Zijn de hoopvolle berichten over verzegelde aanklachten en arrestaties hoopgevend of Hopium? Volgens sceptici dat laatste. Maar wanneer slaat scepsis door naar cynisme? Is hoop niet ontzettend belangrijk voor het creëren van een nieuwe en betere wereld ? Of is het beter om sceptisch te zijn bij de creatie van die Nieuwe Wereld? Een nadere beschouwing.

Al jaren heb ik als doel om niet alleen de waarheid te ontrafelen en mijn lezers mee te nemen in mijn eigen zoekproces, maar ook om hoop te bieden op een positieve uitkomst in de transitie waar we als mensheid doorheen gaan. Veel berichten gaan over de Vrijheidsbeweging. Dit is in mijn ogen niet één door bovenaf aangestuurde groep, maar alle mensen en groepen tezamen die zich inspannen voor de bevrijding van de mensheid en het creëren van de Nieuwe Wereld.

In de Nieuwe Wereld is rijkdom evenredig verdeeld en kunnen de mensen in harmonie samen leven. Dat staat in schril contrast met de huidige wereld, die wordt gekenmerkt door schaarste, angst en onderdrukking. De Nieuwe Wereld is gebaseerd op overvloed, wederzijds respect, vrijheid, veiligheid én hoop.

Mijn overtuiging is dat deze nieuwe wereld binnen handbereik ligt. Er wordt door allerlei groepen keihard aan gewerkt en dat is de aanleiding om de hoopvolle berichten te delen die dat bevestigen. Het geeft de mens hoop en inspireert ze om actief aan deze transitie deel te nemen. Juist omdat we het samen moeten doen en iedereen daarbinnen zijn eigen, unieke rol mag vervullen.

Binnen de informatie-oorlog die nu in alle hevigheid is losgebarsten, spreken allerlei insiders elkaar tegen. De lezer blijft hierdoor vaak in verwarring achter. Ook binnen de alternatieve media staan standpunten soms lijnrecht tegenover elkaar. Dat leidt tot heftige discussies binnen de waarheidsbeweging. De ‘realisten’ en sceptici willen harde bewijzen, anders geloven ze de berichten niet. Naast het feit dat er wordt getwijfeld aan het waarheidsgehalte van de informatie, verwijten cynici dat deze hoopvolle berichten slechts ‘Hopium’ zijn.

Maar stel dat hoopvolle berichten juist een bemoediging zijn. Niet alleen om optimistisch te blijven, maar ook om zelf een actieve bijdrage te leveren aan positieve veranderingen. Stel dat cynisme vooral ontmoedigend werkt, waarbij men niet langer meer gelooft in grote veranderingen. Wat is de psychologische uitwerking van hoop, realisme en cynisme? Wat is eigenlijk het verschil tussen hoop en Hopium? Wat is het verschil tussen optimisme, realisme, scepsis en cynisme? Een aanleiding om deze termen eens onder de loep te nemen.

Het gevaar van Hopium

Hopium is een ander woord voor valse hoop. Het is een samenstelling van de woorden ‘hoop’ en ‘opium’. Degene die verslaafd is aan Hopium, wordt als het ware gedrogeerd, zodat men de realiteit niet meer ziet. Daarnaast zorgt opium ervoor dat de gedrogeerde passief en onverschillig tegenover zijn omgeving staat. Hopium maakt mensen passief, waarbij men zich afsluit voor (een deel van) de werkelijkheid. Het is de verslaving aan feel-good berichten die een passieve houding stimuleren. Hopium-berichten gaan daarom vaak over grote veranderingen door externe krachten en stimuleren om vooral zelf geen actie te ondernemen.

Dat laatste is denk ik, de essentie van Hopium. De onderliggende reden dat mensen geen actie ondernemen, is omdat men de kracht buiten zichzelf legt. Hopium is dus de projectie naar een kracht buiten jezelf die voor een positieve verandering moet zorgen. Die externe kracht kan bijvoorbeeld een sterk politiek leider zijn die alle problemen in de wereld moet oplossen. Of de buitenaardse Plejaden die ons komen redden en een paradijs op aarde verzorgen. Of een goddelijke interventie waarbij alleen de uitverkorenen gered worden van verdoemenis en armageddon.

Juist de ontkenning van de eigen innerlijke kracht om positieve invloed te hebben op het veranderingsproces, is een verbloemde vorm van moedeloosheid en apathie. We achten onszelf niet in staat om invloed uit te oefenen op een situatie, want dan moeten we zelf in actie komen. Het zijn negatieve overtuigingen die ertoe leiden dat we niet durven geloven dat we zélf die Nieuwe Wereld kunnen mee-creëren. Gedachtes als: “Wat kan ik er nou aan doen?” en “Daar ben ik niet machtig genoeg voor” voeren hierbij de boventoon.

Dus Hopium promoot het idee dat iemand of iets buiten onszelf de wereld zal verbeteren en aldus de mensheid zal bevrijden. Vanuit dit uitgangspunt wachten we op Trump, Putin, de Plejaden, Jezus, Ananda, of wie dan ook.  Gebaseerd op deze dogma’s nemen de Hopium-verslaafden een (oneindig) afwachtende houding aan, totdat de redding plaatsvindt.

En dat is in mijn ogen het grootste gevaar van Hopium. Niet zozeer dat de hoopgevende berichten mogelijk zijn gebaseerd op verkeerde aannames of valse informatie, maar dat je wordt aangespoord om apatisch te wachten op een kracht buiten jezelf.

Hoop en creatiekracht

Hoop is een wensbeeld van de toekomst dat realiteit zou kúnnen worden. Het is een gedachte en visualisatie over de toekomst en heeft de potentie dat het kan materialiseren. Hoop is, in tegenstelling tot valse hoop, altijd realistisch. Dat wil niet zeggen dat het wensbeeld per definitie uitkomt, maar het heeft wél de potentie om tot realisatie te komen.

De tegenstelling van hoop is niet wanhoop, maar moedeloosheid. Wanhoop is de staat waarin men geen uitweg ziet en is vaak het gevolg van een acute situatie. Als een negatieve situatie lang aanhoudt en men de hoop op verbetering verliest, wordt men moedeloos. Het tegenovergestelde van moedeloosheid is dus hoop en de moed erin houden. Hoop is dan ook vaak de drijvende kracht om te volharden en actief te blijven. Ook als het even tegenzit, zorgt hoop ervoor dat men blijft streven naar de verbetering die men voor ogen heeft.

Hoop kan passief zijn, zoals een wens, maar kan ook worden omgezet naar actie om de wens tot werkelijkheid te maken. Een wensbeeld is altijd de eerste stap naar de creatie van iets nieuws en beters. Zoals Deepak Chopra eens verwoordde: “gedachtes zijn de bouwstenen van het universum.” Wanneer een wens wordt omgezet naar een krachtig innerlijk besluit, is dat het begin van de creatie. Als deze gedachtekracht tevens wordt opgevolgd door actie, heeft dat een versterkte energetische uitwerking. De kosmische wet van aantrekking zorgt dan dat de creatiekracht wordt ondersteund. In het creatieproces van gedachten naar realisatie, zorgen allerlei ‘toevalligheden’ ervoor dat het oorspronkelijke wensbeeld wordt ondersteund en zich gaandeweg zal manifesteren. Dat is scheppingskracht.

Wanneer het wensbeeld een moeilijk te bereiken ideaal is, kan men ook tegenwerking ervaren. Hoop op een positieve uitkomst zorgt ervoor dat de mens de moed erin houdt en volhardt in de realisatie van het ideaal.

Optimisme versus realisme

Hoop is onderdeel van optimisme, waarbij je gelooft in het beste en de zaken vanuit een gunstig perspectief bekijkt. Een optimist vertrouwt daarbij niet alleen op ondersteunende, externe krachten, maar vertrouwt vooral op de kracht in zichzelf. De optimist gaat uit van de positieve uitkomst, zonder de garantie dat dit doel behaald wordt. De optimist heeft ook geen bewijzen nodig dat die positieve uitkomst reëel is. Optimisme is gebaseerd op vertrouwen.

De realist heeft vooral oog voor feiten. Of iets mogelijk is, moet eerst worden bewezen. Daarbij worden onpraktische en visionaire ideeën verworpen. De realist gaat vooral uit van de wereld zoals die nu is. Niet vanuit de wereld zoals die kan worden. Een realist roept bij menig visionair ideaalbeeld uit: “Dat is niet realistisch.” Hij gaat er bij voorbaat vanuit dat er geen geld voor beschikbaar komt, of dat een wereld zonder geld niet mogelijk is. Zo hoorde ik laatst een econoom claimen dat kapitalisme het enige realistische, economische model is. Alsof een ander model niet eens denkbaar is en alles al is uitgeprobeerd.

Een realist heeft dus moeite om te kijken voorbij hetgeen dat al bestaat of ooit heeft bestaan. De creatie van iets totaal nieuws is lastig voor hem omdat het nog nooit is ‘bewezen’. Wanneer je dus uitgaat van bewezen feiten en de huidige realiteit, is er maar heel weinig ruimte voor de creatie van een betere en volstrekt andere wereld.

Een realist is echter geen pessimist die de toekomst per definitie somber inziet. Hij probeert er binnen de huidige realiteit slechts het beste van te maken. De realist legt zich in grote lijnen neer bij de regels en kaders die in die binnen de bestaande realiteit gelden en is niet geneigd om grensoverschrijdend te werk te gaan. Dat is namelijk de rol van de visionair, de idealist, de activist, de eenzame gek, het buitenbeentje, of de dwaas. Die laat zich niet afschrikken door de gevaren die gepaard gaan bij het overschrijden of oprekken van grenzen. Kijk naar de mensen die in de geschiedenis de drijvende kracht waren van grote veranderingen of nieuwe inzichten. Deze mensen werden door hun tijdgenoten maar al te vaak voor gek verklaard.

“Een ode aan de gekken, de lastpakken, de buitenbeentjes, de ronde pinnen in de vierkante gaten (…) Degene die dingen anders zien, niet van regels houden, geen respect voor de status quo hebben. Hen kun je citeren, je kunt met ze van mening verschillen, je kunt ze ophemelen, of kwaad over ze spreken, maar het enige dat je niet kunt doen is ze negeren, want zij veranderen dingen. Ze duwen het menselijk ras vooruit. En terwijl sommigen hen zien als de gekken, zien wij genieën, want de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn ook degene die dat doen. Waarom? Omdat ze hun voorstellingsvermogen gebruiken en zichzelf geen beperkingen opleggen.

Thomas Williams | Thruth, Honor & Intergity show 22 december 2016

Scepsis kan aanzetten tot verder onderzoek

Het denken buiten kaders zorgt dat je open staat voor nieuwe inzichten en mogelijkheden. Scepsis zorgt voor een kritische blik, maar biedt — in tegenstelling tot realisme — ook ruimte voor mogelijkheden buiten het referentiekader. Als men sceptisch is, neemt men per definitie niets vanzelfsprekend voor waarheid aan. Daar waar de realist concludeert: “Het is nu eenmaal zo,” vraagt de scepticus zich af: “Is dat wel zo?”

De sceptcus gaat op onderzoek uit. Hij trekt vooraf nog geen conclusies en gaat onbevooroordeeld te werk. Hij zoekt bewijzen en verklaringen om op basis van feiten een bepaald idee of stelling ófwel te bevestigen ófwel te verwerpen.

Het is daarom prima dat lezers sceptisch zijn over hetgeen ik schrijf op basis van mijn eigen onderzoek. Als men bereid is in alle openheid te onderzoeken hoe het ‘werkelijk’ zit zal ik dat alleen maar aanmoedigen. Als men zelf onderzoek verricht door onbevooroordeeld en op basis van feiten en solide verklaringen tot een andere conclusie komt, is dat alleen maar een verrijking van de gemeenschappelijke kennis. Daardoor wordt de waarheid verder ontrafeld, of wordt ten minste een alternatief standpunt gedeeld.

Mensen zijn geïnfecteerd door cynisme

Scepsis kan ook omslaan naar cynisme. Dan is er sprake van een cynische en verwijtende ondertoon. In dat geval wordt de spot gedreven met degen die de informatie naar buiten brengt of soms zelfs met de gehele mensheid. Een willekeurige reactie onder een recent artikel: “Ik vind het verbazend dat zoveel lezers dit nieuws zomaar geloven. Geen wonder dat de Cabal al die tijd heeft kunnen heersen (en dat nog steeds doet) je kunt de domme massa alles wijsmaken, ze vragen er zelfs om.”

Een cynicus gelooft niet dat een situatie kan worden veranderd. Er is gebrek aan vertrouwen en hij gelooft niet in de oprechtheid of goede bedoelingen van mensen. In wezen is ook cynisme een vorm van moedeloosheid. Het is het gebrek aan hoop. Hoop op verbetering. Hoop dat het goede kan overwinnen over het kwaad. Hoop dat er een Nieuwe Wereld mogelijk is. Daarom gelooft de cynicus eigenlijk niet in een nieuwe wereld, of in massa-arrestaties van de Cabal. Hij denkt dat de mensheid niet krachtig genoeg is om dit te beïnvloeden.

Hoop is essentieel bij de creatie van de Nieuwe Wereld

Stel dat morgen de hele Cabal gearresteerd wordt. Dan moet er nog steeds veel werk worden gedaan om de Nieuwe Wereld te creëren. Hoe graag we ook gerechtigheid willen en bepaalde criminele figuren achter slot en grendel, ook veel systemen waarmee we nu leven deugen niet. Het is onze verantwoordelijkheid om gezamenlijk een duurzame, vreedzame en rechtvaardige wereld te maken. Deze Nieuwe Wereld wordt niet gecreëerd door de cynici en realisten. De Nieuwe Wereld wordt gecreëerd door de optimisten, de dromers, de idealisten en visionairs. Hoop is daarbij hun drijvende kracht.

Het allerbelangrijkste is dat we zelf actief deelnemen aan het transitieproces. Vraag jezelf af: “Wat kan ik doen? Wat kan ik bijdragen? Wat moet er anders? Waar moet ik mee stoppen?” Er zijn miljoenen mogelijkheden en alles is waardevol, zolang dingen maar met de juiste intentie worden gedaan.

Als we er zelf naar streven om bij te dragen aan de Nieuwe Wereld, worden we ook minder uit het veld geslagen wanneer een hoopvol bericht niet blijkt te kloppen. Dan zijn we niet alleen maar een speelbal in de (des)informatie-oorlog, maar nemen zelf de regie om de wereld (binnen onze invloedssfeer) te veranderen. Als we ons realiseren dat we zelfs alleen met onze gedachtekracht invloed kunnen uitoefenen op de wereld om ons heen, worden we plotseling krachtige spelers op het geopolitieke toneel.

Valse informatie, tegenstrijdige berichten en zelfs Hopium zijn niet het grootste probleem. Het grootste probleem is het gebrek aan hoop. Verlies nooit hoop, want hoop is onze enige kans op een betere wereld.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Lees ook:

> “Gebruik je scheppingskracht” voor beginners
> Liefdeloosheid creëert dood. Liefde creëert leven

Share.

About Author

29 reacties

 1. Er is een verschil tussen een waarheidzoeker en een complotonderzoeker. De laatste kijkt enkel naar de negatieve berichten en ziet enkel onheil en doem en is daarbij enkel buiten zichzelf gericht. Een waarheidzoeker neemt verantwoordelijkheid voor zichzelf en werpt zijn licht niet enkel daarbuiten maar ook binnen zichzelf, de plaats waar de transformatie voor een betere wereld dient te starten. Ik kreeg de laatste tijd ook heel veel opmerkingen van volgers op Facebook die al jaren zelf in de complotonderzoek zitten, hun lichtkracht is aangetast, zij geloven niet meer in een betere wereld en worden daarbij cynischer en verzuren daarmee zichzelf en het uiteindelijke doel: “Liefde voor waarheid” Liefde komt dus voor waarheid, liefde voor jezelf en dan pas kan je die aan de wereld aanbieden. En ook je houd vast een aan droom die realistisch stap voor stap kan opgebouwd worden door collectieve perceptie. Hoe meer waarheid, positieve visualisatie, mensen die aan zichzelf werken, hoe meer oplossingen voor een beter milieu, een betere wereld, een betere economie, ..enz. Het is het tegenwicht bieden van de negatieve perceptie (en vaak Hollywood gemanipuleerde) beelden die de media ons opdringt. De sombere wereld die de media ons voorspiegelt is niet de wereld waar we in willen leven. Ze is niet realistisch omdat de beelden vaak gemanipuleerd zijn en op leugens gebaseerd zijn en bedoelt is om een wereld perceptie op te dringen die past bij het plan van de Cabal / Illuminatie / Deep State. Iedereen dient zijn negatieve hoop gevoed door de omgeving die in trance is gebracht door de media af te breken en te beseffen dat de wereld kan verbeterd worden door 1 gezamenlijke inspanning en durven hopen en dromen, ja er is een betere wereld en die start vandaag, ik werk er aan mee!!

  • Yep! “Be the Change….You Want ( http://www.Believe2C.com) to see(2C) in the World”
   (btw: De wereld is niet wat we denken dat het is )
   en
   Velen bekijken het vanuit hun eigen leven (illusie).. het ienimini kleine 80jarige tijdperkje… maar als je het vanuit kosmisch viewpoint bekijkt krijg je een hele ander inzicht..
   (Middeleeuwen, Industriele revolutie, Franse revolutie, USA independent , 2e wereldoorlog als versneller van ontwakend bewustzijn, Fukushima( wat de meesten de implicaties nog niet zien etc), Tesla, Einstein , Wright brothers.. en Trump ( in some way) ook (moet nog blijken echt)
   ( dit soort zaken noemen we een ‘wildcard’ )
   “A wild card can be a person, an invention, a thing, an event, a new system or a new paradigm that changes the planet. It is unexpected, sometimes startling and often dramatic in its influence. If it’s an invention, it has to be outside of the purview of what would normally have occurred through the evolution of science or the timing of expected scientific evolution. It is often a paradigm shifter, and it’s usually from one person. When you see that, you will know it’s a wild card. It isn’t always an individual invention, and sometimes it’s collective. But, dear one, you can tell because every single wild card takes everybody by surprise”

 2. Wat een geweldig goed artikel. Dit is, wat mij betreft, het beste artikel dat ik tot nu toe op deze site heb gelezen. En dat meen ik echt.

  • … ik voel bij jou…vanwege de positiviteit die erin schuilt… Mooi!
   (ondanks dat ik hieronder anders comment..) 😉

   • Geert, het gaat er ook vooral om wat je met hoop doet. Gebruik je het als katalysator of wacht je af op iets buiten jezelf? Hoop is de drijvende kracht om te blijven proberen en proberen is ook creëren.

    • Ellaster:
     Sorry maar..
     Zowel ‘hoop’ als ‘proberen’ zijn niets-zeggend en niets-doend en hebben niets met creëren te maken.. Zelfs niet met energie of kracht, sterker nog er komt geen energie bij de pas… het gecreerde is energie ja … ( Alles is energie , behalve ons TrueSelf, infinite consciousness)

     Creatie vindt plaats vanuit de passie van de ziel .. met het ego/mind als platform…

     “A true creator does not have an agenda, is not trying to create a specific. True creation is simply a letting forth of passion with no power, no force, without directing energy. An outburst of creation of awareness expression”. (Adamus St. Germain)

     “Een ware creator heeft geen programma of een specifiek doel.
     Ware creatie is het voort laten bewegen van passie, maar zonder kracht of macht en zonder sturing van energie. Een uitstoot van creatie vol van bewuste expressie” (vrij vertaald naar Adamus St. Germain)

     ( Door dit alles , komen alle onderwerpen hier ook in een ander daglicht te staan … want je ‘zet’ het zelf in je schijnbare/echte leven/werkelijkheid…. in jouw YOU-niverse

     • Negatieve hoop is alles bekritiseren ook als iets positiefs bedoeld wordt zoals dit mooie artikel die heel veel mensen hoop zal geven. Positieve hoop is evenwichtig blijven in je geloof en stabiel blijven in je proactieve daden om de best mogelijk toekomst te creëren en daar moet je wel veel positieve energie in steken. Ik weet niet hoe dat bij jou werkt maar mensen die ondernemen en actief bijdragen kunnen dit het beste beoordelen heb ik al gemerkt.

     • Inderdaad…

      Niet hopen, niet proberen, niet durven….. daar zit geen enkele actie in of actief zijn…

      Do or Do not!

     • Niet iedereen zit in een positie dat hij met daden iets positiefs kan bijdragen, misschien wel dmv een positieve houding. B.v als je ziek of zwaar gehandicapt bent kun je door je kruis te verdragen zoveel positiviteit uitstralen dat het effect heeft op je omgeving. Iemand die technisch en practisch is kan misschien iets op duurzaamheid uitvinden.

 3. Volledig mee oneens.. want daar schieten we geen r##t mee op!

  -Be the Change you want (Believe2.com imo) in the World
  -Focus op Self.. daarmee verander je uiteindelijk het collectief
  -Echte compassie: ieder zijn eigen pad laten lopen.
  -Daarnaast (niet in contradictie met bovenstaande 3) Dit is dualiteit ( licht en donker is nodig om te ervaren voor de ziel (vanuit vrije wil ,binne zielepad; onze 3d ervaring is een illusie. We zijn Consciousness ( Consciousness Only -model)

  Dus it Doesn’t matter.. All is well in all of creation..

  Maar Earth is splitting up…. (timelines etc..) Besluit is eind 2017 genomen. New Earth is al beschikbaar, voor diegenen die het toelaten in hun leven. ( dus geen volledige transformatieshift vanuit de oude aarde , maar Nieuwe aarde ernaast …
  Veel te veel om hier allemaal te schrijven.. #Askme
  zie: https://www.linkedin.com/in/consciousnesspioneer/

  “Hoop” is het buiten jezelf zoeken… “Hopen” is niets , betekent niets…net als ‘proberen’. Ik weet niet hoe het moet!!!
  ‘Do or Do Not’ zei Yoda al in 1977.
  https://www.linkedin.com/pulse/hopen-hoe-doe-je-dat-hoedan-vousten-mastering-the-art-of-existence/

 4. Ella Ster dank je wel voor dit artikel vanuit het HART 🙂

  we are the game changers! met onze eigen energie.

  liefs
  Madeloes

 5. De meeste mensen kunnen zelf hun eigen leven en dat van de mensen om hun heen positief beinvloeden. Gezonder eten, zelf hernieuwbare energie opwekken en gebruiken, je eigen nieuwsgierigheid, interesses en passies meer en meer gaan volgen. Mensen informeren via wat voor manieren mensen onder de duim worden gehouden, informatie delen over wat mensen kunnen doen om hun eigen leven te verbeteren etc.

  Maar als mensen eenmaal weten dat ze zelf een schepper zijn dan is hoop niet echt meer nodig. Ze kunnen immers gewoon zelf de toekomst die ze wensen gaan organiseren en creeeren door helder te communiceren en acties te nemen.

 6. Johan Bosman (werktuigkundige) on

  Midden tussen hoop en hopium? Ik citeer uit een rede uit 1913 van de Amerikaanse president Ted Roosevelt:

  “Achter de zichtbare regering staat een onzichtbare regering die geen verantwoording aflegt voor haar daden en die niet in de openbaarheid opereert. De grootste opgave van staatslieden is het om dit corrupte systeem van corrupte ondernemers en corrupte regeringen te vernietigen”.

  Deze opgave is nog steeds -na meer dan 100 jaar!- niet uitgevoerd!

  • En wat wil je daarmee zeggen? Dat we de moed maar moeten opgeven? Moedeloos bij de pakken moeten gaan neerzitten? Ons neerleggen bij de agenda van de NWO?

   Het systeem wat nu neergehaald word is in duizenden jaren opgebouwd door de Cabal. We hebben het in een hele korte tijd afgebroken en de Cabal staat nu met de rug tegen de muur.

   Niemand heeft gezegd dat het een makkelijke opgave zou zijn, maar het zijn de idealisten die doorgaan totdat ze hun doel bereikt hebben. Dat doel is nu eindelijk binnen handbereik. Maar totdat we zegevieren zullen er cynici blijven die de vrijheidsbeweging zal blijven ontmoedigen om de moed op te geven. Tot die tijd zijn er altijd redenen om te zien dat het glas half leeg is en steeds meer redenen dat het glas half vol is en steeds voller wordt. Ik heb in ieder geval niet mijn hoop op cynisme gericht.

   • Johan Bosman (werktuigkundige) on

    Mijn comment heeft niets met cynisme te maken. Ik plaats dit comment juist in het voor ons allemaal grote belang om het huidige systeem te doorzien en te bevechten. Daarom en in deze zin plaats ik al tien jaar veel comments om er op mijn manier aan mee te werken voor ons allen een betere wereld te scheppen. Die betere wereld is en blijft binnen ons bereik en daar blijf ik op vertrouwen.

    • Johan, excuses als ik het verkeerd geïnterpreteerd heb. De strijd om ons los te maken van de corrupte Cabal speelt inderdaad al lange tijd. Veel mensen onderschatten hoe verstrekkend het is en verweven met allerlei systemen wereldwijd. Het proces om dit te ontrafelen en ons te bevrijden is (in onze perceptie) een traag en slepend proces, maar we komen steeds een stap dichterbij. Het is echter geen kwestie van een paar maanden waarbij we ineens in een andere wereld leven en goed als mensen hierna doordrongen raken.

 7. Zou nog even willen terugkomen op hoop en proberen wat niets met creatie te doen zou hebben. Ik vind dit wel erg kort door de bocht.

  Hoop en proberen zijn, naar mijn idee, voor de meeste mensen wel degelijk de dragers onder creatie. Ik denk dat Ella dit heel juist ziet.

  We moeten hier natuurlijk wel een onderscheidt maken tussen routinematige creatie en nieuwe creatie. Er zullen zeker al mensen zijn die iets nieuws creëren zonder het zelfs maar te proberen. Ze weten met zekerheid dat ze iets nieuws kunnen creëren en slagen daarin zonder enige twijfel.

  Er zijn, denk ik, maar weinig mensen die hiertoe in staat zijn. Dus hebben we steun nodig. En die steun vinden we in hoop. We hopen dat we het kunnen dan gaan we erin geloven, dan gaat het mis en proberen we het opnieuw en hopen dat het nu wel lukt. Door het opnieuw te proberen gaan we er opnieuw in geloven en worden we er bekwaam in en krijgen we het uiteindelijk voor elkaar. Een beetje omslachtig voor mensen die in staat zijn zonder enige twijfel al hun wensen in vervulling te laten gaan.

  Nochtans is dit toch echt hoe de meeste nieuwe creaties tot stand komen. Creatie zonder twijfel of voorbehoud is natuurlijk prachtig maar niet erg realistisch als we het huidige bewustzijnsniveau van de gemiddelde mens in ogenschouw nemen.

  Hopen dat iets gebeurd zonder iets te ondernemen is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat valt meer in de categorie van slachtoffer zijn.

  • Waarschijnlijk geldt dit voor de meeste mensen Adriaan. Mijn visie is vooral gebaseerd op eigen ervaring. Hoe ik voel dat het voor mij werkt. Daarbij brengt hoop me in een bepaalde gemoedstoestand, waarbij ik bijzondere dingen kan creëren en het ook doe. Twijfel heeft het tegenovergestelde effect. Dan verlam ik. Daarom is hoop voor mij belangrijk, omdat het me weer ruimte geeft om dingen in beweging te brengen. Dat zijn wellicht geen goddelijke creaties (al is dat ook perceptie, want wie bepaalt dat?) Het is heel aards, down to earth, maar wonderlijk tegelijkertijd. En hopen-lijk een manier die ook anderen inspireert.

   • Ben het volledig met je eens, alleen zit niet iedereen in de positie, heeft de kennis of de vaardigheden om daadwerkelijk actie te ondernemen, zelfs het simpele doorsturen van artikelen wordt niet door iedereen gewaardeerd of begrepen en als je een goede persoonlijke verhouding met mensen hebt laat je het daarbij omdat ieder die info tot zich neemt die het beste bij hem/haar past.

 8. Heleen Oomen on

  Dank voor je vertalingen en artikelen. Ik luister altijd naar de THI shows en jouw vertalingen geven me altijd weer een aanvulling of net een andere focus op wat ik gehoord heb.

  gr,
  Heleen

 9. In reactie op Elles, Er zijn miljoenen mogelijkheden om in actie te komen en dingen op een positieve manier in beweging te zetten. Natuurlijk zijn er mensen die door ziekte, geldproblemen of andere zorgen beperkter zijn in hetgeen ze kunnen doen. Ik vind dat je daar als buitenstaander nooit over kan of mag oordelen. Toch is het (in algemene zin) vaak een vorm van beperkend denken dat iemand niks kan doen. Ook kleine gebaren kunnen grote effecten hebben.

  Luisteren naar een medemens die het moeilijk heeft kost niks en vraagt alleen tijd en aandacht. Ook dat is een bijdrage aan een betere wereld. Ik ken ook mensen die in meditatie portalen openen of op missies gaan. Dat kost geen geld, maar vraagt alleen gedachtekracht, oefening en volharding. Of denk aan het waanzinnige effect dat je op mensen kunt hebben als je de hele dag complimenten uitdeelt. Kosteloos!

  Misschien is het goed om een keer een lijst te maken op wat voor manieren een bijdrage kunnen leveren aan een betere wereld. Ongeacht de omstandigheden. Het zit niet alleen in de grote gebaren of heldhaftige acties, maar juist in de kleine dingen bij elkaar opgeteld. Door dingen anders te doen, bewuster te doen. Het is nu zo belangrijk dat mensen zich niet langer machteloos voelen, maar het gevoel hebben dat ze er toe doen en op hun eigen unieke manier een bijdrage leveren. Een lijst met 100 tips kan wellicht inspirerend werken.

  • Daar kijk ik alvast naar uit. Hier een paar ideeën van mij; Lokale handelaars en initiatieven steunen die ecologisch verantwoord werken zoals moestuiniers , Effectieve micro-organismen (EM) gebruiken om het milieu te genezen, de ideeën van het Venus Project verspreiden, een wekelijkse meditatie moment organiseren gericht naar wereldvrede, een ‘pay it forward’ beweging op gang brengen, positieve initiatieven en kennis delen met je gemeente om het belang van souvereiniteit , eenheid en vertrouwen in je buurt te versterken, enz…

  • Bedankt Ella voor je antwoord, inderdaad een goed idee, de tips, daar kunnen we met zijn alle op broeden.

 10. Ik ben een geboren Ras-Optimiste en een super-creatief mens kan ik we zeggen…wat mijn Ogen zien , kunnen mijn handen maken…..! Ik ben wars van Bourgoisie, verstikkende regeltjes, en heb nix met pessimisten en cynisten en ook niet met hypochonders…. Ik geloof en vertrouw op een Goede Afloop en ene Nieuw Begin van deze nog altijd Prachtige Aarde…..Ik wil alles doen , wat in mijn vermogen ligt, om te helpen deze Nieuwe Aarde te realiseren…en het liefst nu ZO SNEL MOGELIJK…!!!!!! Want ik wil dit nog meemaken …Dat-ie er is!!!! DIE NIEUWE WERELD die NIEUWE AARDE…..!!! YEAHHHHH….! Ik creeer, ik schep en help mee samen met andere gelijkgestemde Optimisten en Creators deze Nieuwe wereld vorm te geven …!! Ik kan niet wachten!! wie doet er mee ??? Roept u maar! 🙂