Ons huidige economische model is gebaseerd op schaarste. Terwijl we wereldwijd een overvloed aan grondstoffen hebben. Deze zijn in handen van een elite groep. Wanneer alle grondstoffen weer gemeenschappelijk bezit worden, heeft dat enorme positieve gevolgen. Niet alleen voor de economie, maar ook voor het rechtssysteem en onze levensstandaard.

Er moet een nieuw economisch model komen, dat gebaseerd is op overvloed. Jacque Fresco, de grondlegger van het Venus Project, heeft dit nieuwe model uitvoerig omschreven en uitgewerkt in zijn vele projecten. Als ontwerper en architect van de toekomst en sociaal wetenschapper heeft hij duizenden ideeën ontwikkeld, hoe mensen op een andere en betere manier met elkaar kunnen leven. Een op overvloed gebaseerd model, zal positieve consequenties hebben voor wetgeving en handhaving. Criminaliteit zal grotendeels verdwijnen.

Hieronder de beschrijving van twee onderdelen van de filosofie van het Venus Project: de eliminatie van wetgeving en de op grondstoffen gebaseerde economie.

Bron: The Venus Project | Vertaling: Bastiaan Bakker

Hoe kan het inzetten van wetgeving worden geëlimineerd?

Vandaag de dag gebruiken we wetgeving en verdragen om menselijk gedrag te beïnvloeden, zonder de fysieke omstandigheden die er aan ten grondslag liggen te veranderen. Wanneer de grondstoffen van de Aarde als gemeenschappelijk erfgoed van de gehele mensheid worden gezien, zullen irrelevante wetten en sociale contracten verdwijnen.

In een op grondstoffen gebaseerde economie zal sociale verantwoordelijkheid geen gevolg zijn van kunstmatige wetten en handhaving. Waarborgen om misbruik te voorkomen kunnen in het ontwerp van de omgeving worden meegenomen. Een voorbeeld hiervan is het voorgestelde ontwerp van steden waarin mensen vrij toegang hebben tot (hulp)middelen zonder schuld. Diefstal zal hiermee verdwijnen.

Dergelijke maatregelen komen niet tot stand door middel van het aannemen en handhaven van wetten om het misbruik te voorkomen en bestraffen. Ze zijn daarentegen middelen om gebreken in iedere sociale onderneming te elimineren en daarmee de noodzaak voor vele wetten.

Wij propageren in de eerste plaats het afschaffen van systemen die ten grondslag liggen aan corruptie en menselijk lijden. In steden met veilig en schoon openbaar vervoer hebben we geen politie nodig om de maximum snelheid, het naleven van verkeersregels, of het hebben van de juiste papieren te controleren.

Andere voorbeelden zijn lucht en water. Hoewel beide noodzakelijk zijn voor ons welzijn en overleven, zijn er geen wetten die reguleren hoe vaak per uur men ademhaalt, omdat er momenteel sprake is van overvloed.  Waar overvloed is vindt geen controle plaats. Niemand volgt een stromende bron om te zien hoeveel water er aan wordt onttrokken, hoewel zoet water absoluut noodzakelijk is voor de ondersteuning van het leven. Als het in overvloed aanwezig is, controleert niemand het.

Ik wil benadrukken dat de weg naar een wereldregering niets van doen heeft met de doelen van een kleine elite om een wereldomvattende regering te vormen, waarin zij zelf de touwtjes in handen hebben en zo een grote meerderheid onderdrukken. Deze nieuwere versie van globalisering geeft een ieder de macht om het maximale te halen uit het bestaan, zonder gedwongen onderdanig te zijn aan een bedrijfsmatig bestuursorgaan.

Een maatschappij met humane betrokkenheid lost wetten en proclamaties op, door het vrij beschikbaar maken van middelen, los van ras, huidskleur of hebzucht. Wetten die gemaakt zijn door overheden doen zich voor alsof deze in het leven zijn geroepen om het leven te verbeteren. In de realiteit zijn wetten een bijproduct van ontoereikendheid.

De hamvraag is: “kunnen we verder denken dan het idee dat iemand anders beslissingen voor ons neemt?”

Het beter doorgronden van natuurlijke wetten omvat de relatie die de mens heeft met het milieu, die al het leven ondersteunt. De gehele natuur is onderhevig aan natuurwetten. Natuurwetten kunnen niet overtreden worden zonder serieuze consequenties voor individuen of gemeenschappen. Natuurwetten overheersen alle levende systemen. Bijvoorbeeld zonder water, zon, of voeding zouden planten en dier sterven.

Een milieu vol tekorten, honger en armoede is een bedreiging voor een ieder. Daarom is een op schaarste gebaseerde economie — ons huidige economische model — per definitie niet duurzaam. Een op grondstoffen gebaseerde economie is dat wel.

Meer lezen: How can the use of Laws be eliminated? >

Een op grondstoffen gebaseerde economie

De wereldwijde problemen waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd, hebben snel groeiende gevolgen voor individuen en naties. Klimaatverandering, hongersnood, oorlog, epidemieën van dodelijke ziekten en milieuvervuiling dragen bij aan de lange lijst van mondiale uitdagingen die wij, als mens, onmiddellijk moeten aanpakken, voordat een eventuele catastrofe snel onvermijdelijk wordt.

Ongeacht de politieke filosofie, religieuze overtuiging of sociale gewoonten, zijn alle sociaal-economische systemen uiteindelijk afhankelijk van natuurlijke grondstoffen, zoals schone lucht en water, bouwland en de benodigde technologie en personeel om een hoge levensstandaard te handhaven.

De moderne samenleving heeft toegang tot zeer geavanceerde technologieën en kan voedsel, kleding, huisvesting, medische zorg, een relevant onderwijssysteem beschikbaar stellen en een onbeperkte voorraad duurzame, niet-vervuilende energie ontwikkelen, zoals geothermie, zonne-energie en energie uit wind en getijden.

Het is nu mogelijk om iedereen op aarde te laten genieten van een zeer hoge levensstandaard met alle voorzieningen die een welvarende beschaving kan bieden. Dit kan worden bereikt door de intelligente en humane toepassing van wetenschap en technologie.

Individuen en belangengroepen worden beheerst door wetten, die waar mogelijk, maximale winst eisen. Deze wetten zijn inherent aan het monetaire systeem dat tegenwoordig in de meeste landen voorkomt – het kapitalisme. De basisprincipes van het kapitalisme vereisen koste wat het kost exponentiële groei die financiële rampen veroorzaakt, zoals de Grote Depressie van 1929 in de Verenigde Staten en de recente financiële crisis van 2007-2008.

We worden gescheiden door grenzen en overtuigingen die het ons onmogelijk maken om tot relevante oplossingen te komen terwijl we ideologisch verdeeld zijn. De meeste van onze problemen van vandaag zijn technisch, maar we zoeken nog steeds naar oplossingen met politieke middelen. We moeten accepteren dat het elimineren van deze wereldwijde bedreigingen, het gebruik van methodologieën vereist in plaats van persoonlijke meningen.

Het Venus-project stelt een holistische benadering voor met een wereldwijd sociaal-economisch systeem, dat gebruik maakt van de meest recente technologische en wetenschappelijke ontwikkelingen, om de best mogelijke levensstandaard te bieden voor alle mensen op aarde. Het voorgestelde systeem wordt Resource Based Economy genoemd. De term en betekenis werd bedacht door Jacque Fresco, de oprichter van The Venus Project.

In een Resource Based Economy zijn alle goederen en diensten beschikbaar voor alle mensen, zonder dat er ruilmiddelen nodig zijn, zoals geld, credits, ruilhandel of andere middelen. Om dit te bereiken moeten alle hulpbronnen als het gemeenschappelijk erfgoed van alle aardbewoners worden verklaard. Uitgerust met de nieuwste wetenschappelijke en technologische wonderen zou de mensheid een extreem hoge productiviteit kunnen bereiken en een overvloed aan middelen kunnen creëren.

Een op hulpbronnen gebaseerde economie houdt zich bezig met drie hoofdfactoren, namelijk milieu, technologie en mens. Wij nodigen u uit om deze factoren nader te onderzoeken en meer te weten te komen over The Venus Project en Resource Based Economy.

Meer lezen: A Global Holistic Solution: Resource Based Economy >

Het Venus Project: de nieuwe economie

Het Venus Project: creatie van een échte intelligente beschaving op aarde

 

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

1 reactie

  1. Wat een verademende blik en wat een hartverwarmend idee. Dit raakt mij diep van binnen omdat ik mens ben en het refereert aan mijn natuurlijk oorsprong. Voor mij althans heel sterk zichtbaar in de natuur. De natuur die zoveel biodiversiteit kent dat er altijd voldoende en in overvloed aanwezig is. Is het niet een rijke appeloogst, dan zijn er veel bramen of noten. Meebewegen is cruciaal. Monotone akkers met maar één product leveren schaarste als het niet tot wasdom kan komen. In mijn persoonlijk leven ken ik veel schaarste en met het economisch model kan ik totaal niet uit de voeten, dus leef ik aan de onderkant van de samenleving, zoals dat wordt genoemd in media en zo. Maar mijn hart weet wel beter en dit artikel, deze toekomst visie verwarmt mij en haakt in op mijn natuurlijke essentie, daar waar alles mogelijk is. Het raakt mijn eigen dromen.