Wanneer burgers ontevreden zijn over de regering gaan ze demonstreren. Maar de demonstraties in Frankrijk, Barcelona en Hong Kong worden hard neergeslagen. Dat vergroot alleen de volkswoede, zodat men als gevolg nu het aftreden van regeringsleiders eist. Moeten we niet slimmer zijn en de regering op een andere manier ten val brengen?

De wereld staat in brand, zo lijkt het. Er zijn op talloze plaatsen enorme volksopstanden losgebarsten: Barcelona, Griekenland, Libanon, Chili, Hong Kong, Egypte, Algerije, Irak, Bolivia, Ecuador, maar ook in Argentinië is het al lange tijd onrustig. In Frankrijk zijn er de Gele Hesjes-demonstranten en in Nederland hebben we de boze boeren die hun onvrede kenbaar maken. Niet alleen de hoeveelheid demonstraties die gelijktijdig plaatsvinden zijn opvallend, ook de hoeveelheid mensen die de straat op gaan is uniek.

https://twitter.com/amnesty/status/1187687335892271105

Vorig weekend was het de vijftigste week van de Gele Hesjes-demonstraties in Frankrijk. Het politiegeweld waarmee de overwegend vreedzame demonstranten geconfronteerd worden, is al die tijd onverminderd gebleven. Inmiddels verloren rond de 25 mensen een oog, vijf mensen verloren een hand, anderen hadden zwaar hersenletsel of andere ernstige verwondingen. Zelfs Amnesty International veroordeelde het politie-optreden en spreekt van mensenrechtenschendingen door de Franse staat.

Grove mensenrechtenschendingen tegen vreedzame demonstranten

Tijdens de demonstraties in Barcelona — als gevolg van het opsluiten van politieke gevangenen die de afscheiding van Catalonië nastreven — zien we dezelfde taferelen. Een zeer gewelddadige politie die letterlijk geen enkel middel schuwt om de menigte neer te slaan. Er zijn zelfs situaties dat politiebusjes op de menigte inreden en opzettelijk voetgangers omver reden. Het wereldwijde politiegeweld is een patroon dat Amnesty International eveneens waarneemt. Zij vinden het recht om te demonstreren simpelweg een mensenrecht, maar zien overal dat de politie vreedzame demonstranten als criminelen behandelt en met veel geweld bestrijdt.

In Frankrijk zijn inmiddels de meeste juridische en politieke middelen om het beleid van Emmanuel  Macron en Christophe Castaner (minister van Binnenlandse Zaken) een halt toe te roepen zo’n beetje wel benut. Men kan de politie op geen enkele manier terugfluiten. Er blijkt geen enkele sanctie te staan op het buitensporige politiegeweld. Daardoor zijn de ongewapende demonstranten aan de ‘goden’ overgeleverd. Ondertussen is de onrust bij de politie groot en zijn er al meer dan 50 zelfdodingen geweest.

De staat toont nu zijn ware gezicht

Beelden van de confrontaties van demonstranten met de politie lijken wel taferelen uit de film de Hunger Games. Het lijkt erop dat het establishment deze verdeeldheid opzettelijk creëert en er op aanstuurt dat de bevolkingsgroepen elkaar op deze manier afmaken. Zelf lijken zij onaantastbaar en beschermd door de ordetroepen, zolang ze hun bevelen opvolgen en er geen enkel rechtsorgaan is die de hoofdverantwoordelijke berecht. De ingediende aanklachten en strafzaak tegen Macron en Castaner bij het Internationaal Strafhof in Den Haag wordt vooral stilgezwegen. Het is maar zeer de vraag of daar iets uit gaat komen.

Steeds meer mensen raken ervan doordrongen dat de politiek en juridische rechtsorganen er niet zijn om de bevolking te beschermen of de elite te controleren. Deze organen zijn er om het beleid van de globalistische elite te beschermen. Nu de maat voor veel mensen vol is en ze tegen dit beleid in opstand komen, toont het systeem zijn ware gezicht: een politiestaat die het niet schuwt om mensenrechten te schenden, om deze opstand hardvochtig neer te slaan.

De tirannie wakkert de volkswoede aan

Over een week zijn de Fransen inmiddels een jaar aan het demonstreren. Naast demonstraties blokkeerden de Gele Hesjes-demonstranten ook pleinen, snelwegen, tolpoorten, stations en organiseerden een bankrun. Aan creativiteit is er zeker geen gebrek. Toch lijken de acties nog tot weinig resultaat te leiden. Gingen de eerste demonstraties vooral over het afschaffen van de ecobelasting, op dit moment eisen de Fransen het aftreden van de dictatoriale regering Macron.

Het gewelddadige politieoptreden, de verdraaide berichten door de mainstream media, of erger, het volledig negeren van nieuwswaardige gebeurtenissen, de partijdigheid van de Franse Hoge Raad, de partijdigheid en onverschilligheid van het Europese parlement en Europese lidstaten, hebben de Fransen in ieder geval wakker geschud. Hetzelfde gebeurt in Noord-Spanje. Zij ervaren nu zelf wat het systeem voor gewone burgers betekent en hoe ver men desnoods bereid is te gaan om de macht te handhaven.

De vragen die naar aanleiding van de demonstraties in Frankrijk en Barcelona dan ook opborrelen zijn: Wat moeten we anders doen? Heeft het wel zin om te demonstreren? Laten we onszelf niet uitspelen in Hunger Games-achtige taferelen? Wat als het juist de bedoeling is om mensen tegen elkaar op te zetten en zoveel mogelijk chaos te creëren? Moeten we niet het verband zien tussen het politiegeweld, de toenemende volkswoede, het toenemende geweld in de samenleving en de absurde vluchtelingenstroom die Europa op dit moment overspoelt? Een vluchtelingenstroom die vooral chaos en volkswoede moet creëren? Bevolkingsgroepen tegen elkaar op moet zetten? Al deze vragen leiden tot de hamvraag:

“Moeten we niet slimmer zijn?”

Mensen zijn het zat om gemanipuleerd, gecontroleerd en uitgebuit te worden. Maar tegelijkertijd laten we ons nog steeds manipuleren, controleren en uitbuiten, door op hun ‘schaakbord’ te spelen, volgens hun spelregels. Wat als we simpelweg geen toestemming meer geven om bespeeld te worden, doordat we hun spel niet meer meespelen? Wat als we niet langer meewerken aan hun beleid? Als niemand gehoorzaamt, regeert er niemand!

De macht van het niet meer meewerken

Op 1 december 1955 kwam Rosa Parks terug van haar werk en ging met de bus terug naar huis. Ze had gelukkig een zitplaats, maar omdat het steeds drukker werd moesten meerdere mensen staan, ook een aantal witte mensen. De buschauffeur eiste dat Rosa Parks en drie andere zwarte mensen zouden opstaan, om de witte passagiers te laten zitten. Ze weigerde. Dit was de vonk die de vlam in de pan deed slaan en het begin van hevige rassenrellen. Na een turbulente periode kwamen er uiteindelijk meer rechten voor zwarte Amerikanen en is de apartheid (segregatie) in Amerika opgeheven.

Uiteindelijk is de strijd tegen de machthebbers vooral een psychologische strijd. Het lijkt erop dat het machtssysteem op dit moment de grenzen van hun macht steeds verder oprekken om te zien hoe ver men kan gaan. De vraag is: “Hoe ver laten wij ze gaan, totdat het spreekwoordelijke elastiekje knapt?” Dat knappen van het elastiekje associeert men in de regel met een gewelddadig verzet, maar er is ook een tegenovergestelde reactie denkbaar. De reactie van het volledig terugtrekken, het systeem en de macht niet langer meer erkennen en weigeren het systeem nog te ondersteunen. Om tot die stap te komen moet de bevolking echter enorme psychologische barrières overwinnen. Het vraagt een bepaalde ontwikkeling in bewustzijn om tot dat punt te komen.

“De massa is van mening dat we er toch niets aan kunnen doen. «Het is toch zo.» Daarmee accepteren zij, of ze het er nu mee eens zijn of niet, ‘het probleem’. Zodra dit door de ruling elite vernomen wordt gaan zij weer een stapje verder. Daarom is het zo belangrijk om — ondanks het gevoel er niets aan te kunnen veranderen — zich er toch niet bij neer te leggen.

Dit is de eerste stap naar de overwinning van het volk.”

uit de Jensen Show

Burgerlijke ongehoorzaamheid en ongeldigverklaring

Een praktisch voorbeeld van het systeem niet langer ondersteunen is de weigering om belasting te betalen. Op legitieme gronden. Wanneer de overheid zich schuldig maakt aan staatsterrorisme — zoals in Frankrijk en Spanje momenteel het geval is — en er geen organen meer zijn waarmee de burgers hun recht kunnen halen, hoeven we dit systeem niet meer te aanvaarden als een rechtmatig bestuursorgaan. We kunnen dan collectief besluiten dit systeem niet meer te steunen. Als we de overheid identificeren als een terroristische en criminele organisatie, zijn we niet alleen gevrijwaard om belasting te betalen, we zijn het zelfs moreel verplicht om ons te onthouden van elke vorm van financiële steun aan een terroristische organisatie.

Geregeerd door een corrupt machtssysteem

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat delen van de overheid ronduit crimineel zijn. Zo zijn er talloze voorbeelden te geven, waaruit blijkt dat de zogenaamde scheiding der machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht, rechterlijke macht, helemaal niet gescheiden zijn en al lang niet meer functioneren zoals ze ooit in het leven geroepen zijn. Alle drie zijn gecorrumpeerd en op topniveau is men lid van dezelfde geheime genootschappen.

Politici, topambtenaren en sleutelfiguren binnen politie en justitie zijn onderdeel van een crimineel pedonetwerk, die iedereen binnen hun organisaties in de tang neemt, ongeacht of men daar zich wel of niet van bewust is. Het hele systeem hangt aan elkaar van chantage, manipulatie en omkoping. De media die de taak heeft de trias politica te controleren, kent geen echte persvrijheid en is verworden tot een propagandamachine van het establishment. Doordat de medeplichtige sleutelfiguren de lagen eronder controleren kun je rustig stellen dat het hele machtssysteem corrupt is.

Statutair recht versus Natuurlijk Recht

Daarnaast hebben we feitelijk veel te lang een macht erkend, die in werkelijkheid geen enkele autoriteit kan claimen. Neem bijvoorbeeld de wetgeving die inmiddels grotendeels door de Europese Commissie wordt bepaald. We volgen deze regelgeving braaf op, maar vergeten dat we nooit ingestemd hebben met een Europees parlement en Europese grondwet, laat staan met de ondemocratische Europese Commissie. Het Europese bestuur is in die zin niets meer dan een listige staatsgreep en heeft niets meer met democratie te maken. Ze hebben geen enkele mandaat, maar we accepteren wél hun macht en wetgeving.

Deze wetgeving is gebaseerd op statuten. De meeste statutaire wetten zijn onrechtvaardig of behoorlijk irrelevant voor ons leven. We zijn gehersenspoeld dat we deze wetten moeten gehoorzamen. Wanneer we ons beroepen op Natuurlijk Recht, hebben we als vrije mensen het recht om onszelf te besturen en wetten te vormen die onze gemeenschap beschermen. Deze ongeschreven rechtsvorm prevaleert boven het statutair recht. Het is gebaseerd op het fundament dat we van nature weten wat goed en rechtvaardig is.

Bovendien zijn de statutaire wetten gemaakt door een corrupte elitaire club. We hebben daarmee alle recht om de onrechtvaardige statutaire wetten ongeldig te verklaren. In ons huidige systeem roept een dergelijke ongehoorzaamheid vaak allerlei vormen van repressie op. Dan krijgt men deurwaarders aan de deur, politie op z’n dak en gaat in het ergste geval de gevangenis in. In feite zijn dit allemaal uitingen van een tiranniek systeem. We zijn echter al zo gewend geraakt aan allerlei ‘subtiele’ vormen van oppressie dat we het onderhand gewoon zijn gaan vinden. We zijn simpelweg gehersenspoeld.

Common Law en Natuurlijk Recht

In Amerika vormt het Natuurlijk Recht de basis van Common Law, hetgeen verankerd is in hun Grondwet. De Amerikaanse grondwet stelt dat het Congres nooit een wet mag invoeren die bepaalde basisbeginselen overtreedt. Bijvoorbeeld de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om een vergadering te beleggen, of jezelf met wapens te beschermen tegen een tirannieke overheid.

Het Amerikaanse Hoge Gerechtshof heeft zelfs verschillende uitspraken gedaan dat een statuut geen bindende wet is zonder de instemming van de mensen. Als mensen dus niet instemmen met statuten, heeft het geen macht meer over hen. Het Natuurlijk Recht stelt als enige voorwaarde dat je een ander geen schade (letsel) mag toebrengen. Als dit niet het geval is kan men ervoor kiezen om niet mee te werken aan een regelgeving.

Met Common Law beslist het volk over hoe het recht wel of niet toegepast mag worden, niet een elitaire rechter. Het volk kan een Grand Jury bijeen roepen om zich over een rechtspraak te buigen en die uitspraak is bindend. Juist omdat deze rechtsvorm in Amerika ook in de geschreven wet verankerd is, hebben Amerikanen een andere mindset en beseffen dat ze zelfbeschikkingsrecht hebben.

Ons statutaire rechtssysteem komt voort uit de overheersing vanuit Rome

Gewoonterecht (Common Law) beperkt zich echter niet tot de Angelsaksische landen. Natuurlijk Recht en Gewoonterecht is in Europa historisch gezien de oorspronkelijke rechtsvorm, voordat het civiel of Romeins recht werd geïntroduceerd door de pauselijke en koninklijke elites. Bij deze rechtsvorm is er de overtuiging dat de mens niet is begiftigd met autonomie en wijsheid. Alle wetgeving en gezag wordt van buitenaf verkregen, door statuten ontworpen en opgelegd door een heerser. Als gevolg werken regeringen nu volgens het civiele (statutaire) recht en kleineren of negeren het Gewoonterecht totaal, door een systeem van arbitraire rechtszittingen dat door (partijdige) rechters wordt gedomineerd. [1]

Het ontbreken van het gelijkheidsbeginsel in ons statutaire rechtssysteem en het feit dat het voortkomt uit de uiterst criminele kerk van Rome, is reden genoeg om het te verwerpen en ontmantelen en deze te vervangen door het Gewoonterecht of Natuurlijk Recht. Alleen middels het Gewoonterecht kunnen we optreden tegen absolutisme en tirannie van de Staat en de kerk — die ironisch, maar niet toevallig — binnen ons huidige rechtssysteem onschendbaar lijken te zijn.

Een noodzakelijk eerherstel van Natuurlijk Recht

Het eerherstel van Gewoonterecht (Natuurlijk Recht) vraagt vooral een bepaald bewustzijn, dat we vanuit vrijheid en integriteit kunnen handelen en geen macht van anderen hoeven te accepteren. Ooit is er iemand geweest die zichzelf tot koning heeft verklaard. Onze koning stamt (officieel) af van iemand die ‘slechts’ stadhouder was. Hoe kan het nageslacht dan plotseling koning of koningin worden? Het zijn allemaal titels die ooit bedacht zijn en claims die wel of niet erkend worden door het volk.

In feite beroept men zich daarbij nog steeds op gewelddadige veroveringen in het verleden, toen een elite groep met een leger land inpikte en besloot dat dit land tot zijn familie behoorde. Landsgrenzen zijn slechts lijnen op een geografische kaart en komen voort uit gewelddadige veldslagen en verdragen tussen elite clans. Hebben ze wel het recht om dit soort claims te maken, of zich te beroepen op onrechtmatige daden en gewelddadige overnames uit het verleden? Volgens het Natuurlijk Recht kan niemand méér aanspraak maken op de aarde dan een ander en zijn alle dingen die voortkomen uit de natuur gemeenschappelijk bezit.

Het verwerpen van een slavensysteem gebaseerd op ongelijkwaardigheid

We hebben alle recht om hun systeem te verwerpen, zodra we de absurditeit van hun systeem doorzien. We worden in feite bestuurd door een stel psychopaten die zichzelf macht en bezit toe-eigenen, waar ze van nature helemaal geen recht op hebben. De psychopaat verliest zijn macht als deze niet langer erkend wordt door zijn onderdanen. Als we de hele staat zien als een psychopathisch orgaan, kunnen we er ook voor kiezen om ons niet langer te laten onderwerpen.

Dat kan stapje voor stapje. Neem het voorbeeld van de boeren. Zij onderwierpen zich tot nu toe aan onrechtmatige Europese besluiten. Als zij collectief besluiten om de milieuregelgeving ongeldig te verklaren en naast zich neer te leggen, kan de overheid alleen nog met geweld reageren. Door politie en het leger in te zetten. Maar wat als de boeren één front blijven vormen?

Politiek Den Haag was geschokt door de enorme hoeveelheid boeren en ook niet voorbereid op de manifestaties met zwaar materieel. Het is niet voor niets dat men al bij de eerste demonstratie in paniek raakte en het leger mobiliseerde. Het systeem is niet voorbereid op collectieve ongehoorzaamheid en we hebben daar bij het boerenprotest al een glimp van kunnen waarnemen.

Het allerbelangrijkste is dat we een andere manier van denken krijgen en het zelfbeschikkingsrecht terugeisen dat we in het verleden zijn kwijtgeraakt. Niet alleen moeten we grenzen stellen waar de overheid niet overheen mag walsen, we moeten ook verloren vrijheden gaan herwinnen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

[1] Vereniging Vrije Mens: “Handleiding voor een volkstribunaal”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

27 reacties

 1. Videoregistratie van demonstratie Grondverzet in Den Haag:
  “Aan het einde van de demonstratie Grondverzet en bouw wordt een steen gegooid en een sticker geplakt. Politie begint iedereen op te drijven. Door extreme reactie laait de verontwaardiging op en escaleert het. De Ommekeer loopt temidden van de betogers en filmt hoe de politie betogers aanpakt.”

 2. Simpel,…kinderen van begin af aan het natuurrecht laten leven en dit kan, Kijk maar eens naar de democratische scholen (oa Iederwijs). Waarom denken jullie dat Iederwijs jaren geleden is afgebrand door de MsM zowel links als rechts. Een wezenlijk vrij en ontwaakt mens is de grootste nachtmerrie voor de zogenaamde elite en hun uitvoeders (politiek). Als je het kind in zijn eigen waarde authentiek vrij laat dan pas zal er verandering plaatsvinden. Wij (de ouderen) moeten ervoor zorgen als een soort tuinier dat er een voedingsbodem ontstaat voor het ware individu en dit heeft nog nooit op grote schaal kans gehad te ontstaan.

 3. Pingback: Mensen komen in opstand, maar moeten we niet slimmer zijn? | JDreport.com

 4. Jan Malenstein on

  Tja, er is een nieuwe religie en een nieuwe “adelstand” ontstaan, het links marxistisch en Leninistisch establishment met haar eigen, starre dogma’s die net als in de katholieke kerk niet openstaat noch gelegenheid geeft tot discussie. In die zin herhaalt de geschiedenis zich en wordt de uitspraak “De democratie vernietigt zichzelf” waarheid. We zien nu feitelijk de opmaat tot wederom een omwenteling en revolutie. De geschiedenis leert ook dat de “adelstand” toch uiteindelijk het onderspit delft. Het is alleen maar te hopen dat dit zo geweldloos mogelijk verloopt. Dat kan als de bevolking nu eindelijk eens beseft dat zij nog één machtig wapen over heeft: stemrecht. Door consequent een proteststem op een tegenpartij uit te brengen kan men bereiken dat regeringen omvallen. Men ziet duidelijk dat men krampachtig door cordons sanitaires probeert dit tegen te gaan door volstrekt onnatuurlijke coalities te vormen die gelukkig als boemerang effect hebben dat men de zaken alleen maar erger en in toenemende mate onbestuurbaar maakt.

 5. We are in the midst of a “trust apocalypse”: those who you were taught were most worthy of trust will repeatedly be proven to have betrayed it. Conversely, you will discover who the truly trustworthy are, as the lies and scams are exposed.

  These events are going to be a shock to most of the public, who have been lulled into complacency by a media conspiracy of silence. They will be scared and confused, since they will not know whom to trust, how bad the situation has been, or whether it is sufficiently contained.

 6. Heel goed omschreven en geschreven, pracht artikel.
  Helaas staan we meestal overal alleen voor als we iets aan willen kaarten, een kennis die het met het systeem niet eens was (wij allen niet) en er tegenin ging raakte (ondanks dat we er allemaal achter stonden en er ook aan meewerkten) alles kwijt, zijn huis, zijn inkomen, werd opgesloten in een psychiatrische instelling, werd na 5 weken berooid los gelaten en leefde vervolgens ruim een jaar op een klein plezierbootje met helemaal niks. Dat brak hem op den duur (was ook al op leeftijd) en leeft nu verplicht van een uitkering in een klein rottig huurhuisje. Maar is blij dat hij weer een kachel heeft en wat eten kan kopen. Zo gaat dat namelijk, je ontkomt er niet aan helaas. Pas als het iedereen heel slecht gaat en niemand meer iets te verliezen heeft zal er verandering komen. Het is ook niet niks om iets te doen wanneer je kinderen hebt enz.

 7. Reinhilde Raspoet on

  eerst en vooral proficiat voor dit item aan Ella
  Zolang de bevolking in opstand komt zonder de grond van de zaak te begrijpen, te kennen of te willen begrijpen( zie ER) zullen het hier en daar enkelingen zijn die opstaan met alle gevolgen voor die enkelingen Het voorbeeld van Belgie is hier feitelijk rampzalig Ik noem het een sublieme dictatuur of tirannie Maar deze bevolking zegt op bijna alle reglementen wetten boetes allerhande en sancties ” JA” alleen de zogezegde veiligheid telt hier juist de vakbonden laten even van zich horen
  Brussel is de meest donkere okkulte negatieve stad in deze contreien Hier kan alles: laatste vb is: ze willen Dutroux proberen vrij te krijgen
  DE MSM hier zoals overal is al lang niet meer te vertrouwen DE DEEP STATE Illuminati Bilderberggroep Rotschild en Rockefeller wordt nooit vernoemd Ze spelen het spel mee om de bevolkng te blijven misleiden en er ook weinig geloof aan hechten EEN ERNSTIGE GROTE GROEP MENSEN DIE WEL MEER WEET MOET DUS OPSTAAN en Publiek maken wat ze na onderzoek weten en niet alleen langs alternatieve media (en ik kan zoveel meer neer schrijven)

  • Er zijn al jaren (40 jaar zeker) mensen die meer weten en wisten (en sinds internet nog veel meer) maar nooit serieus werden genomen en weggezet als conspiracy gekken en alu-hoedjes, verloren meer dan ze lief was. Nu alles te laat dreigt te zijn (eigenlijk al is) gebeurt er nog niks, Niemand met verstand van zaken krijgt een speld tussen de MSM en de politiek om een boodschap te verkondigen en dan nog, wie heeft de oplossing om het tij te keren? Niemand.

  • De vakbonden zijn ook geinfiltreerd door slippendragers. Dat wijf van Jongerius is inmiddels ook in Brussel waar ze belastingvrij geld opstrijkt. Het zijn LAND EN VOLKSVERADERS want ze doen wat hen word opgedragen

 8. Nederland is gebaseerd op de zelfgekroonde familie van Nassau die in 1815 met hulp van de Engelsen weer bezette. LAGE ADEL DIE DEZE TITEL NIET VERDIENEN, ER WAREN NEDERLANDSE FAMILIES DIE DAAR EERDER AANSPRAAK OP KONDEN MAKEN. Net als in de 16e eeuw, toen Willem van Nassau, bijgenaamd Orange, die met een Duits huurlingenleger nL bezette en duizenden katholieken vermoorden, ze honderden jaren bestolen en gediscrimmineerd heeft, zette Willem 1 nu een houten kroon op zijn hoofd, volkomen rechteloos en niets anders dan het roofridder gedrag van de eerste Willem. Ook werden de volksmeerderheid, de katholieken, weer gediscrimmineerd, onderdrukt en bestolen door dat dievengilde van Nassau. In de tijd van de Patriotten had de bevolking eindelijk zelfbeschikking en echte democratie, ook toen werd dat Nassauschorem er uit gegooid en dat zou nu ook moeten gebeuren. Het zijn medeoprichters van Bilderberg en alle macht in NL ligt bij hen. Rutte komt van het B.bedrijf Unilever en Olongren de Noorvrouw was in 2016 op de B conferentie en zie wat ze nu doet, niemand had voorheen van haar gehoord, behalve Amsterdan die leed onder haar wanbeleid. In opdracht van het B zootje heeft ze versneld het REFERENDUM afgeschaft. De Nassaus zijn grootaandeelhouder van diverse B bedrijven. Shell (25%), Unilever, ABN-AMRO, Akzo-Nobel etc, etc. alles bij elkaar gestolen over de rug van het volk. Toen ze in 1940 hard weg liepen naar Engeland, verloren ze helemaal alle recht, voor zover je daarvan kan spreken, want alleen een deel van de landadel, die titels kreeg zoals baron steunden hen, het volk is nooit iets gevraagd, misschien een paar van die gereformeerde slippendragers maar de meerderheid niet. Het volk ziet en gelooft niet dat ze zoveel macht hebben, maar deze nepregering doet exact wat ze willen en ze maken deel uit van deze BILDERBERGKABAL, DIE MAAR 1 DOEL HEEFT, WERELDOVERHEERSING. LEVE DE REPUBLIEK, MET BINDEND REFERENDUM, DAT IS ECHTE DEMOCRATIE. KOM IN VERZET TEGEN DEZE TIRANNIE

  • De Pool Józef Retinger , Paul van Zeeland (ex premier van Belgïe, Unilever-topman Paul Rijkens en prins Bernhard waren de initiatiefnemers van de Bilderberggroep in 1954. Beatrix werd later voorzitter/ster (nadat prins Bernhard in opspraak kwam i.v.m. de Lockheed affaire 1976) en nu is Henri de Castries ( de Ceo van Axa) de voorzitter. Dankzij de afspraken die daar gemaakt worden (hoe sinister het ook lijkt) hebben we nog steeds een warm huis en genoeg geld in onze zak, ook als je niet werkt en hebben we vrijwel geen echte honger meer. Grote bedrijven maken nu eenmaal de dienst uit, die zorgen ook voor de welvaart, dat het allemaal wat minder wordt is ook logisch want het is een heel andere tijd/situatie dan in de vorige eeuw en alleen door een tijdelijke teruggang (hoe onredelijk en onrechtmatig het ook lijkt) kunnen we vooruit.
   En ja het Koningshuis heeft meer in de pap te brokkelen uiteraard en hun reputatie qua aantrouwen en wegvluchten is niet zo correct te noemen maar Nederland is een Koninkrijk en nog steeds geen republiek. WA von Ambsberg doet zich niet beter voor dan hij is, opgegroeid op een heel andere manier en zal alles minder serieus nemen. Schelden erop werkt niet in ieder geval.

   • bert raadhuis on

    “hebben we nog steeds een warm huis en genoeg geld in onze zak”

    Maar wat leveren we daar voor in, Willem??

    Het grootste deel (5/7 of meer!) van ons leven.

    En het weekend krijg je “voor jezelf”, om daarna maar weer met frisse tegenzin aan je slavenbaan te kunnen beginnen.
    Maar, zwaar geïndoctrineerd als we zijn, we zijn dat heel normaal gaan vinden.
    Hoewel daar de laatste tijd wél kentering in komt!

    Ons leven wordt ons afgepakt! Dringt dat tot ons door?

    De Oranjes?
    Marcel K. gaf begin 2019 een reactie op een artikel:

    “Het op deze al eeuwen oude manier van geld verzamelen gebaseerde kapitaal van deze Duitse en die andere Engelse eeuwen oude familie zit zo goed verstop wereldwijd dat men er niet achter kan komen wie van de twee familie’s nu precies de rijkste is van de twee volgens onderzoekers. Een tante van mijn die prof. economie was op de universiteit van Mitchican vertelde mij in de jaren negentig dat uit onderzoek van hun bleek dat de oranjes bijna de helft van Florida bezaten in die tijd en ze zei er toen bij dat ik mijn geen illusies moest maken over hun ongelofelijke rijkdom. Dat doe ik dus ook nooit meer. Uit ander onderzoek blijkt dat de Engelse tak b.v een heel groot gedeelte van Manhattan bezit .Dit is allemaal niet zo verwonderlijk aangezien deze familie’s eeuwen lang de staats inkomens hebben afgeroomd op een mafia achtige manier met veel geweld en vermoorden van tegenstanders, over de hele wereld aan genocide deden en kapen van andermans koopvaardij schepen en diefstal van grond waar andere mensen opleefde ,grondstoffen waar zij geen recht op hadden zich toe-eigende . mensen,dieren en dingen dus als producten zien die je gebruikt voor jezelf zoveel als maar kan waar en wanneer dan ook.De totale minachting ten opzichte van normale mensen is hemeltergend .
    En nu koffie,Mvrg,Marcel
    https://www.ninefornews.nl/oranjes-weigeren-tandarts-betalen/

    Zo las ik eens dat ook onze destijdse koningin Beatrix onroerend goed in Manhattan, New York bezit (en nog een “beetje” meer, natuurlijk).
    https://www.hethuisvanoranje.nl/15%20Fortuin%20van%20Oranje%20en%20Nassau/Investeringenvanoranjenassau.html

 9. Dank je voor dit evenwichtige artikel, Ella Ster Ik ben zelf erg betrokken bij de dagelijkse verhalen van vrienden en familie in Chili, die ons goed op de hoogte houden van wat daar op dit moment gebeurt en waar je nauwelijks iets over in de pers terug leest, ziet of hoort. Chili wordt al jarenlang in de mainstream pers neergezet als ‘de economische tijger’ en ‘het neoliberale succesexperiment’. In feite is er in Chili niet zoveel veranderd sinds Pinochet is afgetreden: de dictatoriale grondwet is ongewijzigd gebleven en alle grondstoffen, tot en met het water toe, zijn verkocht aan grote, rijke corporaties in handen van een handvol stinkendrijke families. De zgn. Chileense ‘succesformule’ is, naast de ongelooflijk hoge prijzen voor het dagelijks levensonderhoud (vaak hoger dan het gemiddelde Nederlandse prijsniveau terwijl de lonen veel en veel lager liggen), gebaseerd op private leningen met hoge rentes en bestaat vooral uit de mogelijkheid voor elke Chileen om zo’n beetje alles wat er te koop is, ‘a crédito’ aan te schaffen. In de praktijk betekent dit dat Chilenen inmiddels door alle lagen van de bevolking heen nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden en genoodzaakt zijn en worden om leningen aan te gaan voor datgene wat ze gewoon dagelijks nodig hebben zoals kleding, onderwijs en zorg. De zoveelste verhoging van de metrotarieven in korte tijd was de druppel die de emmer deed overlopen: na jaren van politieke en economische onderdrukking en uitbuiting zijn miljoenen Chilenen sinds 18 oktober de straat op gegaan, hard slaand op pannen (“El cacerolazo”), muziek makend in de straten en de regering aanklagend voor de misdaden die zij tegen haar eigen volk begaat. Piñera, de huidige president van Chili en voormalig adviseur repressiestrategie van dictator Pinochet, heeft daarop gereageerd met hevig geweld tegen het volk (mensen oppakken, neerslaan, martelen, laten verdwijnen en willekeurig afschieten). Maar… het Chileense volk, dat voor het grote deel smartphones bezit en inmiddels jarenlang getraind is om de misleiding via de mainstream pers te doorzien, laat zich niet langer voor de gek houden, Ze laat ons via social media door hun eigen ogen en oren zien wat er dagelijks gebeurt en hoe leger en politie daadwerkelijk te werk gaan. Ondertussen is er in al die jaren een goed georganiseerde sociale ‘grassroots’ volksbeweging ontstaan, die oproepen tot een “asamblea constituyente” (een oproep om gezamenlijk de grondwet te wijzigen) en een sociaal pact voor álle Chilenen. Terwijl de protesten elke dag doorgaan, vinden er elke dag door het hele land goed georganiseerde overleggen plaats in zgn. ‘cabildos’ (democratisch georganiseerde dorps- en stadsbesturen) waar mensen bespreken hoe ze de zaken in hun dorp, stad en land anders willen organiseren. Ze weten namelijk donders goed dat ze nu van hun eigen regeringsleider niets hoeven te verwachten, die laat immers iedere dag haar ware gezicht weer zien en dat kennen ze nu wel. Het mooie is dat het merendeel van de Chilenen deze regering niet bevechten maar negeren en hun eigen ding aan het doen zijn. In de wetenschap dat wat je aandacht geeft, groeit… deze grassroots beweging wordt zoveel mogelijk genegeerd en onderuit gehaald vanuit de politiek, niet alleen in Chili maar overal ter wereld. Het is dan ook veelbetekenend dat we er hierover in Nederland nauwelijks iets te horen en te zien krijgen. De rijke, bancaire families weten maar al te goed dat de neergang van hun neoliberale paradepaardje een enorm sneeuwbaleffect kan hebben in Latijns-Amerika en de rest van de wereld. Reden te meer om ons overal ter wereld met elkaar te verbinden en samen te werken aan een nieuwe, inclusieve maatschappij waar iedereen een waardig en vrij bestaan kan leiden en over zichzelf beschikt. Laten we dus vooral daar onze energie in stoppen. Het is evenwel essentieel dat we onrecht blijven ontmaskeren en aanklagen, zeker als dat rücksichtlos door blijft gaan. Zoals de jarenlange gewelddadig onderdrukte inheemse Mapuchebevolking in Chili zegt: “si no hay justicia, hay funa!” (‘als er geen rechtvaardigheid komt, klagen we aan’, dat betekent in feite niets anders dan dat publiekelijk de wandaden bekend worden gemaakt die iemand blijft plegen. ‘Full disclosure’ beoogt precies hetzelfde).

  • Bedankt voor je verhaal over Chili! Schokkend, maar met hoopvolle elementen… en tegelijkertijd ook voor de hand liggend, dat het in Chili zo gelopen is. Want altijd speelt op de achtergrond het verhaal van het kapitaal… het (neoliberale globale economische systeem en het centrale bankensysteem. Daar ligt de ware macht; niet de regeringen. De EU is zelfs een voertuig voor mulitinationals gebleken. Voor een echte omwenteling zal dit systeem tot aan de grond worden afgebroken… inclusief het bestaan van rente. Deze invalshoek ontbreekt helaas aan het verhaal en dat is meestal zo, zowel in de MSM als het alternatieve nieuws.

 10. De ecodorp visie van Anastasia…

  De top van de piramide heeft alles afgepakt van de mensheid te beginnen met het land, daarna gevolgd door de introductie van geld. Want een mens zonder land en geld is makkelijk te besturen en volledig afhankelijk. Het land werd en wordt gestolen van de mensheid en dat is één van de hoofdredenen waarom het leven op Aarde zo moeilijk is voor velen.
  In een natuur- of schenkeconomie is er weinig behoefte aan geld. De families en gezinnen voorzien zichzelf in alle basisbehoeften en wat ze niet zelf produceren, ruilen ze met de buren of in andere dorpen. Geld komt er zelden of nooit aan te pas.
  Om de macht van geld te introduceren in de samenleving (en zo een kleine elite aan de macht te houden), was het noodzakelijk om de mensen eerst van hun land te jagen en hun stukje grond op te eisen. Dit gebeurde in alle landen ongeacht het staatssysteem (monarchie, dictatuur, democratie of communisme) via allerlei wetten, verplichtingen en reglementen.
  En sinds die tijd is er geld nodig om land te verwerven, er is geld nodig om de basisbehoeften in te vullen (die vroeger gratis op het Moederland aanwezig waren, zoals voeding, water, verwarming, educatie,…).
  Voor alles is nu geld nodig en de mensen zien zich ‘verplicht’ om te gaan werken in een vernietigend systeem van belastingen betalen en consumeren om de geld- en groei-economie draaiende te houden. Ze werden (en ze zijn nog steeds) slaven in een sociaal maatschappelijke tredmolen van ‘overleven’, schaarste en afbetalingen.

  Daarom begint de nieuwe samenleving met de oproep van Anastasia: Take Back Your Motherland!
  Alles begint met de onvoorwaardelijke teruggave van het land aan de bevolking/mensheid. En dat is trouwens precies wat nu in Rusland gebeurt, Poetin schenkt 8,5 miljoen hectare gratis aan wie dat wenst.
  https://indigopixie.blogspot.com/2017/11/moederland-partij.html

  • Lijkt net een sprookje dan maar is een Utopie. Want land “teruggeven” resulteert er alleen maar in dat het land dan aan een ander toebehoort waar dan weer andere volkeren geen genoegen mee nemen en dan ontstaat er op kleine schaal oorlog. Vroeger was het niet anders namelijk daar moest iedereen die gewoon leefde als kleine gemeenschap constant op hun hoede zijn voor belagers. Kijk maar naar de stammen die nog in het “wild” leven en elkaar overvallen en vermoorden en vrouwen van elkaar stelen. Nee het lijkt mooi op papier allemaal pais en vree en we moeten lief zijn voor elkaar maar we blijven mensen en stammen af van dieren met hun territoriumdrift en allerhande zaken.

   • Indigo Pixie on

    In Rusland is het al 10 jaar bezig, er zijn meer als 1.000 nieuwe dorpen en miljoenen familiedomeinen waar de bewoners in vrede samenleven. De website waar de 8 miljoen ha worden weggeschonken crashte de eerste dag vanwege de belangstelling. Ook in andere landen worden ontelbare projecten opgestart en komen wakkere mensen samen om een nieuwe Aarde te co-creëren rond thema’s als zelfvoorziening, permacultuur, schenk-economie, holistische educatie, hernieuwbare energie, autonomie,… Het lijkt niet alleen mooi op papier, het wordt over heel de wereld uitgevoerd en gemanifesteerd. (Maar dit komt natuurlijk nooit in de main stream media).

   • bert raadhuis on

    Je hebt natuurlijk gelijk, Wiilem. Maar laten we ook beseffen dat het bewustzijn van de mensheid toe neemt. Dat is al door menigeen (wijze mensen) voorspeld!
    Er zal dus steeds meer sprake zijn van Liefde & Wil (zie bijvoorbeeld Rollo May), in plaats van van liefdeloosheid en onderdanigheid.

  • Dat is een Utopie, een sprookje, land teruggeven waardoor het eigendom wordt van een ander. Maar er zijn volkeren of anderen die het daarna willen hebben en dan overvallen ze je en met geweld is het dan hun stuk land. Zo gaat het ook bij stammen die nog in het wild leven, moeten altijd op hun hoede zijn. Overvallen elkaar en vermoorden elkaar stelen elkaars vrouwen en noem maar op. Het ;lijkt mooi en pais en vree allemaal we moeten lief zijn voor elkaar maar we zijn mensen he, zelfde territoriumdrift als dieren, wees blij dat er een overheid is die kan bepalen wat mijn en dijn is anders zouden we elke dag in oorlog verkeren/

  • Indigo Pixie, met teruggeven gaan we ervan uit dat de heersende machthebbers bereid zijn tot ‘teruggave’. Het gaat niet om geven of nemen, het gaat erom dat mensen er zich bewust van worden dat de aarde van zichzelf is en wij haar moeten verzorgen, omdat we met haar samenleven en we op haar aardkorst te gast zijn. Ik las gisteren dat Afrikaanse boeren, die nu het leven moeilijk wordt gemaakt in Zuid-Afrika, hartelijk welkom worden geheten door Putin en uitgenodigd worden om daar land te gaan bewonen en bewerken. De vraag is met welk bewustzijn zij dat gaan doen… ik ga er niet van uit dat deze stap van Putin automatisch ook leidt tot het bewustzijn dat Anastasia uitdraagt in haar boeken. Daar is wel wat meer voor nodig… en dáár gaat het in feite om.

 11. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Over onze bananen monarchieën .

  Waar sinds de guldensporenslag de harnassen zijn ingeruild voor pantserwagens.

  Onverwachte maar onbreekbare samenwerking.
  In reactie op een overheid waarin de criminaliteit is geïnstitutionaliseerd.
  In een land waar wapens, drugs en kinderen soms één en dezelfde vracht zijn…

  Stel je voor :

  Het hele land gaat gelijktijdig in staking.
  De bouwvakkers, de Boeren de leraren en de politie gaan een dag in staking en trekken weer naar Den Haag.
  De conservatief Christenen gaan de barricades op en voeren het woord.
  Anarchisten [punkers en krakers], de marxist/leninisten, maoïsten en andere potentiele oproerkraaiers gaan die dag zending en missie werk verrichten op internet.
  Zij kunnen dan eventueel de acties coördineren ..
  Waar kunnen ‘ze’ dan die dag de M.E. op af sturen ?
  Voorstellen kunnen dan op de barricades terplekke in stemming worden genomen met de aldaar op dat moment aanwezigen, eventueel ondersteund op internet.
  Een strikte zelfdiscipline is hierbij geboden.
  Het hele plan is gedoemd te mislukken met escalerende gewelddadigheden.
  Als de steuntrekkers dan eens een dagje aan het werk gaan [iedereen kan wel wat], komt de Haagse elite misschien wel voor rare verassingen te staan.
  Stel je voor dat alles eens een keertje goed gaat die dag.
  Hopelijk blijft het dan ‘rustig’ en laten de verschillende samenwerkende groeperingen zich niet af- of uitkopen met de toezegging van een geldbedrag of loze woorden, Haagse bluf en mooie beloftes.
  De heersende elite weet zich die dag dan geen raad !
  Om psychopaten binnen onze gelederen te mijden is tot nog toe veel met gesloten beurzen geregeld.
  Psychopaten kunnen hier dan geen grip op krijgen want zij weten een aantal menselijke gevoelens niet op hun juiste waarde in te schatten.
  Er wordt teveel op een bepaalde vorm van psychopathie geselecteerd in ons land…
  Gerichte vragen kunnen door hen dan maar moeilijk worden beantwoord .
  Er kunnen dan op dat moment radicale veranderingen worden doorgevoerd…

  En staat de hele hofhouding de volgende dag in de rij bij de sociale dienst van Wassenaar !

  Bedankt !

  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksempredikant

 12. bert raadhuis on

  Een werkelijk helder en daarom dan ook práchtig artikel.

  Toch één opmerking, namelijk betreffende de voorlaatste zin: “Het allerbelangrijkste is dat we een andere manier van denken krijgen en het zelfbeschikkingsrecht terugeisen dat we in het verleden zijn kwijtgeraakt.”

  Absoluut waar, dat eerste deel van deze zin. Zie bijvoorbeeld mijn reactie betreffende denken (gelieerd aan woorden, rituelen) op https://herstelderepubliek.wordpress.com/2019/11/27/marco-kroon-gepromoveerd-tot-nationale-pispaal/

  Doch ons zelfbeschikkingsrecht terug eisen?
  Ik denk: “gewoon” terug némen!
  Want met “eisen” onderwerpen we ons weer, immers.
  (Maar mogelijk heeft Ella het ook zo bedoeld,namelijk om het gewoon te nemen.)

  We hebben momenteel geen crisis (!),
  nee, …. het is veel érger dan dat:

  – Andreas Popp: Wir haben keine Krise, es ist viel schlimmer…
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=7CKadWT5lH0 (23 min.)
  https://das-neue-bewusstsein.com/2019/10/19/universale-hierarchie-der-sozialen-kasten/
  https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/kindheitsforscher-michael-hueter-alarmiert-das-groesste-gesundheitsrisiko-des-menschen-ist-die-schule-a2975124.html (Zeer helder geduid!)

  “Ellaster” is een van de topsites! Dank!

 13. Pingback: Zijn mensen ongevraagd proefkonijnen? | E.J. Bron