In 2015 is het ITNJ (International Tribunal for Natural Justice) opgericht. Dit tribunaal is niet geïnteresseerd in het berechten van (elite) criminelen. “We willen niet straffen, maar waarheid en verzoening.” De berechting laten ze over aan dezelfde instituten die de elite al decennialang beschermen.

Het International Tribunal for Natural Justice, deel 1

Op 16-18 april vonden in Londen de eerste hoorzittingen plaats door de onderzoekscommissie inzake mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen. Een groot deel van de getuigenverklaringen is inmiddels online gezet en zeer de moeite waard om te beluisteren. Met name de getuigenis van de Britse rechercheur John Wedger, die tijdens zijn onderzoek naar pedonetwerken en kinderprostitutie voortdurend is gedwarsboomd en de getuigenis van Carina Hutsebaut, die al jaren onvermoeibaar onderzoek doet naar elite pedonetwerken en satanisch ritueel misbruik.

Wat dat betreft wordt er geen enkel onderwerp vermeden. Wel blijft de rol van de koningshuizen en kerken onderbelicht. Helaas worden er weinig namen van daders genoemd of ronduit vermeden, zoals in de getuigenis van Ronald Bernhard. De openheid over het onderwerp, zoals details over misdrijven, de medeplichtige rol van overheden, politie en justitie, maar ook het benoemen van dieperliggende beweegredenen van pedocriminelen, kan ik alleen maar toejuichen. De onderzoekscommissie is in het leven geroepen om het onderwerp pedocriminaliteit bespreekbaar te maken en daarmee druk uit te oefenen op de samenleving om deze misdaden aan te pakken.

Het tribunaal is geen rechtbank

De onderzoekscommissie is onderdeel van het ITNJ en de naam Internationale Tribunaal voor Natuurrecht doet vermoeden dat het om een internationaal strafhof gaat, maar dat is niet het geval, zegt voormalig CIA-agent Robert David Steele. Hij is de Chief Council van de onderzoekscommissie binnen het ITNJ en legt uit dat dit geen wetshandhavingsinstantie is en als zodanig geen juridische status heeft binnen het huidige rechtssysteem. Deze positie is opmerkelijk, zeker in vergelijking met het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State), dat zich ook beroept op Natuurrecht en ‘Common Law‘, maar dat wél als onafhankelijke rechtbank buiten het statutaire rechtssysteem fungeert (zie kadertekst onderin).

De onderzoekscommissie van de ITNJ trekt een jaar uit om onderzoek te doen naar pedonetwerken, mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen. Het doel is om de omvang van de misdaden in kaart te brengen. Na afronding van het onderzoek willen ze het onderzoeksrapport overdragen aan de huidige wetshandhavingsinstanties zoals Interpol, het Internationaal Strafhof, Scotland Yard, Europol, FBI, et cetera. Ze kunnen vervolgens aanbevelingen doen aanvullend onderzoek te verrichten, of bepaalde organisaties of personen te vervolgen.

Politie en justitie hebben mandaat, maar deden decennialang niets

Dit roept grote vraagtekens op, want over de rol van deze instanties inzake satanisch ritueel misbruik zegt Robert David Steele: “Dat is het ultieme kwaad. En het is met name kwaadaardig omdat Scotland Yard, Interpol, de FBI en de 18.000 politiedistricten door heel Amerika, hier hun ogen voor sluiten.” (…) “Een van de oorzaken is, dat men hieraan medeplichtig is.” Deze medeplichtigheid en corruptie wordt voortdurend bevestigd in de getuigenverklaringen die bij de onderzoekscommissie worden afgelegd. Met name de getuigenis van John Wedger, een klokkenluider die voor de Britse Metropolitan Police heeft gewerkt, spreekt boekdelen.

Sacha Stone is de grondlegger en woordvoerder van het ITNJ. In een interview stelt Irma Schiffers hem de vraag: “Denk je dat men uiteindelijk wordt berecht met een vonnis dat ook kan worden uitgevoerd?” Sacha Stone antwoordt: “Kijk zo werkt het niet. De onderzoekscommissie is belast met het onthullen van de waarheid en het blootleggen van de feiten. Dat is wat een onderzoekscommissie doet. We zijn niet geïnteresseerd in vervolging. Dat is het mandaat van Interpol. Dat is het mandaat van de Nederlandse politie.”

Maar dezelfde politie-eenheden hebben de elite pedonetwerken tot nu toe altijd  beschermd. Het huidige justitiesysteem zal bepaalde pedocriminelen nooit berechten. Niet zolang er corrupte rechters zijn, die door dezelfde pedonetwerken medeplichtig en chantabel zijn gemaakt, . Denk maar aan de Demminkzaak en de zaak Baybasin, die niets met rechtspraak hebben te maken. Op wat voor manier breekt een aanbeveling van het ITNJ dit systeem dan open? Is dit niet het voorbeeld van de slager die zijn eigen vlees keurt?

Waarheids- en verzoeningscommissie om de druk van de ketel te halen?

Geloof me, ik zou niets liever willen dan dat het ITNJ een instantie is die voor eens en altijd het misbruik van kinderen aan pakt. Maar hoewel de openhartige onthullingen zijn toe te juichen, zijn er ook redenen om te twijfelen aan de achterliggende agenda van deze commissie. Een ‘Waarheids- en verzoeningscommissie’ is immers een beproefd instrument om slachtoffers en klokkenluiders weliswaar te horen, maar de daders aan de top ongemoeid te laten.

Ook in Nederland hebben we inmiddels al vier commissies versleten, die verschillende vormen van misbruik hebben onderzocht:

 • Commissie Deetman: onderzoek naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk;
 • Commissie Samson: onderzoek naar seksueel misbruik binnen pleeggezinnen;
 • Commissie De Winter: onderzoek naar geweld in jeugdzorg en pleeggezinnen (sluit begin 2019);
 • Commissie De Vries: onderzoek naar misbruik binnen de sport.

Geen van deze onderzoeken heeft geleid tot het oprollen van grootschalige netwerken waarbij de overheid en elite zijn betrokken. Er zijn hier en daar wat schadevergoedingen uitgekeerd, maar voor zover ik weet is er niemand berecht. En daar is toch wel alle reden voor, omdat het steeds gaat om systematisch misbruik. Het lijkt erop dat een onderzoekscommissie in het leven wordt geroepen om de druk  af te halen van een onderwerp, dat op het punt staat open te breken en daarmee een bedreiging vormt voor het establishment.

Elite vreest onthullingen rond Pedogate

Eén van de onderwerpen die al een tijd op punt staat om open te barsten, is PedoGate; het grootschalige en systematische misbruik van kinderen, waarbij rijke en invloedrijke personen zijn betrokken. Ze worden beschermd door politie en justitie. Als deze beerput open gaat, hebben bepaalde groeperingen er belang bij de onthullingen en met name de mogelijke consequenties te controleren.

Het zou me niet verbazen als er vanuit deze belangengroepen invloed is uitgeoefend om met de oprichting van het ITNJ, de te verwachten volkswoede te kanaliseren en de personen aan de top veilig te stellen. Dat zegt overigens niets over de intentie van bepaalde medewerkers van het ITNJ en de getuigen, die zich waarschijnlijk met zuivere intenties inzetten om een einde te maken aan deze misdaden. Maar de mogelijkheid van een verborgen agenda moet wel worden belicht, zodat we er deze keer voor kunnen zorgen dat de elite criminelen er niet weer mee wegkomen.

Waarom een tweede internationaal tribunaal?

Interpol heeft jarenlang niets ondernomen, ondanks arrestatiebevelen en het verzoek om ondersteuning vanuit het ITCCS. Hierboven het arrestatiebevel tegen paus Francis, aka Jorge Bergoglio, wegens zijn betrokkenheid bij een criminele samenzwering, mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen.

Het ITNJ is opgericht in 2015, twee jaar nadat de ITCCS in 2013 de Britse koningin, paus Benedict en andere hoogwaardigheidsbekleders bij verstek heeft veroordeeld voor allerlei mensenrechtenschendingen. Het ITNJ is daarbij het tweede internationale tribunaal op basis van Natuurrecht. Net zoals het ITCCS, het eerste internationale tribunaal, opgericht door onder andere Kevin Annett. Waarom moest er een tweede tribunaal worden opgericht? Waarom kon men niet de krachten bundelen met het ITCCS?

Kevin Annett zegt dat men nooit op zijn mails met vragen en het verzoek tot samenwerking heeft gereageerd. Ik vind dat opmerkelijk, omdat de ITCCS al jaren onderzoek doet naar dezelfde misdrijven en inmiddels een behoorlijk archief heeft opgebouwd. Daarnaast zijn er veel contacten met klokkenluiders, slachtoffers en getuigen.

Is de oprichting van het ITNJ, het tweede tribunaal, een antwoord op veroordelingen van het Vaticaan en Britse Kroon door het ITCCS? Is dat de reden waarom men prominente figuren, die zijn gelieerd aan de Britse Kroon en de kerken, naar voren heeft geschoven? Is dat waarom men oproept tot verzoening en de juridische verantwoordelijkheid neerlegt bij instituten, die medeplichtig zijn en decennialang stilzwijgend hebben toegekeken?

ITCCS: International Tribunal into Crimes of Church and State

Opgericht in 2010

 • Eerste internationale tribunaal dat zich beroept op Common Law en Natuurrecht.
 • Houdt zich wél bezig met rechtspraak en claimt juridische status buiten het statutaire rechtssysteem.
 • Standpunt: het volkstribunaal is opgericht omdat het huidige rechtssysteem corrupt en onbetrouwbaar is, elite daders worden beschermd of zijn onschendbaar.
 • Binnen het Natuurrecht kan niemand zich beroepen op immuniteit, waardoor ook staatshoofden kunnen worden veroordeeld.
 • Doet in 2013 spraakmakende uitspraak tegen paus Benedict (Joseph Ratzinger) en koningin Elizabeth die bij verstek worden veroordeeld. Paus Benedict treedt een maand later af. Hij wordt opgevolgd door Paus Francis, maar ook die wordt in juli 2014 door het ITCCS veroordeeld voor mensenhandel, rituele verkrachting, marteling van en moord op kinderen.
 • Streeft ernaar een einde te maken aan mensenrechtenschendingen, zoals genocide en misdaden gepleegd door religieuze instituten, overheden, koningshuizen en grote corporaties.
 • Is een grass-roots-organisatie, opgericht vanuit slachtoffers en belangengroepen.
 • Heeft weinig budget en moet met weinig middelen en mankracht opereren.
 • Medewerkers en getuigen worden bedreigd of zijn vermoord, waardoor de organisatie in het geheim moet opereren.
 • Is onderhevig aan hevige smaad- en lastercampagnes, met name tegen de woordvoerder Kevin Annett.
 • Door hun amateuristische presentatie krijgen ze nauwelijks publieke erkenning.

 

Mensen zijn erg gevoelig voor de presentatie. De ceremonies van het ITNJ hebben een officieel karakter. Tijdens de ‘Inauguratie en ceremoniële zitting’ draagt de rechter Sir John Walsh of Brannagh een toga en witte pruik. In de hoorzitting draagt hij samen met de Chief Council alleen een toga, maar zit hij wel op een gouden troon. Dit alles draagt bij aan de geloofwaardigheid, maar het laat daarmee ook zien dat het nog is verweven met de oude hiërarchische structuren en symbolieken.

ITNJ: International Tribunal of Natural Justice

Opgericht in 2015

 • Tweede internationale tribunaal dat zich zegt te beroepen op Natuurrecht.
 • Houdt zich niet bezig met rechtspraak en verwijst naar de rechtelijke instituten op basis van statutair recht.
 • Binnen statutair recht genieten staatshoofden onschendbaarheid en kunnen niet worden berecht.
 • Onderzoekscommissie zet zich in om mensenrechtenschendingen zoals mensenhandel, kindermisbruik, seksslavernij, georganiseerde pedonetwerken en satanisch ritueel misbruik aan te kaarten, maar roept op tot verzoening.
 • Wordt geleid door prominente figuren zoals: Sir John Walsh of Brannagh (een Hertog en gelieerd aan de Britse Kroon en Bar Association), Robert David Steele (voormalig topambtenaar bij CIA), William Binney (voormalige topambtenaar bij de NSA), His Grace Bishop Riah Abu El-Assal (een Israelisch-Palestijnse Anglicaanse bisschop, subsidiair van het Vaticaan), Sacha Stone (oprichter van Humanitad Foundation en grondlegger van het ITNJ).
 • Beschikken over groot netwerk van invloedrijke personen en worden erkend door allerlei bekende personen uit de waarheidsbeweging. De naam Kevin Annett wordt nergens genoemd, ook al vecht hij al 25 jaar tegen dezelfde misdaden.
 • Hebben behoorlijke budgetten te besteden en presenteren zich met een gelikte website, professionele video’s, banners, badges, chique locaties, etc.
 • Door hun officiële en professionele presentatie krijgen ze publieke erkenning.

“De commissie is niet uit op een heksenjacht op specifieke personen, maar wil eerder een cultuur in beweging zetten die het herstel van de waarheid verzekert, als ook openbaarmaking, verzoening en de verlossing omtrent mensenhandel en het seksueel misbruik van kinderen.”

Quote uit voorlichtingsfilm van de ITNJ, International Tribunal of Natural Justice

Disclosure moet ook leiden tot gerechtigheid

Belangrijke rechtszaken van de ITCCS, het eerste tribunaal, hebben achter de schermen plaatsgevonden en zijn door het grote publiek nauwelijks serieus genomen. Naast het ontbreken van handhavingsmiddelen is dit een van de manco’s van dit volkstribunaal. De wens om openbare zittingen te houden en de onthullingen door getuigen meer draagkracht te geven, kan een aanleiding zijn geweest om het tweede tribunaal ITNJ op te richten. De naam tribunaal* is echter misleidend en men had het beter de disclosure hearings kunnen noemen.

*) Tribunaal: rechtbank voor bijzondere rechtszaken. Binnen het internationaal recht een vaak tijdelijk ingesteld rechtelijk orgaan dat ziet op de beslechting  van een bepaald ( vaak grootschalig) geschil.

Disclosure (openbaarmaking) omtrent de mensenrechtenschendingen, gepleegd door de elite en overheden, kan ik alleen maar toejuichen. Desondanks heb ik mijn bedenkingen bij de achterliggende agenda van de ITNJ en z’n onderzoekscommissie. Het is niet ondenkbaar dat lager geplaatste figuren worden vervolgd, maar het is twijfelachtig dat de onthullingen een directe bedreiging vormen voor de mensen aan de top, zoals de koningshuizen en religieuze leiders.

Ik vermoed dat de ITNJ in het leven is geroepen om de verhaallijn omtrent misbruik én met name de consequenties van de onthullingen te controleren. Daarom roepen ze ook voortdurend op tot verzoening. Het is nu aan ons om te voorkomen dat de daders vrijuit gaan.

> Lees ook deel 2: Willen we ons verzoenen met pedocriminelen? 

Steun Ella Ster op Patreon

Op mijn Patreon-pagina verschenen al eerder artikelen over het ITNJ, met de volgende onderwerpen:

 

Wil je ook weten wat me bezighoudt, of eerder op de hoogte zijn van mijn bevindingen voordat er artikelen op deze blog verschijnen? Wordt dan lid van de Ella Ster-community op Patreon en krijg toegang tot exclusieve berichten. Dat kan al voor €1,70 per maand. Wanneer je €5 per maand doneert ontvang je zelfs een exclusief Ella Ster T-shirt naar keuze. Jouw steun is een aanmoediging om door te gaan met de blog.

Meer informatie:
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

15 reacties

 1. Tenenkrommende situatie, zeker als je een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebt. De enige manier zou zijn om alle elementen van hoog tot laag te elimineren. Dat levert een gezondere samenleving op, maar daar ziet het er voorlopig niet baar uit.

 2. Het komt tenminste wel iets meer onder de aandacht, maar verzoening met deze “pedo gasten”op zo een bewust niveau waaruit zij handelen? Dacht het niet, uitzonderingen daar gelaten en daar bedoel ik de personen mee die zelf wel hulp willen en eigen verantwoordelijkheid nemen!!!

  • Helemaal mee eens. De misdaden en misdadigers kunnen ook niet over één kam geschoren worden. Ook hierbij is er geen one-size-fits-all. Er zullen mensen zijn die er ingeluisd zijn, of nog te repareren en voor het licht willen kiezen, maar er zijn er ook die zo gevaarlijk zijn dat ze voorgoed uit onze samenleving verwijderd moeten worden. Dat kan op verschillende manieren en zelfs op een humane wijze, maar oproepen tot verzoening is onverantwoordelijk.

 3. Goed kritisch stuk! Zelf was ik via een omweg op het onderstaande artikel gekomen waarin ook kritisch naar het ITNJ wordt gekeken (en meer). Misschien helpt het om met een andere blik naar bepaalde ontwikkelingen te kijken:

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/ronald-bernard-acteert-er-gewoon-lustig-verder-op-los-en-de-alternatieve-media-blijft-het-promoten/

  Persoonlijk heb ik sterk het gevoel dat het hele ITNJ één grote poppenkast is. Alles komt op mij onnatuurlijk over.

 4. Pi Brohuis on

  In een rechtsstaat is het toch ondenkbaar dat “mensen” die een “hoge ” functie hebben of van ” koninklijke Bloede ” zijn vrijuit gaat na één van de ergste misdaden te hebben gepleegd die gepleegd kunnen worden. Kinderen, die geen verweer hebben, seksueel misbruiken, martelen, verminken en zelfs op gruwelijke wijzen doden, vrijuit gaan en dat het volk zich daarmee moet verzoenen! Daar moet het volk voor in opstand komen en zorgen dat er recht gesproken wordt! Door dit verrotte systeem hebben al deze figuren dit jarenlang kunnen doen! Het wordt dus de hoogste tijd dat er recht gesproken wordt door de mensen die daarvoor door het volk zijn aangesteld. Doen ze dat niet, dan zal een volkstribunaal recht moeten spreken en al deze misdadigers veroordelen tot een juiste straf!

 5. Quote …

  Everybody Is A Slave Of This Corrupt Evil $$$(666) ”royal” nazi money parasite regime, … except the ”EL ite”

  EL =

  I Am, I Always Was, And Always Will Be Alone, … On My Own 4 Ever (((( omnipresent )))
  Caring About All Children

  There is NO political/juridical solution

  There is NO financial solution

  There is NO religious solution

  There Is Only One Solution This Time …

  LVE = TRUTH & TRUTH = LVE

  Love Will Find A Way https://www.youtube.com/watch?v=jFHw1HZTGzM

  • Ja, las het ook. Het is goed om je te realiseren dat met de verdwijning van de politieke gevangenen in Argentinië (naar mijn mening met medeweten van Maxima’s vader) de kinderen in pedonetwerken en satanische netwerken verdwenen. De vrouwen werden tot prostitutie gedwongen en hun kinderen weer verhandeld, et cetera. De gruwelen die tijdens dat bewind hebben plaatsgevonden zijn met geen pen te beschrijven.

   Het blijft de vraag hoeveel de kinderen van Jorge Zorreguieta zelf wisten, maar er zijn vast veel familiegeheimen die bewaakt moesten worden.

   Luister ook naar de analyse van You Are Free TV m.b.t. de zelfmoord van Inez Zorreguieta:

 6. > “De enige manier waarop we pedofilie en de moord op kinderen kunnen stoppen, is door het publiek te onderwijzen, opdat overheden gedwongen worden hun werk te doen.”<
  Dit vind ik echt behoorlijk naïef, je moet bij het begin beginnen en dat is niet alleen zozeer het volk/publiek onderwijzen . Men zal eerst de overheden en justitie compleet moeten zuiveren , waar ze zowat met zijn allen zitten verscholen in de hoogste posities en via allerlei netwerken. Wat voor zin heeft het overheden te dwingen hun werk te doen als daar het gespuis kan blijven zitten. Dat is echt zo'n typische Gutmensch houding om zogenaamd geen heksenjacht te willen ontketenen, zodat zulke satanische monsters, ja ook die bij de (nep) royalties , lekker anoniem mogen /kunnen blijven en er zo alsnog mee wegkomen ??? Noem je dat openheid/transparantie ? Uhuh… NOT i'm just sayinI!

 7. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Nog even tussendoor ,

  Onafhankelijk van elkaar zijn verschillende Mensen en groeperingen overal op de wereld tot dezelfde conclusies gekomen inzake satanisme en pedofilie.
  Het lijkt tot nog toe soms wel een estafette van personen en groeperingen die los van elkaar tot initiatieven komen .
  Het is daarom wel een goed idee als we met zijn allen een datum afspreken waarop iedereen persoonlijk en alle groeperingen gezamenlijk tegelijktijdig in actie komen .
  Iedereen naar eigen inzichten en goeddunken.
  Ik had persoonlijk zelf eind 2020 in de planning en heb dit ook internationaal verkondigd sinds 1998 !
  Misschien kunnen we eind dit jaar als een soort van generale repetitie hier een begin mee maken .
  Dan kunnen we eind 2020 allemaal gezamenlijk op dezelfde datum nogmaals in actie komen om dit probleem uiteindelijk te beslechten.

  Op de schaal van richter verloopt alles nog steeds volgens verwachting en naar wens.

  Bedankt en de groeten !

  Sri sri Magnitude
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant

 8. Na Dutroux werden er in Belgie een aantal schijnbewegingen doorgevoerd, het volk in vooral Belgie en ook in andere landen moest het idee krijgen dat er iets werd gedaan aan de misstanden. ITNJ IS MEER VAN HETZELFDE. EEN BEPROEFD RECEPT TOT AFLEIDING , EEN PLEISTERTJE, MAAR ER GEBEURT NIETS.
  FOLLOW TBE MONEY EN JE VINDT WIE ER WERKELIJK ACHTER ZITTEN.
  Denk bijv. aan Child Focus die de meute deed geloven dat er wat zou veranderen en in werkelijkheid zorgde voor het doodbloeden van de zaak en ondermeer ouders van vermoorde meisjes slachtofferde, ze aanbiedingen deed, naar binnen zoog en vervolgens weer uitspuugde. Child Focus kwam later ook met http://missingchildereneurope.eu
  Herinneren we ons nog De Witte Mars, wat is het antwoord geweest op de vraag van het volk?
  Opvallend dat u Carine Hutsebaut eer geeft.
  Carine Hutsebaut is ondermeer verantwoordelijk voor twee klachten tegen Marcel Vervloesem.
  Carine Hutsebaut maakte ondermeer een documentaire over de moord op Cecile Bloch zonder te vermelden dat Cecile op foto’s staat van de Zandvoort CD roms en meer.
  Carine was ook betrokken bij de “Swiss Trap”. Bij Carine zet ik hele grote vraagtekens.
  Orgs als ITNJ en missingchildreneurope.eu , ChildFocus en meer zijn “windowdressing”. Waarom horen orgs zoals ChildrenOnTour.org niets, terwijl duidelijk is dat kinderhandel en airlines een geweldige match is.

  • Er zijn een heleboel organisaties en waarheidscommissies opgericht omwille van de schone schijn. Eerlijk gezegd ken ik ze niet eens allemaal en ben daarom niet op de hoogte van de verwijzingen die je hierboven maakt.

   Misschien wil je me meer informatie sturen over de Swiss Trap?

   Ik heb iemand gesproken die destijds betrokken was bij de aanklacht tegen Vervloesem. Ik heb kopieën van de gerechtelijke stukken gevraagd, maar nooit ontvangen. Daar kunnen ander redenen aan te grondslag liggen, dus vindt het beter om daar geen standpunt over in te nemen totdat ik meer weet van die zaak.