Zijn deze 3 wetsvoorstellen de gamechanger voor de Deep State?

10

Het Trump-kabinet heeft drie belangrijke wetsvoorstellen ingediend, die wereldwijd voor grote veranderingen kunnen zorgen. De Verenigde Staten stapt uit de Verenigde Naties, legt corruptie van de Federal Reserve bloot en schaft de IRS en inkomstenbelasting af.

Het team van de Manna World Holding Trust heeft de afgelopen vier maanden aan een drietal recente wetsvoorstellen gewerkt. Thomas Williams zinspeelde al sinds eind vorig jaar dat men achter de schermen grote wetswijzigingen aan het voorbereiden was. Met de wetsvoorstellen H.R. 204 (terugtrekking uit de Verenigde Naties), H.R. 24 (audit en opheffing Federal Reserve Bank) en H.R 25 (opheffing IRS belastingdienst en afschaffing inkomstenbelasting), worden deze aankondigingen concreet. Wanneer aangenomen, zullen deze wetswijzigingen niet alleen leiden tot een grote koerswijziging binnen de VS, maar ook internationaal enorme impact hebben.

H.R 204: Amerika stapt uit de Verenigde Naties

Het wetsvoorstel H.R. 204* is een van de belangrijkste wetsvoorstellen uit de Amerikaanse geschiedenis. Het baant niet alleen de weg vrij voor échte soevereiniteit (Amerika is nu, net als alle andere landen, sub-soeverein), maar kortwiekt ook voorheen invloedrijke organisaties zoals de Verenigde Naties, IMF, Wereldbank en de Wereldgezondheidsorganisatie.

*) H.R. staat voor House of Representatives.

H.R. 204 in een notendop

 • Amerika zegt lidmaatschap en betrekkingen met Verenigde Naties op.
 • Het hoofdkantoor van de Verenigde Naties gaat uit New York en verdwijnt van de Amerikaanse bodem.
 • Er gaan geen fondsen meer naar de Verenigde Naties, noch naar organisaties zoals: Unesco, de IMF en de Wereldbank, die aan de VN verbonden zijn.
 • Amerika zal niet meer deelnemen aan VN ‘vredesoperaties’.
 • Amerika staakt deelname aan alle educatieve, wetenschappelijke en culturele organisaties en programma’s die onderdeel zijn van de VN.
 • Amerika trekt zich terug uit de VN milieuwet uit 1973 (United Nations Environment Program Participation Act).
 • Amerika trekt zich terug uit programma’s van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 • Intrekking van de betrokkenheid bij alle verdragen en overeenkomsten van de Verenigde Naties.

Lees de volledige tekst van dit wetsvoorstel hier.

Een zware slag voor de Deep State en hun dubieuze programma’s

Thomas Williams licht in zijn laatste uitzending van de Truth, Honor and Integrity-show het wetsvoorstel toe over de terugtrekking uit de Verenigde Naties (THI-show van 24 januari 2019, vanaf 1:21:00/81:00). De Verenigde Staten zal alle financiële en politieke steun aan de Verenigde Naties, hun verdragen, programma’s en organisaties opzeggen. Dat geldt ook voor Unesco, de IMF en de Wereldbank, drie organisaties die geaffilieerd zijn met de VN. Dat betekent dat de VS de zwarte budget-programma’s gelieerd aan de Verenigde Naties, niet langer meer ondersteunt.

Ook zal Amerika niet meer deelnemen aan VN vredesmissies, noch enige financiële steun bieden aan dergelijke militaire operaties. Het Amerikaanse leger zal dus nooit meer voor de VN ingezet worden. Dat is een grote stap vooruit. Zeker aangezien de Rothschilds het VN-leger en de NAVO als hun privéleger beschouwen. “Ze denken dat ze het controleren, maar dat is een illusie.” Dit betekent ook een einde aan de door Amerika geïnitieerde ‘regime changes’.*

*) De recente invallen in diverse Midden- en Zuid-Amerikaanse landen, zoals Venezuela, zijn gecoördineerd door de Deep State en hebben niets met de Trump-regering te maken. Er is voor die militaire operaties geen goedkeuring van het Congres verkregen.

De Verenigde Staten ontbinden ook de deelname aan de Wereldgezondheidsorganisatie. De naam van die organisatie is op zichzelf al misleidend, aangezien de WHO door middel van biologische oorlogsvoering verantwoordelijk is voor de verspreiding van vele, wellicht zelfs alle, ziektes die er op aarde zijn, aldus Thomas Williams.

De Manna World Holding Trust had al in het voorjaar van 2018 de eigendommen, die voorheen in handen waren van de VN, per opbod verkocht aan de lidstaten. In een document dat men naar deze naties stuurde, staat beschreven hoe de voormalige eigenaar (de VN) misbruik heeft gemaakt van haar machtspositie. Eerder betaalde lidmaatschapsgelden zijn aan de lidstaten terugbetaald. In het oorspronkelijke handvest van de VN is namelijk geen sprake van ledencontributie. Daarmee is de financiële positie van de VN uiterst wankel geworden. (THI-show 19 april 2018, 1:23:00)

Wetsverandering houdt verband met zuiveren van Deep State

Het duurt twee jaar voordat de nieuwe wet van kracht is, vanaf het moment dat deze wordt aangenomen. Dat lijkt een lange tijd, maar deze periode is noodzakelijk omdat er heel veel clausules en details zijn die verder uitgewerkt moeten worden. De impact van deze veranderingen is veel groter en verstrekkender dan velen zich kunnen voorstellen. Het ‘konijnenhol’ gaat veel dieper dan mensen denken en er zijn vele tentakels die naar allerlei beerputten leiden. Al deze connecties en consequenties moeten in het nieuwe plan meegenomen worden en dat kost tijd.

Deze voorstellen hebben uiteraard geleid tot een tegenreactie vanuit de Cabal. De Rothschilds dreigden om alle Amerikaanse banken te sluiten. Het is een loos dreigement, aangezien ze die macht niet meer hebben. Desondanks moet het Manna World Holding Trust-team waakzaam blijven voor alle valse vlag aanvallen en geplande moordaanslagen die met grote regelmaat op Trump en het Trust-team gemunt zijn.

Een belangrijke stap naar échte soevereiniteit

De Trump-regering heeft voor deze wetsvoorstellen inzake de VN, de Federal Reserve en de IRS, met de steun van de Manna World Holding Trust, ook de fondsen om ze te kunnen implementeren. Dat is een wezenlijk verschil met voorgaande wetsvoorstellen. Het wetsvoorstel H.R. 204 heeft ook betrekking op andere aspecten van de Manna World Holding Trust, zoals het toekennen van soevereiniteit aan de Verenigde Staten.

Deze soevereiniteit is op 27 januari 2018 door Kim Goguen (de Trustee van de Manna World Holding Trust en meester-soeverein), in een brief aan president Trump aangeboden. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft op dit moment geen enkel land échte soevereiniteit. Alle landen, wereldwijde organisaties en centrale banken zijn sub-soeverein onder de Manna World Holding Trust. Kim Goguen heeft als Trustee en meester-soeverein, de macht om anderen soeverein te verklaren of de soevereiniteit af te nemen. Het is de bedoeling dat uiteindelijk alle landen en daarna alle mensen (meester-)soeverein worden. Dat is het einde van de piramide-machtsstructuur. Wanneer iedereen meester-soevereiniteit is en geen sub-soeverein, of sub-sub soeverein is, heeft iedereen gelijke rechten en eigen zeggenschap.

In het artikel “Thomas Williams in gesprek met Miss Manna” worden de aspecten met betrekking tot de soevereiniteit en de Manna World Holding Trust verder uitgelegd. Ook heeft Kim Goguen in een recent interview met Off Planet Radio nadere uitleg gegeven.

In de artikelen “Koninkrijk van Manna: samenwerken voor het herstel van de planeet”  en “De gestolen soevereiniteit is teruggepakt” staat aanvullende informatie over het ontstaan van de Manna World Holding Trust. Inmiddels zijn overigens alle banden met het Koninkrijk van Manna verbroken, omdat Jesper Peter Ellerman voor de Rothschilds bleek te werken. Dit land heeft tevens de soevereiniteit verloren.

Als lid van de Verenigde Naties kan de Verenigde Staten nooit onafhankelijk en soeverein opereren

Een soeverein verliest zijn soevereine positie wanneer het een andere soevereine partij aanvalt. Met andere woorden: als Amerika (meester-)soeverein is geworden en een ander soeverein land of de Trust aanvalt, verliest het de soevereiniteit. Het nieuwe, nog te implementeren egalitaire systeem van gelijke soevereiniteit, is dan ook een grote garantie op wereldvrede. De aanvallen op de Manna World Holding Trust door de VN, is ook de reden dat Kim Goguen al in een eerder stadium de soevereiniteit van de VN heeft ingetrokken.

Het wetsvoorstel H.R 204 gaat echter nog een stap verder. Het opzeggen van alle betrekkingen en financiële steun aan de Verenigde Naties, is een noodzakelijke stap voor de Verenigde Staten om daadwerkelijk als soevereine entiteit op te kunnen treden. Dit omdat de VS anders gebonden is aan het globalistische beleid en controle van de Verenigde Naties.

De Verenigde Naties is altijd een instrument van de Rothschilds geweest. De VN-raad wordt bestuurd door de Rothschilds, die op frauduleuze wijze zes zetels bij de VN innemen. Deze zetels behoren juridisch gezien aan het ‘onbekende land’, de formele aanduiding van de Manna World Holding Trust.

De terugtrekking van alle Amerikaanse steun aan de Verenigde Naties is een noodzakelijke stap voor de Verenigde Staten, om hun soevereiniteit te kunnen claimen. De verwachting is dat vele landen zullen volgen. Kim en andere leden uit het team van de Manna World Holding Trust zijn al maanden in gesprek met regeringsleiders van talloze landen, om ook deze landen meester-soeverein te maken.

H.R 24: Audit van de Federal Reserve

De Federal Reserve Transparency Act vereist een volledige audit van de Federal Reserve door de Government Accountability Office. De Federal Reserve opereert momenteel onder een sluier van geheimhouding en de mythe van onafhankelijkheid, terwijl het in werkelijkheid een private onderneming is. De Federal Reserve oefent enorme invloed uit op de economie en manipuleert de financiële markt.

Deze audit zal aantonen dat de Federal Reserve op frauduleuze wijze opereert en heimelijk de inkomstenbelasting wegsluist naar de Britse Kroon (City of London, aka de Rothschilds) en het Vaticaan. Dit zal onherroepelijk leiden tot officiële aankondiging van de nationalisering en hervorming van de Federal Reserve Bank. In februari van 2018 werd de Federal Reserve door de Manna World Holding Trust overgedragen aan de Amerikaanse regering. In het najaar van 2018 werd de bankvergunning van de Federal Reserve ingetrokken door de Trust. Dit is echter nog niet officieel naar buiten gebracht.

H.R. 25: Belastinghervorming, inclusief afschaffing van de IRS en de inkomstenbelasting

In een notendop gaat het wetsvoorstel H.R. 25, de Fair Tax Act, over de afschaffing van de IRS, de Amerikaanse belastingdienst en de afschaffing van de Amerikaanse inkomstenbelasting. In de Truth, Honor and Integrity-show van 10 januari 2019 licht Thomas Williams dit wetsvoorstel nader toe (vanaf 1:43:00/103:00).

Hoofdpunten uit het voorstel om de IRS te hervormen:

 • De IRS verhuist van Puerto Rico terug naar Amerika. Het verandert van een buitenlandse entiteit naar een Amerikaans bedrijf.
 • Opheffen van de inkomstenbelasting.
 • Een allesomvattende bestedingsbelasting van 10%. Deze zal de huidige 6-20% VAT (BTW) gaan vervangen.
 • Rente op studieleningen en -schulden worden aanzienlijk verlaagd of kwijtgescholden.
 • In 3 tot 5 jaar tijd kan Amerika volledig zelfvoorzienend opereren, zonder de financiële inmenging of controle van buitenlandse instellingen of corporaties.
 • Belastinggeld komt in de Amerikaanse schatkist en wordt niet meer weggesluisd naar de Britse Kroon of een andere buitenlandse entiteit.

 

Lees meer over de hervormingen in de THI-samenvatting van 27 september 2018: “Thomas Williams: Ingrijpende hervormingen van Amerikaanse belastingsysteem.”

Afschaffing inkomstenbelasting snijdt banden met Britse Kroon door

Het team van de Manna World Holding Trust is vorig jaar gevraagd om een hervormingsplan voor het belastingstelsel op te stellen. Een belangrijk onderdeel van het plan is het afschaffen van de inkomstenbelasting. Het belasten van inkomen druist in tegen de Amerikaanse grondwet. De inkomstenbelasting is formeel een ‘vrijwillig eerbetoon aan de Britse kroon’. De Britse Kroon heeft overigens niets te maken met het Britse koningshuis, maar refereert naar de City of Londen en de Rothschilds. Hieruit blijkt overigens ook dat Amerika nooit echt onafhankelijk van Groot-Brittannië is geworden.

De kern van het plan is het opheffen van de IRS (Internal Revenue Services), dat niet functioneert als een belastingdienst, maar in wezen een Trustgroep is. Het is een buitenlandse entiteit die vanuit Puerto Rico opereert, in het belang van de Federal Reserve, voor en door de Britse Kroon. Het is de bedoeling om het belastingkantoor terug te laten keren in het oorspronkelijke gebouw dat tot 1930 toebehoorde aan de Tax and Revenue Services. De criminele hoge piefen binnen de IRS zullen hun baan verliezen. De andere werknemers worden overgeplaatst naar de nieuwe organisatie.

Nieuwe belastingstelsel gunstig voor burgers en ongunstig voor de rijken

Veel mensen hebben Trump verweten dat hij aan het begin van zijn ambtsperiode vooral de rijken een belastingvoordeel heeft gegeven. In het nieuwe wetsvoorstel voor belastinghervorming zouden miljonairs en aandeelhouders van stichtingen en corporaties een additionele 21% belasting moeten gaan betalen. Het afschaffen van de inkomstenbelasting zal tegelijkertijd tot veel meer koopkracht bij gewone burgers leiden. Men verwacht dat het een enorme boost aan de economie zal geven.

In het oude systeem ging de inkomstenbelasting niet naar de Amerikaanse schatkist (Treasury), maar naar de Federal Reserve. Door het verlies aan belastinginkomsten ontstond er jaarlijks een begrotingstekort bij de overheid, waardoor de regering geld moest lenen bij de Federal Reserve, tegen 6% rente.

Wetsvoorstel ook gunstig voor wereldhandel

Daarnaast rekent de Federal Reserve Bank 10% voor elke dollar die vanuit het buitenland gekocht wordt. Dit betreft 168 landen. De dollar is nog steeds de meest gebruikte valuta in de wereldhandel. Daarom zal een groot deel van de wereld van de nieuwe Amerikaanse wetsvoorstellen profiteren. Deze hebben om die reden de potentie om het systeem van de Cabal neer te halen. Dit gaat niet over partijpolitiek, maar over het neerhalen van een zeer corrupt systeem.

De tijd zal het leren of de wetsvoorstellen wordt aangenomen. Men verwacht de gebruikelijke tegenwerking vanuit de Democratische partij, die nu tegen alle voorstellen van president Trump lijkt in te gaan. Ongeacht of ze voorheen vergelijkbare politieke standpunten deelden. Degenen die zullen tegenstemmen ontmaskeren daarmee zichzelf en onthullen dat men eigenlijk voor de Cabal werkt. Een tegenstem is een poging om het oude, corrupte systeem te beschermen, waarvan vooral de Rothschilds en de wereldwijde elite profiteren.

Aanvallen op de Manna World Holding Trust zullen toenemen

Thomas voorspelt dat er de komende tijd alles uit de kast zal worden getrokken om de geloofwaardigheid van Kim Goguen en de Manna World Holding Trust in twijfel te trekken. De drie recente wetsvoorstellen zijn echter een concrete bevestiging dat de plannen ‘achter de schermen’ — die al maanden geleden door Thomas Williams zijn aangekondigd en door sommigen onterecht als ‘hopium’ afgeschilderd werden — wel degelijk uitgewerkt zijn.

Is Trump wel te vertrouwen?

Trump hoeft op weinig steun te rekenen van de mainstream media, die werkelijk alles aangrijpt en alles verdraait om hem in een kwaad daglicht te stellen. Ook binnen de alternatieve media is er wantrouwen ten aanzien van Trump. Hij wordt ervan verdacht dat hij voor de Zionistische of Jezuïeten-factie werkt. Trump zou een Vrijmetselaar zijn, dat blijkt uit handgebaren en andere occulte symboliek die bijvoorbeeld in de Trump-tower verscholen ligt. Critici stellen dat hij enkel op meedogenloze wijze zijn imperium heeft kunnen opbouwen. Ook zou hij het pedo-eiland van Jeffrey Epstein bezocht hebben. Kortom, er zijn legitieme redenen om Trump te wantrouwen.

Stel dat bovenstaande claims inderdaad (deels) kloppen, betekent dit dan ook dat hij nooit meer goede daden kan en zal verrichten? Bewijst zijn achtergrond en (de fouten uit) zijn verleden dat hij onderdeel is van de Cabal en heimelijk de New World Order agenda uitrolt? Bovenstaande wetsvoorstellen, als ook eerder uitgevaardigde Executive Orders lijken vooral voor het tegendeel te pleiten. Zijn rol is in ieder geval een stuk genuanceerder dan hoe hij door critici wordt afgeschilderd.

Liefde of haat maakt blind

De sceptici geloven niet dat mensen hun leven kunnen beteren of hun verworven macht uiteindelijk voor positieve veranderingen kunnen aanwenden. Door blind in Trump te geloven en hem op een voetstuk te plaatsen, of hem hoe dan ook in een blind wantrouwen te veroordelen, zijn vormen van ongenuanceerd zwart-wit-denken. Het gaat voorbij aan elke nuance en het besef dat niemand ter wereld helemaal goed of helemaal fout is. Daarom vind ik het zinvoller om Trump te beoordelen op zijn daden. De drie recente wetsvoorstellen pleiten voor de positieve intenties van Trump, omdat deze zeer nadelig zijn voor de Cabal.

Werkt Trump voor één van de facties of is hij onafhankelijk?

In de THI-uitzending van 10 januari 2019 schetst Thomas Williams twee scenario’s:

 1. Wat gebeurt er als Trump voor een van de facties werkt?
 2. Wat is zijn positie als hij voor geen van de facties werkt?

Thomas legt uit dat het eigenlijk gunstiger is als Trump wel voor één van de facties werkt, dan wanneer Trump volledig onafhankelijk opereert, omdat hij dan nog minder steun zal krijgen. (vanaf 2:20:00/130:00)

Trump moet in deze wetsvoorstellen gesteund worden

Thomas Williams roept iedereen op om president Trump met deze wetsvoorstellen te steunen. Ongeacht de politieke voorkeur, of wat je van Trump persoonlijk denkt. (In tegenstelling tot wat sommige lezers denken heeft Thomas het nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij geen fan is van Trump. Hij beaamt echter wel dat Trump zijn machtspositie lijkt te gebruiken om positieve veranderingen door te voeren.)

Dat wil niet zeggen dat we Trump op een voetstuk moeten plaatsen of hem blind moeten volgen. We moeten ten alle tijden kritisch blijven, zeker aangezien hij omringd is door aasgieren van de Deep State en de facties. Maar deze drie wetsvoorstellen zijn in potentie een enorme gamechanger. Eenmaal geïmplementeerd zullen deze hervormingen een zware klap zijn voor de Deep State en de wereldwijde Cabal.

Tijdsaanduiding van de audiolink van de THI-show:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (000:00) minuten:seconden

Listen to “Truth, Honor & Integrity show 1/24/19” on Spreaker.

Je kunt Thomas Williams steunen op:
Patreon.com/tommyw/

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Amerika. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Daarin wordt verslag gedaan van de 2e Amerikaanse revolutie en de wereldwijde transitie naar een nieuwe wereld, waarbij de oude Orde hun macht verliest. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati, de financiële top, het inlichtingenapparaat en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het Manna World Trust-team, dat de World Trust beheert, ook wel bekend als de collateral accounts.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Voorspellingen blijken echter vaak weken of maanden later te kloppen. Het biedt in ieder geval een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

10 reacties

  • @ Louise

   helaas zijn er zoveel negatieve ‘stromingen’ wat te denken van the black p’ope in syrie Hans Kolvenbach en nu zijn vervanger the black p’ope in venezuela. Vergeet ook niet de grijze p’aus,
   Mij geeft het voornamelijk een gevoel van, en dank Ella voor de vertaling!, wat als de mensheid meer te besteden heeft? Nog meer lucht/ en water/ en wereld verontreiniging en onnuttige consumptie, Het blijft de aarde plunderen en niet alleen de aarde maar alle positieve frequentie in het universum wat net zo belangrijk is. Velen hopen op een betere aardse beleving van ‘het spel’ en een ieder draagt op zijn eigen wijze daar een steentje aan bij. Laten wij met zijn allen werken, met de intentie van liefde, aan een hoger bewustzijn van een ieder om het mogelijk te maken dat hetgeen zich zo vreselijk lang in het ‘menselijk’ bestaan zich heeft afgespeeld te verbeteren cq. zich niet meer kan herhalen.

  • Ik denk dat de situatie in Venezuela anders in elkaar steekt dan in het artikel wordt beschreven. Ik sprak vandaag met iemand die er vandaan komt en er nog familie en vrienden heeft wonen. Zij ontkent dat Maduro op eerlijke wijze gekozen is. Tijdens de laatste verkiezingen is slechts 10% (onder dreiging om hun overheidsbaan niet te verliezen of erger) naar de stembus gegaan. De rest van het Venezolaanse volk weigerde te stemmen. Ze hebben de dictator Maduro uitgekotst, na jaren van financiële destructie, extreme armoede en grove mensenrechtenschendingen.

   Volgens mijn vriendin is er onder de bevolking nu weer het gevoel van hoop. Juan Guaidó heeft zich interim president kunnen verklaren, omdat hij de president van het National Assembly was, dat Maduro op dictatoriale wijze aan de kant wilde schuiven. Guaidó’s positie is op legale wijze verkregen, zoals vastgelegd in de grondwet die tijdens het Chavez-regime is veranderd.

   Er is absoluut geen sprake van een militaire coup. De interim president wordt op handen gedragen en beschermd door het volk. Miljoenen mensen zijn de straat op gegaan om hem hun steun te betuigen. Hij begeeft zich onder het volk, zonder kogelvrij vest of bodyguards. Klinkt dat als een militaire coup? Hij zal, zoals het in de grondwet is vastgelegd, verkiezingen uitschrijven. Dat is wat president Trump ondersteunt. Het democratische proces.

   De hele regio in Zuid- en Midden-Amerika heeft hun steun aan de nieuwe interim president betuigd, omdat zij ook zeer nadelige gevolgen van het Maduro-regime ondervonden.

   Ondertussen is de Deep State diverse landen in Midden- en Zuid-Amerika binnengevallen, zo ook Venezuela, in een pogingen om de olievoorraad te confisqueren. (THI-show 17 januari 2019 rond 98:00 minuten) Maduro wordt al jaren beschermd door Hezbollah, Farc guerrilla’s afkomstig uit Colombia en Cubaanse militairen. Volgens Benjamin Fulford heeft de poging van de Deep State om een coup te plegen gefaald.

   https://www.spreaker.com/user/8955881/truth-honor-integrity-show-1-17-19

   https://benjaminfulford.net/2019/01/28/cabal-venezuelan-oil-grab-fails-u-s-corporation-bankruptcy-looms/

   Dit is de versie die ik niet alleen van mijn vriendin hoorde, maar wordt bevestigd door een jurist uit Caracas en een van oorsprong Venezolaanse die de situatie op video uitlegt. (zie link hieronder)

  • @ Ella… een stuk uit deze link http://finalwakeupcall.info/blog/2019/01/30/q-fenomeen-voor-meer-bewustzijn/; “de aanval op Syrië twee jaar geleden, uitgevoerd door de Trump-regering, was in het geheim gericht op een leeg vliegveld, om de Khazarian regering de indruk te geven dat ze de controle hadden. Nu weer met Venezuela; de Khazarians willen hun leger sturen om de oliereserves in beslag te nemen als compensatie voor de verliezen in het Midden-Oosten. De Trump-regering pareerde dit kwaad door de Khazarian marionet Juan Guaido te erkennen als de eventuele volgende president, om de interventie van het Khazarian mercenairsleger te voorkomen”. Dit heeft me uiteindelijk opnieuw doen twijfelen en uiteindelijk het inzicht gegeven …Ik wacht nu geduldig op zen toespraak voor het Amerikaanse congres dat volgens berichten opnieuw is uitgesteld. Dank je ‘Ella’ om me even terug op het spoor te zetten 🙂 Hope Comes In The Dark 😉

   • De dingen zijn niet altijd zoals ze lijken te zijn, of zoals ze in de MSM of alternatieve media gepresenteerd worden.

    Juan Guaido heeft internationaal politieke steun gekregen, omdat men al jaren zoekt naar een opening in de wet om dictator Maduro af te kunnen zetten. Het houdt ook verband met de drugshandel die vanuit Venezuela, via Cuba en de Caribische eilanden naar de VS leidt. Maduro, zijn familie en de Venezolaanse legertop zijn daar rechtstreeks bij betrokken.

    Het heeft ook te maken met de gecreëerde vluchtelingenstromen richting de Mexicaanse grens met Amerika, waarmee ook terroristische cellen de VS binnen komen. Maduro liet terroristische cellen in zijn land trainen en had nauwe banden Iran, Hezbollah en ISIS. De stabiliteit van de hele regio liep gevaar.

    De situatie in Venezuela is als een enorme bom die ontmanteld moet worden, zonder dat deze ontploft. Het houdt met veel meer (internationale) zaken verband dan ogenschijnlijk lijkt. Er wordt gedreigd (of gesuggereerd) dat men wellicht militair gaat ingrijpen, maar die kans acht ik niet zo groot. Het zou te veel slachtoffers vragen en de boel alleen maar escaleren. Maduro is in staat om miljoenen mensen op te offeren.

    Een diplomatieke weg ligt meer voor de hand. Waarschijnlijk krijgt Maduro een kans om het land te ontvluchten. Er zijn onderhandelingen gaande en er zou sprake zijn dat Rusland hem politiek asiel verleent. Daar zijn vele landen bij betrokken. Putin is zogenaamd vriendjes met Maduro. Maar ook dat is waarschijnlijk schijn. Het heeft te maken met het onschadelijk maken van de spreekwoordelijke bom. Zodra Maduro en enkele generaals vetrokken zijn, is er een reële kans op militaire steun voor Guaido. Dan kan hij nieuwe verkiezingen uitschrijven. Laten we hopen dat het zo gaat lopen.

 1. Ellaster, ik ben blij dat je toch de radioshow van Thomas voor ons wilt vertaaltalen. Het is veel werk, maar zoals jij de belangrijke zaken weergeeft bespaart iedereen veel tijd. Wat ook belangrijk is dat de vertaling goed gebeurt, en dat doe je.
  Dank hiervoor!
  Pi

 2. Dag ELLA STER,

  Ik heb de tekst van H.R. 25: Belastinghervorming gelezen en zie dat zij een tarief van 23% willen hanteren. Waar hebben jullie gelezen / vernomen dat dit maar 10% is?

  Vermoedelijk is het tarief van 23% het gevolg van het feit dat men maar een klein deel van de transacties in de reguliere economie met deze nieuwe belasting belast.

  Als we op bijna alle transacties in de reguliere economie een belasting van 10% heffen, kan inderdaad de BTW en belasting op arbeid tot 4 keer het wettelijk minimumloon (in NL ca. € 80.000 per jaar) worden afgeschaft. Over het geen men meer dan dit inkomen per jaar heeft moet men dan nog wel net als nu in NL 52% belasting blijven betalen. Deze belasting op topinkomens treft ca. 2% van de bevolking.

  Hebben jullie een tip om met mensen die het belastinghervormingsplan hebben geschreven in contact t kunnen komen? Dan kan ik hen het plan voor 10% belasting laten zien.

  Groeten,
  Hans

  • De informatie komt van Thomas Williams. Hij spreekt in de radio-uitzending over een 10% spending tax. (rond 110 minuten) Toen deze radioshow werd uitgezonden stond de definitieve tekst van het wetsvoorstel nog niet online. De 23% zou alleen op 2019 (de overgangsfase) betrekking kunnen hebben, dat is me niet duidelijk.

   Het plan is ontwikkeld door de Trump-regering in samenwerking met het team van de Manna World Holding Trust. Aan het begin van elke uitzending (na de muziek) deelt Thomas de contactinfo mee.

   https://www.spreaker.com/user/8955881/truth-honor-integrity-show-1-10-19