Op basis van een diepgaand onderzoek naar Covid-19 heeft een juridisch team een lijvig rapport opgesteld, dat als basis dient voor aangifte tegen Mark Rutte en medeplegers. Uit dit onderzoek blijkt dat Covid-19 een project is, waarbij zeer ernstige misdrijven tegen de menselijkheid worden gepleegd. Het is tijd om de leugens door te prikken en aangifte te doen wegens deze criminele daden.

Ondanks dat er in Nederland een substantiële groep nog steeds in de leugens van de overheid over de nu al ruim een jaar durende coronacrisis gelooft, is er een groeiende groep die begrijpt dat er iets ernstigers aan de hand is. In het kader van het project Covid-19 zijn door de hoofdverdachten misdrijven tegen de menselijkheid gepleegd, die in strijd zijn met onder meer internationale verdragsrechtelijke absolute grondrechten.

De hoofdverdachten, waaronder Mark Rutte en Hugo de Jonge, worden deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid persoonlijk aangerekend. Het is tijd dat de Nederlandse bevolking haar (absolute) grondrechten doet laten gelden. Op grond daarvan heeft de stichting Artsen voor Waarheid aan het onderzoeksteam opdracht gegeven een onderbouwde strafrechtelijke aangifte tegen de hoofdverdachten in Nederland op te stellen.

De door de hoofdverdachten gepleegde misdrijven tegen de menselijkheid zijn dermate ernstig van aard, dat een ieder mens – in het bijzonder iedere ambtenaar in Nederland – die kennis heeft genomen van deze gepleegde misdrijven, de strafrechtelijke plicht heeft onverwijld aangifte te doen tegen de hoofdverdachten en te zorgen dat deze ernstige misdrijven tegen de menselijkheid per direct worden gestopt.

De aangifte is gericht aan de volgende personen:

 • Mark Rutte, minister-president van Nederland en Algemene Zaken;
 • Hugo Mattheus de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Karin Hildur (Kasja) Ollongren, vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
 • Cornelia Johanna (Carola) Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
 • Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Ferdinand (Ferd) Bernhard Joseph Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid;
 • Sigrid Agnes Maria Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, eveneens betrokken bij de World Economic Forum en aan United Nations gelieerde organisaties.

De aangifte is opgesteld in een dik boekwerk van ruim 400 pagina’s, inclusief 55 bijlages met bewijsmateriaal, dat de gemaakte claims onderbouwt en de benodigde context biedt. Alleen al om die reden is het document de moeite waard als naslagwerk en biedt het achtergrondinformatie voor degenen die de claims beogen te onderzoeken. Uiteraard is het ondoenlijk zo’n document in een artikel samen te vatten, maar hieronder een paar highlights.

De coronacrisis was zorgvuldig gepland en voorbereid

In de officiële verhaallijn werd de wereld begin 2020 overvallen door een onbekend virus, dat dermate dodelijk was dat het een wereldwijde lockdown en vrijheidsbeperkende maatregelen zou rechtvaardigen. Deze maatregelen zouden op zichzelf een crisis veroorzaken die nu al ruim een jaar voortduurt. In werkelijkheid blijkt uit allerlei stukken dat deze coronacrisis zorgvuldig was gepland en voorbereid.

 • 2015: Bill Gates en Antony Fauci voorspelden reeds in het jaar voordat Donald J. Trump president zou worden, dat tijdens zijn presidentsperiode (2016-2020) een grote pandemie met het nCoV-virus zou gaan uitbreken.
 • 2015: Patentaanvraag voor Covid-19-test door Richard A. Rothschild.
 • 2017: Opdracht om middels de Europese Commissie miljoenen ‘Covid-19’-PCR test-kits uit China in te kopen.
 • 2017: Oprichting van de Global Preparedness Monitoring Board, voor de voorbereiding en begeleiding van de Covid-19 pandemie.
 • 2019 (1e kwartaal): Aanvang van het schrijven van de Nederlandse Spoedwet van 2020.
 • 2019 (september): Rapport “A World At Risk” van de Global Preparedness Monitoring Board over de noodzaak voor de voorbereiding op een grote uitbraak van een coronavirus en implementatie van een vaccinatie-agenda.
 • 2019 (september): Global Vaccination Summit, een actieplan dat moet leiden naar een vaccinatie van de totale wereldbevolking in 2030
 • 2019 (oktober): Het EVENT 201, een oefening voor een mogelijke coronapandemie.

“De als crimineel te bestempelen organisatie heeft daarbij een verhaallijn nodig om dit mondiale identificatie-, controle-en besturingssysteem van de wereldbevolking door verdachten noodzakelijk aan slachtoffer en de Nederlandse bevolking op te dringen. De verhaallijn is een dodelijk virus, dat nooit meer zal verdwijnen. Het volk zal daarom aaneensluitend blijvend moeten worden getest en regelmatig moeten worden ingeënt. Het blijft niet bij een eenmalige inenting!!! Daarvoor is een digitale registratie nodig van de inentingen en de PCR-testen.”

Misdaden vereisen gerechtelijk onderzoek en ingrijpen

Gezien de ernst van de misdaden hebben de politie en het leger de grondrechtelijke en humanitaire plicht de aangifte serieus te nemen en in te grijpen. Het lastige daarbij is dat wanneer politie, marechausseebeambten, ambtenaren, medewerkers van justitie en militairen dusdanig geïndoctrineerd zijn dat ze de officiële verhaallijn (nog) geloven, of gevoeliger zijn voor de bevelen dan de dreiging van bovenaf — ze de aangifte om die reden terzijde kunnen schuiven. Daarom is het van belang hen erop te wijzen dat zij en hun familie en kinderen zelf door het beleid geraakt (zullen gaan) worden.

“Slachtoffer merkt hierbij nadrukkelijk op, dat ook alle mensen in hun hoedanigheid van opsporingsambtenaar, Officier van Justitie, Rechter-Commissaris, militair, douane-beambte, Fiod beambte en iedere andere ambtenaar, hun eventuele familie, hun eventuele kinderen en kleinkinderen ook directe slachtoffers zijn van verdachten, hun als crimineel te bestempelen organisatie en het door hen uit te voeren criminele en terroristische plan.”

Nederland onder vreemde heerschappij brengen

De misdaden zijn strafbaar volgens artikel 93 en 96 (lid 1 en lid 2, sub 1, 2 en 5) volgens het Wetboek van Strafrecht, wegens het samenspannen met derden, met het oogmerk en de voorbereiding om het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen. “Aangever wijst op de grondrechtelijke en humanitaire plicht van het Nederlandse leger om het grondgebied van Nederland, slachtoffer en de Nederlandse bevolking te beschermen tegen verdachten, die met een duistere vijand, een vreemde heerschappij samenspannen om daarmee met voorbedachten rade de Nederlandse maatschappij, slachtoffer en de Nederlandse bevolking te vernietigen.”

Het document biedt ook achtergrondinformatie over de rol van de puissant rijke families die belang hebben bij de Covid-19-crisis en de bijbehorende vaccinatie-agenda. Deze families beheren niet alleen de farmaceutische industrie, maar ook de financiële wereld, de mainstream media en zelfs alle schoolboeken en leermiddelen in Nederland. Zij hebben zich in het verleden openlijk uitgelaten over hun plannen om een New World Order en Great Reset te installeren en de VN Agenda 21 (de wereldwijde agenda voor de 21e eeuw) te implementeren. Deze agenda’s worden gedicteerd door organisaties zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, VN en World Economic Forum, die in toenemende mate het beleid in Nederland bepalen.

Mensenrechten- en grondrechtenschendingen

Tijdens de coronacrisis zijn er allerlei humanitaire grondrechten geschonden, zoals het vanuit overheidswege dwingen deel te nemen aan medische experimenten (zoals de mondkapjesplicht) en het verspreiden van leugens en misleidende informatie over de door de overheid aangeprezen vaccins. Daarnaast veroorzaken de maatregelen — bijvoorbeeld het (gedeeltelijk) sluiten van de samenleving zoals scholen, horecazaken, winkels en dienstverleners, het isoleren van mensen, het dwingen tot het onmenselijke handelingen zoals de tegennatuurlijke fysieke afstand en de avondklok — ernstige schade aan de economie en geestelijke of lichamelijke gezondheid.

Daarnaast worden burgers die zich verzetten of protesteren tegen de maatregelen beroofd van hun vrijheden en onterecht aangemerkt als verdachte of zelfs als (potentiële) terrorist. Dit, in combinatie met het aanprijzen van een experimentele injectie en potentieel gevaarlijke PCR-testen, is in strijd met internationale verdragen en mensenrechten.

Artikel 7 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten: “In het bijzonder mag niemand, zonder zijn in vrijheid gegeven toestemming, worden onderworpen aan medische of wetenschappelijke experimenten.”

“Verdachten hebben bewust, willens en wetens, systematisch vrees aangewakkerd bij slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking. Verdachten hebben daarbij de samenleving willens en wetens op alle mogelijke manieren verdeeld en ontwricht, waarbij verdachten bewust en met voorbedachten rade zeer grote schade hebben aangebracht aan de Nederlandse economie alsmede alle enorme schade aan het welzijn van slachtoffer en de Nederlandse burgerbevolking. Verdachten hebben deze misdrijven met voorbedachten rade gepleegd in opdracht van de criminele organisatie in het kader van de uit te voeren The Great Reset. Verdachten hebben zich schuldig gemaakt aan het terroristische misdrijf genoemd in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht.”

Lees de volledige aangifte met onderbouwing en toebehorende bijlagen via onderstaande link. Daar kun je het document downloaden, printen en ondertekenen om op eigen naam aangifte te doen bij de politie.

> Aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

43 reacties

 1. Graag zou ik jullie nieuwsbrieven ontvangen,of mij abonneren,indien dit kan
  bij voorbaat dank.

  • Heel goed werk! Ik doe graag mee en heb de aangifteboek al.

   Graag ontvang ik jouw emailberichten, Ella.

 2. Denk helaas niet dat deze aangifte kans van slagen heeft. Politie en rechtspraak zitten immers in het complot. De aangeklaagden hebben deze twee partijen helemaal in handen. Als een rechter zich tegen hen uitspreekt draaien ze het wel weer zo dat ze ermee weg komen (zoals bij de avondklok) en die rechter of politieman wordt dan afgeserveerd

  • We doen een beroep op alle agenten, rechters en militairen die wel een geweten hebben. Vergeet niet dat de Deep State altijd in de minderheid is. Doordat steeds meer mensen zich niet meer kunnen verenigen met het beleid en de mensenrechtenschendingen zoals het politiegeweld tijdens demonstraties komt er steeds meer druk van binnenuit het systeem. Kijk alleen al naar de hoeveelheid getuigenissen van politie-agenten bij de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie.

  • Correct. Tot nu toe was en is dit ook zo. Maar dit blijft echter niet zo. We zitten nu in het Aquarius-tijdperk. Vanaf nu gaat dit stoppen. Dit is te zien aan de vele agenten en ME-ers die het niet meer mentaal aankunnen om eigen landgenoten de botten kapot te slaan omdat mensen vreedzaam protesteren. Langzaam worden ook de vele rechtszaken opgelijnd vanwege misdrijven tegen de mensheid. Op korte termijn zal de waarheid worden onthuld via de militairen van de earth alliance. Dan zullen veel mensen met stomheid geslagen zijn dat er een gespeelde pandemie is en dat overal in de wereld verkiezingen gemanipuleerd worden (NL incl.) om de gevestigde orde zijn diabolische werk te kunnen laten uitvoeren (lees de-populeren of tot slaaf maken). Wij mensen zijn echter met veel meer en worden onderschat. In dit Aquarius-tijdperk draait, zij het nu nog langzaam, alles bij. Dan zien mensen vanwege de vele doden die vallen en ernstig zieken die vallen t.g.v. de “dodenspuit”, horende bij een gespeelde pandemie die niet erger is dan de griep (sterker nog: het is influenza A en B (bron Amerikaanse ringonderzoek van 1500 positieve PCR-testen over 7 universiteiten)) dat ze eigenlijk bedrogen zijn door desinformatie van de main stream media. Ook dat zal stoppen. We zitten er vlak tegenaan. Ergens gerekend vanaf nu tot de zomer zal alles omkeren. Het aantal vreedzame betogingen zal alleen maar toenemen. Vergelijk het met de val van de DDR. Eerst 10 mensen, dan 100,, dan 1000, dan 10000, dan 100000 en dan 1000000 mensen. 10, 100 en 1000 worden afgeknuppeld. Daarna stopt dit. De vopo’s bij de muur kwamen er achter dat er meer mensen waren dan dat zijn kogels hadden. Ditzelfde zal nu ook gebeuren. De basis van deze opstand is de tijdsduur en de warmte. De elite heeft nl. systematisch alles wat leuk is in een mensenleven vanwege de zogenaamde Cor. maatregelen lamgelegd, inclusief strand. Dit vieze spel blijft niet lukken. Met name als het straks warm wordt dan komen mensen in opstand. Bedenk: wij zijn met veel meer. 20 politici en 2000 ME-ers gaan niet 17 miljoen Nederlanders tegenhouden! Verder zal ook bij ME-ers de nu nog zwaar bewapend en stoer optreden tegen ongewapende vredelievende mensen, die zij aanduiden met wappies, vroeging ontstaan. Ook zij hebben een gezin en maken babies. Waarom die wel lief behandelen en een vreedzaam protesterende grote baby niet? Het komt allemaal goed. Alleen duurt het langer dan dat wij hopen.

 3. Ik had dit buitengewoon belangwekkende bericht willen dellen met het MSM/ Mockingbird-persvod NRC, maar reacties van lezers zijn blijkbaar niet meer welkom.

 4. Frits Bogie on

  Kan aangifte doen niet op een andere manier, via een groep, organisatie of een gezamenlijke ondertekening? 400 pagina’s voor 1 persoon is wel erg veel.

  • Het kost niet zoveel tijd om het document door te nemen, omdat het gros om bijlagen gaat, waarmee de meesten van onze lezers al bekend zijn. Juristen hebben het voorwerk gedaan zodat ieder individueel aangifte kan doen. Ik had van hen begrepen dat dit krachtiger is, dan dit namens een groep te doen.

 5. Zelf nadenken loont on

  Goed artikel en dank daarvoor dit is waar het naar toe moet.

  De vraag is of deze aangifte te combineren valt met de kennis van de geboorte trust die je kan lezen en bekijken bij https://bossmaker.nl/

  De reden dat ik dit aanroer is dat wij op 7 jarige leeftijd in het systeem zijn opgenomen niet als mens, maar als commodity als pakje en pakjes zijn geen mensen en dus kunnen ze geen beroep doen op grondrechten want die zijn voor mensen.

  • Dat zijn twee verschillende benaderingen (die naast elkaar kunnen bestaan) waarbij deze aangifte uitgaat van de persoon, de juridische fictie en de wetten binnen het systeem. Door ons te beroepen op de wetten, internationale verdragen en grondrechten en het opgedrongen beleid binnen het systeem om zeep te helpen.

 6. R.C.H Jaspers on

  Ik mis de (nazi) bilderberg groep in de aanklacht,ook hun zitten achter deze corona (griep) hoax.Tevens werken de bilderbergers mee aan deze communistische NWO agenda.

 7. Ik ben er heel erg bang voor dat er geen integere rechtspraak meer mogelijk is in ons land .

 8. Ben bang dat ook deze aangifte in de “papierversnipperaar” verdwijnt, gezien het feit dat de staat tegenwoordig ook al boven de rechtspraak staat (avondklok). Wellicht is het beter om deze aangifte (als dit mogelijk is) onder te brengen bij Reiner Fuelmich welke sinds vorig jaar oktober wereldwijd de allergrootste rechtszaak (Neurenberg tribunaal, class action) in de geschiedenis aan het voorbereiden is tegen de allergrootste misdadigers sinds eeuwen.

 9. Weet iemand waar ik het op de foto getoonde boekwerk (op papier dus) kan bestellen?

  • Op pagina van artsenvoorvrijheid staat dat er binnenkort een website komt waar het te bestellen is. Click op artsenvoorvrijheid in het blauw aan begin artikel.

 10. Heb al in het verleden, (als dat al bestaat?), met de advocatuur regelmatig van doen gehad, En net zo vaak werd de adviezen van de advocatuur ook vaak verworpen of noch erger, terzijde geschoven.

  Ook dit advies weer van de advocatuur neem ik daarom dan ook niet echt serieus! Er dient toch een andere manier/wijze hier gebruikt te worden. De rechtszaak voor een Volkstribunaal met echt werkelijke oprechte mensen in dit Volkstribunaal !
  De politie en leger en eigenlijk alle overheden is/zijn immers nooit gebonden geweest aan de bevolking maar enkel en alleen maar aan de man die zich hier zelfs koning durft te noemen. Terwijl juist zij nimmer toestaan om een DNA-test over hun geboortes durven toe te staan!
  In de eed of gelofte is nooit aan de bevolking maar aan de volgens hen rechtmatige bezitter van hun al dat is!

  Dat is natuurlijk wel iets totaal anders dan het werkelijke Al Dat Is! En juist dat AL DAT IS wordt immers nu precies al eeuwen door hen geschonden!

  • Ook bij een uitspraak van een Volkstribunaal is men afhankelijk van een groep politiemensen/militairen die deze uitspraak steunt en gaat handhaven. Bewustwording is de sleutel.

 11. Op eerste gezicht zal een initiatief als dit misschien net zo (on)succesvol zijn als alle voorgaande initiatieven om o.a. de lockdown te stoppen. Maar, vergeet niet, elk gefaald initiatief geeft altijd wel bewustwording en ontwaking bij een deel van de mensen. Als er uiteindelijk genoeg mensen voldoende wakker zijn is het vallen van 1 dominosteentje genoeg om alles ‘om’ te krijgen.

  Gaat het bij het doorbreken van een muur alleen om de laatste klap van de hamer? Of hebben alle voorgaande klappen ook zin gehad, terwijl de muur nog bleef staan?

  • Alles heeft zin, zeker wanneer je dingen doet vanuit vrije wil met de juiste intentie. Er komt een kantelpunt en het is altijd lastig voorspellen wat dit zal zijn en wanneer dit gaat gebeuren.

 12. Is deze aangifte dezelfde aangifte dat ‘artsenvoorwaarheid’ gaat indienen? Ik heb mij namelijk reeds voor deze laatste aangemeld.

  • Wat ik begrepen heb is dat de eerste aangifte een aansprakelijkstelling in februari ( hun brieven aangetekend sturen naar Den Haag en aangetekend naar van Kessel), van Rutte en companen onderdeel is van het dossier van de CIVIELE PROCEDURE.

   Nu gaat eerst een STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE lopen. Er zijn al 2500 blauwe boeken verkocht en aangiften worden gretig gedaan. op dit moment worden er 5000 boeken bij gedrukt( 420 pagina; 56 het juridische stuk met 11 strafbare feiten en 55 bijlagen). Omdat niet iedereen in de gelegenheid zal zijn dit te printen wordt op dit moment een website gebouwd waar voor 17 euro een gedrukte en gebonden versie besteld kan worden. Deze website http://www.aangifteoverheid.nl komt op korte termijn online.

   Je kunt de PDF’s ook zelf uitprinten en daarmee aangifte doen bij het politiebureau.

   • Klasse initiatief. Ik doe het ook. Wat is de stand nu? Hoeveel aangiften zijn er gedaan of hoeveel boeken zijn er verdeeld?

 13. Ik krijg op een reactie die ik wil indienen : dat het lijkt dat ik een dubbele of gelijksoortige reactie heb gegeven

  Ik heb nog niet de vraag gesteld of je de aangifte iet online kan indienen!

 14. “2015: Patentaanvraag voor Covid-19-test door Richard A. Rothschild.”

  Dit is geen correcte weergave van de feiten. De patentaanvraag ging, in eerste instantie, over het verbinden van gegevens die vanaf verschillende devices komen, zoals laptop, telefoon, smart watch of fit bit… De toevoeging van “corona detectie” vind pas in 2020 plaats. Ik denk dat de uitvinder een kans zag om zijn eerdere uitvinding meer relevantie te geven…

  Even voor de duidelijkheid: ik geloof meteen dat er opzet in het spel is qua corona hoax, maar we moeten wel bij de feiten blijven anders ondergraven we onze eigen geloofwaardigheid. Agenda2030 is real…

 15. is er beweging in belgie?Kunnen belgen zich bij nederland aansluiten(grensarbeiders?)is er een beweging die die vaccins kunnen tegen houden?

 16. veronica Vos on

  Veronica Vos
  Het blauwe boekwerk met de aangifte tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en alle medeplegers is te bestellen bij: Nationale Bond tegen Overheidszaken (Jordi Zwart)
  € 17,50 het zijn ongeveer 400 bladzijden.

  Ik ontving er twee kan een exemplaar eventueel doorverkopen.