; zo kunnen ze ons ook controleren en middels 5G desnoods uitschakelen… of denkt daar ook zo over als ons wordt wijs gemaakt? Het komt niet in u op te denken waarom Staat, Provincie en Gemeente zo hun best doen om overal galsvezel en 5G aan te leggen en uit te rollen. Hugo de Jonge was een onderwijzer en werd een onderwijs-specialist en opeens vice-premier van ons land en minister van Volksgezondheid en zijn jongere broer Marien de Jonge is ‘viroloog’ en Professor aan de Radboud UMC in Nijmegen…

  en die is bezig een vaccin te ontwikkelen. Hoe toevallig is het allemaal?! Het is een heel verhaal geworden en absoluut niet compleet, maar het laat zien dat als je onderzoek doet, er heel wat aan het licht komt en onze wereld totaal anders is dan we dagelijks te zien krijgen via de media, Er gaat een compleet andere wereld schuil achter de gene die wij zien (te zien krijgen). Het is gemakkelijk de andersdenkenden meteen weg te zetten als mafkezen; tien tegen een weten zij heel wat meer dan u en andere kritikasters… en niet op wetenschap gestoeld!

  Met vriendelijke groet,
  Evert Jan Poorterman.

 11. @ Evert jan Poorterman

  Wat een input aan info! dank daavoor! toch blijf ik met een vraag zitten zoals u het beschrijft maar het sluit misschien aan op hetgeen u beschrijft of niet? graag uw input. Het gaat om de godess Domnu (the before time) het heeft mij verbaasd dat de rk/aticaan in latijn deze vaak aanhaalt (mooi in het latijn te weten dat jesus aardvarken betekent haha) ook in hebrew is er de danaan dag 5 august (net na aanslag beirut op de 4th) ( tuatha de danaan) we hebben veel dom kerken etc. Fomorii komt hierin ook terug.
  Mooi dat u spreekt over babylon soemeria de garden of Eden was de de garden of Dilmun Adem betekent aarde en Eve leven. Babylon cq. Akkadran Babilu ‘gateway of the gods 85 km south o’f Baghdad Iraq.
  Het is niet voor niets dat anderen hier gebruik van willen maken. Alle spirituele plaatsen is in handen van…

  Dit is de link

  http://tartanplace.com/faery/giant.html

  Faoi-Mhuir (Beneath the Sea) Fomorians, Fomorii, Fomóraig (Those Who Live Under the Sea) Cloinn de Domnan, Plant Dôn (Children of Darkness) Fuathan (Phantom Nightshade) Foawr (Stone Throwers) Grúagachs (Giants)
  (pron. foh-WAWR-ih-ans or fo-vor-ee-ans, foo-ar, foo-a ) Original inhabitants of Ireland. They are dark-haired supernatural giants. They are often described as having physcial deformities or anamolies to indicate their supernatural power. Some giants have removable souls that they store in hiding places for safekeeping. They cannot be harmed unless their soul is discovered. Their mother goddess is Domnu: Abyss and they live in the underworld of An Domhain: Black Abyss. In the First Age of the Sun they were chained by the Children of Light, set free by rebels, and stole the largest stone of power, the loínnir: egg, from Emhain Abhlach: Apple Tree Island and created a fortress in the north called Toraigh Island (pron Tory). In the last Battle of Maigh Tuireadh: Plain of Frost which occured on May Day, the Talking Sword of Tethra: Sea was stolen from them by the Dagda: Good God and they took his harp Dur da Bla: Oak of the Two Cries. The Dagda had to cross 9 high hills, 9 dark valleys and 9 broad perilous fords to reach their kingdom. Ireland of the grey world, the glass of Domhan. There is a struggle between the Children of Domnu: Darkness and the Children of Danu: Light, the Túatha Dé Danann. Other stories have intermarriages. According to the ancient accounts in the Lebor Gabala Erenn the tribes of the Nemedians, Fir-Bolg, and Túatha Dé all spoke Gaelic and were supposed to be descended from the same family, the Fomorians were a completely separate race. With separate language and customs. Fomoria is an ancient name for Scandinavia. Naumburg, near Waldeck District has the Riesenstein: Giant’s Stone. (6, 13, 42, 55, 59, 97, 107)
  The Three Fomorian Battles with the Nemedians: Sacred Grove

  vriendelijke groet en nogmaals dank!

  • Dag Madeloes,

   ik kan ‘jesus’ en ook ‘iesus’ niet vinden in mijn Woordenboek Latijn/Nederlands. Wel kan ik de naam Jezus uitleggen aan de hand van de door mij ontdekte oertaal Kwando. Jezus wordt dan SHE.ZU.US.>, met de betekenis; ‘gerstezaadje-zoekt-huis’, ofwel de weg geschoten ‘sterrenvonk’ (pas geboren ster in de Orion-Nevel, M42, in het Orion-sterrenstelsel) raakt op ramkoers door de ruimte en boort zich uiteindelijk in ons zonnestelsel en botst met de planeet Tiamat. Omgekeerd is het dan; SU.UZ.E.H(A).SE/ES., met de betekenis; ‘gaan/lopen-hoeden-permanent’, ofwel de godin Domnu gaat en is constant op haar hoede. Draaien we het woord om dan zien we; UN.MU.UD.<, met de betekenis; 'eenheid/harmonie-vertrekken/raket-uitdraven', ofwel de godin Domnu is in harmonie met het gaan, met het hoeden en met het vertrek en dat constant en dan vertrekt zij en draaft uit. Dat lijkt mij op de lancering van een raket. MU. betekent in het Soemerisch ook raket (en vertrekken)… dus het 'afdalen' mogen we hier zien als opstijgen en dan is de diepte, de afgrond niet in de Oceaan, maar in de (ruimte)oceaan! Ze steeg op en dook de zwarte diepte van de ruimte in…

   Groet Evert Jan

 12. @ Evert Jan Poorterman

  de door u zelf ontdekte oertaal Kwando vind ik absoluut verbazingwekkend accuraat. Hetgeen u mij als antwoord geeft is voor mij een bevestiging waar ik blij van word aangezien uw uitleg precies datgene weergeeft wat ik intuïtief ‘weet’ 🙂

  Heel veel dank hiervoor
  Madeloes

 13. @ Evert jan Poorterman

  mag ik u een vraag stellen? is de betekenis van Noah of Utnapishtim in de oertaal Kwanto identiek?

  • Dag Madeloes,

   onze benaming voor de held van de ‘zondvloed’ is Noach. Ik ken in mijn alfabet de O niet (wordt een U) en de CH wordt een G. Dus Noach wordt dan NUAG, te knippen in twee woordjes; NU AG>, met de betekenis; ‘permanent-agiteren’, ofwel Noach en de Ark bevonden zich permanent in de agitatie van de schuimende golven en de stijgende wateren… omgekeerd wordt het dan GA UN, met de betekenis; ‘uittreden-vormen-snelle stromen-ijs-tierig-implant/melden’, ofwel Noach/Utnapishtim treed uit, kiest het ruime sop; de stijgende wateren tillen het schip op, vorm gegeven door de snelle stromen, als gevolg van de ijsplaat die in de oceaan is geschoten (zie Zecharia Sitchin). ISH TI = ijs tierig – ofwel door de ijsplaat werd het oceaanwater onrustig en IM/ME = implant melden – waarop de planeet meteen reageerde. De ijsplaat stiet in de oceaan en bracht een vloedgolf op gang, die over de continenten klotste en die deed afkoelen waardoor het uiterst verfijnde regulatie-systeem om de dikke atmosfeer in tact te houden – abrupt stopt en de dikke atmosfeer in 40 dagen en 40 nachten neer regent ! Winden staken op, onweer barstte los en in een lange duistere nacht kwam er een einde aan het ‘paradijs’. ISH TI IM ME = ijs-tierig-implant-melden… Dan de omkering – EM/MI IT H(A) SI IP/IB AN TU<, met de betekenis; 'eminent/minderen-datgene-stromen/emoties-rood/rose/gezond-hemel-toe(gesloten)', ofwel de 'eminente' verdwijnt, hij die de stromen veroorzaakte, hij die de Hemel (weer) toesloot). De omkering van de naam vertelt ons over het 'uit het zicht verdwijnen' van de tweede ster Ra, de rode dwergster, die de zondvloed veroorzaakte, die de vloeden veroorzaakte, de pijn en het verdriet en de daar bij horende emoties… verdween uit beeld en sloot de Hemel weer toe. Om pas over 3600 jaren de Hemel weer open te breken tijdens zijn volgende passage…

   Groet Evert Jan

 14. helaas heeft Ellaster moeite met het overzetten van mijn tekst en valt een deel weg…

  Dag Madeloes,

  onze benaming voor de held van de ‘zondvloed’ is Noach. Ik ken in mijn alfabet de O niet (wordt een U) en de CH wordt een G. Dus Noach wordt dan NUAG, te knippen in twee woordjes; NU AG>, met de betekenis; ‘permanent-agiteren’, ofwel Noach en de Ark bevonden zich permanent in de agitatie van de schuimende golven en de stijgende wateren… omgekeerd wordt het dan GA UN<, met de betekenis; 'garant/garanderen-eenheid/harmonie', ofwel na de kanteling van de planeet en de vloed die daar het gevolg van was… brak de Zon door en keerde de rust weder… en gegarandeerd een periode van eenheid en harmonie; de planeet werd weer rustig en de wateren zakten in de bodem. Bovendien gaat het ook op voor de 'overlevenden'! Garante eenheid – de familie Noach kon beginnen aan een nieuw leven. Het leed was geleden. Ruimte en toekomst dienden zich aan.

 15. Hier het tweede deel van de tekst…

  Utnapishtim wordt in mijn Kwando oertaal; UT NA PI ISH TI IM/ME>, met de betekenis; ‘uittreden-vormen-snelle stromen-ijs-tierig-implant/melden’, ofwel Noach/Utnapishtim treed uit, kiest het ruime sop; de stijgende wateren tillen het schip op, vorm gegeven door de snelle stromen, als gevolg van de ijsplaat die in de oceaan is geschoten (zie Zecharia Sitchin). ISH TI = ijs tierig – ofwel door de ijsplaat werd het oceaanwater onrustig en IM/ME = implant melden – waarop de planeet meteen reageerde. De ijsplaat stiet in de oceaan en bracht een vloedgolf op gang, die over de continenten klotste en die deed afkoelen waardoor het uiterst verfijnde regulatie-systeem om de dikke atmosfeer in tact te houden – abrupt stopt en de dikke atmosfeer in 40 dagen en 40 nachten neer regent ! Winden staken op, onweer barstte los en in een lange duistere nacht kwam er een einde aan het ‘paradijs’. ISH TI IM ME = ijs-tierig-implant-melden… Dan de omkering – EM/MI IT H(A) SI IP/IB AN TU<, met de betekenis; 'eminent/minderen-datgene-stromen/emoties-rood/rose/gezond-hemel-toe(gesloten)', ofwel de 'eminente' verdwijnt, hij die de stromen veroorzaakte, hij die de Hemel (weer) toesloot). De omkering van de naam vertelt ons over het 'uit het zicht verdwijnen' van de tweede ster Ra, de rode dwergster, die de zondvloed veroorzaakte, die de vloeden veroorzaakte, de pijn en het verdriet en de daar bij horende emoties… verdween uit beeld en sloot de Hemel weer toe. Om pas over 3600 jaren de Hemel weer open te breken tijdens zijn volgende passage…

  Groet Evert Jan

 16. @ Evert Jan

  Super uitleg! dank voor de uiteenzetting in uw taal! Bijzonder is het, wij komen uit de toekomst spitten in het verleden (u ‘ontdekt’ weer de oeroude ‘Taal der Talen’) en proberen met een stukje van ons “zijn’ in het heden/nu te leven haha

  Reuze chaos dus zowel in de Gilgamesh flood als in de stukken in de gekopieerde van alles en nog wat bijbel waar eigenlijk de planeten e.a. de hoofdrol spelen.
  Door de tweede ster Ra ( ni bi ru) en Neptune? is het een door elkaar geraakt verhaal van de vulkaanuitbarstingen en vloedgolven o.a Thebe en ijsplaten en wereldwijd een ommekeer van de polen.

  zo bijzonder om hier met zovelen nu in deze wonderlijke ‘wat dan ook’ te zijn en weer te herontdekken dat het weer chaos is net als meerdere oeroude keren.

  vriendelijke groet
  Madeloes

 17. Madeloes,

  uiteraard is er nu chaos; want de tweede ster keert weerom. Volgens de oude Soemeriers verandert het klimaat veertig jaren voor zijn komst. Het jaar 1995 is het jaar waarin het klimaat veranderde; hebben wetenschappers afgesproken. Tel daar 40 jaren bij en je komt uit in 2035. Precies het jaar dat ook een uitkomst is van de telling van de Friezen (in het Oera Linda Boek). Volgens hen kwam de tweede ster in -1565 voorbij. Tel daar 3600 jaren bij op en je komt in 2015! De oude Soemeriers schrijven ook dat kort voor zijn komst hevige stormen en heftige regens, watervloeden en overstromingen de planeet zullen teisteren. Daar zitten we al middenin! Het is een kwestie van jaren, maanden, weken en dagen… De Heer de Hemelen, de Hemelse Vader zal vanuit het niets opduiken en ons zonnestelsel totaal ontredderen. Als een klokkenmaker zal hij de uurwerken (planeten) opnieuw afstellen en in het gareel brengen. Vooral de kleine planeten zullen daarvan het meest merken. Het mini-stelsel van RA (GUD en ANU) draait tegen de richting in van de planeten van ons stelsel en dat wekt enorme gravitatiekrachten op… met als gevolg dat de twee stelsels heel even vastlopen en stilstaan. Leonardo da Vinci heeft dat moment gevangen in zijn schilderij; ‘Het Laatste Avondmaal’. We zien in het midden Jezus (met een halo/stralenkrans) en links en rechts van hem de apostelen… euh de Zon, Mercurius, Venus, Maan, Gaia en Mars en aan de andere kant Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en Charon. Uiteindelijk is GOD/GUD de kleine dwergster hier de baas. Hij is een beweeglijke ster en de Zon is een statische ster. Hij is de Stier en zij is de Koe… en de Maan is een kind van hen (in het Soemerisch; KIN.GU. = kind stier/koe).

  Groet Evert Jan

 18. Madeloes,

  uiteraard is er nu chaos; want de tweede ster keert weerom. Volgens de oude Soemeriers verandert het klimaat veertig jaren voor zijn komst. Het jaar 1995 is het jaar waarin het klimaat veranderde; hebben wetenschappers afgesproken. Tel daar 40 jaren bij en je komt uit in 2035. Precies het jaar dat ook een uitkomst is van de telling van de Friezen (in het Oera Linda Boek). Volgens hen kwam de tweede ster in -1565 voorbij. Tel daar 3600 jaren bij op en je komt in 2035! De oude Soemeriers schrijven ook dat kort voor zijn komst hevige stormen en heftige regens, watervloeden en overstromingen de planeet zullen teisteren. Daar zitten we al middenin! Het is een kwestie van jaren, maanden, weken en dagen… De Heer de Hemelen, de Hemelse Vader zal vanuit het niets opduiken en ons zonnestelsel totaal ontredderen. Als een klokkenmaker zal hij de uurwerken (planeten) opnieuw afstellen en in het gareel brengen. Vooral de kleine planeten zullen daarvan het meest merken. Het mini-stelsel van RA (GUD en ANU) draait tegen de richting in van de planeten van ons stelsel en dat wekt enorme gravitatiekrachten op… met als gevolg dat de twee stelsels heel even vastlopen en stilstaan. Leonardo da Vinci heeft dat moment gevangen in zijn schilderij; ‘Het Laatste Avondmaal’. We zien in het midden Jezus (met een halo/stralenkrans) en links en rechts van hem de apostelen… euh de Zon, Mercurius, Venus, Maan, Gaia en Mars en aan de andere kant Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto en Charon. Uiteindelijk is GOD/GUD de kleine dwergster hier de baas. Hij is een beweeglijke ster en de Zon is een statische ster. Hij is de Stier en zij is de Koe… en de Maan is een kind van hen (in het Soemerisch; KIN.GU. = kind stier/koe).

  Groet Evert Jan

 19. @ Evert Jan

  We zitten dus nu weer in de recycling modus 🙂 van drama act…. of slotscene. De radartjes gaan steeds sneller lopen. Ik ben benieuwd hoe de legioenen van ”beneden en boven’ eindelijk dit patroon gaan doorbreken.

  vrinedelijk groet,
  Madeloes