Het spel aarde is een game, waar wij als ziel voor gekozen hebben. We zijn akkoord gegaan met het wissen van al onze herinneringen om de weg naar de Bron, het licht terug te vinden. En daarvoor maken we gebruik van een lichaam, waarbij ons lagere Zelf oefeningen aangereikt krijgt om een keuze te maken. En deze tijd is de ultieme oefening voor ieder mens individueel om uit vrije wil een keuze te maken.

> Vervolg op: De kosmische geboorte

Daarom heeft het in feite weinig zin om je best te doen om mensen wakker te schudden. Het is wel begrijpelijk, want hoe bewuster je bent, hoe meer je weet dat we allemaal één zijn. Je wilt dus graag de ander ‘redden’, omdat het jouw andere ik is. Maar elke ziel kent een eigen zielenpad. Mogelijk heeft de ziel nog lessen te leren of karma op te lossen uit vorige levens. Ook hier gaat het er dus om met compassie naar je medemens te kijken die volgzaam en angstig is. Die gelooft wat er wordt gezegd en zich laat manipuleren door het duister. Accepteer ieders eigen keuze en laat vervolgens los. In de wetenschap dat we uiteindelijk allemaal samen komen, maar dat de weg naar de Bron voor iedere ziel verschillend is.

Er lopen op dit moment dus meerdere tijdlijnen door elkaar. De hoofdlijn is enerzijds de Kosmische tijdlijn van ascentie van moeder Aarde met alle zielen die kiezen voor een nieuwe Aarde. Een aarde van overvloed, gelijkheid, liefde, harmonie en eenheid, een wereld van 5D bewustzijn en 4D dichtheid. Anderzijds is er de tijdlijn van het duister gericht op controle, transhumanisme, angst en overheersing.

De gespleten wereld

Wat gebeurt er als twee radiozenders qua frequentie elkaar raken? Dan ontstaat er ruis op de lijn en veel storing, waarbij de ene keer de ene zender en dan de andere zender beter doorkomt. Datzelfde speelt zich op dit moment af in onze wereld, waar hoge en lage vibraties en tijdlijnen elkaar raken. Enerzijds zie je een enorme toename van afgescheidenheid, een enorme dualiteit, anderzijds vormen gelijkgestemden steeds meer hechtere groepen. Enerzijds is er nauwelijks nog vrijheid, anderzijds gaan mensen massaal de straat op. Enerzijds is overal censuur op social media, in kranten en op tv, anderzijds vinden allerlei onafhankelijke media en nieuwe kanalen hun weg om mensen te informeren.

Daartussendoor vinden natuurrampen plaats, verschuiven tektonische platen, breken vulkanen uit, zijn er overstromingen; allemaal geboorteweeën van onze moeder Aarde. Zij lost daarmee al het oude karma en oude pijnen op om opnieuw met een hogere trillingsfrequentie geboren te worden. Daar tussendoor spelen nog de verkiezingen in de VS, ook gericht op het afbreken van de oude structuren. Daarbovenop komt nog de toenemende hongersnood in de derde wereld door deze fake pandemie en de chaos is compleet.

Het verrotte systeem maakt plaats voor een nieuwe en betere versie

Je kunt dan ook spreken van een chaotisch knooppunt. Als je echter een nieuw huis wilt bouwen, zal de rotte fundering volledig verwijderd moeten worden, anders blijft het een rot huis. Het duister spreekt over “orde uit chaos,” dat is ook juist. Alleen gaat het erom of je intentie een lage trillingsfrequentie heeft, dus bewust chaos creëren om vervolgens de hele mensheid te controleren. Dat is de intentie van het duister. Of je intentie heeft een hoge trillingsfrequentie en je bent bewust dat oude structuren moeten worden afgebroken om daarna een nieuwe orde van licht, vrijheid, gelijkheid, eenheid en liefde te creëren. En die intentie hebben de lichtkrachten en daar kunnen wij allemaal aan bijdragen door onze gedachten die manifestatie te laten verwezenlijken.

Er zijn veel mensen klaar met wat zich afspeelt en die zeggen dat ze terug willen naar het oude normaal. Maar dat normaal komt niet meer. Met name in het Westen kijkt men dan naar relatieve vrijheid, maar uiteindelijk ben je altijd slaaf geweest. En hoe mooi is die wereld eigenlijk van het oude normaal? Met alle oorlog, armoede, honger, ziekte, kindermisbruik, enzovoort? En altijd hard moeten werken om te kunnen bestaan, zoals voor de meeste mensen geldt?

Botsende tijdlijnen

De tijdlijnen die nu botsen zijn een tijdlijn voor een Gouden Tijd voor de mensheid met een herboren moeder Aarde en een voor ons ongekend paradijs op aarde, zoals wij nog nooit hebben ervaren, of ons in ieder geval op dit moment herinneren. Er vindt een uitbreiding van ons DNA plaats, waarmee ons potentieel enorm toeneemt. We zullen leren hoe we daar mee kunnen om gaan. Denk aan telepathie, zelfheling, helderziendheid, helderwetendheid, et cetera.

De andere tijdlijn is die van de Orwelliaanse maatschappij, met een beperkt aantal transhumanistische mensen die als slaaf dienen voor de elite, geconcentreerd wonen in speciaal daarvoor gebouwde kampen en volledig gecontroleerd en gehypnotiseerd zijn, afgesloten van elk gevoel en volledig technocratisch zijn.

In dit chaotisch knooppunt van botsende tijdlijnen, gaat het er om dat een ieder voor zich de gelegenheid krijgt om zich te ontdoen van beperkende gedachten en overtuigingen. Om uit vrije wil een keuze te maken voor de eigen tijdlijn. Dat is uiteindelijk een individueel proces, wat samen tot een collectief leidt. Een belangrijk aspect is het overwinnen van de angst. Angst is zo diep in ons mensen geworteld en op dit moment wordt het zo ongelooflijk aangewakkerd bij velen, dat het een hele uitdaging is om dit onder ogen te zien en je af te vragen of deze emotie van jou is of in jouw systeem is gebracht.

Overwinnen van angst door te richten op liefde

Ook kan je je afvragen of je de angst BENT of angst HEBT en je dus ook kunt besluiten angst los te laten. Angst is gebaseerd op gedachten die je hebt, maar je BENT niet je gedachten, dus kan je ook besluiten die gedachten niet te geloven en ze te laten gaan. Dat is geen makkelijk proces, de frequentie van angst waart enorm op onze aarde rond en iedereen wordt daardoor geraakt.

Toch is het de uitdaging jezelf daartegen te weer te stellen en je frequenties hoog te houden. De tegenpool van angst is Liefde en de kosmos is Liefde. En als jij jouw trillingsfrequentie hoog houdt, heeft het duister nooit vat op je. De kunst is dus de angst los te laten en uit vrije wil te kiezen voor de tijdlijn die een nieuwe wereld realiseert. Door te kiezen voor liefde en daarmee te ontsnappen aan de frequenties van angst.

Dat kan je bijvoorbeeld al doen door geen aandacht meer te besteden aan het nieuws en aan persconferenties van het kabinet, door kranten op te zeggen en leuke dingen te doen. Ga dansen in huis,  luister naar of maak muziek in huis, ga de natuur in, besteed extra aandacht aan je huisdieren, doe creatieve dingen. Moeder Aarde gaat gewoon door, dat is een autonoom Kosmisch proces. Wij als mensheid zullen het echter zelf moeten doen. Hoe groter de groep die de angst verlaat, de gedachten richt op een nieuwe aarde en vanuit liefde de wereld beschouwt, hoe sneller die groep door dit chaotisch knooppunt heen komt. Wij creëren dan zo’n energieveld van hoge trilling dat zich dit ook manifesteert in onze tijdlijn, voor degenen die daarbij aansluiten.

Vrije keuze en grenzen stellen

Voor iedere individuele ziel komt er een keuzemoment en dat is voor ieder individueel een ander moment. Sommigen hebben nu al gekozen geen mondkapjes te dragen, niet mee te doen aan 1,5 meter en gewoon mensen thuis te ontvangen. Voor anderen komt dat moment bij verplicht testen of verplichte vaccinatie. Maar het moment breekt een keer aan dat je een keuze moet maken. Een keuze tussen angst en zorg of liefde en vertrouwen.

De angst wordt er in gebracht dat als je niet meedoet, je een tweederangsburger wordt. Echter als je beseft dat alles op deze planeet bestaat uit misleiding, leugens en bedrog en alles omgekeerd en dus geen Waarheid is … vraag je dan eens af of juist die zogenaamde tweederangsburgers, die hun ziel niet verkopen aan de duivel, die niet buigen voor het duister, of dat mogelijk juist degenen zijn die passen in een wereld van 5D bewustzijn, een nieuw paradijs op aarde? Want zij kiezen bewust voor Licht, Liefde en Waarheid!!

En dan is er nog een andere gewetensvraag: stel dat je wel kiest voor het pad dat het duister voor ogen heeft en dus uit angst meedoet. Is dan een transhumanistische wereld, met robotmensen zonder ziel, volledig gecontroleerd en zonder enige vrije wil, de wereld en het leven dat je dan verkiest voor je zelf, je kinderen en je kleinkinderen? Is dat überhaupt nog leven?

De onzichtbare lichtkrachten

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen in meer of mindere mate wakker. Ook in Nederland praten we over honderdduizenden zo niet een paar miljoen mensen. Alleen zie je dat niet en hoor je het niet, omdat de mainstream media in handen van het duister zijn. Zie het als een soldaat die door het bos tijgert, die heeft geen enkel overzicht hoe de stand van zaken is. Een generaal in een helikopter boven het slagveld heeft volledig overzicht. Zo is het ook voor onze situatie, wij verkeren zogezegd op het slagveld, de lichtkrachten en buitenaards bestaan overzien het geheel op aarde en zien een enorme hoeveelheid licht. In feite heeft het licht al gewonnen, alleen is dit in onze manifestatie nog niet zichtbaar.

Als iedereen die wakker is en ook werkelijk leven wil naar Licht, Liefde en Waarheid een eenheid vormt en solidariteit toont, komen we wel door deze tijd heen met elkaar. Dat betekent kleine groepen gelijkgestemden vormen en elkaar helpen, dat kan met van alles zijn. Het delen van voedsel, onderdak of financiële middelen als dat binnen je vermogen ligt, maar ook door een luisterend oor te bieden. En vooral plezier maken met elkaar!

Daarmee bouwen we vast aan een voorportaal van een nieuwe wereld. Het zal best nog wel even heftig kunnen worden, het gaat niet zonder slag of stoot. Het is een hele bijzondere kosmische gebeurtenis. Echter als we vertrouwen op ons innerlijk weten, op onze goddelijke afkomst, op de Bron en dat combineren met de nodige kennis, zullen degenen die daar klaar voor zijn samen het pad naar 5D realiseren, bewandelen en binnen treden.

Respecteer ieders persoonlijke rol en levenspad

Zoals gezegd bepaalt iedere ziel het eigen pad en dus ook de eigen tijdlijn. Dat kan een ander nooit bepalen, omdat het te maken heeft met de te leren lessen en met karma. Het mooie is, dat alles goed is, want je bent daar waar je zijn moet. Zoals aan het begin gezegd, licht en duister horen beide bij de Bron.

Elke ziel heeft een lichaam gekozen om die oefeningen te krijgen die nodig zijn om te kunnen groeien. Er zijn vele nuances en uitzonderingen, maar kort gezegd komt het op het volgende neer. Er zijn zielen die gekozen hebben om de weg van het duister te volgen en langs die weg het licht willen terugvinden. Er zijn echter ook zielen die uit hogere dimensies (5e, 6e, 7e) komen en bewust in een lichaam zijn geïncarneerd om een duistere rol op zich te nemen en de mensheid daarmee te helpen wakker te worden. In wezen hebben deze zielen zich uit liefde voor de mensheid opgeofferd om deze rol op zich te nemen en af te dalen naar onze dimensie. Zij zullen zelf het hier opgebouwde karma opnieuw moeten uitwerken.

Ook zijn vele zielen de weg kwijt geraakt in deze door het duister gemanipuleerde planeet en hebben de weg terug niet meer kunnen vinden. Daar kan je alleen compassie mee hebben. En laten we niet de mensen vergeten die zijn gezwicht voor geld, macht en status en zich onbewust vanuit het ego hebben laten verleiden door het duister. Om vervolgens in veel gevallen in chantabele situaties terecht te komen. Uit angst voor ontdekking hebben zij geen weg terug meer gezien en zijn steeds verder in de greep van het duister gekomen.

Veel muziekteksten gaan hierover; een mooie zin is: “I sold my soul to the devil, but the devil came back for more”. De angst heeft deze mensen voortgedreven om te blijven doen wat ze doen en het duister te dienen. Daar kan je een oordeel over hebben, maar is het op dit moment niet voor een ieder juist de uitdaging diezelfde angst te overwinnen? Iedereen die nu volgzaam is, doet dit toch ook vanuit angst? Daarmee hoef je het niet te bagatelliseren; iedereen blijft verantwoordelijk voor de eigen daden en deze mensen hebben hun eigen karma uit te werken voor hetgeen ze anderen hebben aangedaan. Als je echter een lage trillingsfrequentie van haat, boosheid, wrok, vergelding, woede naar deze mensen voelt, heb je mogelijk binnen in jezelf nog iets op te ruimen.

Compassie en vergeving

Het is niet makkelijk, maar door je bewust te zijn en elke dag een stap te maken, evolueer je in je bewustzijn en kan je steeds beter beschouwen en de emoties loslaten. Je word je steeds bewuster dat je zelf de co-creator bent van jouw leven en ook van een nieuwe wereld.

We zijn allemaal goddelijke wezens die voor we naar het spel Aarde kwamen dachten de klus wel even te klaren. Maar met het wissen van onze herinneringen zijn velen vergeten wie ze werkelijke zijn. En zijn verdronken in de manipulatie van het duister. Daar kan je alleen compassie voor hebben, zij zijn jouw andere ik. Voor degenen die zich wel her-inneren of bezig zijn met dat proces, laat de angst achter je, weet dat je Licht, Liefde en Waarheid bent en dan klaren we samen met Moeder Aarde en de Lichtkrachten deze geweldige kosmische klus!

Vergeving en liefde zijn de ingrediënten van 5D bewustzijn, angst en boosheid van 3D bewustzijn. Welke tijdlijn kies jij?

Tara

Door: Tara | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de bron “Bron: www.ellaster.nl” duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

25 reacties

 1. Mooier heb je het niet kunnen beschrijven, lijkt mij. Ik en zeker anderen denken er ook zo over. Vanaf maart zelfs twee weken na het gebeuren wist ik al gevoelsmatig dat het allemaal nep was. Ik ben op leeftijd maar probeer via delen van berichten anderen te informeren en zij hebben de keuze wat ze ermee doen.

 2. Heel raar maar na de corona situatie voel ik me veel
  Beter. Een betere mens met minder haat en meer hoop. Mn depressie is ook zo minder geworden En ben bewust van alles. Ik geloof erin dat god dit zo gewild heeft. Ik wil leven in een wereld waar ik goede dingen voor mensen heb gedaan. Tenslotte neem je niks mee, geld en macht heeft nu de hoofdrol maar dat gaat veranderen. Ik geloof er in dat als je weinig hebt je veel gelukkiger zult zijn!! Leef en laat leven

 3. Lieve Ella ster,
  In mezelf heb ik nog een hoop op te ruimen.. Ik probeer altijd in het licht te blijven, maar ik kan bepaalde mensen gewoon niet vergeven om wat zij doen.. Satanisten die zulke walgelijke dingen doen? Ik kan dat helaas niet vergeven.. Ik weet het is beter, maar op dit moment kan ik dat niet.. Ik moet dan ook nog veel leren. Dank voor alle informatie die ik hier mag lezen.. Ik put er veel kracht uit.

 4. Mooie artikelen. Helder en to-the-point geschreven. Zelf heb ik m’n leven lang al veel steun uit de boekenreeks van medium Jozef Rulof. Daar wordt alles in verklaard en uitgelegd. Boeken met een hoog trillingsniveau.

 5. Lena Wauters on

  Loslaten!
  O wat is dat moeilijk.
  Is eigenlijk een ‘stappenplan’. In een eerste fase begint het je te dagen dat je jezelf vastgezet hebt in een situatie die je als onontbeerlijk, noodzakelijk vond. Later komt de twijfel. Is het wel zo erg, zo belangrijk, zo onmisbaar? Heb ik die of dat echt nodig? Pas dan komt het besef dat JIJ in feite het belangrijkste bent. Jij bent je levenswerk en dat levenswerk draait helemaal rond liefde. Eerst de liefde naar en voor de ander waarbij je jezelf een beetje vergeet. Liefde voor jezelf leer je pas door los te laten. Door niet altijd weer met goede raad klaar te staan want wat ik intussen wel leerde is dat je eerst zelf moet ervaren vooraleer het inzicht volgt, alle goede raad ten spijt. De ander in zijn waarde laten en diens keuzes respecteren, ook al zo moeilijk, maar het komt wel.
  Loslaten is dé sleutel, de sleutel naar jezelf en naar liefde voor jezelf.
  Na vele omzwervingen kom je eindelijkthuis: bij jezelf.

 6. Arend Zeevat on

  Vet compliment Tara voor de zeer heldere en liefdevolle wijze waarop jij de essentie van onze transformatietijd beschrijft. Jouw woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Dank daarvoor.

  • De dag beginnen met centraliseren van de energie stroom vertikaal.kan ik mij zelf makkelijker neer zetten in deze wereld die ons helpt om te verwerken en stabiel te worden met de kennis van wat hier gedeeld wordt. Dichter bij mijn kern blíjven is dan ook een mogelijkheid om elke dag weer te herkennen.erkennen en toepassen van deze kennis.we kunnen de situatie die er is alleen maar gebruiken om dicht bij onze keuzen te blijven. Liefde overwint alles.

 7. Dit strookt niet met de toekomstplannen van het kwaad. Vermoedelijk gaat men een basisinkomen aanbieden (Canada) in ruil voor het vaccin.

 8. Beste Tara,
  Je schrijft alsof je het zeker weet: “Het spel aarde is een game, waar wij als ziel voor gekozen hebben.” Weet jij dan (nog)dat je daar als Ziel voor gekozen hebt? En wie kiest er dan Tara? Kan de Ziel volgens jou denken?Dus we zijn ieder een aparte Ziel toch? Verder schrijf je: “hoe bewuster je bent, hoe meer je weet dat we allemaal één zijn” Hoe zie jij die eenheid dan, als er volgens jouw dus 7.ooo.ooo.ooo zielen in 7ooooooooo lichamen zijn. Dit is geen aanval maar als je over de waarheid praat dan is het wel handig als je die waarheid ook echt hebt gerealiseerd, wat niet zo is anders praat je niet over meerdere zielen. Er is maar 1 Ziel dat wat men God noemt en wij zijn daar allen een manifestatie van en dat is mijn realisatie, Het is tevens de bron ofwel het bewustzijn wat de innerlijke stilte is. Kijk Tara daar is het ego bang voor , de innerlijke stilte, voor het Zelf of voor Mij , om alleen te zijn. En vanuit die angst gaat het ego allerlei verzinsels maken ( de hemel , de hel, zielengroepen etc) om toch maar niet alleen te zijn zelfs niet na de dood van het lichaam.
  Verder schrijf je: ” Maar elke ziel kent een eigen zielenpad. Nogmaals zeg je elke ziel. Tara er is geen dualiteit na de dood van het lichaam. Dus je kunt niet spreken van elke Ziel. anders zou er na de dood nog steeds dualiteit zijn., Hoe kom je daarbij,..heb je het bewust meegemaakt dat je na de dood van je vorige leven allerlei zielen tegenkwam en dat je voor de reincarnatie in dit lichaam voor dit leven hebt gekozen? Er is Niemand en die niemand in jou is het eeuwige leven. daarom kun je nu in dit leven leren om dood te gaan iedere dag opnieuw, zodat je niets meeneemt naar de volgende dag. Ik moet dit wel zeggen omdat je een rookgordijn aanlegt. Loskomen van het ego en dat gebeurt niet als je denkt te weten dat je als ziel verder leeft met andere zielen. We moeten juist leren met innerlijke stilte om te gaan het is namelijk het Zelf in jou, of Mij in jou. Misschien moet je even op min site kijken tenminste als je je ego opzij kunt zetten, iets wat ik all 20 jaar “doe”. Ik spreek vanuit Mij en dat zie ik bij jou ook bij tijd en wijle. Of dit geplaatst gaat worden maakt mij niet zoveel uit. Als jij het maar leest. Zelf Jensen heb ik onlangs op de hoogte gebracht van mijn bestaan, helaas nog niets vernomen maar ja ego he? Wie denkt wow wel dat hij is/ En als je hier meer over wilt weten dan kun je mij natuurlijk altijd individueel afspreken nu ik nog hier in levende lijve ben. Neem anders een interview met mij af mbt een visie voorbij verlichting of leg het vuur aan mijn schenen met wat jij allemaal weet over de spirituele waarheid. Daar heeft iedereen wat aan. Het gaat niet om verlicht worden het gaat erom dat we een wereld maken waarin het kind dus de mens verlicht mag blijven , de scholen zijn er al lang voor. En misschien heb je mijn visie al gelezen op de site en denk je dat ik gek ben. Prima, maar durf het aan! Trouwens we zijn niet op weg naar de bron, wij zijn de bron en het is ons bestaansrecht om direct vanuit die bron wat het bewustzijn is te mogen leven de vijde dimensie, dat is de missie, Namaste

  • Hans Coudyser on

   Mijn afkomst en aard is vredig.
   Mijn echte grond is vrij,
   vrij van wantrouwen,
   vrij van pijn en angst,
   schuld en oorlog.
   Ik herinner mij dit bestaan,
   wezenlijk met bewustzijn in een vrije wereld.
   In de schijn van bewustzijn ontspruit een schaduw die de mens een dekmantel bezorgt om zijn gelijkenis te vertonen met een voorgewende eindigende realiteit.
   Het is op die splitsing en setting in tijd dat de persoonlijkheid die, mits enkele uitzonderingen, enkel deze realiteit kan bevatten als verstandig en echt, geboren wordt.
   Een zeer beperkte opvatting die wel echt lijkt – echt doet lijken, van spiritueel tot diep in het fysieke en waaraan de mens zich vervolgens, van niet beter wetende, spiegelt en voor inzet.
   En ja, Groei!, het wordt hier beloofd. Groei in ontwikkeling, weten, hebben en zijn. Deze opvatting wordt als doel aangezien, maar in hoeverre stemt het overeen met ons ware innerrijk -voelen en weten-?
   Het geeft al te vaak aanleiding tot onjuiste en conflictueuze oordelen, kennis en feiten. Zelfs al lijkt de mens hier ergens de collectieve schijn deels wel te doorzien; de heimwee naar vrede, de voorgeboorte kennis hiervan, is voor velen het enige wat uiteindelijk naar de uitgang doet verlangen.
   En hier schrijf ik dit dan nog een keer, voor dat deel van mezelf en de mensen die dit niet of moeilijk aan dit voelen toekomen. Die alle moeite hebben elke vorm van schijn te doorvoelen en elke droomrealiteit te doorprikken.
   Hoe kan overigens intrinsieke onbegrensd menselijk weten in bewustzijn zich nog verhouden en ontplooien tot de -‘nieuwe’-mens, als hij geen glimp van dit voorkomen meer accepteert, nog wordt gestimuleerd hierin, maar enkel nog zijn eigen tegenwoordigheid in tijd met begin en einde aanvaardt? Een mensbeeld waar niemand omheen kan en durft?
   Kunnen en of zullen de huidige en toekomstige denkvelden eenzelfde soort leven stimuleren als de gevoelvolle velden waarin de mens alles -weer- zelf weet en leeft? Welke discipline vergt het om in een steeds meer gecontroleerde geanimeerde wereld nog het kaf van dit koren te weten scheiden? xx
   “In een heldere Waarneming is de energie opbouw of evolutie volledig aanwezig om zichzelf uit te drukken in. Afbraak komt er niet in voor. Dood ook niet. De mens die de aardse realiteit zoals hij nu is blijft waarnemen als een (mogelijk) te redden thuis, hij kijkt zichzelf in wezen innerrijk dood. Hij gebruikt zijn energie om een wereld te stutten, die niet mag vallen. Zelfs al is hij er door de val van Bewust Zijn met huid en haar ingesleurd. Want een val is waar we naar kijken, de intense afname en versnippering van bloei en kracht. En zien we dan als een ware hypnotiseur hoe alle details van vallen geschieden, dan zien we niet wat opstaan is en hoe dat voelt. Simpelweg, omdat de (gecontroleerde) kunstmatige waarneming van vallen ons doet laten vallen. Het enige wat niet controleerbaar is, dat is het Voelen van Echt, waar innerlijk en uiterlijk rijk samenkrachten.
   Laat ons voelen van de waarneming van Echt, door de actualiteit van schijnoverbrenging (virale besmetting) te bezien en er SamenkrachT in te brengen. De individuele mens wordt toegang ontzegd, de Samenkrachtige wezenrijke mens kent deze dwaling niet. Elke vorm van val is alleen te stoppen middels een kosmische waarneming die fragmentatie (het wissen van de volle energie vrijheid en er slechts flarden van laten bestaan) niet erkent als een enige vorm van realisme.” -Monique van Pelt-
   Mijn afkomst en aard is vredig.
   Mijn echte grond is vrij,
   vrij van wantrouwen,
   vrij van pijn en angst,
   schuld en oorlog.
   Ik herinner mij dit bestaan,
   wezenlijk met bewustzijn in een vrije wereld. XX

 9. Dank je wel voor deze heldere uiteenzetting. Het geeft mij ondersteuning, rust en versterkt mijn vertrouwen. Namaste, Anny

 10. Gebruik dan ook en alleen maar deze mantra, die ook de Lichtcode in zich heeft, dat zou op zich al genoeg zijn om de Aarde ten goede te veranderen.

  IK BEN HET LICHT – IK BEN DE LIEFDE – IK BEN DE WAARHEID – IK BEN
  of
  I AM THE LIGHT – I AM THE LOVE – I AM THE TRUTH – I AM

 11. Leon Nuijten on

  Mijn levensmotto is en blijft leef in de R.(espect) E.(erlijkheid)L.(iefde) de R.E.L. We kunnen alleen geloven en vertrouwen in het Universum , waar we allemaal zowel plant dier en mens een deel van zijn. De ziel van deze delen hebben van oorsprong de juiste levensopvatting. Die opvatting zal de mensheid dienen terug te vinden. Back to the base!

 12. Onderzoek de info die Martijn van Staveren dropt. Google: Martijn van Staveren. En sta open voor nieuwe inzichten…

 13. Pingback: Energy news * What is love? ~ Howard Jones/ Wonderwall ~ Oasis/ Don’t stop believin’ ~ Journey/ Epic ~ Faith no more – Love Angels

 14. Pingback: Voorbij de angst in vol vertrouwen naar de nieuwe wereld. – Ministerie van Verzet

 15. De dag beginnen met centraliseren van de energie stroom vertikaal.kan ik mij zelf makkelijker neer zetten in deze wereld die ons helpt om te verwerken en stabiel te worden met de kennis van wat hier gedeeld wordt. Dichter bij mijn kern blíjven is dan ook een mogelijkheid om elke dag weer te herkennen.erkennen en toepassen van deze kennis.we kunnen de situatie die er is alleen maar gebruiken om dicht bij onze keuzen te blijven. Liefde overwint alles.

 16. wat betreft loslaten,
  Het leven is zo eenvoudig en complex dat slechts de complexiteit in de eenvoud van graag zien,liefde voor de mens, het loslaten van geliefden heel moeilijk is, je wil ze mee omhoog brengen en terwijl je dit probeert, ontdek je dat zij, je nakomelingen op sommige vlakken al een hogere frequentie hebben, toch dat ze hun hoger trillingsniveau via indoctrinatie en manipulatie laten verlagen, de misleiding!En net dat stuit me tegen de borst, hoe kan je misleidde mensen zomaar achter laten?Zelf hebben we ook al een halve eeuw misleiding achter de rug?